EPDP Editorial

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰደህኤ

ጾታዊ ወጽዓ ደቂ ቅንስትዮ ኣዝዩ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ ኮይኑ፡ ደቂ ኣንስትዮ ወጽዓ መሪርወን ነዚ ወጽዓ ንምውጋድ ብወግዒ ተወዲበን ድምጸን ኣስሚዐን ቃልሲ ዝጀመራ ቅድሚ 106 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ኣሜሪካ ብዝተላዕለ መሰረታዊ ናይ መሰል ሕቶ ምዃኑ ታሪኽ ተጋድሎ ደቀኣንስትዮ ዓለም ይሕብር። እዚ ክበሃል እንከሎ ግና ናብዚ ሕጂ ዘለዎ  ደረጃ ዓለም ለኻዊ ዝኽሪ 8 መጋቢት ንምብጻሕ ኣብ ምውሳን ዝኽበረሉ ዕለት ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ “ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እዩ?” ዝብል ንምውሳን እውን ብኣዝዩ ብዙሕ ደረጃታትን ዝተሓላለኸ መስርሕን ክሓልፍ ጸኒሑ እዩ።

ደቂ ኣንስትዮ ድርብ ወጽዓ እዩ ዘለወን። በቲ ሓደ ወገን ጾታዊ ወጽዓ በቲ ካልእ ወገን ደማ ከም ኩሉ ዜጋ ዘጋጥመን ኩለመዳያዊ ወጽዓ። ቃልሰን እውን ከምኡ ድርብ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ፡ ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን ዘጋጥመን ጾታዊ ወጽዓ ክህልወን እንከሎ፡ ከከም ናይቲ ዝነብራሉ ሃገር ቁጠባዊ ምዕባለ፡ ዝመሓደረሉ ስርዓትን ባህላዊ ተጽዕኖን ኣብ ገሊኡ ዝያዳ ዝመረረ ከም ዝኸውን ዝሰሓት ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብዚ እዋንዚ ወጽዓ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ብቑጠባዊ ምዕባለን ብደሞክራሲያዊ ዕቤትን ኣብ ዝሓሸ ዝርከብ ዓለም፡ ኣብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ብቑጠባ ኮነ ብስርዓተ-ምሕደራ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ዝርከባ ሃገራት ወጽዓ ደቂ ኣንስትዮ ዝኸበደ እዩ። 

ወጽዓ ደቂ ኣንስትዮ ናይቲ ዝተረፈ ሓፋሽ ህዝቢ ኩለመዳይዊ ወጽዓ ኣብ ዘይተፈትሓሉ በይኑ ፍታሕ ዝረክብ ኣይኮነን። ደሞክራሲያዊ ምምሕዳርን ቁጠባዊ ዕቤትን ኣብ ዝበኾረሉ ኩነታት ወጽዓ ደቂ ኣንስትዮ በይኑ ተነጺሉ ክፍታሕ ዘይሕሰብ እዩ። ደሞክራሲያዊ ስርዓትን ቁጠባዊ ዕቤትን ውሑስ ኣብ ዝኾነሉ ስርዓት  ወጽዓ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምውጋዱ ዕድል ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። እዚ ማለት ደቂ ኣንስትዮ ወጽዓአን መሰረታዊ ፍታሕ ክረክብ ከም ዝግበኦ ዝተረደአ ሕብረተሰብ ኣብ ዘይተፈጥረሉ መፍትሒ ዝረክብ ኣይኮነን። ደቂ ኣንስትዮ ወጽዓአን ዝፍታሕ ነቲ ዝውጸዐን ተጻራሪ ጾታ ከም ጸላኢ ብምውሳድን ብምትህልላኽን  ዘይኮነስ ናይቲ ወጽዓ ክብደት ተረዲኡ ናይቲ ፍታሕ ኣካል ከም ዝኸውን ብምግባር ክኸውን ይግበኦ።

ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ህብረተሰብነተን ብተግባር ዘርኣያሉ ብዙሕ ተመኩሮታት ምግላጽ ዝከኣል ኮይኑ፡ ኣብዚ መዳይ ተመኩሮ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚት ከም ዝስራዕ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እዚ ተመኩሮ እዚ ኣብ ኩሉ መስርሕ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተንጸባረቐ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብቲ መሪር ናይ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልስና ንናጽነት በሪኹ ተራእዩ’ዩ። ኣብዚ መሪር ቃልሲ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ፡ ጾታዊ ፍልዩነተን ተጽዕኖ ከይፈጠረለን፡ ማዕረ ኣሕዋተን ደቂ ተባዕትዮ፡ ኣብቲ ዝኸበደ ብልሒ ናይቲ ቃልሲ ወተሃድራዊ ግጥማት እውን ከይተረፈ መስተንክር ሰሪሐን እየን። ንናይ ካለኦት ውጹዓት ደቂ ኣንስትዮ’ውን ግዜ ዘይስዕሮ ኣብነት ኣውሪሰን።

ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ምእንቲ ነጻነት ዝኸፈለኦ ዋጋ ኣብዚ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ እሞ ኣብ ውሽጡ ከም ቀንዲ ዕማም ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓቖፈ፡ ዝተሓላለኸ  ናይ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ቃልሲ እውን እጃመን ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ እንተዘይኮይኑ ንታሕቲ ከም ዘይኮነ ክርደኣ ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ተረድኦ ዝምጥን ተሳተፎ ከም ዝጽበየን ኣብ ቦታኡ ዘሎ እዩ።  ተሳትፎአን ኣብ ዝበኾረሉ ወይ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ኣዝዩ ኣብ ዝዛሕተለሉ ወጽዓአን  ክፍታሕ ከምዘይክእል ከዓ ክርደኣ ይግበአን። ኣሕዋተን ደቂ ተባዕትዮ እውን ብኩራት ደቂ ኣንስትዮ መሰረታዊ ጸገም ናይቲ ቃልሲ ገይሮም ክርድእዎ’ሞ ናይ ግድን ህጹጽ ፍታሕ ክረኽብሉ ይግበኦም።

ደቂ ኣንስትዮ ካብዚ ቃልሲ ዝርሕቃሉ ዘለዋ ምኽንያት፡ ምናልባት ናይቲ ዝሓለፈ ቃልሰን ጻማ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ዝረኣያ’ሞ ብኣኡ ስለ ዝሰከሓ ክኸውን ይኽእል ዝብል ግምት ኣሎ። ናይዚ መንቀሊኡ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ጥልመት እንድዩ፡ እዚ ጥልመት ኣብኣተን ዝተደረተ ዘይኮነስ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣረኻኺብሉ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ክርሰዓኦ ኣይግበአንን። እቲ ፍታሕ ከዓ ቃልሲ እምበር ስቕታን ካብ ቃልሲ ምርሓቕን ከም ዘይኮነ ኣብዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ነዘኻኽረን። እንተ’ቲ ምረት ናይቲ ዘሕልፈኦ ዘለዋ መከራ ዘርዚርካ ዝውዳእ ስለ ዘይኮነ ብድብድቡ “ኣስካሕካሒ” ኢልናዮ ክንሓልፍ ይሓይሽ።

ሰደህኤ ብመሰረቱ ውን ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ከም ሰልፊ ኮነ ከም ሃገር ኣዝዩ ፍሉይ ቆላሕታ ዘድልዮ ምዃኑ ስለ ዝርዳእ፡ ኣብ ፖለቲካዊ  መደብ ዕዮኡ “ደቂ-ኣንስትዮ ፍርቂ ኣካል ሕብረተ-ሰብ ኢየን። መሰለን ብሕጊ ተሓልዩ፡ ብግብሪ ኣብ ኵሉ ህይወት ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ማዕረ ተሳትፎ ከም ዝህልወን ንምግባር፡ ሰዲህኤ ከይተሓለለ ክሰርሕ ኢዩ።” ብዝብል ኣስፊሩ ይርከብ። ካብዚ ሓሊፉ እውን እዚ ሰልፊ ንግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ቃልሲ ንምዕዛዝ ካብ ዘለዎ ድልውነት ብምንቃል ካብቲ 9 ኣብያተ ጽሕፈት ፈጻሚኡ ሓደ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝከታተል እዩ። እዚ ሰልፋዊ ቅርቡነት ኣብ ፍረ ክበጽሕ ግና ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ወሳኒ ክነሱ ክሳብ ሕጂ በቲ ዝተሓተ ደረጃኡ እውን ኣዕጋቢ ዘይምዃኑ ናብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ዕዙዝ እዩ።

ስለዚ ከምቲ ወለድና “ካብ ጉይይ ምውዓል ክሳድ ምሓዝ” ዝብልዎ፡ ኣብዚ ኣጋጣሚ 8 መጋቢት ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንዝከረሉ ዘለና፡ ብሓፈሻ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ድማ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ፡ ሓርበኛታት ኣደታተን መስዋእቲ ዝኸፈላሉ፡ ግና ድማ ኣብቲ ዝድለ ምዕራፉ ዘይበጸሐ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምምላእ ክሳተፋ መጸዋዕታና ነቕርበለን።

ብዘይ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕወት ቃልሲ የለን!

8 መጋቢት 2016

للناس، أفراداً كانوا أو جماعات سياسية مطامح ورغبات متفاوتة الأحجام، وهي مطامح ورغبات تختلف في وسائل التحقيق والطرق المؤدية اليه، لذلك لا يمكن إدماجها قسراً في بوتقة واحدة ولا النظر إليها علي أنها قائمة علي فراغ وناشئة من فراغ، الحل إذاً يكمن في ترتيب أولويات تحقيق تلك الرغبات حسب الأهمية أو أي معيار من المعايير، وكل محاولة للإدماج القسري والتنفيذ الفوري لن تمكننا من إنجاز أو تحقيق أيٍّ من رغباتنا، بل سنفقد مجهوداً وطاقة في غير ما طائل.

 

كذلك تواجهنا في جميع المستويات الفردية والجماعية إشكالات أو خلافات تتطلب الحل والحسم، ولابد طبعاً من الحل والحسم، وما قلناه آنفاً بضرورة ترتيب أولويات تحقيق الرغبات ينطبق أيضاً علي ضرورة ترتيب أولويات وضع الحلول وطرق الحسم لمشكلاتنا وخلافاتنا وفق معاييرنا المنطقية للأولوية، وبالطبع فإن حل أو حسم عقدة الخلاف الرئيسية لابد أن يعقبه حل بقية مواضيع ومشكلات الخلاف.

 

نحن كقوى تغيير ديمقراطي قد نختلف ونتعدَّد كثيراً في النوايا والرغبات، لكن الرغبة الأساسية التي لا يختلف عليها اثنان منا هي العمل علي تحويل ارتريا الدكتاتورية الي دولة ديمقراطية عادلة يسودها السلم والاستقرار وصون كافة الحقوق، فإن تحقق لنا ذلك، فكل مشكلة دونه مثل مشكلات المعتقد، المنطقة، القومية، الجنس (النوع)، اللغة سوف يسهل حلها، وفي بلاد يسودها العدل والأمن ويشعر فيها الكل أنها بلاده سوف تنحل العقد ويجد كل ذي حقٍّ حقه ورغبته. ولكي نحقق آمالنا السلمية هذه لابد لنا من محاربة العنف والخلافات غير المبررة، وأول أشكال العنف غير المبرر هذا هو ذلك القائم بين الشعب الارتري المسالم والأعزل من جهة وبين نظام الهقدف القمعي من جهة. لدينا أيضاً خلافات ومشكلات أقل حدةً تتمثل في المشكلات ذات الطابع الديني، العرقي، المناطقي ...الخ.

 

إن تقديمنا هذه القضايا والخلافات الفرعية علي قضيتنا الرئيسية المشتركة مع النظام يعطل مسيرتنا ويبدد ويصرف طاقاتنا في الاتجاه الخطأ. ويأتي ضمن ترتيب وإرجاء خلافاتنا أن نتبع تجاه قوى التغيير داخل النظام سياسة الباب والقلب المفتوح، لا المجاملة والنفاق. ليس ذلك فحسب بل أن نوحد قوانا معهم لتصب جهودنا المشتركة في مواجهة النظام، عدونا المشترك.

 

يجب أن نتحرر من تكرار خطأنا الدائم في ترتيب الأولويات حتى لا تتأخر أو تتعطل مسيرتنا النضالية ضد العدو المشترك. إن كل جهدٍ نصرفه في الخلافات بيننا لن يصب إلا في مصلحة النظام المجرم والمنتفعين من بقائه وطول عمره. إذاً فلنتعلم من أخطائنا ولتتحد جهودنا في مواجهة العدو المشترك.

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰደህኤ

ዝምድና: ካብ ሓደ ንላዕሊ ዝኾኑ ኣካላት ዝፈጥርዎ ናይ መቃለሲ መድረኽ እዩ። ነዚ ዝምድና ንክፈጥሩ ካብ ዘገድድዎም ምኽንያታት እቲ ቀንዲ በዚ ናይ ሓባር መድረኽ ኣቢሎም ከዕውትዎ ዝደልዩ ናይ ሓባር ሸቶ ምህላው እዩ። ተዛመድቲ ነዚ ዝምድና ዝደልይሉ ካልእ ምኽንያት ነቲ በበይኖም ከረጋግጽዎ ዘይከኣሉ ዕማም ንምዕዋት ዘኽእል ዓቕሚ ምድላብ እዩ። ዝምድና ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ዕዉት ንክኸውን ክማልእሉ ካብ ዘለዎም ነጥብታት ካብ ሕዝ ግድፍ ወጺእካ ቀጻሊ ከም ዝኸውን ምግባሩ እዩ።

ናይቲ ዝምድና ቀንዲ ቆላሕታ ብጐናዊ ምዕባለታት ከይተዳህለልካ፡ እቲ እተማዕድዎ ናይ ሓባር ሸቶ እዩ ክኸውን ዝግበኦ። ኣብዚ መስርሕ ክረአ ካብ ዘይብሉ ድማ፡ ምስ ሓደ ክትዛመድ እንከለኻ ምስ ካልእ ናይቲ ሎሚ ትፈጥሮ ዘለኻ ዝምድና ኣካል ዘይኮነ ጽባሕ ኣብ መስርሕ ግና ዘድልየካ ወገን ብዓይኒ ጽልኢ ምርኣይ እዩ። እዚ ማለት ማእከልካ ስሒትካ ናይ “ጸላኢ ጸላእየይ ፈታውየይ” ብሂል ግዙእ ዘይምዃን። እዚ ኣካይዳ ኣብ ክንዲ ነቲ ከተዕውቶ ዝግበኣካ ንምውዕዋት ትቃለስ፡ ናብ ምፍዳይ ሕነ ወሲዱ ስለ ዘህውትተካ። ብኻልእ ኣገላልጻ ክትዛመዶ ዝግበኣካ ነቲ ናይ ሓባር ሸቶ ኣብ ምዕዋት ዝሕግዘካ ኣምበር ነቲ ሕነ ከተፋድዮ ዝጽገዓካ ክኸውን ኣይግባእን።

እንገብሮ ዝምድና ኣብ መሰረታዊ ጉዳይ ዘትከለ ክኸውን ይግበኦ። ምስቲ ኣብ መሰረታዊ ጉዳያት እትዛመዶ ኣካል መሰረታዊ ዘይኮነ ፍልልይ ክህልወካ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ ናይ ሓባር ዕላማ በቲ መሰረታዊ ዘይኮነ ንኡስን ኣብ መስርሕ ክፍታሕ ዝኽእልን ፍልልያት ክሰዓርን ክኹለፍን ኣይግባእን። እዚ ንክዕወት ከኣ ተጸሚምካ ናይ ምጉዓዝ ትዕግስትን ጹረትን ምውናን የድሊ። ከምቲ ሰደህኤኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ምስ ኩሉ ክህልዎም ዝኽናይ ፖለቲካ ፍልልያት፡ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ዘቅንሓባራዊ ስርሓት ከካይዱ ከምዝኽሰልፍና ይኣምን። ብዝብል ኣብ መትከላቱ ዘስፈሮ። መብዛሕትኡ ግዜ ዝምድናታት ክጅመሩ እንከለዉ ጸገማት የብሎምን። እቲ ጸገም ዝመጽእ መስርሕ ምስ ተጀመረ ንዘጋጥም ዕንቅፋታት እንዳጸረግካ ክትቅጽል ኣብ ምኽኣልን ዘይምኽኣልን እዩ። ተመኩሮታትና ኣብ ምሕዝነት፡ ኪዳንን ሃገራዊ ባይቶን ድማ ነዚ እዩ ዘረደኣና። ቀንዲ መበቆል ናይዚ ጸገማት ድማ እቲ ናይ ዓቕሚ ውሱንነት ኣብ ቦታኡ ኮይኑ፡ ስሰዐ እዩ። ኣብቲ መስርሕ እቲ ናትካ ሓቂ ጥራይ እንዳሰዓረ ናይ ካልኦት እንዳተነጽገ ክኸይድ ናይ ምድላይ ስሰዐ።

ኣብ ናይ ሓባር መድረኽ ክትኣቱ እንከለኻ ጥራይ ኢድካ ኣይኮነን። ናትካ ርኢቶን ዓቕምን ወኒንካ ኢኻ ትኣቱ። እቲ ሒዝካዮ እትኣቱ ዓቕሚ ክወዳደር እምበር በይኑ ነቲ ናይ ሓባር ሜዳ ክዕንድረሉ ማለት ከም ዘይኮነ ምርዳእ ከኣ የድሊ። ካብዚ ሓሊፉ ክትዋሳእ ዘይኮነስ ነቲ ካልኦት ዝዋስእዎ ክትዕዘብ ጥራይ፡ ዝእቶ መድረኽ ንዓኻ ኣየርብሕን ንመዋስእትኻ’ውን ከምኡ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ፡ ውድብካ ክትዓሞ ዝግበኣካ ዕዮ ከይዓመምካ ምስ ጸገማትካ ኣብ ናይ ሓባር መድረኽ ምእታው እሞ ከኣ ናይ ጸገም ጸገም እዩ። ሓባራዊ መድረካኻት ክሰፍሕን ክጸብብን ከም ዝኽእል ኣብ ተመኩሮና ርኢናዮ ኢና። ናይ 3 ውድባት ናይ 7 ውድባት፡ ናይ 6 ውድባት ናይ 4+1 ውድባት፡ ናይ 4 ውድባት … ወዘተ ዝብሉ ንኹልና ልሙዳት ሓረጋት እዮም። ኣጀማምረኦምን ኣወዳድእኦምን ከመይ ነይሩ ካልእ ኮይኑ፡ እንተዝሕይሉን እንተዝቕጽሉን እውን፡ በበይኖም ነቲ ኩልና ብሓባር ክንፈጥሮ ዝግበናን ንጽዕተሉ ዘለናን ሰፊሕ ጽላል ወይ መድረኽ ዝትክኡ ኣይነበሩን ኣይኮኑን። ክሳብ ነዚ ንብሎ ዘለና ሰፊሕ ጽላል ዘይተጻብኡ ምህላወም ግና ዝንጸግ ኣይኮነን። ዕላምኦም ግና ብኸመይ ተኣኪብና ንመወዳድርትና ነጥቅዕን ንነጽግን ዘይኮነስ ብኸመይ ንእክብ ክኸውን ይግበኦ።

ከም ሰባት ኮነ ከም ንፖለቲካዊ ዕላማ ዝተሰለፈ ውድብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ዘለውዎ ድሌታት ኣለዎም። እዚ ድሌታትን ባህግታትን”ዚ ብሓንሳብ ዓምጢርካ ዝረጋገጽ ዘይኮነስ ነናቱ ናይ ኣተሓሕዛ ባህርያት ዘለዎ፡ ብበበይኑ ኣገባባት ዝዕቆብ እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ድሌታት ከከም ክብደቱን ወሳንነቱን ናይ ቀዳምነት መስርዕ ኣትሒዝካ ጥራይ እዮም ክትግበሩ ዝግበኦም። ድሌታት ቀዳምነታት ክሕዙ እንከለዉ ከምቲ ንህልውና ዘለዎም ጽልዋን ክብደትን ክስርዑ ይግበኦም። ካብዚ ወጻኢ ብሓደ ወስታ ንኹሉ ድሌታተይ ከዕወት ኢልካ ብሓንሳብ ኣብ ብዙሕ እቶን ምስኽታት፡ ሓይልኻ በቲኑ የድከመካ’ሞ፡ ሓዲኡ’ኳ ከየዕውትካ ትተርፍ።

ሰባት በቲ ዝተጠቕሰ ደረጃ ብውልቂ፡ ብጉጅለ፡ ብውድብ ወይ ብማሕበር ክፍታሕ ዝግበኦ ጸገም ወይ ፍልልይ ከጋጥሞም ባህርያዊ እዩ። ነዚ ጸገማት ክፈትሕዎ ወይ ከመሓድርዎ ከኣ ናይ ግድን እዩ። ምኽንያቱ ናይ ህልውና ጉዳይ’ውን ስለ ዝኾነ። ከምቲ ድሌታትና ከነዕወት መልክዕ ከነትሕዝ ይግበኣና ዝተባህለ፡ ነዚ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ’ውን ነቲ ጸገማት ከከም ክብደቱ ምስራዕን ናይ ቀዳምነታት መልክዕ ምትሓዝን ግድን እዩ። እቲ ቅድሚት ክስራዕ ዝግበኦ ጸገም፡ እቲ እንተተፈቲሑ ንብዙሓት ዘርህው ጸገም እዩ። እዚ ማለት ግና እቶም ካለኦት ጸገማት እውን ግዜን መድረኽን እንዳሓለዉ ኣይፍትሑን ማለት ኣይኮነን። እቲ ዓብይ ንኹልኻ ዝጸሉ ጸገም ክፍታሕ እንከሎ፡ እቶም ዝተረፉ ጸገማት ንክፍትሑ ኣፍደገ ዝኸፍት ምዃኑ ከኣ ክንዝንግዕ ኣይግበኣናን።

ንሕና ከም ሓይልታት ደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ፖለቲካዊ ድሌታትና ብዙሕ እዩ። እቲ ቀንድን ንኹላትና ዘረዳድእ ድሌትና ከኣ ኣብ ኤርትራ ራህዋ፡ ሰላምን ምኽባር ኩሉ መሰላትን ዘውሕስ ኩነታት ምፍጣር እዩ። እዚ እንተተረጋጊጹ ኩሉቲ ካልእ፡ እምነት፡ ከባቢ፡ ብሄር፡ ጾታን ቋንቋን ዝመንቀሊኡ ድሌታትና ክመሓደር ቀሊል እዩ። ኣብ ህድእትን ቅስንትን ዓዲ ኩልና ዝኾነት ኤርትራ ኩሉ ድሌታት ናይ ምርግጋጹ ዕድል ክፉት እዩ። እዚ ዝተጠቕሰ ራህዋ ንክወሓስ ከነወግዶ ዝግበኣና ጐንጽታትን ፍልልያትን ኣሎ። ካብዚ ጐንጽታት እቲ ቀንዲ እቲ ኣብ መንጎ ወጻዒ ጉጅለ ህግደፍን ደላይ ሰላምን ፍትሕን ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ መሰረታዊ ፍልልይ እዩ። ካለኦት ንሃይማኖት፡ ብሄር፡ ከባቢ፡ … ወዘተ ዝምልከቱ ንኡሳን ፍልልያት እውን ኣለዉና። እንተኾነ እቲ ንኩልና ደለይቲ ለውጥን ራህዋን ኤርትራውያን ዓምጢሩ ሒዙና ዘሎ ሓይሊ ከየወገድና፡ ነዞም ቅሩብነት እንተልዩ ክመሓደሩ ዝኽእሉ ፍልልያት ንቕድሚት ምምጻእ፡ በቲ ሓደ ወገን ነቲ ሓቢሩ ኣንጻር ዲክታቶር ከድምዕ ዝግበኦ ዓቕምና ዘዳኽም፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ ነቲ ሓይልና በታቲኑ ጎብለል ክኸውን ዝሓልም ወጻዒ ጉጅለ ዘህጥር ምዃኑ ክንግንዘቦ ይግበኣና። ኣብ ኣሰራርዓ ፍልልያት ዝኾነ ናይ ለውጢ ሓይሊ ካብቲ ወጻዒ ጉጅለ ከም ዝቐርበና ከኣ ንቓለዓለም ዘይኮነስ ብልቢ ክንኣምነሉ ይግበኣና። ምእማን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሓባር ዓቕምና ኣንጻርዚ ናይ ኩልና ናይ ሓባር ወጻዒ ክቐንዕ ግድን እዩ።

ካብዚ ወጻኢ ከምዚ ብተደጋጋሚ ክረአ ዝጸንሐ፡ ናይ ፍልልያት ኣሰራርዓ ጌጋ ፈጺምና፡ ነቲ ቀንዲ ማእከል ውቅዒትና ጌርና ክንወስዶ ዝግበኣና ጸላኢና ረሲዕና፡ ዓቕምና ኣብቲ መሰረታዊ ዘይኮነ ፍልልያትና ኣተኲርና እንቆራቖሶ ጌጋ ምዃኑ ንረዳእ። ኣብዚታት ከነመዝግቦ እንሕልኖ ሰዓርነት፡ ነቲ መሰረታዊ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ምውጋድ እንገብሮ ቃልሲ፡ ኣይሕግዞንዩ ጥራይ ዘይኮነ፡ ብኣንጻሩ ንህልውና ጉጅለ ህግደፍን ወጽዓኡን እዩ ዘተባብዕ። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ቅኑዕ መንገዲ ዝሓዝና መሲሉና፡ ነቲ ብምክፍፋልናን ዘይምትእምማንናን ዝዕንገል ስርዓት ነሕይል ምህላውና ተረዲእና ናብ ልብና ክንምለስ ናይ ጽባሕ ዘይኮነስ ናይ ሎሚ ሓላፍነትና ምዃኑ ኣይንዘንግዕ። “ ናይ ሓባር ዓቕምና፡ ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢና” ንብል ዘለና ድማ ምእንቲ’ዚ ኢና።

28 ለካቲት 016

"لكي يعرف الشعب الارتري ما يصلحه و ما لا يصلحه ومن ثم ليناضل، لابد له من التوعية والتنظيم" شعار قديم متجدد ظللنا نردده من أزمان سحيقة. نعني بالتنظيم أو التأطير خلق مؤسسة أو إطار أو جسم سياسي يضم في سلكه الأشخاص المحددين المناضلين من أجل قضية معروفة محددة الملامح، والتنظيم وسيلة لتحقيق هدفٍ ما وليس هدفاً في حد ذاته، كما أن من المعلوم سلفاً فإن ما تختطه التنظيمات من سياسات وما تتخذه من مواقف لا يعني في المقام الأول إلا عضوية التنظيم المعني ولا يلزم المواطنين الآخرين خارج إطاره، هذا لا يعني أن عامة الشعب خارج التنظيم لا يـُــعـْــنـَـى أو يتأثر بسياسات ومواقف التنظيم، لذا من العجز والتقصير السياسي أن لا يهتم التنظيم بشؤون الشعب الذي يناضل من أجله ولا يسعى الي ترسيخ مبادئه وبرامجه السياسية في أوساط الشعب. كما أن عملية تمتين وبناء التنظيم وتثقيف العضو عملية مستمرة ومواكبة لا تتوقف. كذلك علي أي تنظيم ألا يتجاهل أن تفويض الشعب لأي تنظيم يوهب من قبل الشعب ولا ينتزع عبر القوة الجبرية كما تفعل بعض القوى أو التنظيمات السياسية. أما سعي التنظيم الي إقناع الشعب بمبادئه فأمر مسموح به لا يعترض عليه أحد.

 

التنظيم أو التأطـُّــر قوة. ولا يتحول التنظيم أو التأطير الي قوة إلا إذا كان يحمل مبادئ تراعي مشاعر الشعب وترعى مصالحه، أما السياسات والمبادئ الانطوائية الضيقة غير المنحازة للشعب فلن تزيد التنظيم إلا بعداً وعزلةً عن الشعب. لذلك فإن مبادئ تنظيم بعينه أو اتفاقات مشتركة بين أكثر من تنظيم لابد لها من النزول الي قواعد الشعب لتحظى عنده بالقبول أو تنال منه الرفض. وكل مبادئ أو اتفاقات تظل عالقة علي المستويات التنظيمية الأعلى ولا تنزل الي المستويات الشعبية الدنيا ستظل عالقةً في الهواء لا تجلب أية مصلحة للتنظيم. علي أن الإنزال للقواعد ليس مجرد عمل آلي، بل يجب أن يكون عملاً مركباً ومفيداً يتمثل في استلام رد الشعب وانطباعاته عن ما ينزل اليه من معلومات وتعاليم ومن ثم إدخال رد فعل الشعب في الاعتبار للتحسين والتعديل في السياسات والبرامج السياسية المقبلة حسب رؤية ورغبة الشعب. وحتى عندما يدَّعي التنظيم أو الحزب أن برنامجه يمثل حتى من هم خارجه من أفراد وقطاعات الشعب فالذي يحكم له بقبول ذلك أو رفضه هو الشعب.

 

إن ما يعطي تنظيماً أو حزباً القبول الشعبي هو ما يطرحه من رؤى وأهداف سياسية، إن التنظيم الذي يلتزم بالتطبيق الموضوعي لبرامجه وسط عضويته لكفيلٌ بأن يحظى بقبول الشعب ويحوز علي إعجاب كل من هو خارجه، وكل تنظيم أو حزب خرِبْ من الداخل لا يمكن أن يتوقع الحصول علي رضا الآخرين خارجه. في مسرح نضالنا من أجل الديمقراطية والعدالة قد يظهر اختلاف علي معايير منح لقب التنظيم أو الاعتراف بتنظيمية ذلك التنظيم. إن دور التنظيم في ذلك العمل أو المسرح النضالي هو الذي يحدد ما إذا كان التنظيم تنظيماً أم مجرد مجموعة عددية من البشر، أم تنظيماً سياسياً أم منظمة أو جمعية مدنية.

 

للتنظيمات بينها وبين بعضها البعض سياسات تتفق أو تختلف عليها، وهذا الاختلاف والتعدد ما ظلَّ معترفاً بحق التعدد السياسي يعتبر مظهراً من مظاهر الديمقراطية علينا مراعاته والاعتراف به وحسن إدارته. ذلك أن التنظيمات يمكنها العمل معاً فيما تتفق عليه وعرض ما تختلف عليه علي الفيصل بينها الشعب الذي هو المرجعية الأخيرة. وكل رؤية تجد أكبر عدد من المناصرين تكون هي صاحبة السيادة لأنها فازت برضا الشعب، وعلي المغلوب في المنافسة الحرة بين البرامج أن يعترف ويقبل بالنتيجة بكل ثقة وسرور، علي أن يكون حق الإدلاء بالرأي الموافق أو المخالف محفوظاً. هذا بالطبع من الناحية النظرية أمرٌ سهل، لكن أثبتت التجارب أنه ليس سهلاً من الناحية التطبيقية، إلا أنه مهما كان ذلك شاقاً فلا بديل سياسي أفضل منه، فسياسة تسليم المهزوم سياسياً بهزيمته والتمتع بحق إبداء الرأي مع الانصياع لرأي الأغلبية أفضل من خوض أي مغامرات عسكرية أو مدنية غير مأمونة النتائج ناهيك عن تكلفتها المادية والبشرية الثقيلة.

 

ماضينا كان ولا يزال يحمل مبدأ أن كل شيء للمنتصر ولا شيء ولا مكان للمهزوم. وهذا لم يقتصر علي ما نعيشه اليوم فحسب، بل يمتد الي حقبة الأربعينيات والثورة التحررية، إن التحدِّي المعيق الماثل أمامنا هو قدرتنا علي النجاح في إدارة اختلافنا وتنوعنا وتعددنا.، فبإصرارنا علي سياسة المنتصر والمهزوم والقاتل والمقتول خسرنا ولا زلنا الكثير. ولا يوجد حتى الآن ما يوحي بأننا قد تعافينا من هذا الداء القاتل، فكل مبادراتنا بدلاً من أن تكون إيجابية جامعة تكون علي العكس سلبية مفرِّقة، إننا في غمرة نشوة الانتصار المحدود ذي الطرف الواحد والمائل الذي نحققه منفردين مقصين زميلنا في الهم والعمل قد يغرينا بعض الشيء، لكن يجب أن نعلم أن ما نحققه منفردين كان سوف يصير أكبر وأجمل وأقوى إذا كنا حققناه بكتلة متحدة من المجهودات المتعددة الألوان. فالعمل والمجهود الفردي معروف بالمحدودية وقلة الكفاءة وقـِــصـَـــر النفـَـس.

 

عند تأسيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي قال حزب الشعب الديمقراطي الارتري: "إننا نرى خللاً في التحضير للمؤتمر أو الملتقى الجامع، وما لم نعالج هذا الخلل، سوف نضيع الوقت في غير طائل، لذا فلنجلس لنعالج الخلل بهدوء ولا نبخل بوقتنا علي المعالجة"، لكن رفاقنا أصحاب الدعوة بحجة ضيق الوقت رفضوا دعوتنا، لذا ومنذ ذلك اليوم وحتى الوقت الراهن أُشـْــهـِــرَتْ في وجه حزبنا الكثير من السيوف. بل عرض علينا الانضمام غير المشروط للاستظلال بمظلة المجلس المقام دون مشاركتنا فيه، وأنه لا يحق لنا المطالبة بتكوين مظلة ائتلافية جديدة، لكننا لم نذهل من ذلك التصرف ونفقد البوصلة، ومن أقصونا وساروا متباهين بنصرهم المؤقت لم يصلوا الي مبتغاهم كما ينبغي، لكن تطرقنا اليوم الي ذلك ليس للشماتة والتشفي والتباهي بصحة تنبؤاتنا بل لاستخلاص العبر والدروس.

 

 

اليوم في لقاءاتنا الرسمية وغير الرسمية عندما نتناقش مع أصحاب الهم الارتري حول الوضع المقلق لمعسكر المعارضة الوطنية، غالباً ما نتفق علي أن الحاجة الي إقامة مظلة وطنية نضالية جامعة ما تزال ماسة، علي أن تكون مظلتنا هذه جديدة، متعظة بدروس سابقاتها، مبنية علي نقاط الاتفاق، الكل مشارك في تأسيسها لا اللحاق بها وهي مؤسسة قائمة، الكل يشعر بالانتماء اليها وأنها بعيدة عن الحسابات والفخاخ السياسية، واضعين في الاعتبار رغبات شعبنا ومحدودية إمكاناتنا والظروف المحيطة بنا وما تتطلبه من تغيير نحو الأفضل. قد نختلف في الرغبات، لكن الرغبات المختلفة إذا اتفقت علي ضرورة مراعاة المسئولية الوطنية والظروف السائدة لن يستحيل الجمع بينها علي أدنى أو أعلي ما يمكن الاتفاق عليه، أما التقوقع علي الرغبات الذاتية فقط دون الالتفات الي العوامل الموضوعية والظروف السائدة فلن يؤدِّي الي شيء سوى الرهق والخسارة.

 

نحن في معسكر المعارضة العاملة في المنفى لم نعد قادرين علي التفاهم وتبادل الرأي مع شعبنا الذي هو صاحب النصيب الأوفر من أسهم التغيير الديمقراطي الذي نسعى اليه ونتبنى قضيته. لكننا لا شك لا يزال يجمعنا بشعبنا الرغبة والمصلحة في النضال ضد الدكتاتورية القمعية الغاشمة. وإذا لم تجمعنا قاعة لقاء واحدة يجب أن نتابع ونتواصل معاً عبر مختلف الوسائل لنقرأ أفكار ورغبات بعضنا البعض. ومن وسائل ذلك أن كل اتفاقٍ وائتلافٍ بيننا يجب أن يضع في اعتباره لهفة شعبنا للوصول الي التلاقي بين مكونات المعارضة داخلاً وخارجاً، سياسياً ومدنياً، وحراكنا وإن كان ليس بالضرورة مباشراً وفي ملتقىً مكانيٍّ وزمانيٍّ واحد إلا أن خطواتنا في ذلك الحراك ليست بخافية علي شعبنا فهو مراقب حصيف. إن كل سبيل لا يقود الي الشعب وتلبية رغباته، يعتبر سبيلاً أخرق لا يؤدِّي الي النجاة ولا النجاح مهما ادَّعى ذلك نظرياً واستعرض عضلات البلاغة الخطابية والكتابية.

نعتقد أن التشتت والتباين في وسائل ووجهات العمل بوجود واجبات ورغبات عمل مشترك أمرٌ ضار بالأعمال والمصالح المشتركة، ذلك أن مثل هذا السلوك في العمل أو الأداء يجهد ويشتت طاقاتك، يقلص قدرتك علي إنفاذ المهام الموكلة اليك، ويقلل من طاعة مرؤوسيك في العمل. كما أن ما جمعته من وسائل ومعدات يكون مفيداً وذا عائد كلما كان محشوداً لإنجاز مهمةٍ ما، وهكذا فكل عمل جامع ورغبة مشتركة يسهل تحقيقهما كلما كان العمل علي إنجازهما مخلصاً ومشتركاً. 

 

وكما يعتبر الهدم أسهل من البناء قد يبدو العمل المتناقض وغير المنسق لإنجاز مهمة واحدة أسهل من إنجازها جماعياً، لكن نتاج ذلك العمل لن يكون ذا عائد مجزٍ، لذا بدلاً من العمل المنفرد وغير المجزي لإنجاز مهمة خفيفة الوزن، من الأفضل أن نصبَّ جهودنا في عمل جماعي قد يبدو شاقاً لكنه ذو عائد. ذلك أن العبرة من أي عمل أو مجهود إنما هي بالنتائج. إن العمل المجزي المنجز بالجهود المشتركة وللصالح المشترك قد يكون عالي الثمن، إلا أن الثمن يتماشى مع ثقل الإنجاز وعائده، بيد أنه بوجود الرغبة والاستعداد مع الضمير الناصع والرؤية المسئولة والمتسعة الأفق للأمور لن يكون ارتفاع الثمن المدفوع أمراً مزعجاً ولا القدرة علي دفعه مستحيلة.

 

من الأثمان والتضحيات التي يجب دفعها في هذا الصدد: أ/ الإقرار بأن المهمة المشتركة تهم الجميع. ب/ عدم السعي الي البت المنفرد في كل الأمور الصغيرة والكبيرة ووضعها من ثم في قالب سياسي ضيق. ج/ أن لا تقف مكانك وتنتظر أن يأتيك الآخرون للعمل معك وفق رؤيتك وتوجيهاتك فقط. د/ وعلي العكس يجب أن تتعامل مع ذلك بمبدأ أن تتقدم خطوتين لمن تقدم نحوك خطوة. هـ/ جدولة وتنظيم المهام وفق ثقلها وأهميتها وعدم إضاعة الوقت والمال والجهد في المهام الثانوية. و/ التمتع بروح رياضية والمرونة والاستعداد للتنازل إذا تطلب الأمر ذلك ورؤية الأمور وتقييمها من جميع الزوايا والاتجاهات.

 

لا شك بالنسبة لصاحب الضمير الوطني المخلص لن تكون تلك بالتضحيات غير مستحقة. لذا بدلاً من أن نبني بيننا جداراً فاصلاً يمنعنا من العمل المشترك يجب أن نفتح بيننا كوة أو نبني جسراً للتواصل والعمل سوياً وجني ثمار عملنا المشترك معاً. علي أن تكون القناة الواصلة بيننا متينةً لا تجرفها السيول، ولن يتسنى لقناتنا تلك أن تكون متينة إلا إذا كانت ناجحة في نقلنا من التجافي الي التواصل ومن التباعد الي التقارب.

 

 

نحن من جانبنا نرنو الي قضيتنا، قضية قوى المعارضة الارترية بهذه المناظير والمقاييس المذكورة أعلاه، لكن المهمة المنصوبة أمامنا مهمة من الوزن الثقيل، إنها معركة إسقاط نظام قمعي وإبداله بنظام شعبي عادل. والوصول الي هذا الهدف يتطلب توفر شروط ضرورية، وأول هذه الشروط هدم جدار عدم التواصل بيننا وبناء جسر التواصل والتفاهم بقلبٍ مفتوح، وبناء الجسر هو الآخر يتطلب النوايا والأعمال المشتركة لبنائه، والعمل سوياً أو عدمه ليس العامل الحاسم في نجاحنا أو عدمه فحسب، بل في وجودنا من عدمه. ولسنا هنا بحاجة الي التفصيل في بحث أي المراحل والمستويات قد بلغنا في إنجاز هذا الشرط الضروري. كل ما في الأمر هو أن نعترف بأننا لم نشرع في إنجازه بعد، بل علي العكس أبدلنا الجسر بيننا بجدار عازل، فلنعترف بواقعنا ونجدد العزم والسير من جديد.                      

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰደህኤ

ናይ ሓባር ዕማምን ድሌትን እንዳሃለወካ በበይንኻ ምውፋር ክሳብ ክንደይ ከም ዝሃሲ ንርደኦ ኢና ዝብል እምነት ኣለና። ምኽንያቱ እዚ ኣካይዳ ዓቕምኻ ዘድክም፡ ናይ ምፍጻም ክእለትካ ዘጉድልን ተሰማዕነትካ ዘላሕትትን ስለ ዝኾነ። እንተዝጥርነፍ ከድምዕ ዝኽእል ንብረትካ ድማ ተበታቲኑ ብዘይ ፋይዳ ይተርፍ። ብኣንጻሩ ስለእትደላለን ናይ ሓባር ዕላማን ትጽቢትን ስለ ዘለካ ሓቢርካ ምውፋር ክሳብ ክንደይ ጠቓሚ ምዃኑ ዘይንኽሕዶ እዩ። ምኽንያቱ ከምቲ “ሓቢረን ዝሰሓባ ኣጻብዕቲ ኣርቃይ የጸንበዓ” ዝበሃል ምስላ፡ ክትሓብር እንከለኻ ኣድማዒ ዓቕሚ ስለ እትድልብ።

ካብ ምህናጽ ምፍራስ ከም ዝቐልል፡ ኣብ ክንዲ ብሓደ ምውፋር ተበታቲንካ ምውፋር ዝቐለለ ይመስል ይኸውን። እንተኾነ እዚ ቀሊል ዝበልናዮ ዘድምዕ ፍረ ከኣ የብሉን። ስለዚ ኣብ ክንዲ ቀሊል ግና እቶት ዘየብሉ ብርቱዕ፡ ግና ዓስብኻ እትሓፍሰሉ መስርሕ ዝያዳ ተመራጺ ክኸውን ናይ ግድን  እዩ። ምኽንያቱ ናይ ዝኾነ ጻዕሪ መእሰሪኡ ውጽኢት ምምዝጋብ ስለ ዝኾነ። እቲ ውጽኢት ዝሕፈሶ ብሓባር ንናይ ሓባር ረብሓ ዝግበር ወፍሪ ዘኽፍሎ ክቡር ዋጋ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ። እቲ ከቢድ ዝገብሮ ከኣ እቲ ዋግኡ እዩ። እንተኾነ ቅሩብነትን ድልውነትን እንተልዩ፡ እሞ ንጉዳያት ኣስፊሕካ ብሓላፍነት ናይ ምርኣይ ኣተሓሳስባ እንተ ተወሲኽዎ እቲ ዝኽፈል ዋጋ ዘይከኣል ኣይኮነን።

ነቲ ናይ ሓባር ዕማም ናይ ሓባርካ ምዃኑ ብልቢ ምእማን። ካብ ንእሽቶይ ጀሚርካ ክሳብ ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት ብናይ ብሕትኻ ርኢቶ ኣብ ጸቢብ ናይ ፖለቲካዊ ሜዳ ክውድኡ ዘይምሕላን። ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ኢልካ እቲ ምሳኻ ክወፍር ዝግበኦ ክመጸካን ናትካ ርኢቶ ክርዕምን ጥራይ ዘይምጽባይ። ኣብ ክንድኡ ብኹሉ መለክዒ ከምቲ ክቕርበካ ትደልዮ ንስኻውን ክትቀርቦ ድልዊ ምዃን። ንጉዳያት ከከም ክብደቶም መስርዕ ምትሓዝን ኣብቶም ቀንዲ ኣትኪልካ ወሳንነት ኣብ ዘየብሎም ጉዳያት ጉልበት፡ ግዜን ንብረትን ዘይምህላኽ። ኮታ ሓዳግ ምዃንን ንጉዳያት ብብዙሕ ኣቕጣጫ ምምዛኖምን ካብቶም ክኽፈሉ ዝግበኦም ዋጋታት እዮም። ናይ ብሓቂ ቅንዕናን ሓቀኛ ናይ ህዝቢ ሓልዮትን ንዘለዎ ኣካል እምበኣር እዚ ምኽፋሉ ዘጸግም ዋጋ ኣይኮነን። በዚ እዩ ድማ ብሓባር ከይትሰርሕ ጋሪዱካ ዝጸንሐ መንደቕ ዝፈርስ። ኣብ ክንዳኡ ከኣ ዘራኽብ ድንድል ክንሃንጽ ይግበኣና። ድንድል ብድንድሉ ድማ ሓንሳብ ምስ ኣሳገረ ደሓር ብቐሊል ውሕጅ ዝፈርስ ዘይኮነስ ብቐጻልነት ካብ ምብትታን ናብ ምቅርራብ ዘሰጋግር ጽኑዕ ድንድል።

ጠመተና ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ሒዝካ ናብ ጉዳይና ጉዳይ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ሓይልታት ምቁማት እዩ። ከምቲ ጭረሖታትና ዘመልክቶ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዕማም ኣዝዩ ዓብይ እዩ። ወጻዒ ስርዓት ኣወጊድካ ብህዝባዊ ስርዓት ምትካእ። ናብዚ ሸቶዚ ንምብጻሕ ክማልኡ ዝግበኦም ቅድመ ተደላይነታት ብዙሓት እዮም። እቲ ቀንዲ ከኣ ክሳብ ሕጂ ብሓባር ከይንስለፍ፡ ጋሪዱና ዘሎ መንደቕ ኣፍሪስካ ዘራኽበካ ድንድል ምህናጽ እዩ። እዚ ድንድል ብሓባር ንምስራሕ ወሳኒ እዩ። ብሓባር ምስራሕን ዘይምስራሕ ድማ ናይ ምዕዋትናን ዘይምዕዋትናን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ምህላውናን ዘይምህላውናን’ውን ወሳኒ ረቛሒ እዩ። ንሕና ነዚ ኣድላይ ቅድመ-ኩነታዊ ዕማም ኣብ ምትግባር፡ ኣብየናይ ደርጃ ከም ዘለና ንምሕባር ኣብ ዝርዝር ኣይንኣቱን ኢና። እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይበቓዕናዮ ክንእመነሉ ዝግበኣና እዩ። እቲ ዘሰክፍ ድማ ኣብ ክንዲ ነቲ መንደቕ ዝነበረ ናብ ድንድል፡ ነቲ ድንድል ዝነበረ ናብ መንደቕ ንምቕያሩ ዝረአ ምድንዳን እዩ’ሞ፡ ናብ ልብና ንመለስ “ኣብ ክንዲ መንደቕ ድንድል ንህነጽ” ።

24 ለካቲት 2016

منذ استيلاء إدارة هقدف القمعية علي السلطة في ارتريا لم يذق الشعب الارتري للراحة طعماً، بل ذاق من الويلات ما هو أمرّ مما كان يلقاه علي أيدي القوى الاستعمارية في مختلف الحقب، ومن الطبيعي ألا يركع الشعب لمضطهديه، ومن الممكن جداً أن ينتفض عليهم، والشعب الارتري مثله مثل غيره من الشعوب لن يشذ عن هذه القاعدة. لكنه يحتاج الي المزيد من التوعية بضرورة الانتفاض علي جلاديه.

 

طغمة الهقدف استغلت تواضع الشعب الارتري ومارست عليه فنون العذاب، لكن مقاومة الشعب لتلك المعاناة لم تتجاوز المقاومة السلبية بترك البلاد للنظام يعيث فيها فساداً وقمعاً. إن هذه المقاومة السلبية بإفراغ البلاد من قواها المنتجة أمر مقلق لأي نظام وطني يهمه أمر البلاد وشعبها. أما النظام فلا اهتمام لديه بهذه الظاهرة لأنه لا يهتم إلا ببقاء نظامه.

 

في الآونة الأخيرة جفف النظام البلاد من العملة مستبدلاً العملة القديمة بأخرى جديدة، وهناك إجراءات جديدة للتعامل مع هذه العملة الجديدة، وبمجرد إخلاء السوق من العملة القديمة باستخدام هذه الإجراءات، وقع المواطنون الارتريون في ورطة وحرموا من التصرف في أموالهم وصاروا متسولين يتكففون السلطات أن تتصدق عليهم من حر مالهم. وفي وقتٍ يتجه فيه العالم الي سيادة نظام اقتصادي حر ومتحرر من قبضة الدولة يصرف المواطنون أموالهم المرتهنة لدي السلطات بالكوتة والكبون. وفي اعتقادنا بالنسبة لمواطنينا وبلادنا ليس هناك أسوأ مما يعيشانه الآن. فإذا أراد المواطن إقامة مناسبة حتى ولو كان ذلك سرادق عزاء فعليه أن يحضر للبنك أولاً الشهود الذين يشهدون بأنه بالفعل لديه ما يدعيه، ثم منصرفاته المفصلة لكي ينال المبلغ المطلوب من البنك بعد مساومات ومزايدات ومناقصات.

 

وكما تذكر جهات اعلامية عديدة فإن القادمين من الخارج أيضاً عليهم تحويل ما لديهم من عملات أجنبية الي العملة الوطنية وإيداعها من ثم في حساباتٍ بالبنوك المحلية يتحتم عليهم افتتاحها هناك. ثم مثلهم ومواطنيهم بالداخل يدخلون في سلك السحب من أموالهم بالكوتة، ومن ثم أصبحت (النقفة) عملة نادرة غير سهل الحصول عليها لإنجاز أعمال تجارية ذات بال. هذه البيئة المفقرة صنعت أدبها واخترعت ألقابها لأشخاص الطغمة الحاكمة وإجراءاتها التعسفية، تلك الآداب المعبرة عن سخطها ونقمتها.

 

 

في رأينا وإن لم نقل إن هذه نهاية المأساة وأن القادم ليس بأسوأ منها، إلا أن الأوضاع في ارتريا قد بلغت درجتها القصوى من السوء، بحيث لا يمكن السؤال عما يمكن أن يفعله النظام مستقبلاً، أي هل يتحسن، أم يزداد سوءاً؟؟؟ إنه بالطبع سيواصل سيره المألوف من سيئ الي أسوأ. لكن علينا أيضاً أن نسأل سؤالاً آخر، وما الذي سوف يفعله أو يمكن أن يفعله الشعب الارتري؟ قد تكون الإجابة: إن تزايد العنف والقبح يصنعان التمرد والانفجار.

بما أن الشعب الارتري يرى ويسمع ما يجري أمام سمعه وبصره مشاهدةً عيانية، فليس من شك أنه سوف ينفجر يوماً ما، وكغيره من الشعوب التي ضاقت بقهر الدكتاتوريين وعسفهم وانتفضت علي جلاديها عند نفاد صبرها، فلصبر شعبنا أيضاً حدود. وأمام شعبنا العديد من التجارب الناجحة والفاشلة. علينا أخذ الدروس والعبر من تجارب انتفاضات تونس وليبيا ومصر واليمن. والتعلم لا شك يأخذ الطيب وينبذ الخبيث من الدروس والتجارب. وعلي رأس ما يجب الانتباه اليه من الدروس أسبقية وأهمية إعداد البديل المنظم والمؤهل لاستلام التركة الثقيلة. إن المتبرمين من حكم الهقدف لا شك كثيرون، وأصحاب المصلحة في إسقاطه عديدون، لكن الشعب هو أول المعنـِـيـِّـــين بتلك العملية. وإذا جرى التغيير فإن الشعب يجب أن يكون صاحب السيادة والقرار لا الجالس علي مقاعد المتفرجين.  

 

كوارث نظام الطغمة كثيرة في كل مجال وميدان، سياسة .. اقتصاد .. دبلوماسية.. حقوق انسان.. ديمقراطية ....الخ. ولكن عسفهم وتسلطهم علي المواطن عسكرياً كان أو مدنياً من أسوأ طباعهم السيئة، لا حدود ولا أوصاف تسع ممارساتهم القمعية، لذلك لم يترك النظام خط عودة بينه وبين الشعب، لأنه لا قلب له يسع أنين الشعب ويستجيب لنحيبه، ولا ينتظر الشعب أن يناله خيرٌ علي أيدي النظام. لذلك يبدو أن الطغمة قد أحرقت مراكبها للعودة الي قلوب الشعب واستمرأت الإبحار في محيط رعونتها وفظاظتها تجاه الشعب والوطن.

 

 

هناك بالطبع قلة قليلة ما تزال تنظر وتسمع بعين وأذن الهقدف، لذلك فإذا رأت الهقدف يموت تدَّعي أنه سوف لن يلبث أن يبعث حياً. في الآونة الأخيرة متغاضياً عن كل كوارثه ومعضلاته القديمة والحديثة حاول النظام أن يقنعنا أنه بتجفيف السوق من العملة عبر استبدال العملة القديمة بأخرى جديدة سوف يحارب الفساد أو يجتثه بضربة لازب، ألا يدري أنه نشأ وترعرع علي الفساد منذ فجر التحرير والي يومنا هذا؟! من حين لآخر وبقصد إقناعنا بانبعاثه من جديد يبث علينا من إعلامه ذي البوق الأوحد أنباء يطمئن بها نفسه، كأن يخبرنا: أن وفداً من الدولة الفلانية زار البلاد وأن فلاناً كتب عنها رأياً إيجابياً، وأن الاتحاد الاوربي قد صدق لها بمنحة سخية....الخ. نعم، تلك علاقات النظام الخارجية تتحسن، فهل تشهد علاقاته الداخلية بالشعب تحسناً؟؟!!! بالطبع لا وألف لا!!!

 

إن كل إنجاز يتحقق في مجالٍ ما له مقياسه الذي يقاس به. فإذا تقدمت اقتصادياً، لن يحجب تقدمك الاقتصادي فشلك السياسي أو الاجتماعي. ونجاحك الدبلوماسي في علاقاتك بالخارج لن يعالج علاقتك الخربة بالشعب في الداخل، لكل نجاح أو فشل ثقله المعروف ومكانه المحدد. إن الفشل المتراكم كما هو الحال في تجربة الهقدف لن يقود أحداً الي النجاح. إن الأماني لن تصنع نجاحاً.

 

إن الهقدف لم ينجح في التصدي لأية قضية تهم الشعب أو تسعده، وها هو أخيراً لم يخجل من أن ينتزع من فقراء الشعب قوت يومهم بسحب ما لديهم من عملته التي يتلاعب بها كأوراق الكوتشينة، ليصيروا من ثم متسولين محرومين من حر وكريم أموالهم المرهونة. لكن من المؤسف أن يتبجح علينا عملاء الهقدف بالخارج ممن يعيشون في البلاد المتقدمة التي لا يوجد أي وجه شبه بينها وبين الوضع في ارتريا بأن لعبة إسياس هذه – أي انتزاع العملة من جيوب فقراء المواطنين – لعبة ذكية. إنها لمقولة غير ذكية، تلك التي ترى أن طغمة إسياس تصدر فيما تصدر عن ذكاء وحكمة.     

( يؤكد الحزب استعداده التام للمشاركة في المساعي الحثيثة لتوحيد قوى المعارضة في إطار جبهوي يضم جميع من لهم مصلحة في إسقاط نظام الهقدف ) كان هذا من أهم قرارات المؤتمر العام الثاني للحزب المتعلقة بالعمل المشترك للمعارضة الارترية. لذلك سيظل حزبنا يؤكد بشدة علي مشاركته الفعالة في كل جهد جماعي أو فردي مخلص يوصل الي هذا الهدف. من جانب آخر فإن تمسكه بقراره هذا لن يمنعه من التعامل بسياسة الباب المفتوح وتبادل الرأي مع كل قوة لديها أطروحات كفيلة بإيصال الجميع الي الهدف المشترك.

 

إن مجهودات السعي لخلق إطار مشترك للمعارضة ليس مسئولية حزبٍ أو قوة بعينها من دون الآخرين. وهذا ما يجعلنا مصرِّين علي الدوام علي التمسك بمبدأ الأخذ والرد وتبادل الرأي في كل أمرٍ عام. ولأن مهمة توحيد المعارضة أمر سياسي عام تتفاوت فيه الأنصبة والجهود لن يتم الفراغ منها في يومٍ وليلة أو ببيان إعلاني واحد وإنما من خلال مسيرة عمل مخلص ودءوب. إننا علي قناعة بأنه سوف يكون من المفيد التفهم مسبقاً أن الوضع في مثل تجاربنا التي تمر بدروب وعرة ومنعطفات معقدة قد يتعثر أحياناً ولكنه في كل الأحوال قابل لاستئناف السير مجدداً. إنه من السهل تحديد داء أو مشكلة البادئ بالعملية الطويلة الأمد، أو المبتدر بالدعوة الي حوار إيجابي للشروع في السير قدماً. فإذا صادف مقترح الداعي هوىً في أفئدة الكثيرين لن يصعب عليه أن يعم مقترحه فيكون مقترح الكل. الأمر لا يقتصر علي موضوعية أو جاذبية الفكرة المثارة، بل علي ما يتمتع به الشخص أو الجهة المبادرة من صبرٍ وأناة، لا يعرف اليأس، مجامل وصبور علي جنوح الغير، لا يبخل بالوقت والجهد لإقناع الغير برأيه الإيجابي...الخ.

 

في الآونة الأخيرة اتخذت في كلٍّ من فرانكفورت ونيروبي مبادرات جديدة وجادة، وفي الملتقى الأخير بالذات جرت حول وضع المعارضة أطول المحاورات والمناقشات، صاحب الدعوة للقاء الأخير منظمة منتدى الحوار الارتري (مدرخ) أيضاً شرحت مطولاً مضمون وأهداف مبادرتها، ولا يزال النقاش حول اللقاء ومتعلقاته مستمراً غير منقطع، لكنها في الأغلب وفي كل الأحوال محاورات وتداخلات إيجابية تنطلق من تقييم موضوعي وضمائر نقية من الغرض. كما لا يمكننا أن ننكر أن قلة من تلك الآراء فارغة لا تستحق الالتفات. حزبنا مع إقراره بمشروعية تفحص مثل تلك اللقاءات من حيث المكان والزمان والداعي والمدعو، يؤمن أن يكون موضوع اللقاء محل التركيز والاهتمام. كما أنه وإن كان مشروعاً أن تتفحص رؤية شخصٍ أو جماعة سياسية ما بالأمس أو اليوم، إلا أن من الأفضل أن تحكم علي تلك الجهة بما يبدر منها اليوم، وإلا صرت أسيراً للماضي وكأن الزمان مربوطٌ أمام منزلك بلا حراك. مع عدم استبعاد إمكانية أن ينحرف شخصٌ ما غداً عما يعلنه اليوم من آراء، إلا أن العيش أسيراً لمخاوف وتوهمات متوقعة تعطلك عن عمل اليوم ليس من الموضوعية ولا الأهلية العقلية والفكرية في شيء. إذا أردت التخلص من حالة الخوف الدائم من الغد عليك أن تحكم علي ما يصدر اليوم بظروف اليوم وأن تقيم ما يحدث غداً بموازين الغد. كما يجب أن لا تنسى أنك إذا أصبت بداء الشك الدائم في الآخرين، فتوقع أن يعاملك الناس بذات معاملتك فتكون أنت أيضاً محل شكهم الدائم. وفوق هذا وذاك يجب أن ندرك أننا جميعاً ومهما علت درجتنا سوف نمد غداً رقابنا لسيف المساءلة طائعين أو مكرهين. انخفاض درجتنا في المسئولية عن عمل اليوم لن يعفينا من عقاب الغد.

 

 

نحن في حزب الشعب الديمقراطي الارتري يأتي إسقاط طغمة الهقدف الحاكمة والانتقال السلمي للسلطة في مقدمة أولوياتنا. وفي مقدمة تطورات واحتمالات سقوط الهقدف يأتي تآكل قوات الهقدف النظامية والمدنية التي كانت تحفظ أمنه من أن يطوله طائل. وسواء كانت تلك التطورات والمحفزات لإسقاط النظام من صنع المعارضة أو من قناعة داخلية للقوى العسكرية والمدنية التي تغادر معسكر النظام فإن الفصل الحاسم في رواية سقوط النظام سوف يكون قيامنا نحن طلاب العدل والتغيير بخطوة إيجابية وجادة الي الأمام. وإذا قامت القوى المغادرة لصفوف النظام بتوسيع خطوتها ونسقت مع القوى والأطر الأخرى المتواجدة علي الساحة أو نظمت نفسها في إطار خاص بها كما فعلت منظمة مدرخ وشرعت في محاربة النظام التي كانت جزءاً منه، فإن ذلك يعني الكثير والكثير جداً ليس لتلك القوى فحسب، بل لمجمل معسكر المعارضة. لكن هذا يتوقف علي مدى الترحيب وجدية الاستيعاب الذي تبديه المعارضة القائمة تجاه تلك القوى، فإذا فشلت المعارضة في إبداء حسن النية والاستقبال للقوى الجديدة المنضمة الي معسكرها أو حلفها تكون كمن جاءه الناس لدفن أبيه فإذا به يدس المحافير كما تقول الأمثال الشعبية.

 

إن الساحة السياسية التي تضمنا نحن في المعارضة الأقدم عمراً مع القوى الجديدة المنضمة الي صفوف المعارضة القائمة ليست سوى مضمار نضالي يضمنا معاً في سلك معركتنا المشتركة ضد الدكتاتورية، وليست خيمة مقدسة يسمح فيها للبعض بالدخول ويحرم آخرون من دخولها علي أساس فرعي يستند الي أقدمية، ديانة، عمر، جنس (نوع) ...الخ. علي سبيل المثال هناك في صفوف المعارضة القائمة من يرون في دعوة مدرخ للقاء المعارضة الأخير في نيروبي خللاً سياسياً وفنياً كبيراً بحجة أن الداعي أو المبادر للقاء يجب أن يكون الأقدم لا الأحدث قدوماً للمعارضة، أو أن يترك الأمر والنهي للأقدم، أو لفلان أو علان من الأشخاص أو التنظيمات والأحزاب الأقدم تواجداً في سلك المعارضة. هذا خطأ معيق للسير الي الأمام. ليس عيباً أن تستخدم حقك في الامتناع عن تلبية الدعوة علي أن تحترم في ذات الوقت حق الآخرين في قبولها. ومن الصحيح والمباح أيضاً أن يعتبر نجاح مبادرة اللقاء في تحقيق نتائج إيجابية مكسباً لكل المشاركين لا يقتصر علي أصحاب الدعوة أو المبادرة فقط.

 

 

إن من يريد تقديم مساهمة بناءة في أي عملٍ كان، ليس بالضرورة أن يحطم ما سبقه من مداميك ليقيم بناءه علي أنقاض ما بناه غيره، لكن لا يخفى علينا أن يصادف كثيراً أن تأتي مبادرةُ بِــناءٍ جديدة تنطلق من القديم وتضيف الجديد فتنال إعجاب الجمهور المعنِــي وتتغلب علي المبادرة القديمة في ميدان مباراة حرة ونزيهة. ولأن الوجود السياسي قائم علي التنافس الدائم ومن الطبيعي أن تتمخض نتيجة التنافس عن غالب ومغلوب، كما لا يستبعد أن ينتهي المنافسة بالتعادل مكسباً أو خسارة، لكن تجربتنا مليئة بالمنافسات التي غالباً بالتعادل الخاسر بدلاً من التعادل الإيجابي الذي يحقق قدراً من القبول لكل أطراف المنافسة. في إحدى المناسبات لاحظنا أن هناك من يعد المشاركة في تلبية مبادرة تنظيم لقاء نيروبي هدفها هدم وتحطيم المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. حزب الشعب الديمقراطي الارتري لأنه كان المشاركين في اللقاء حظي بقسطٍ وافر من تناول الغاضبين علي ذلك اللقاء. من وجهة نظرنا أن المجلس الوطني أو غيره من الأطر لا يقوم أو يسقط إلا بعوامل داخلية في المقام الأول. بالنسبة لغير الأعضاء في ائتلاف المجلس كحزبنا مثلاً لا يهمهم في قليل أو كثير أن يبقى المجلس قائماً أو أن يخر صريعاً، وما ذلك إلا لأن أمر سقوطه ليس في عداد مصالحنا التي تستحق تقديمها علي غيرها من الأولويات. وإن صادف – لا سمح الله – أن أسهم حزبنا بقليل أو كثير في عملية تقويض المجلس إياه فلن يكون ذلك ذا أثر حاسم علي المجلس لأن ذلك عامل خارجي لا دور له في الذهاب بالمجلس أو الإبقاء عليه. وإن كانت هناك من جهة تعرف أو يجب أن تعرف وتـُـسْأل عن شؤون المجلس وشجونه – موتاً أو حياةً – فهي الجهات المؤسسة والمكونة له، لا أحد غيرها. كما أن المجلس وبحكم الادعاء بأنه قائم بأمر الشعب ولأجل الشعب، فليس أقل من أن يعرض قادته أمره، خيراً أو شراً، علي الشعب.

 

 

مع كل ذلك الخلاف والتباين حول المظلة الجامعة لكيانات المعارضة لا زلنا في حزب الشعب الديمقراطي الارتري علي قناعتنا بأن تكوين مظلة وطنية فعالة لقوى المعارضة أمر حتمي وممكن مهما كانت التحديات والمعوقات. وانطلاقاً من قناعته هذه ومن قرار مؤتمره الثاني القائل: ( إن حزبنا قرر أن لا يدخر جهداً في المشاركة في المجهود الوطني الهادف لمحاربة ثقافة الإقصاء والريبة المعيقة لكل تطور إيجابي في بلادنا ) لذلك انطلاقاً من ذلك كله واستناداً اليه أتت مشاركتنا في لقاءي فرانكفورت ونيروبي. وسيظل ديدنه أن لا يتخلف عن ركب أي بادرة أمل وبصيص ضوء في نهاية أي نفق مظلم.