EPDP Editorial

ኣይኮነንዶ ብሩራዊ ኢዮበልዩ ዝኽሪ ናጽነት ኣብ ዝቀራርበሉ ግዜ፡ ኩሉ ሳዕ እንተኾነ እውን ብዛዕባ ክብሪ ናጽነትን ንምርግጋጹ ዝተፈጸመ ቅያታትን ምዝራብ ከምዘይምኖ ኩልና እንኣምኖ እዩ። ምኽንያቱ እዚ ናጽነት ንህዝቢ ኤርትራ ብክቡር ዋጋን ንዊሕን መሪርን ቃልስን ብሓባር ካብ ምንጋጋ መግዛእቲ ዝመንዘዖ’ሞ ደሓር ከኣ ሕብረተሰብ ዓለም “ይግበኣካ እዩ” ኢሉ ወግዒ ዘልበሰሉ ስለ ዝኾነ። እንተኾነ ብዛዕባቲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ዝኸፈሎ ዋጋን ዘርኣዮ ጽንዓትን ብውሽጥኻ ኣስተንቲንካ ትዝክርን ትፍሳህን’ሞ ሽዑንሽዑ ከኣ ናብ ህልዊ ኩነታት ሃገርናን ህዝባን ተተመለስካስ፡ ሻቕሎት ይወረካ “ናጽነትሲ መሊኡ ኣይተረጋገጸን” ዝብል መልእኽቲ ከኣ ንመንፈስካ ይዕብልሎ።

ናብቲ ንቡር ውነኻ ተመሊስካ ተሓሳብካዮ ከኣ ብሕልና ኮነ ብግብሪ ነቲ ጐላዕላዕ ዝብል ቆጽሊ ናጽነት ደጋጊምካ ተዳህሰስካዮስ ከቶ ፍረ ዘይትረኽበሉ። ድሕሪኡ እቲ በቲ ጽቡቕ ቆጽሊ ዝተፈሰሀ መንፈስካ፡ ፍረ ዘይምስትምቓሩ ይድወን። መጻኢ እንተማዕደኻ ድማ ኣብ ክንዲ ዝሓለፈ ጅግንነት ምጽብጻብ፡ “ፍሪኡ ኣብቲ ባይታኸ’ሞ እንታይ ኮነ?” ኢልካ ክትሓትትን መልሲ ክትረኽበሉን ትግደድ። ማዕከናት ዜና ጉጅለ ህግደፍ ዝርካበን ኩሉ ግዜአን ጸንቂቐን ቦታን ዕለትን እንዳጠቐሳ ኣዝየን ንድሕሪት ተመሊሰን፡ ኣብቲ ነዊሕ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ካብ ዝተሰርሐ ጅግንነት ዝተወሰነ የስመዓን የርእያን ኣለዋ። እዚ ዋጋ ኤርትራውያን ጀጋኑ ስለ ዝኾነ ምስ ኩሉ ውስንነቱ ዝቃወሞ ኣካል ዘሎ ኣይመስለንን። እዋኑ ከኣ ስለ ዝኾነ።

እንተኾነ፡ ከምቲ ወለድና “ጉይይ ካብ ምውዓል፡ ክሳድ ምሓዝ” ዝብልዎ፡ ዜርካ ዜርካ፡ ዝዘርዘርካ ዘርዚርካ “ናይ መወዳእታ ውጽኢቱኸ ከመይ ኮነ?” ኢልካ ምሕታት ናይ ግድን እዩ። ጽቡቕ ኣጀማምራን ምዕሩግ መስርሕን፡ ብኣድማዒ ውጽኢት ተዘይተሰንዩ እቲ መስርሕ ምሉእ ኣይከውንን። እዚ ኣይኮነዶ ብኽንደይ መስገደልን ጥውይዋይ መንገድን ንዝሓለፈ ህዝቢ ኤርትራ ንማንም ዝስወሮ ኣይኮነን፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ምስ ጉጅለ ህግደፍ ብኣካል ናይ ምርኻብ ዕድል ዘይነበሮ ግዜ እሞ ንግደፎ፡ ኣብ እዘን ዝሓለፋ 25 ከም ናይ ግዜ መግዛእቲ መረርቲ ናይ ናጽነት ዓመታት ብመተዓሻሸዊ ተንኮላት ናይቲ ጉጅለ ፈሊሑስ ገሪሩ እዩ።

ኤርትራውያን ኣዴታት ህግደፍ ንቕድሚት ምርኣይ መምስ ሰኣነ፡ ንድሕሪት ተመሊሱ ፋይላት ገንጺሉ ጅግንነት ደቀን ከርእየን እንከሎ ክሳብ ሎሚ ንብዓተን ኣይዛረየን። ምስቲ ለዋህ ንብዓተን “ወዮ መስዋእቲ ደቅናስ ፍሪኡኸ ከመይ ኮነ? ኣኺሉና ድዩ ዓስብና ከምዚ ኮይኑ?” ኢለን ምሕታተን ናይ ግድን እዩ። እቲ ጉጅለ ግና ነዚ ሕቶአን ንምምላስ ኣይግደስን ጥራይ ዘይኮነ ሎምስ ዓቕሚ’ውን የብሉን። እዚ ሕቶዚ ክሳብ ዘይተመለሰ ከኣ ጉልበት ወሲኹ ንቕድሚት ክመጽእ ናይ ግድን እዩ። ጉጅለ ህግደፍ ብወገኑ ነዚ መሰረታዊ ሕቶ’ዚ ዝምልስ ዓቕሚ ኮነ ባህሪ ከምዘየብሉ ስለ ዘይእመን፡ ካብ ምጉብዕባዕ ሓሊፉ ዝገብሮ የብሉን። “ናጽነትና ብሓርነት፡ ማዕርነት፡ ሰላምን ደሞክራስን ስለ ዘይተሰነየ ምሉእ ኣይኮነን። ምሉእ ንክኸውን ድማ እቲ ነዚ ዓንቂጹ ዘሎ ህግደፍ ክውገድ ኣለዎ” ንዝበሉ ወገናት ዝህቦ መልሲ ከኣ “ናጽነት ኤርትራ ዘይተዋሕጠሎም ወይ ምስ ጸላእቲ ኤርትራ ዝመሓዘዉ” ዝብል ቅጽል’ዩ ዘልግበሎም።

ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ሓደ እዋን ነዚ መደናገሪ ምህዞኡ፡ ኣይኮነንዶ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢርትራ ኣብ ሓያሎ ፖለቲካዊ ዕዳጋታት ካብ ኤርትራ ወጻኢ’ውን ዋጋ ረኺብሉ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግዜ እንዳነወሐ፡ እቲ ሓቀኛ ባህሪ ናይዚ ጉጅለ ድማ እንዳተቐልዐ ምስ መጸ፡ እነሆ ሎሚ ኪኖ ናጽነት ኣብ ደሞክራሲ፡ ልምዓትን ሰላምን ከሰጉም ዘኽእል መሓውር ከም ዘየብሉ ተረጋጊጹ። ህግደፍ ግና “እዚስ ሰማዒ ስኢነሉ እየ” ኢሉ ከምጸኦ ዝኽእል ሓድሽ ባህሪ ስለ ዘየብሉ፡ ኣብ ናይ “ዋላ ትንፈር እምበር ጤል’ያ” ዓለም ይነብር ኣሎ። መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት’ውን በዚ ዝበለየ ኣቀራርባ ከኽብሮ’ዩ ዝዳሎ ዘሎ።

እምበኣር ኣካይዳ ህግደፍ ኣብ መዋእል ናጽነት ርኢናዮ ኣለና። ድሕሪ ሕጂ ካብኡ ንጽበዮ ሰናይ ከም ዘየለ ከኣ ኣፍና መሊእና ኣብ እንዛረበሉ ደረጃ በጺሕና ኢና። “ንሕና ናይ ለውጢ ሓይልታት ምስ መላእ ህዝቢ ኤርትራኸ እንታይ ይጽበየና ኣሎ?” እዚ ክንምልሶ ዝግበኣና ሕቶ እዩ። ደጊም ተስፋና ካብ ቃልስና እምበር ካብ ህግደፍ ንጽበዮ ናብ ራህዋ ዝመርሕ ለውጢ ከምዘየለ ቅድሚ ኩሉ ርግጸኛታት ክንከውን ይግበኣና። ንህግደፍ ደጋጊምካ ምርጋምን ንለውጢ ካብኡ ምጽባይን ኣኸቲሙ እዩ። ንሱ ካብዚ ዘለዎ ናብ ደሓን ዝወስድ መንገዲ የብሉን። ስለዚ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ዝተሰርሐ ጅግንነትን ዝተኸፍለ ክቡር ዋጋን ኣብ ቦታኡ ኮይኑ፡ ንህግደፍ ኣወጊድካ ነቲ ዝተረፈ ንምምላእ ከኣ ኣብዚ ዝኽሪ መበል 25 መዓልቲ ናጽነት ኮይና፡ ቃልስና ከነሕድስ ናይ ግድን ኮይኑ ቀሪቡ እነሆ።

عندما تأكد للشعب الارتري أنه لن ينال استقلاله بغير الكفاح قرر خوض نضاله في سبيل الاستقلال. ولتحقيق هذه الغاية كان لابد له من وسيلة فاعلة، ألا وهي التنظيم والتأطير، والتنظيم لا شك رابطة تربط المناضلين من أجل هدف واحد في إطار واحد يجعل مجهوداتهم أكثر فاعليةً وقوة، والتنظيم لا يتأتى كيفما اتفق بل له قوانينه الذاتية والموضوعية القائمة بذاتها، وعلي مدى هذه الفاعليةً والقوة يعتمد النجاح أو الفشل في إنجاز المهام المطلوب تحقيقها.

 

بغض النظر عن خلافات واقتتالات فرقاء الثورة الارترية الذين حملوا السلاح لتحقيق الاستقلال، إلا أنه كان لكل منهم إسهامه المقدر في تحقيق الهدف المشترك. ولأن التنظيمات الناشطة في حقل النضال التحرري من الشعب واليه مآلها، يعتبر الشعب صاحب النصر الكبير الذي تحقق. والشعب لم يكتف فقط بأن يكون مصدر الشباب وقود الثورة، بل كان له دور لا يقل عن دور حاملي السلاح في تزويد الثوار بالمقومات اللوجستية وتقديم جميع خدمات الاستخبارات وتولي الشؤون الصحية وتوفير كل ما يحتاجه الثوار في الجبهتين الخلفية والأمامية. ولذلك السبب لم يكن الشعب في نظر المحتل أيضاً بأقل ضرراً بالنسبة له من حاملي السلاح، فنال منه الشعب بدوره نصيباً كبيراً من الفتك والتنكيل أفراداً وجماعات.  

 

لكل تنظيم لا شك دوره المميز في التوعية والاستنهاض وما يجب أن تكون عليه طرق الاستقطاب، إلا أنه ومهما كان تميز التنظيم فهو ليس فوق العامل الشعبي، إذ العلاقة بين التنظيم والشعب كالعلاقة بين البحر والسمك، فالتنظيم يستمد قواه من الشعب، إن تعامل أي تنظيم مع جدلية دور الشعب بالثورة أمر من الأهمية بمكان يؤهله لأن يكون موضع دراسة المختصين في التاريخ والسياسة والاجتماع. لكن ما حدث لهذا الشعب بعد بزوغ فجر الاستقلال من إهمال وتجاهل وسوء معاملة وقلة تقدير قد يعبر بعض الشيء عن نظرة التنظيمات حول دور وأهمية الشعب كمصدر أساسي لوقود الثورة.

 

كلٌّ منا كان يرى بطريقته الخاصة أن شعب الريف صانع للاستقلال وشعب المدن الذي صنع البطولات والمعجزات في مساعدة واحتضان الثورة كمستلم للثورة مثلها مثل أي تحفة فاخرة تعطى له. ما يزال البعض يحمل النظرة الدونية لدور العناصر المدنية في الثورة ويميز بين المدني وحامل السلاح. قد يحق لحامل السلاح تقلد الأوسمة والنياشين ونيل الترقيات المختلفة لدوره المتميز في صنع الاستقلال، علي أن لا يكون ذلك مطيةً للافتئات علي حقوق وأدوار الشعب الأساسية، أما التعالي علي الشعب والتنكر لدوره فهو أمر ليس بأقل من جريمة تاريخية ترتكب بحق الشعب حامي حمى الثورة. لذلك لن يستبعد أن يكون الاستخفاف الحالي بدور الشعب نابعاً من روح التعالي هذه.

 

إنه وإن كان الشعب لم يستمتع بعد بثمار استقلاله فهو سيد المحتفلين بذكرى اليوبيل الفضي للاستقلال دون أن ينتظر من حكومة الهقدف قص شريط احتفاله بهذه المناسبة التي هي من صميم صنعه. إننا يجب أن لا نحاول تبخيس ملحمة وقيمة الاستقلال ظناً منا بأننا نلحق ضرراً بالهقدف، إن الاستقلال ثمرة عظيمة من ثمار نضال الشعب وليس هدية أو منحة من أيٍّ كان، وإن سرقت أو اختطفت ثمرته اليوم فهي لا محالة عائدة الي صاحبها الشعب طال الزمن أم قصر. إن ذكرى الاستقلال ليست باليوم السار للهقدف والحزين للشعب الارتري، إنها فرحة الشعب لا غيره، بالطبع قد يختلف الاحتفال وأغراضه بين الشعب والنظام، فالهقدف يغني في هذا الاحتفال علي ليلى الرخاء الاقتصادي والأمني المفقود في الواقع، بينما يغرد الشعب بأسره في أسره مردداً أنه سوف يناضل بلا هوادة لاسترداد حقه بالتمتع بثمرة استقلاله. لذلك علي الشعب أن لا يرى الاستقلال هبة من الهقدف أو غيره وإنما ثمرة عطائه الثر ونضاله الجسور.     

الارتريون يعلمون أن نضالهم كان ولا يزال طويلاً مزدوج الأهداف، ذلك أنه فضلاً عن المؤرخين وما كتبوه حوله فقد عاش الشعب الارتري تاريخه بنفسه وصنعه عبر تضحياته وبطولاته، وخلال هذه المسيرة النضالية الطويلة دفع الارتريون أغلى التضحيات من أجل وطنهم وحريتهم، ولكل فردٍ منهم إسهامه النضالي المشهود وغير المنكور.

 

هدف النضال الارتري وإن كان يحتضن بين طياته الكثير من الأهداف الفرعية إلا أن أهم شقـَّـيه هما إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، ونظام يحقق الديمقراطية، السلام ويصون جميع الحقوق والحريات، وهذان العاملان، حرية الأرض والإنسان، وجهان لعملة واحدة غير قابلين للانفصال، هدف نضالنا الأساسي بالطبع كان تشكيل دولة ارترية حرة ذات سيادة، لكن ذلك وحده ليس كافياً لاستكمال حرية البلاد أرضاً وشعباً. ولابد من مواصلة النضال لتحقيق ما تبقى من قيمنا وحرياتنا. علي أن نضالنا هذا من أجل استكمال حرياتنا يجب ألا يكون علي حساب ما حققناه من قيم وانتصارات وطنية، بل ليزيد قيمنا النضالية والاستقلالية جمالاً علي جمالها وصدقاً علي صدقها.

 

إن ما تحقق من استقلال قبل ربع قرن من الآن نصرٌ نضالي يهم كل الشعب الارتري وليس ملكاً خاصاً للحزب الحاكم (الهقدف)، ليس هناك من سبب يجعل الهقدف وصياً علي الاستقلال ونحن الذين نناضل لاستكماله أعداء متنكرين له. إن افتخارنا وتشرُّفنا باستقلالنا إنما يعبر عن تقييمنا للثمن الغالي الذي دفعه شهداؤنا من أجل الاستقلال، إن التقليل من شأن تضحيات الشهداء إنما يعتبر ردة وتنكـُّــر بحق ما تحقق لنا من الاستقلال والسيادة الوطنية. ومن يتنكر للاستقلال لا يمكن أن يكون مؤهلاً لخوض النضال من أجل إزالة الغبن الواقع علينا جميعاً من الهقدف. إن من يستهين بالاستقلال بدلاً من أن يستند علي إرث حائط تضحيات الشهداء ويتخذه درعاً وسنداً يحاول تقويضه تماماً.

 

نسمع من حين لآخر من يردد أنه لا فائدة من تحرير الجغرافيا طالما ظل الانسان سيد الجغرافيا بلا حرية ولا سيادة، هل يعني ذلك أنهم لا يعترفون باستقلال ارتريا ويتمنون عودتها الي عهد ما قبل الاستقلال؟ ألا يدرك هؤلاء أن الحرية جزءٌ من الاستقلال ولا تنبت في أرضٍ محتلة؟ نحن من جانبنا لا نفصل بين الحرية والاستقلال، إنهما أمران لا يقوم أحدهما بغياب الآخر، وكلما توفر أحدهما وغاب الآخر فهناك نقصٌ فادح لا يستقيم مع وجود القائم منهما. ونضالنا هو الآخر لا يكتمل إلا إذا حافظ علي المكتسبات النضالية السابقة وسعى لاستكمال ما لم يتحقق منها.

 

إننا من صناع ذلك الاستقلال، لذلك ليس غريباً علينا أن نحتفل به ونحيي ذكرى يوبيله الفضي بالرغم مما يعكر صفوه وعلق به من أدران الدكتاتورية، كما لا ينتقص من قيمة احتفالنا به أننا ما زلنا نواصل النضال لاستكمال ما تبقى من قيمه. إن عدم احتفائنا بمناسبة الاستقلال الوطني لأمر يسرُّ عدو الشعب الهقدف ولا يحزنه، لأن ذلك يصب في صالح مشروعه بادعاء ملكيته الوطن والاستقلال وأن من حقه أن يفعل بهما ما شاء. الهقدف يتجهز هذه الأيام للاحتفال بذكرى اليوبيل الفضي للاستقلال، وعندما نقول نحن أيضاً سوف نحتفي به لا يعني هذا أن هناك ما يجمعنا بالهقدف، بل لأننا نحتفل بالمناسبة من منظور وطني تاريخي مختلف. إن الهقدف يستغل المناسبة في توفير عمر إضافي لسلطته ووضع المزيد من المساحيق علي وجهه إخفاءاً لتجاعيد الزمن علي وجه سلطته التي اهترأت وتكاد تتهاوى شلواً، شلواً. بينما نحن في المعارضة نحتفل بالمناسبة بغية كسب المزيد من القوة المادية والمعنوية التي تمكننا من إزالة واجتثاث النظام وإراحة البلاد والعباد منه. لذلك نحن والهقدف نقف من الاحتفال بالاستقلال علي طرفي نقيض، إذ كلٌّ منا يغني علي ليلاه. لذا فالاستقلال منا وإلينا ولا علاقة له بالهقدف، نحن وشهداؤنا من مهرنا الاستقلال دماءَنا وسنبني علي أكتافه نضالنا الجديد من أجل مستقبل جديد، ولن نجعل منه تاجاً نتوِّج به رأس الهقدف الأجرب.     

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ኩልና ከም እንረዳደኣሉ፡ እዚ ሎሚ ጉጅለ ህግደፍ ሒዝዎ ዘሎ ኣዕናዊ መንገዲ ውጽኢት ናይቲ ክጐዓዞ ዝጸንሐ ነዊሕ ግጉይ መንገዲ እምበር ብሃንደበት ዝሓደሮ ሕማም ኣይኮነን። ሓደ ሰብ ምስ ሓመመ፡ እንተ ብዘመናዊ ወይ ባህላዊ ሕክምና ክሓዊ ንቡር እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓደ ኣካል እንተሓሚሙ ቀረቡ ተስፋ ኣይቆርጹን እዮም። ክሓዊ እዩ ዝብል ትጽቢቶም ከኣ ኣይሓርርን እዩ። ኣብ ፖለቲካዊ እምነት እውን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ገምጋምካ ተኸቲልካ ሓደ መንገዲ ትመርጽ’ሞ ኣብቲ መስርሕ ዝመረጽካዮ ፖሊሲ ህዝባዊ ተቐባልነትን ውጽኢትን ዘየብሉ ኮይኑ ምስ ረኸብካዮ ግዜ ሂብካ ክትመዝኖ ንቡር እዩ። ድሕሪዚ ምቕያር መንገዲ ዘድልየካ ኮይኑ እንተረኺብካዮ ተተዓራርዮ። ነቶም ቅድም በቲ ግጉይ መንገዲ ክትከይድ እንከለኻ ዝሃሰኻዮም ኣካላት ይቕረታ ሓቲትካ፡ ብተግባር ክትክሕሶም ድማ ንቡር እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ተሳትፎ ህዝቢ  ነቲ ውጽኢት የማዕርጎ።

ኢስይያስ ኣፈወርቂ ዝመርሖ ጉጅለ ዝመረጾ መንገዲ ግጉይ ብዛዕባ ምዃኑ ኣብ ቅድሚ ኩልና ብሩህ እዩ። እዚ ብስምዒት ዝብጻሕ መደምደምታ ዘይኮነ ብርኡይ መርተዖ ዝተረጋገጸ እዩ። ነዚ ዝምስክሩ ውሱናት ኣካላት ዘይኮኑ፡ ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ድማ መላእ ሕብረተሰብ ዓለም እዩ። ውሱናት ብኣጻብዕ ዝቐጸሩ “ኣንታ ንበረልና” ዝብልዎ ኣብ ካልእ ዓለም ዝነብሩ ኤርትራውያን ምህላዎም ከኣ ነቲ ጉዳይ መሊሱ ኣገራሚ ይገበሮ። ገለ ወገናት ንጉጅለ ህግደፍ ኣብቲ ንቡር ናይ ምስትውዓል ዓለም ዝነብር ዘሎ እንዳመሰሎም፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣምታት ገለ መሕወስ ሰብ ዝኸውን ስጉምቲ ክወስድ ይጽበይዎ እዮም። ከም ኣካል ናይዚ ኣተሓሳስባ’ዚ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ መበል 25 ዓመት ብሩራዊ ኢዮበልዩ ደኾነ ገለ ይገብር ኢሎም ዝጽበዮ ሓሓሊፎም ይረኣዩን ይስምዑን እዮም። እዚ ካብቲ ኣብ ንቡር ዓለም ዝነብር ኣካል እትጽበዮ እዩ። መራሕቲ ሃገር ወይ ገዛእቲ ሰልፍታት ንድምቀት ከምዚ ዝኣመሰለ ረዚን ኣጋጣሚ ኢሎም፡ እሱራት ይምሕሩ፡ ብህዝቢ ክምረር ዝጸንሐ ፖሊሲታት ሰሪዞም ዝሓሸ ኣዋጃት የውጽኡ፡ ምስ ገለ ወገናት ተበላሽይዎም ዝጸንሐ ዝምድና ከም ዘመሓይሹ ቃል ይኣትዉ … ውዘተ።

እቲ ጉጀለ ህግደፍ ዝመርሖ ዘሎ ጉልሒንጣ መንግስቲ ግና ሃለዋቱ፡ ዝምድናኡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ሕብረተሰብ ዓለም ግናይ እዩ። እዚኣ ኣላቶ ጥዕይቲ ኢልካ ሃሰስ ኢልካ ትረኽበሉ ደሓን የብሉን። ስለዚ ኩለንተናኡ እዩ ክዕረ ዝግበኦ እምበር ቆንጢርካ ወሲድካ ዝድሕን ሓማም የብሉን። ኣብ ከምዚ ኩነታት ሓደ ኣካል ንዕኡ ዝከኣል ኮይኑ ስለ ዝተራእዮ “ጉጅለ ህግደፍ ኣብዚ ኣጋጣሚ ከምዚ ዓይነት ኣውንታ ክገብር እዩ” እንተበለ ከም ገበን ክትቆጽረሉ ኣይግባእን። እንተኾነ ካብቲ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ህግደፍ ነቒሉ ከስተብህል እሞ ንተስፋኡ ደረት ክገብረሉ ምንጋሩ ጌጋ ኣይኮነን። ስለዚ ጉጀለ ህግደፍ ሓንሳብ ስለ ዝዓበደ፡ በቲ በብግዜኡ ዘስመዖ ዘይትግበር መብጸዓታት ደኣ ዝሓሾ ይመስምል ይኸውን እምበር፡ ከቶ ናይ ምሕዋይ ዕድሉ ኣዝዩ ጸቢብን ናብ ኣይከኣልን ዝተጸገዐን እዩ። ዘይሓዊ ካብ ኮነ ከኣ እቲ ፍታሕ ምውጋዱ ምዃኑ ንጹር እዩ። ስለዚ ትጽቢትናን ጻዕርናን ኣብ ብኸመይ ይውገድ እምበር ኣብ ብኸመይ ይጥዒ ክኸውን ኣይግባእን። ምኽንያቱ እቲ ናይ ምዃን ተኽእሎ ዘለዎ ምውጋዱ እምበር ምሕዋዩ ስለ ዘይኮነ።

ካብዚ ክንነቅል እንከለና ንሕና ደለይቲ ፍትሕን ደሞክራስን ኤርትራውያን ኮና ወጻዒ ጉጅለ ህግደፍ ኩልና መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት ኤርትራ ከነኽብር ክንዳሎ ባህርያዊ እዩ። “ነዚ ኣጋጣሚ’ዚ ተጠቒምና እንታይ ንግበር? እቲ ካብዚ ታሪኻዊ መድረኽዚ ኣማዕዲና እንርእዮ እንታይ እዩ? ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ምምላስ ግና ቃናና በበይኑ እዩ። እቲ ጉጀለ ብኸመይ መግዛእታዊ ዓርዑቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ የትርር እዩ ክሓስብ። ነዚ ብዝተፈላለዩ ብዕረ ዝተላዕጠጡ፡ ላዕሊ ላዕሎም ግና መንገዲ ራህዋ ዝኸፍቱ ዝመስሉ ጭረሖታት የዋድድ ኣሎ። ንሕና ከኣ ካብ ዝሓለፈ ተመኩሮና ተማሂርና፡ ነቶም ዝጭርሑ ላዕሊ-ላዕሎም ዘይኮነስ እቲ ሓቚፈምዎ ዘለዉ መርዚ ኣለሊና ብምርዳእ፡ ምስ ናይ ህግድፍ ዝጻረር ካብዚ ዘለናዮ ሕማቕ ዘበን ናብ ራህዋ ዝመርሓና መቃልሕ ብምስማዕ ኢና ነዚ ኣጋጣሚ ክንዝክሮ ዝግበኣና። እቶም ኣብዚ ጸልማት ክንነብር ዝደልዩን ምእንታኡ ዝሰርሑን ደግፍቲ ህግደፍ ዝወሓዱ ክንሶም፡ ስለምንታይ እቶም ዝበዛሕና በሃግቲ ራህዋ ዘይንዕወት? ንዝብል ሕቶ ከኣ ብግቡእ ክንምልስ ይግበኣና። ንበዓልና ንከምዚ ዓይነት ምስግጋር ተዘይተጠቒምናሎ፡ መዓልቲ ይመጽእ ይሓልፍ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ብዘይካ ብቓልሱ ብኻልእ መንገዲ ከም ዘይረጋገጽ ምስ ዓገበ፡ ቃልሲ ከካይድ ወሲኑ። ነዚ ቃልሱ ንምዕዋት መሳርሒ ዝኾኖ ውዳበ ክህልዎ ድማ ናይ ግድን ነይሩ። ውዳበ ናይ ሓባር ረብሓን ዕላማን ዘለዎም ኣካላት ብናይ ሓባር ጻዕሪ ንከዕውትዎ ዝጥቀምሉ ሓባራዊ ኣገባብ እዩ። እዚ ናይ ሓባር ናይ ቃልሲ መሳርሒ ውደባ ብሃታሃታ ጠፋጢፍካ ዝስራሕ ዘይኮነስ ናይ ገዛእ ርእሱ ቀጥዕን ኣገባብን ሒዙ ብመስርሕ ዝሓልፍ እዩ። ናይዚ ዝምስረተሉ ቀጥዒ ጽፈትን ድልዳለን ከኣ ኣብ ትሕዝቶ ናይቲ ብኣኡ ኣቢልካ ዝብጻሕ ዓወት ናይ ገዛእ ርእሱ ጽልዋ ኣለዎ።

ኤርትራውያን ተቓሊሶም ናጽነት ዘውሓሱለን ውድባት ኤርትራ፡ ኣብ ሕድሕደን ዝነበረ ፍልልይ፡ ምስሕሓብን ብሰንኪ እዚ ምስሕሓብ ዝፈሰሰ ደምን ዝባኸነ ንብረትን ግዜን ንታሪኽ ገዲፍካ፡ ናጽነት ኣብ ምምጻእ ነናተን ግደ ከም ዝነበረን ፍሉጥ እዩ። ብዓብይኡ ከኣ ናይዘን ውድባት ኩለመዳያዊ መሰረትን መንቀልን ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝነበረ ቀዳማይ ዋና ናይቲ ናጽነት ንሱ እቲ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ቀንዲ ዋና ናጽነት ዝኾነሉ ምኽንያት ደቁ መሪቑ ኣብ ቃልሲ ስለ ዘሰለፈ ጥራይ ኣይኮነን። ባዕሉ እውን፡ ኣብቲ መስርሕ ሃናጺ ሓሳባት ብምሃብ፡ ብዛዕባ ጸላኢ መሰረታዊ ሓበሬታታት ብምቕራብ፡ ነቲ ናይ በረኻ ምንቅስቓስ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ዝነበረ ቅሩብነት ብምትእስሳር፡ ተጋደልቲ ብምዕንጋልን ዝሓምሙ ብምሕካምን ኣብ ዓውዲ ውግእ ልዑል ደገፍ ብምሃብን ዘበርከቶ፡ ልዕሊ ተዘይኮይኑ፡ ትሕቲ ናይቶም ብረት ዓጢቖም ኣብ ዓውዲ ውግእ ዝረጋረጉ ዝነበሩ ተጋደልቲ ዝስራዕ ኣይኮነን። ሓይሊ መግዛእቲ’ውን ናይ ህዝቢ ወሳንነት ተረዲኡ ዓዲ ንምውዓሉ ዝወስዶ ዝነበረ ስጉምትታት ዘናሕሲ ኣይነበረን።

ሓደ ውድብ ነቲ ህዝባዊ ምልዕዓል መልክዕ ኣብ ምትሓዝን ምምራሑን ዝህልዎ ግደ ዝከሓድ ኣይኮነን። ብዝኾነ መልክዑ ቀሪቡ ልዕሊ ኣብርክቶ ህዝቢ ክስራዕ ማለት ግና ፈጺሙ ጌጋ እዩ። ከምቲ ዝምድና ባሕርን ዓሳን፡ ውድብ ብዘይህዝቢ ክህሉ ኣይሕሰብን እዩ። ውድባት ኤርትራ ኣብቲ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ንግደ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ግቡእ ክብደት ይህብዎ ነይሮም ከም ሓደ ኣገዳሲ ታሪኻዊ ተመኩሮ ብክኢላታት ክጽናዕ ዝግበኦ’ዩ። እቲ ቀንዲ ክምዘን ዝግበኦ ድሕሪ ናጽነት እዚ ብተግባር ሓላፍነቱ ብግቡእ ዝኸፈለ ህዝቢ ኤርትራ ቦታኡ ከመይ ኮይኑ? ከኣ ነጸብራቓ ናይቲ ውድባት ንህዝባዊ ወሳንነት ዝህበኦ ዝነበራ ክብደት እዩ።

ኩልና በብናትና ተመኩሮ ከነረጋግጾ ከም እንኽእል፡ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ኤርትራ፡ እቲ ኣብ በረኻ ዝጸንሐ ከም መምጽኢ ናጽነት እቲ ኣብ ዓዲ ኮይኑ መስተንክር ተሳትፎ ከበርክት ዝጸንሐ ህዝቢ ድማ ከም ናጽነት ዝተመጽወተሉ ኮይኑ’ዩ ቀሪቡ። “ሲቪል ድዩ ተጋዳላይ” ብዝብል ኣሽካዕላል ከኣ እቲ ብረት ዘይሓዘ ከም ዘይተጋደለ ኣምሲልካ ምርኣይ ልሙድ ነይሩን ኣሎን። ምናልባት ኣብ ሜዳ ዝነበሩ ተጋደልቲ ቃልሶም ዝያዳ ዝመረረ ነይሩ ተባሂሉ፡ መዓርግን መዳልያን ከምኡ እውን ንመሰረታዊ መሰል ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘየውድቕ ሓለፋ እንተዝግበረሎም ኣይመጉሃየን። ካብዚ ሓሊፉ ብረት ዓጢቕካ ስለ ዝተቓለስካ ኣብ መሰረታዊ መሰል ናጽነት ንህዝቢ “ኣይምልከተካን’ዩ” ብዝብል ምሽቑራር ብገበን ዘይረኣየሉ ምኽንያት የለን። እቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ብኩራት ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ጉዳያቱ ሃገርን ህዝብን ከኣ ካብዚ ጥልመትዚ ዝነቅል እዩ።

ምስ ኩሉ’ቲ ብጸጋኡ ዘይምጥቃሙ፡ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ’ውን ናይዚ ንመበል 25 ዓመት ክብሩ ዝዝከረሉ ዕለት ቀሪቡ ዘሎ ናጽነት ዋና እዩ። እዚ ዋንነት’ዚ ብጉጅለ ህግደፍ ክባረኸሉ ክጽበ ኣይግበኦን እዩ። ነዚ ብዋግኡ ዝመጸ ግና ፍርያቱ ዝተንፍጎ ናጽነት ከኣ ክኽብሮን ክዝክሮን ይግበኦ። ንጉጅለ ህግደፍ ዝረኸብካ መሲሉካ ንናጽነት ካብ ምንእኣስ ክንጥንቀቕ ይግበኣና። ሓደ መዓልቲ ብትኳቦ ዘይኮነስ ብቓልሲ፡ ናጽነት ኤርትራ ናብቲ ዋንኡ ክርከብ ምዃኑ ጥርጥር የለን። ጉጅለ ህግደፍ ብጉልባብ ናይ ናጽንት ኢዮበልዩ ከውደኽድኽ እንከሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝዝኽትመሉ ምኽንያት የለን። ኣብ’ቲ ኣገባብ ኣከባብራ ናይ ጉጅለ ህግደፍን ህዝቢ ኤርትራን ላዛ ክፈላለ ባህርያዊ እዩ። ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዘየለ ክውንነት “ናይ ጽቡቕ ኣለና” ነጋሪት ክወቅዕ ምዃኑ ምልክታት ይህብ ኣሎ። ብኣንጻሩ ህዝቢ ኤርትራ ናይ “ብፍረ ናጽነተይ ኣይተጠቐምኩን” መቓልሕ ከስምዕን መጻኢ ቃልሱ ክእምትን ናይ ግድን ክኸውን እዩ። ልዕሊ ኩሉ ከኣ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ዘምጸኦ እምበር ብጉጅለ ህግደፍ ዝተተኹበሉ ከም ዘይኮነ በሪኹ ክረአ ይግበኦ።

الأمس حقبة حياتية مضت بخيرها وشرها، لا مجال لترحيله الي اليوم، واللاعبون في مسرح الأمس يلعبون أدوارهم حسب خططهم وأفكارهم فيسجلون الإنجازات أو الإخفاقات حسب ظروفهم، وقد يشعرون بالندم علي أنهم فعلوا أو تركوا كذا أو كذا، لكن ليس بإمكانهم نقل ما مضى من أخطائهم بغرض إصلاحها في مسرح اليوم. وكما الأمس فإن الغد أيضاً عالم مستقل عن عالم الأمس ينتظر دوره بعد انقضاء عالم اليوم وانفضاض مسرح الأمس. رجال الغد أيضاً ليسوا رجال الأمس واليوم، ينتظرون دورهم بفارغ الصبر. لذلك ما دمنا لا نملك الأمس ولا الغد فعلينا الاستفادة القصوى من وقتنا الحاضر الذي هو اليوم.

 

عندما نقول: لنا اليوم وليس لنا الأمس والغد، فإننا لا نعني أن لا نتزود بالدروس والعبر من الأمس أو أن لا نفكر في تطورات الغد. وكما كان الأمس زاداً ودرساً لليوم فإن اليوم أيضاً درس الغد وزاده. نحن جيل اليوم وإن كنا بلا قدرة علي استحضار الماضي ولا القفز الي المستقبل إلا أننا مسئولون مسئولية كاملة عن إنجاز مهام حاضرنا.

 

وكما يأخذ رجال الأمس نصيبهم من الشكر أو اللوم يكون رجال اليوم أيضاً عرضة لحكم الغد عليهم سلباً أو إيجاباً. علي أن الحكم الصادر بأي جيل من الأجيال هو ما حكم به رجال الجيل علي أنفسهم بحسن أو سوء فعالهم، وإذا لم يحافظ جيل اليوم علي سمعته فلن يدخر له جيل الغد حمداً وشكراً علي بياض. ولا ننسى أن تعاقب الأجيال وتوارثها لن يتوقف عند محطة اليوم ولا الغد، سيمضي بلا توقف. أحد أهم أسباب حرص الجيل الحاضر علي قبول التحدي التاريخي هو الوفاء لوصايا الشهداء، وهي أمانة في عنق جميع الأجيال الحاضرة والمستقبل. ومن مسئوليتنا التاريخية أن لا نتراخى في إنفاذ ما علينا من واجب الوفاء. فكما يقال: الأمس تاريخ، واليوم عطاء وغداً سر مغيب، يجب أن نعطي ولا نبخل بما لدينا اليوم.

 

نحن المناضلين في سبيل التغيير اليوم أكثر من عشاق نظام الهقدف كماً وكيفاً. لقد طال فراق الشعب لنظام الهقدف، ولم تعد تلتف حول الهقدف سوى قلة قليلة. العالم والعامل الخارجي بدورهما وإن كانا ليسا بالعنصر الحاسم في قضايانا، إلا أن أغلب القوى والعوامل الخارجية اليوم في صف معسكر المعارضة لا الهقدف، لكن هذا كله لا يعني أننا قد غيرنا ميزان القوة بيننا وبين النظام لصالحنا. لماذا؟ هذا سؤال وتحدٍّ إجابته لا تقتصر علي أحدٍ منا دون الآخر.

 

من ناحية المبدأ لا غبار علي معسكر معارضتنا، فهو بكل مكوناته متمسك بالديمقراطية وكل ما هو مساند لها ومعادٍ للدكتاتورية، لكن صحة المبدأ ليست وحدها بالأمر الحاسم. وذلك لأن إمكاناتنا ضعيفة من جميع النواحي، وكل نقطة ضعف في صفنا هي نقطة قوة في صالح النظام، إنه يعيش علي استثمار نقاط ضعفنا نحن المعارضين. ونحن بدورنا لولا ضعف إمكاناتنا لاستطعنا استثمار ضعف النظام. لكن مشكلتنا الرئيسية لا تكمن في ضعف الإمكانات فقط، بل في عدم قدرتنا علي توظيفها التوظيف الأمثل، يجب ألا يتسرب الوقت – وقت اليوم – من أيدينا، لنترك الجدل والنزاع علي أحداث التاريخ أو المغالطات في التنبؤ بما يأتي به الغد، لقد فات الأمس ولن يعود فلا يفوتنا اليوم، ولنعمل قبل أن يداهمنا الغد.  

الارتريون لا شك يحبون بلادهم ويقدرونها بشدة، يضعونها في خانة الأم، وهذه العلاقة بين الارتريين و بلادهم ارتريا أزلية وذات ثقل عظيم، ولم يحل تعددهم وتبايناتهم الدينية، الاقليمية، العرقية، اللغوية عن العمل بإخلاص وتفانٍ علي تحرير بلادهم. والأمر هنا لا يحتاج الي كثير شرح.

 

لقد خبر المستعمرون المتوالون علي ارتريا معدن الشعب الارتري ومقته ومقاومته لحكم الدخيل، لذلك حاولوا، نظام منقستو علي سبيل المثال، حاولوا الظهور بمظهر الأم والأسرة الحريصة علي تأديب الضالين من أبنائها، لذلك كان منقستو يصف الثوار الارتريين بمن يعضون ثدي أمهم التي ولدتهم وأرضعتهم فجازوها بالعقوق.

 

ونحن اليوم سيراً علي درب شهدائنا الأبطال الذين ناضلوا وضحوا من أجل الاستقلال، نناضل من أجل حقوق الانسان وكرامته وكل ما نستحقه كبشر نتساوى مع الآخرين في الحقوق وسائر القيم الإنسانية. إن وقودنا لهذه المعركة النضالية الحالية وما يحرك مشاعرنا الوطنية هو تلك التضحيات التي قدمها شهداؤنا لننعم نحن بالحقوق والهناء والرخاء، لكن سرقت منا بواسطة هذا النظام القمعي الأرعن. إنه نضال ليس لاجترار الأحزان فحسب لكنه نضال للوفاء بوصايا وأحلام الشهداء. والكل مهما تواضعت إمكاناته يعمل علي تحقيق هذا الهدف.

   

نظام الهقدف متأسياً بمن سبقوه من الحكام المستعمرين يحاول هو الآخر ستر عيوبه وممارساته المعادية للشعب بالتظاهر بالحرص علي مصلحة الشعب والبلاد. وعلي الرغم من أن الشعب باقٍ والنظام زائل يحاول النظام أن يفرض أكذوبة أنه والشعب وجهان لعملة واحدة، أي أنه خالد خلود الشعب وباقٍ بقاءه.

 

إن عبدة وعشاق النظام لا يتوانون في دمغ أعداء الهقدف بأنهم أعداء الوطن، كما يخوِّنون من يقيمون في بلاد معادية للنظام. بل يتجاوزون ذلك الي وصف من يعادي الهقدف إنما يخون وصايا الشهداء ويهزأ بدمائهم الطاهرة. إن الرسالة من هذا الموقف المختل من النظام إنما تقول باختصار: اتركوا الهقدف وشأنه، ليفعل بالبلاد ما يفعل فهو أدرى منكم بشؤونها.

 

نحن وشعبنا كما فعلنا من قبل بحكام الاستعمار سوف نطيح بدكتاتورية الهقدف الجاثمة علي صدور شعبنا ونقذف بها الي مزبلة التاريخ.

ርእሰ-ዓንቀጽ፡ ሰደህኤ

ቃልሲ ኤርትራውያን ነዊሕ ዝዕድሚኡ ተደራራቢ ዕላማ ዝነበሮን ዘለዎን ምዃኑ ንኤርትራውያን ከም ሓድሽ ዝንገሮም ኣይኮነን። ምኽንያቱ ብዙሓት ናይ ታሪኽ ክኢላታት ዝመስከርዎ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ኤርትራውያን ባዕላቶም ተዋሳእቱ ስለ ዝነበሩን ዘለዉን፡ ብኻልእ ክንገሮም ከኣ ስለ ዘይጽበይዎ። ኣብዚ ነዊሕ መስርሕ ቃልሲ ብዙሓት ኤርትራውያን ክቡር ዋጋ ከፊሎም እዮም። ናይ ነፍሲ ወከፎም መስዋእቲ ከኣ ነናቱ ኣበርክቶን ክቡር ቦታን ዘለዎ እምበር ዝባኸነ ኣይኮነን።

ዕላማ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ምዕራፋት ዝሓቖፈ ኮይኑ፡ ምርግጋጽ ናጻን ልኡላዊት ሃገርን፡ ሰላም፡ ደሞክራስን ክብሪ ኩሉ መሰላት ዘውሕስ ስርዓት ምትካልን፥ እቶም ክልተ ኣገደስቲ ምዕራፋት ናይ ቃልስና እዮም። እዞም ክልተ ምዕራፋት ቃልስና ኣብ ሕድሕዶም ዝጸላለዉን፡ እቲ ሓደ ብዘይቲ ካልእ ህልውና ዘየብሉን እምበር ነጻጺልካ ዝረኣዩ ኣይኮኑን። ካብቲ ቃልስና ዝተበገሰሉ መሰረታዊ ዕላማታት፡ ምውሓስ ናጻን ልኡላዊትን ኤርትራ እቲ መሰረታዊ ምዕራፍ እዩ። እዚ ማለት ግና ናጽነት ስለ ዝተረጋገጸ፡ እቲ ህዝብና ዝተላዕለሉ መሰረታዊ ዕላማ መሊኡ ማለት ኣይኮነን። ምሉእ ንክኸውን ጌና ዘይተረጋገጸ ክፋል ናይቲ ቃልሲ ኣሎ። ነቲ ተሪፉና ዘሎ ንምርግጋጽ ከኣ እነሆ ቃልስና ይቕጽል። እቲ ነካይዶ ቃልሲ እምበኣር ነቲ ናይ ክሳብ ሕጂ ዓወትና ዝንእድን ዝሕሉን፡ ኣብኡ ተመስሪቱ ድማ ዝካየድ እምበር ነቲ ክንምርኮሰሉ ዝግበኣና፡ ብደምን ኣዕጽምትን ዝተነድቀ ጽኑዕ ባይታ ብምንእኣስ ወይ ብምርኻስ ንድሕሪት ዝምለስ ኣይኮነን።

እቲ ኣእላፍ ኤርትራውያን፡ ናይ ኣየናይ ውድብ ኣባላት ነይሮም ብዘየገድስ ዋጋ ከፊሎም ዘረጋገጽዎ 25 ዓመታት ዝዕድሚኡ ናጽነት፡ ናይ መላእ ኤርትራውያን ጻማን ዋጋ ደምን ክነሱ፡ ንጉጅለ ህግደፍ ስለ ዘጉባዕበዐ ከም ፍሉይ ግነዖት እንህበሉ ምኽንያት የብልናን። ንናጽነትና ጉጅለ ህግደፍ ዝንየተሉ፡ እቶም ኣንጻሩ ምእንቲ ሓርነትን ቀጻሊ ራህዋን ንቃለስ ዘለና ድማ ንጓነየሉ ምኽንያት የለን። ብናጽነትና ክንሕበን እንከለና፡ ንመስዋእቲ ናይቶም ምእንትኡ ዝሓለፉ ሓርበኛታት ከም ብሌን ዓይንና ከነኽብር ግድን እዩ። ንመስዋእቲ ጀጋኑ ዘይምኽባር ግና ናብ ንናጽነትን ሉኣላውነትን ኤርትራ ዘይምቕባል ዘምርሕ ሓደገኛ መንገዲ ምዃኑ ኣይንስሓት። ነዚ መንገዲ ስሒቱ ዝጐዓዝ ኣካል ከኣ፡ ኣንጻር ወጽዓ ህግደፍ ምእንቲ ሓርነትን ፍትሕን ዝቃለስ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ምኽንያቱ ነቲ ብደምን ኣዕጽምትን ጀጋኑ ዝተሃንጸ ዕርዲ ናጽነት ኣብ ክንዲ ዝጽገዓሉ ደፊኡ ከፍርሶ ይደናደን ስለ ዘሎ።

ርግጽ እዩ ገለ ወገናት፡ ናይ ህዝቢ ሓርነትን መሰልን ዘይተረጋገጸሉ ናጽነት ትርጉም ስለ ዘየብሉ፡ መሬታዊ ናጽነት ፋይዳ የብሉን ክብሉ ንሰምዕ ኢና። ስለዚ “ነዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናጽነት ኣፍልጦ ክንህቦ ኣይግበኣናን” ክሳብ ምባል ክመጣጠሩ ከለውስ ኤርትራ ናብቲ ዝነበረቶ መግዛእቲ ትመልስ ማለቶምዶ ይኸውን? ምናልባት “እቲ ሓርነትከ ኣበየናይ ናጽነት ተዘሪኡ እዩ፡ መድሕን ህዝቢ ዝኸውን?” ኢልና እንተንሓቶምስ መልሶም እንታይኮን መኾነ? ንሕና ሃገራዊ ናጽነትን ህዝባዊ ሓርነትን ፈላሊና ንርእዮም ዘይኮኑስ ተደጋገፍትን እቲ ሓደ ብዘይቲ ሓደ ህልውና ዘየብሉን ክልቲኦም ማዕረ ከም ዘድልዩና ኢና ንኣምን። ሓርነት ብዘይናጽነት፡ ናጽነት ብዘይሓርነት ከኣ ኩሎም ጐደሎ እዮም። ቃልስና ምሉእ ዝኸውን ከኣ ክሳብ ሕጂ ዘመዝገብናዮ ዓወት ዓቂብና ዝተረፈ ንምምላእ ክንቃለስ እንከለና ጥራይ እዩ።

መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት ውጽኢት ቃልስና ስለ ዝኾነ፡ ምስ ኩሉ ኣንጸላልይዎ ዘሎ ናይ ምልኪ ደበና ክንዝክሮን ከነኽብሮን ናይ ግድን እዩ። ክንዝክሮ እንከለና ግና ዝተርፈና ቃልሲ ከም ዘሎ ብምስትብሃልን፡ ንቐጻሊ ቃልሲ ከም መንጠሪ ብምጥቃምን እዩ። ጉጅለ ህግደፍ ነቲ ብክቡር ደም ኤርትራውያን ዝተረጋገጸ ናጽነት ምስ ዘይነኽብሮ ኣዝዩ ተሓጒሱ ኮበሮ ዓምሓሙ መወቐዐ። ምኽንያቱ “ምስቲ ናጽነት ኤርትራ ኣነ ዘምጻእኩዎን ከም ድላየይ ዘመሓድሮ ንብረተይ እዩ” ዝብሎ ስለ ዘሳንየሉ። ህግደፍ መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት “ከኽብር እየ” ኢሉ ይሸባሸብ ኣሎ። ንሕናውን ነዚ ታሪኻዊ ዕለት ክንዝክሮ ኢና ክንብል እንከለና፡ ምስኡ ሓደ ኮይና ማለት ኣይኮነን። ምኽንያቱ ንሕና ንዝኽሪ ናጽነት እንህቦ ትርጉምን፡ ኣብዚ ታሪኻዊ ተረኽቦ ተመስሪትና እነማዕድዎ መጻእን ካብቲ ናይ ህግደፍ ዝተፈልየ’ዩ። ህግደፍ ነዚ ዝኽሪ ብኸመይ ኣብ ስልጣን ይቕጽል ውዲት ዝኣልመሉ ኣጋጣሚ ገይሩ እዩ ዝወስዶ። ንሕና ናይ ለውጢ ሓይልታት ነዚ ተረኽቦ ክንዝክሮ እንከለና ግና “ብኸመይ ካብዚ ዘሎ ውጽዓ ናብ ራህዋ ንሰግር” ዝብል ጭረሖ ነቃለሓሉ ኣጋጣሚ ጌርና ኢና ንወስዶ። ከምቲ “ ኣቦይን ኣደይን በበይኑ ጸሎቶም” ዝበሃል፡ ንሕናን ህግደፍን ዝኽሪ ናጽነት ንዝክረሉ መንፈስ በበይኑ ጥራይ ዘይኮነስ ተጻራሪ’ዩ። ስለዚ ክብሪ ናጽነት ብዋጋ ህዝብና ዝተረኽበ፡ መሰረት ናይቲ ኣብ መጻኢ እነረጋገጾ ዓወት እምበር፡ ንጉጅለ ህግደፍ ንምጥዎ ሕዛእቲ ክኸውን ኣይግበኦን።

تقول الأمثال العامة: إن ثقب القربة ( جراب جلدي لحفظ الماء ) قد يقع وقت النفخ، فإن لم يكن فعند السلخ، وعن القربة أيضاً هناك المثل العربي السائر (يداك أوكتا وفوك نفخ) وذلك في تحميل المسئولية للمتضرر جراء أسباب ذاتية تعود اليه وحده، والهقدف منذ أن تحقق الاستقلال بدأ يحكم الشعب ويدير البلاد بأسلوب قمعي وطائش وقربة مثقوبة، استخف بالشعب وخانه، وألغى كل رأي مخالف، حتى لو كان من رفاق النضال والبندقية، بل تنكر لاسم التنظيم التاريخي وتركه الي الهقدف، ولم يكن المناضلون والشعب هم ضحاياه الوحيدون، بل أرهب نظام الهقدف دول الجوار والمجتمع العالمي وأقلق راحتهما.

 

لقد حيرت سياسته الخارجية الرعناء العالم، فعدها تجربةً فريدة وغير مسبوقة تستحق الدراسة، لذلك كنا نتوقع من المحتارين إزاء هذه السياسة التي ذاقوا المر من ثمرها أن يطابق موقفهم منها تقييمهم لها، ولكن ذلك لم يحدث، مما مكن النظام من استغلال هذا الموقف الخارجي الرخو تجاهه في ممارسة المزيد من الغطرسة في شؤون الداخل والخارج، بل أيضاً لم يترك أساليبه المخادعة ومسرحياته الفجة تجاه الجميع، لكنه مهما حاول ذلك لم يتمكن من تغطية وتكذيب ممارساته العملية التي تفضح ما يصرح به من أكاذيب وما يصنعه من مسرحيات. مقتلة معسكر ماي حبار لمعوقي حرب التحرير، مجزرة اعتقال مجموعة الخمس عشر القيادية (جي ففتين)، إغلاق الصحف المستقلة واعتقال ملاكها وصحفييها، سياسة قتل عابري الحدود الي دول الجوار هاربين بجلدهم، تعامله اللا إنساني مع مأساة لامبيدوزا، وأخيراً مجزرة الثالث من ابريل 2016م بالعاصمة أسمرا لمجندي الخدمة الإلزامية. تلك وغيرها من الممارسات القمعية الممعنة في العجرفة والقسوة واللا اكتراث تقف شاهد إدانة لهذا النظام ومكذِّب لادعاءاته التي يطلقها للاستهلاك الدبلوماسي. 

      

لقد عرَّى النظام نفسه أمام الملأ المحلي والعالمي حتى أطلق عليه العالم لقب كوريا الشمالية افريقيا، ومن فشل في الداخل لن ينجح في الخارج، لأن السياسة الخارجية انعكاس للسياسة الداخلية، لذلك أصبح داخلاً وخارجاً معزولاً وعدواً للشعب. لكنه ما بقي حياً يصارع الموت لن يدع ممارساته الانتحارية اليائسة وحشرجات النزع الأخير داخلاً أو خارجاً، واليوم ومهما حاول الخداع فإن من أفاقوا من سكرة الإعجاب به أكثر ممن لا يزالون راكعين تحت أقدام صنم النظام جهلاً أو تجاهلاً. لقد ركع النظام للاتحاد الاوربي وأقسم أنه سوف يحسن من سيره وسلوكه تجاه شعبه والخارج فنفحه الاتحاد ببضع مئات ملايين اليورات. لكنه سرعان ما فقد الصبر علي الكشف عن هويته البائسة المطلية بمساحيق الخيانة والخداع فتعطلت أو حجبت عنه المنحة الأوربية ولو الي حين، وحتى ما ادعاه من تحديد وتقنين مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لم يلبث أن فضح كذب تعهده به عبر ارتكابه مجزرة الثالث من ابريل 2016م بحق مجندي الخدمة الإلزامية المفرَّغين لخدمة النظام بالسخرة. إن ما حدث في تلك المجزرة لم يستغربه الشعب من هذا النظام ولكن زاده حزناً علي أحزانه.

 

الهقدف بالطبع لن يترك عاداته حتى الرمق الأخير، لكن ليعلم هو وأعوانه، أنه من اليوم فصاعداً، لن يجد أرضاً يطأها مطمئناً بثبات ولا بحراً يبحر فيه دون أن يغرق، وهناك لن يجد أمامه طوق نجاة يتلقفه، لذلك سوف يصارع أمواج الرحيل مضحياً أمامه بكل من يقف في طريقه، لذلك وحتى لا يتضاعف عدد الضحايا كل يوم يجلسه هذا النظام علي عرش السلطة فلنعمل علي التعجيل بنهايته متكاتفين ومتعاضدين بكل ما نملك من قوة، واضعين في ذات الوقت كل ظروف الانتقال الحساسة وما تتركه من مهمة ثقيلة تتطلب من الجميع العمل سوياً علي إعادة بناء وترميم ومعالجة جروح الوطن والمواطن.            

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ትማሊ እንተ ብጽቡቕ እንተ ብሕማቕ  ግቡኡ ፈጺሙ ዝሓለፈ ወጢጥና ናብ ሎሚ ከነምጸኦ ዘይንኽእል ምዕራፍ እዩ። እቶም ኣብቲ ናይ ትማሊ መድረኽ ክዋስኡ ዝጸንሑ ኣካላት ከኣ ውጽኢቱ እንታይ እዩ ብዘየገድስ ኣብቲ እዋኖም ቅኑዕ ኢሎም ዝኣመንሉ እሞ ድማ ዓቕሞም ዝፈቕዶ ግቡእ ፈጺሞም እዮም። ምናልባት ኣብቲ ዝሓለፈ ዘጣዕሶም እንተልዩ ኣብ ሎሚ ኮይኖም ክቕይርዎ ኣይክእሉን እዮም። ከምቲ ንትማሊ ናብ ሎሚ ከነምጸኦ ዘይንኽእል ጽባሕ እውን ናቱ ባህሪ ዘለዎ፡ እንተደለናዮ’ውን ናብ ሎሚ ከነምጸኦ ዘይንኽእል ታርኡ ዝጽበይ እዩ። ናይ ጽባሕ ተዋሳእቲ ድማ እዞም ሎሚ ዘለና ዘይኮናስ እቶም ጽባሕ ግዜኦም ሓልዮም መድረኽ ዝርከቡ እዮም። ውለድና ኣብ ሎሚ ኮይንካ ብዝሓለፈ ምጀሃር ከም ዘየድሊ ከስተምህሩ እንከለዉ “ ብናይ ዓሚ ብዕራይ ዝሓረሰ የለን” ይብሉ። ኣብ ክንዲ ግዜ ምስ ሓለፈ ምጠዓስ ኣብቲ ዘለኻዮ ግዜ፡ ማለት ሎሚ ትርጉም ዘለዎ ምስርሕ ናይ ግድን ምዃኑ ከዘካኽሩ እንከለዉ ድማ “ ግዜ ከለካ ግዜ ኣይትጸበ” ይብሉ።

ሎሚ እምበር ትማልን ጽባሕንስ ናትና ኣይኮኑን ክንብል እንከለና፡ ብዛዕባ ሎሚ ክንሓስብ እንከለና ዝሓለፈ ተመኩሮ ኣየገድሰናን ማለት ከምዘይኮነ ርዱእ እዩ። ኣብ ሎሚ ኮይና ብናይ ጽባሕ ምዕባለ ኣይንሓስብን ማለት’ውን ኣይኮነን። ሎሚ ብናይ ትማሊ ተመኩሮ ከም ዝጽሎን ጽባሕ ከኣ ንናይ ሎሚ ተመኩሮ ክውከሶ ምዃኑን ከኣ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን። ምስዚ ኩሉ ግና እቶም ኣብ ናይ ሎሚ መድረኽ ዘለና ናብቲ ዝሓለፈ ክንመልሶ ወይ ናብቲ ናይ ጽባሕ ከነቐድሞ ዘይንኽእል፡  ኣብዚ ናትና መድረኽ ከነሳልጦ ዝግበኣና፡ እንተዘይተግቢርናዮ ንሕተተሉ ሓላፍነት ከም ዘለና ንምዝኽኻር ዝኣክል እዩ።

እቶም ሎሚ ነቶም ኣብ ቅድሚ ናትና ትውልዲ ዝነበሩ ወገናት ንንእዶምን ንወቕሶምን፡ ሎሚ ትማሊ ምስ ኮነ ከምኦም ወይ ክምረቕ ወይ ድማ ክንርገም ናይ ግድን እዩ። ስለዚ እዛ ሎሚ ጽባሕ ምስ ኮነት ስምና ብኸመይ ከም ዝለዓል ሎሚ ባዕላትና ኢና እንውስኖ። ሎሚ ናይቶም ዝሓለፉ ወረስቲ ኮይና ምእንቲ ሕድሮም ተዘይተጊህና፡ ንሕና እውን በቶም ወረስትና ክንዝንጋዕ ከም እንኽእል ኣይንረስዕ። ቃልስና ከም ናይ ካልኦት ተመኩሮ ሰንሰለታውን ተወራራስን ምዃኑ ከኣ ንርእዮን ንሰምዖን ኣለና። ኣብዚ ናይ ሎሚ ናትና መድረኽ ኩሉ ክኢልና ክንጸንዕ ካብ ዘገዱዱና ምኽንያታት ሓደ ሕድሪ ናይቶም ዝሓልፉ ንዘይምጣላም እዩ። እዚ ሕድሪ እዚ ሎሚ ዝውዳእ ዘይኮነስ ናብቲ ናይ ጽባሕ ትውልዲ’ውን ዝሰግር እዩ። እንተኾነ በዚ ባህርያዊ ምርኽኻብ፡ ጽባሕ ክሰርሖ’ዩ ኢልና ከየራጠጥና፡ ኣብታ ዘለናያ ሎሚ ክንትግብሮ ዝግበኣና ክንትብር ታሪኻዊ ሓላፍነት ኣለና። ከምቲ ትማሊ ታሪኽ እዩ፡ ሎሚ ህያብ እዩ፡ ጽባሕ ግና ምስጢር እዩ ዝበሃል፡ ንዓና ሎሚ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኢድና ዘሎ እዩ።

ሎሚ ኣብ ኤርትራ እቶም ጸረ-ህዝብነት ጉጅለ ህግደፍ ዝተረደኣናን ኣብ መሰረታዊ ለውጢ ንኣምንን ካብቶ ነቲ ጉጅለ ኮሓሒሎም ከቕርቡ ዝፍትኑን ዝድግፍዎን ኣዚና ንበዝሕ። ህዝቢ ኤርትራ ምስቲ ጉጅለ ካብ ዝባተኽ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ እዩ። ምስ ጉጅለ ህግደፍ ወጊኖም ዘለዉ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። ግዲኦም ጉዳይና ኣብ ምውሳን ደኣ መሰረታዊ ኣይኮነን’ምበር፡ ኣብቲ ናትና መስርዕ ዘሎ ግዳማዊ ሓይሊ እውን ካብቲ ንህግደፍ ዝድግፍ ከም ዝበዝሕ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ምስዚ ኩሉ ብዝሕናን ብልጫናን ግና ጌና ነቲ ስርዓት ብዘተኣማምን ደረጃ ኣይረታዕናዮን። ስለምንታይ? ኩልና ክንምልሶ ዝገበና መሰረታውን እዋናውን ሕቶ እዩ።

ተቓውሞና ሒዝዎ ዘሎ ንህግደፍ ኣወጊድካ፡ ሰላም፡ ዲሞክራስን ማዕርነትን ብዘውሕስ ምምሕዳር ናይ ምትካእ ኣቕጣጫ ቅኑዕ እዩ። ቅኑዕ ስለ ዝኾነ ጥራይ ግና ኣብቲ ንደልዮ ከብጸሓና ኣይከኣለን። ኩለመዳያዊ ዓቕሚ ተቓውሞና ድሩት እዩ። እዚ ድሩትነት ዕድመ ወጻዒ ህግደፍ ኣብ ምንዋሕ ናቱ ኣበርክቶ ኣለዎ። ምኽንያቱ ጉጅለ ህግደፍ ዕድመኡ ንምንዋሕ ናትና ናይቶም ተቓወምቱ ድኽመት ክምዝምዝ ግድን እዩ። ንሕና እውን ዓቕምና ደኣ ደሪቱና እምበር ናይ ህግደፍ ድኹም ጐድኒ መዝሚዝና ኣብ ረብሓ ፍትሓዊ ቃልስና ከነውዕሎ ቅኑዕ እዩ። ቀንዲ ጸገምና ግና ናይ ዓቕሚ ድሩትነት ጥራይ ኣይኮነን። እቲ ቀንዲ ነቲ ዝርካቡ ዓቕምና ብግቡእ ኣሕቢርና ኣንጻር ወጻዒ ህግደፍ ከነሰልፎ ዘይምብቃዕና እዩ። ስለዚ እቲ ቁምነገር ክንሰርሓሉ ዝግበኣና ናትና ሎሚ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ኣብ ክንዲ በቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ምጥቃም ንድሕሪት ናብ ታሪኽ ወይ ንቕድሚት ናብ’ቲ ናይ ጽባሕ ምስጢር ጥራይ ምምዕዳው ከም ኣገባብ ቃልሲ ቅኑዕ ኣይኮነን’ሞ፡ ንሎሚ ናይ ብሓቂ ሎሚ ንግበራ።