EPDP Editorial

ስዉኣትና ምእንቲ ራህዋ፡ ቅሳነትን ሰላምን ዝተበጀዉ ብምዃኖም ኩሉ ግዜ ክንዝክሮም ናይ ግድን እዩ። እቲ ኣፍና መሊእና ንዛረቦ፡ እቲ ዓው ኢልና እንምድሮ፡ እቲ ደረትና ነፊሕና “ኣነ ኤርትራዊ እየ” እንብሎ ኩሉ ብናይዞም ዘይሓልፍ ሰሪሖም ዝሓለፉ ሕድሪ ዝተቓመመ እዩ። ስለዚ ኢና ድማ ወርትግ ዘይንርሰዖም። ዝኽሮም ኣብ ዓመት ሓደ መዓልቲ ጥራይ ወሲንካ ዝድረት ኣይኮነን። “ኣብዚ እዋን’ዚን ኣብዚ ቦታ’ዚን ጥራይ ኢና እንዝክሮም” እንተንብል እውን ዋጋ መስዋእቶም ኣብ ቅድሜና ስለ ዝጸንሓና ኩሉ ግዜ ክንዝክሮም ንግደድ።

ስዉኣት ምዝካር ኣስማቶም፡ ዝተሰውእሉ ግዜ ዓውዲ ውግእን ብምድግጋምን ንቤተሰቦም ቁንጣሮ ብምትኳብን ጥራይ ኣይኮነን ዝግለጽ። ንርዝነት ትብዓቶምን ጀግንነቶምን እናሻዕ ብምድናቕ ጥራይ እውን ኣይኮነን። ከምስል ደጋጊሙ ዝጽወዖም ብግብሪ ግና ሕድሮም ዝጠልም ከም ጉጅለ ህግደፍ ዝኣመሰለ ኣካል “ንስዉኣት ኣኽብር እየ” እንተበለ ኣበሃህላኡ ዘይቅቡልን ካብ ክሳድ ንላዕልን እዩ። ብሓጺሩ እቲ ንስዉኣት ዝዝክር ሓቀኛ፡ ቅድሚ ኩሉ ቃሎም ዘኽብር እዩ። ምኽንያቱ ንሳቶም ዝገደፍዎ ሓደራ “ብዛዕባ ጅግንነትና ደጋጊምኩም መስክሩ” ዝብል ዘይኮነስ “ነቲ ምእንትኡ ዝተሰዋእናሉ ህዝባዊ ዕላማ ኣትግብሩ፡ ህዝብና ድማ ብዋጋ ደምና ኣብ ቀጻሊ ራህዋን ሰላምን ከም ዝነብር ግበሩ፡ ነቲ ኣብ ዓውዲ ውግእ ዝጀመርናዮ መስዋእትነት ኣብ ዓውዲ ልምዓትን ፍትሕን ቀጽልዎ” ዝብል እዩ። ብመንጽር’ዚ ክቡር ቃሎም፡ መሰል ህዝቢ ዝገፍፍ፡ ፍትሒ ዝነፍግ፡ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ዝነብር ኣካል ብዝኾነ መለክዒ ንደገ እምበር ንውሽጢ ዘየብርህ ሽምዓን ጥዋፍን ብምብራህን ላዕሊላዕሊ ዝንሳፈፍ ግጥምታት ብምግጣምን ተተደጋገመ ዋጋ የብሉን።

ቃል ስዉእት ክጠሓስ እንከሎ ሳዕቤኑ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ካብ ህልዊ ክነታት ኤርትራ ወጻኢ ኣብነት ምጥቃስ ዘድሊ ኣይመስለናን። ቃሎም ስለ ዝተጣሕሰ፡ ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ዓይነት ሕሰምን መከራን ዘይተፈልዮ ሃለዋት ይነብሩ ኣለዉ። እታ ደቃ ስማ ክገንን ክትምዕብልን ዝተሰውኡላ ኤርትራ ድማ ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብ ዓለም ኣብ ኩሉ ናይ ሕማቕ ኣብነት ዝርዝር ቅድሚት ካብ ዝስርዓ ኣዝየን ውሑዳት ሃገራት ሓንቲ ኮይና ኣላ። እቲ ብተግባር ሕድሪ ስዉኣኣት ዝጠለመ ጉጅለ፡ ከምስል ንብዓት ሓርገጽ ዝነብዕ፡ ድሕሪ ሕጂ ናብ ልቡ ተመሊሱ ሕድሪ ስዉኣት ከኽብር ዝነበሮ ዕድል ሓሊፍዎ ኣብ ዓሚቝ ናይ ክሕደቶም ቀላይ ጥሒሉ እዩ። ስዉኣውት እውን መልእኽቲ ጥልመቱ ተረዲእዎምስ፡ ዝተጠልመ ሕድሮም ክንትግብር ድሮ ናብቶም ኣብ ኤርትራ ፍትሒ፡ ራህዋን ደሞክራስን ንምውሓስ ንቃለስ ዘለና ህሉዋት የመዓድዉ ኣለዉ። ንሕናኸ ክሳብ ክንደይ ንምሕጽንታኦም ንበቖዖ ድልዋት ኣለና ኣብ ቅድሜና ዘሎ ፈተና እዩ።

ሕድሪ ስዉኣትና ናይ ምኽባሩ ዕድል ምሉእብምሉእ ካብ ኢድና ኣይወጸን። ኣብዚ መዳይ ከድምዕ ዝግበኦ ዝነበረ ግና ከይተጠቐምናሉ ዝሓለፈና ግዜ ከም ዝነበረ ግና ክንመሃረሉ እምበር ከንርሰዖ ኣይግበኣናን። ንሕና ነቲ ሕድሮም በቒዕናዮ እንብል ካብቲ ሕድሮም ዝጠለመ ጉጅለ ዝተፈለና ምዃና ብተግባር ምስ እነመስክር እምበር ተመሳሳሊ ጭርሖታት ብምቅላሕ ጥራይ ኣይኮነን። በቲ ምእንታኡ ዝተሰውእሉ ዕድል ተጠቒምና ናጽነት ሓሳብካ ናይ ምግለጽን ምውዳብን መሰል ብምጥቃም ብዙሓት ውድባት ምዃና ቃሎም ምጥላም ኣይመኾነን። ነዚ ዓቂብና ንዓበይቲ ህዝባውን ሃገራውን ጉዳያት ቀዳምነት ሂብና ክንጐዓዝ ተዘይክኢልና ግና ካብ ተሓታትነት ኣይከነምልጥን ኢና። ሕድሪ ስዉኣትና “ሕበሩ” እምበር ተፈላለዩ ስለ ዘይብል። ዝተፈላለዩ ዘይኤርትራዊ ወገናት እቲ ኣብዚ ዘበንዚ ክፍጸም ኢልካ ዘይትጽበዮ ገበን ብህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክፍጸም ተዓዚቦም፡ ካብዚ ከነናግፎ ክሕግዙና ኣብ ጐንና ክስለፉ ቅሩባት ኣብ ዝኾንሉ፡ ቅድሚት ተዘይተሰሪዕና ካልእ ቃል ስዉኣት ናይ ምኽሓድ መግለጺ ክኸውን እዩ። ካብ ከምዚ ዓይነት ክሕደት ንምድሓን ወይ ኣብቲ ክሕደት መሊስካ ምጥሓልን ናይ ጽባሕ መድረኽ ጀነቫ መምዘኒ ክትከውን እያ። ምኽንያቱ ደለይቲ ፍትሕን ለውጥን “ህዝብና ኣብ ገሃነብ እዩ ዘሎ እሞ ይርሃዎ ደኣ” ክንብል እንከለና፡ ደገፍቲ ህግደፍ ድማ ነቲ ዘይጽቡቕ ከም ጽቡቕ ወሲዶም “ኣብቲ ዘለናዮ ጸልማት ንንበር” ክብሉ ስለ ዝኾኑ።

እዚ ወርሓት’ዚ ዓመት ዓመት ስም ስዉኣት ብብዝሒ ዝጽወዓሉ እዩ። ኩሉ ግዜ ከኣ ብፍሉይነት ዝተስነየ እዩ። ንኣብነት ሎሚ ዘበን ገለገለ ወገናት ኣብ ክብሪ ስዉኣትና ካብ ምጥርጣር ሓሊፎም፡ ምእንቲ ሃገር ከምዘይተሰውኡን ዕላምኦም “ምልኪ ንምንጋስ ነይሩ” ዘስምዑ ድምጽታት ዝስምዕሉ ዘለዉ እዋን ስለ ዝኾነ። በዚ ኣጋጣሚ ከኣ ኤርትራውያን ስዉኣት፡ ዝነበርዎ ውድብ፡ ዝነበሮም ደረጃ ውዳበ፡ ዝተሰውእሉ ግዜን ቦታን ብዘይገድስ ኩሎም ሕድሮም ዘይጥለም ሰማእታትና ምዃኖም ፈጺሙ ክዝንጋዕ ኣይግበኦንን።

ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማእታት ኤርትራ!

20 ሰነ 2016

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክወርድ ዝጸነሐን ዘሎን ወጽዓ ብብዝሑ ኮነ ብክብደቱ ብዙሕን ዓሚቕን ምዃኑ ተደጋጊሙ ክግለጽ ዝጸንሐ እዩ። እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይዚ ወጽዓ ምስ ግህሰት መሰረታዊ መሰል ደቂ ሰባት ዝተሓሓዝ እዩ። እዚ በደላት ንምውጋድ ህዝቢ ኤርትራን ፖለቲካዊ ውድባቱን ኣብ ርእሲ እቲ ዘካይድዎ ቃልሲ፡ እቲ ጉዳይ ብቐጥታ ናይ ዝምልከቶም ዓለም ለኻዊ ትካላትን ማሕበራትን ሓገዝን ምትሕብባር ክሓቱ ጸኒሖም እዮም። ጉጅለ ህግደፍ ብኣንጻሩ ገበናቱ ሓቢኡ በቲ ጻዕርን ቃልስን ክሕጭጭን ክወራዘን ጸኒሑ።

ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጸም ግህሰታት ገንፊሉ ምስ ወጸ ግና ብሓፈሻ ሕብረተሰብ ዓለም ብፍላይ ከኣ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናብ ኤርትራ ገጹ ከመዓዱ ናይ ግድን ኮይኑ። ንጉጅለ ህግደፍ ከኣ ካብ ግህሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ኢዱ ከልዕል ተደጋጋሚ መጸዋዕታ ኣቕሪብሉ። ናይቲ ጉጅለ ናይ “ዝገሃስኩዎ መሰል የለን” ክሕደት ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ከጻሪ ዝገበሮ ፈተነ’ውን ብሰንኪ ኣብያ ናይቲ ጉጅለ ኣይተዓወተን። እንተኾነ እቲ ኮሚሽን በዚ ናይ ህግደፍ “ኣሉ ቀጣን” ከይተዓግተ፡ ብናይ ገዛእ ርእሱ መንገዲ ንምጽራይ ቅድሚ ክልተ ዓመታት መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ኣቚሙ ክሰርሕ ጸኒሑስ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናይቲ መርማሪ ኮሚሽን ውጽኢት ብወግዒ ተገሊጹ ኣሎ። ነዚ ጸብጻብ መሰረት ብምግባር ነቲ ጉጅለ ክንድቲ ግብሩ ኣብ ዝቐጽዕ ውሳነ ክብጻሕ ከኣ ትጽቢት ኣሎ።

ነቲ እቲ ኮሚሽን ዘቕረቦ ምርመራዊ ጸብጻብ ዝተፈላለዩ ወገናት ነናቶም ሚዛን ክህብሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ናይ ኩሎም ወገናት ምላሽ ካብ ትጽቢትና ወጻኢ ኣይኮነን። ጉጅለ ህግደፍ ወዮ “ኣሉ” ክብልን፡ ነቲ ርኡይ ሓቂ ምስ ክተሓሓዙ ዘይግበኦም ጉዳያት እንዳተሓሓዘ ካብቲ ኮሚሽን ክሃድም ስለ ዝጸንሕ፡ ሕጂ ነቲ ጸብጻብ “ኣይቅበሎን እየ” እንተበለ ዘገርም ኣይኮነን። ከምኡ ከኣ ይብል ኣሎ። እንተኾነ ሎሚ እቲ ኩነታት ከምቲ ዝለመዶ ንክሃድም ገፊሕ መንገዲ ዝኸፍተሉ ኣይመስልን። ኩሉ ግዜ ብህዝቢ ክትሕጭጭ ምንባር ስለ ዘይከኣል። ብኣንጻሩ ዝተፈላለዩ፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ከቐንዝዎም ዝጸንሐ ወገናት፡ ነቲ ጸብጻብ ደጊፎም ኣብ ዝረአ ናይ መወዳእታ ፍረ ንክበጽሕ ዘለዎም ተስፋን ደገፍን ይገልጹ ኣለዉ።

ንሕና እቶም ካብ መጀመርታኡ ኣብ ኤርትራ ክፍጸም ዝጸንሐ ግህሰት መሰረታዊ መሰላት፡ ከሎ ጌና እንተዘይተገቲኡ ሓደጋኡ ከምዚ ንርእዮ ዘለና ከቢድ ከም ዝኸውን ከነተንብህን፡ እቲ ኮሚሽን ምስ ቆመ’ውን ዓቕምና ዝፈቕዶ ክንተሓባበርን ዝጸናሕና፡ ንጸብጻብ እቲ ኮሚሽን ከም እንድግፍ ርዱእ እዩ። ካባና ዝድለ ግና ነቲ ጸብጻብ ኣብ ምድጋፍ ጥራይ ዝድረት ዘይኮነ፡ ግቡእ መስርሑ ተኸቲሉ፡ በቲ ሓደ ወገን ክብሪ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ሃገርና ኣብ ዘተኣማምን ባይታ ከም ዝስረት ብዝሕግዝ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ ነቶም መሰል ህዝብና ክግህሱ ዝጸንሑ ወገናት ናይ ኢዶም ብዝህብ ኣገባብ ክዛዘም ቀጻሊ ጻዕሪ ክንገብር ናይ ግድን እዩ። እዚ ዕማም ከምቲ ዝተገልጸ ንብዙሓት ወገናት ዝምልከት’ኳ እንተኾነ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ግና ናትና ናይ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን እዩ። ካብ’ዚ ሓሊፉ  ዘይኤርትራውያን ወገናት ካብ ሰብእውነት ተበጊሶም ክሳብ ክንድዚ በጃ ህዝብና ክስለፉን፡ ኣብዚ ጉዳይና ላዕልን ታሕትን ክብሉን እንከለዉ፡ ንሕና ዛሕቲልና፡ “ሓጋዚታ ተረኣየትስ መዲዳ ትሓብእ” ከይንበሃል ሓደራ።

ኣብ ኣተሓሕዛ እዚ ጉዳይ ብግቡእ ክረአ ዝግበኦ ቁምነገር፡ እቲ ጉጅለ ህግደፍ ገበኑ ክሓብእ ነቲ ኣብ ልዕሊ ግስሩጥ ምምሕዳሩ ኣንጸላልዩ ዘሎ ጸሊም ደበና ከም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ሃገር ዝዓለመ ኣምሲሉ ዘቕርቦ ዘሎ እኩይ ምህዞ እዩ። እዚ ጸብጻብ ብንጹር ነቲ ኣካላት ናይቲ ሓላፊ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፈጸምዎ ገበናት እዩ ዘቃልዕ። እቲ መቕጻዕቲ እውን ኣብ ልዕሊኦም እምበር ኣብ ልዕሊ ሉኣላዊት ሃገረ ኤርትራን ህዝባን ከምዘይከውን ክንርዳእ ይግበኣና። ካብዚ ሓሊፉ ህልውና ሃገርና ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ እዚ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝፈጸሞ ገበን ክቕጻዕ እንከሎ ዘይኮነስ፡ እቲ ጉጅለ በዚ ሒዝዎ ዘሎ ኣዕናዊ መንገዲ እንተቐጺሉ ምዃኑ ክንግንዘብ ከድልየና እዩ።

ንግብራውነት ናይዚ ጸብጻብ ክንድግፍን ክንሰርሕን ቅድሚ ኩሉ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ዕላዊ ኣፍልጦን ደገፍን ክንህቦ ይግበኣና። ካብቲ ነዚ ከነንጸባርቐሉ እንኽእል ኣገባብ ሓደ ድማ እዚ ኣብ 23 ሰነ 2016 ክካየድ ተሰሪዑ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ጀነቫን ዝተፈላለዩ ኩርነዓት እዩ’ሞ ብግቡእ ክንቅረበሉ ይግበኣና። ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ሰላማዊ ሰልፍታት ከም ሓደ ኣካል ናይ ዘይጐነጻዊ ኣገባብ ቃልሲ ስለ ዝወስዶ ዓቕሙ ብዝፈቕዶ ክደፍኣሉ እዩ።

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰደህኤ

ላግጺ ኣብ ልዕሊ ህዝብኻን ሕብረተሰብ ዓለምን፡ ምናልባት ውሱን ግዜ እምበር ቀጻሊ ዕድመ ክህልዎ ከምዘይክእል ፍሉጥ እዩ። ብፍላይ ንህዝቢ ንዝተወሰነ ግዜ እምበር ንሓዋሩ ከተዕሽዎ ኣይከኣልን። ብመንጽር እዚ፡ ሎሚ ህዝብና ነቲ ኣብ ግዜ በዅሪ ናጽነት ኤርትራ፡ ውሽጡን ዕምቆቱን ከይፈለጠ ከም ዘለዎ ዝኣምኖን ዝቕበሎን ዝነበረ “ለሚን ለሚነየ..” ብዘርእስቱ ሙዚቃዊ ድራማ ተመሲጡ ንምስሉይ ቃላት ናይ ሎሚ መራሕቲ ህግደፍ ሎሚ “ሽዑስ ሓቂ መሲሉና ተዓሺና ኣሻዲናዮም። ኩሉ መሰላትና ገፊፎም ምስ ዘይመባእስትና ከኣ ኣባኢሶሙና” ይብሎም ኣሎ። እዚ ኣበሃህላ’ዚ በቲ ሓደ ገጹ ናይ ጣዕሳ ምልክት እዩ። በቲ ካልእ ወገኑ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ሕጂ ብህግደፍ ከምዘይዕሾ ዘመልክት።

ጉጅለ ህግደፍ ሎሚ ዘዝረገጾ ፖለቲካዊ መሬት ይሃምም ከም ዘሎ ስለ ዝተረደአ፡ ካብቲ ዝጽበዮ ጋህሲ ንምድሓን ዘርባዕባዕ ይብል ኣሎ። እዚ ጉጅለ ኣብ 2 ጉንበት 2016 ብወጻኢ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኣቢሉ ኣብ ዘውጸኦ “ጋዜጣዊ መግለጺ” እታ ትማሊ ትማሊ ዝሕጭጨላ ዝነበረ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወጸት መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ፡ ነቲ ንዓኡ ዘቃልዕ ጸብጻባ በቲ ዘውጸኣቶ መደብ መሰረት 8 ሰነ 2016 ከይትዝርግሖ ተማሕጺኑ። ምሕጽንታ ህዝቢ ዘይስቆሮ ህግደፍ ክምሕጸን እንከሎ ከኣ የገርም። እቲ ናይ ህግደፍ ጋዜጣዊ መግለጺ ካብዚ ሓሊፉ፡ ናይታ መርማሪት ኮሚሽን ፍልፍል ሓበሬታ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ሓተቲ ዑቕባ ኤርትራውያን እዮም ኢሉ ነቲ መስርሕ ከነኣእሶ ፈቲኑ። እዚ ዝብል ዘሎ ነታ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ኣትያ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ክትዕዘብ እንዳኸለአ ምዃኑ ንኣበሃህላኡ ጉዳም ይገብሮ። ነቲ “ዝወዓለ ይንገር፡ ዝሰሓተንከ ይምከር” ዝብል ምስላ ዘንጊዑ ከኣ፡ እቶም ናይ ግህሰቱ ግዳይ ምስ ኮኑ ሃጽ ኢሎም ዝተሰዱ መንእስያት ኤርትራ፡ ብዛዕባቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ግፍዒ ተመስከሩስ ያኢ ገሪምዎ። ንሱ ዝደሊ ዘሎ እታ ኮሚሽን ባዕሉ ጽሒፉ ዝሃባ “እዚ እዩ ጸብጻበይ” ኢላ ከተቃልሓሉን ከተጣቐዓሉን እዩ ዝመስል።

“መኒኻ ተበልዎስ መን እየ ይብል” እዚ ኣበሃህላ ሓደ ኣካል ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ክኣቱ እንከሎ ዝበሃሎ እዩ። ጉጅለ ህግደፍ እታ ብሕቡራት መንግስታት ዝቖመት መርማሪት ኮሚሽን ቅድሚ ናብቲ ዝምልከቶ ዘቖማ ኣካል ምቕራባ እቲ ጸብጻባ “ሃየ መርቐለይ” ኢላ ክትህቦ ከም ዝሃርፍ’ውን ኣንጸባሪቑ ኣሎ። እዚ ናይ ህግደፍ ሕልና ንስርዒታዊ ኣሰራርሓ ዘይተገንዘበ፡ በቲ ንሱ ኣብ ኤርትራ ዘዘውትሮ ናይ “ገባርን ሓዳግን” መንፈስ ዝተጸልወ ሃርገፍገፍ እዩ። እዚ ጉጅለ ንኣሰራርሓ እታ መርማሪት ኣካል መሰረታዊ፡ ፍትሓውነት፡ ርትዓውነት፡ ሞያዊ ክእለትን ውህደትን ዝጐደሎ እዩ ክብሎ ይደናደን። ዘገርም እዩ እዚ ጉጅለ ነቲ ገደብ ዘየብሉ ኣብ ኩሉ መዳያት ዝንጸባረቕ ኢደወነናውን ትምክሕታውን ኣሰራርሕኡ ኣቐሚጡስ ክወራዘ። ምስዚ ኣተሓሒዝካ ክረአ ዝግበኦ መስደመም ድማ፡ ጉጅለ ህግደፍ እታ መርማሪት ኮሚሽን ንርኢቶ ናይቶም መብዛሕትኦም ኣብ ናይ ስለያ መርበቡ ተጸፍዮም “መርማሪት ኮሚሽን ርትዓዊት ኣይኮነትን፡ ኣብ ልዕሊ ህግደፍን ውሱናት ሓለፍቱን ዝተወሰነ ማዕቀብ ይለዓል … ወዘተ” ክብሉ ዝውዕሉ ዘይተቐበለት ኢሉ ይኸሳ። ኮታ ኩሉዚ ናይ ህግደፍ ዘርባዕባዕን ዓዘፍዘፍን ተደሚሩ “ንመሰል ህዝቢ ኤርትራ ከም ውልቃዊ ንብረተይ ክሸጦን ክልውጦን ግደፉፍኒ” ኣብ ዝብል ዙርያ ዝጠቓለል እዩ። እቲ ዘይዛመድ ኣዛሚዱ፡ ንግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ ዶብ መዕለቢ ዘይምርካቡ ከተሓሕዞ ምፍታኑ ከኣ ካልእ ናይ ዘርባዕብዑ ምልክቱ እዩ።

ካልእ ዘስደምም ጉድይ ይቀላቐል ኣሎ። ጉጅለ ህግደፍ እቶም ንናይ ስልጣን ቀጻልነቱ ደገፍ ከድልዮ እንከሎ “ተሰሊፍኩም ነዚ ደግፉ”፡ ምቅዋም ከድልዮ እንከሎ ድማ “ተሰሊፍኩም ነዚ ተቓወሙ” ክብሎም ዝጸንሐ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ቁጽሮም እንዳነከየ ሚዛኖም ድማ እንዳፈኾሰ፡ ስለ ዝኸደ፡ እነሆ ኣብ ካልእ ሃንደፍደፍ ምእታው ጀሚሩ። ዘገርም እዩ። ናይቲ ጉጅለ ናይ ማሕበረኮም ሓለፍቲ፡ ኤርትራዊ ገጽ ምስ ከለኦም፡ መንግስቶም ንዝቃወሙ፡ እሞ ድማ ንናጽነት ኤርትራ ብምሉእ ልቦም ዘይቅበሉ ኢትዮጵያውያን ኣኪቦም፡ “ንጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰልን ንውሳነ ማዕቀብን ዝቃወም ድምጺ ፈሪሙልና” ይብሉ ኣለዉ ። እዚ ተግባር እንታይ ማለት ምዃኑ ንምፍላጥ ሕጂ’ውን ምምርማር ኣየድልዮን እዩ። ጉጅለ ህግደፍ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተስፋ ይቖርጽ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ናይ ግዳም ኣካላት ኢድ ኣእታውነት ይዕድሙ ከም ዘለዉ’ውን ብቑዕ መረጋገጺ እዩ። ስለዚ ንሕና እቶም ኣንጻሩ ተሰሊፍና ዘለና፡ ጉጅለ ህግደፍ ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ ዓወንወን ወጺኡ ዳግማይ ትንፋስ ከይሰኩዕ ቃልስና ከነሕይል ይግበኣና።

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ላግጺ ኣብ ልዕሊ ህዝብኻን ሕብረተሰብ ዓለምን፡ ምናልባት ውሱን ግዜ እምበር ቀጻሊ ዕድመ ክህልዎ ከምዘይክእል ፍሉጥ እዩ። ብፍላይ ንህዝቢ ንዝተወሰነ ግዜ እምበር ንሓዋሩ ከተዕሽዎ ኣይከኣልን። ብመንጽር እዚ፡ ሎሚ ህዝብና ነቲ ኣብ ግዜ በዅሪ ናጽነት ኤርትራ፡ ውሽጡን ዕምቆቱን ከይፈለጠ ከም ዘለዎ ዝኣምኖን ዝቕበሎን ዝነበረ “ለሚንለሚነየ..” ብዘርእስቱ ሙዚቃዊ ድራማ ተመሲጡ ንምስሉይ ቃላት ናይ ሎሚ መራሕቲ ህግደፍ ሎሚ “ሽዑስ ሓቂ መሲሉና ተዓሺና ኣሻዲናዮም። ኩሉ መሰላትና ገፊፎም ምስ ዘይመባእስትና ከኣ ኣባኢሶሙና” ይብሎም ኣሎ። እዚ ኣበሃህላ’ዚ በቲ ሓደ ገጹ ናይ ጣዕሳ ምልክት እዩ። በቲ ካልእ ወገኑ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ሕጂ ብህግደፍ ከምዘይዕሾ ዘመልክት።

ጉጅለ ህግደፍ ሎሚ ዘዝረገጾ ፖለቲካዊ መሬት ይሃምም ከም ዘሎ ስለ ዝተረደአ፡ ካብቲ ዝጽበዮ ጋህሲ  ንምድሓን ዘርባዕባዕ ይብል ኣሎ። እዚ ጉጅለ ኣብ 2 ጉንበት 2016 ብወጻኢ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኣቢሉ ኣብ ዘውጸኦ “ጋዜጣዊ መግለጺ” እታ ትማሊ ትማሊ ዝሕጭጨላ ዝነበረ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወጸት መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ፡ ነቲ ንዓኡ ዘቃልዕ ጸብጻባ በቲ ዘውጸኣቶ መደብ መሰረት 8 ሰነ 2016 ከይትዝርግሖ ተማሕጺኑ። ምሕጽንታ ህዝቢ ዘይስቆሮ ህግደፍ ክምሕጸን እንከሎ ከኣ የገርም። እቲ ናይ ህግደፍ ጋዜጣዊ መግለጺ ካብዚ ሓሊፉ፡ ናይታ መርማሪት ኮሚሽን ፍልፍል ሓበሬታ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ሓተቲ ዑቕባ ኤርትራውያን እዮም ኢሉ ነቲ መስርሕ ከነኣእሶ ፈቲኑ። እዚ ዝብል ዘሎ ነታ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ኣትያ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ክትዕዘብ እንዳኸለአ ምዃኑ ንኣበሃህላኡ ጉዳም ይገብሮ። ነቲ “ዝወዓለ ይንገር፡ ዝሰሓተንከ ይምከር” ዝብል ምስላ ዘንጊዑ ከኣ፡ እቶም ናይ ግህሰቱ ግዳይ ምስ ኮኑ ሃጽ ኢሎም ዝተሰዱ መንእስያት ኤርትራ፡  ብዛዕባቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ግፍዒ ተመስከሩስ ያኢ ገሪምዎ። ንሱ ዝደሊ ዘሎ እታ ኮሚሽን ባዕሉ ጽሒፉ ዝሃባ “እዚ እዩ ጸብጻበይ” ኢላ ከተቃልሓሉን ከተጣቐዓሉን እዩ ዝመስል።

“መኒኻ ተበልዎስ መን እየ ይብል” እዚ ኣበሃህላ ሓደ ኣካል ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ክኣቱ እንከሎ ዝበሃሎ እዩ። ጉጅለ ህግደፍ እታ ብሕቡራት መንግስታት ዝቖመት መርማሪት ኮሚሽን ቅድሚ ናብቲ ዝምልከቶ ዘቖማ ኣካል ምቕራባ እቲ ጸብጻባ “ሃየ መርቐለይ” ኢላ ክትህቦ ከም ዝሃርፍ’ውን ኣንጸባሪቑ ኣሎ። እዚ ናይ ህግደፍ ሕልና ንስርዒታዊ ኣሰራርሓ ዘይተገንዘበ፡ በቲ ንሱ ኣብ ኤርትራ ዘዘውትሮ ናይ “ገባርን ሓዳግን” መንፈስ ዝተጸልወ ሃርገፍገፍ እዩ። እዚ ጉጅለ ንኣሰራርሓ እታ መርማሪት ኣካል መሰረታዊ፡ ፍትሓውነት፡ ርትዓውነት፡ ሞያዊ ክእለትን ውህደትን ዝጐደሎ እዩ ክብሎ ይደናደን። ዘገርም እዩ እዚ ጉጅለ ነቲ ገደብ ዘየብሉ ኣብ ኩሉ መዳያት ዝንጸባረቕ ኢደወነናውን ትምክሕታውን ኣሰራርሕኡ ኣቐሚጡስ ክወራዘ። ምስዚ ኣተሓሒዝካ ክረአ ዝግበኦ መስደመም ድማ፡ ጉጅለ ህግደፍ እታ መርማሪት ኮሚሽን ንርኢቶ ናይቶም መብዛሕትኦም ኣብ ናይ ስለያ መርበቡ ተጸፍዮም “መርማሪት ኮሚሽን ርትዓዊት ኣይኮነትን፡ ኣብ ልዕሊ ህግደፍን ውሱናት ሓለፍቱን ዝተወሰነ ማዕቀብ ይለዓል … ወዘተ” ክብሉ ዝውዕሉ ዘይተቐበለት ኢሉ ይኸሳ። ኮታ ኩሉዚ ናይ ህግደፍ ዘርባዕባዕን ዓዘፍዘፍን ተደሚሩ “ንመሰል ህዝቢ ኤርትራ ከም ውልቃዊ ንብረተይ ክሸጦን ክልውጦን ግደፉፍኒ” ኣብ ዝብል ዙርያ ዝጠቓለል እዩ። እቲ ዘይዛመድ ኣዛሚዱ፡ ንግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ ዶብ መዕለቢ ዘይምርካቡ ከተሓሕዞ ምፍታኑ ከኣ ካልእ ናይ ዘርባዕብዑ ምልክቱ እዩ።

ካልእ ዘስደምም ጉድይ ይቀላቐል ኣሎ። ጉጅለ ህግደፍ እቶም ንናይ ስልጣን ቀጻልነቱ ደገፍ ከድልዮ እንከሎ “ተሰሊፍኩም ነዚ ደግፉ”፡ ምቅዋም ከድልዮ እንከሎ ድማ “ተሰሊፍኩም ነዚ ተቓወሙ” ክብሎም ዝጸንሐ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ቁጽሮም እንዳነከየ  ሚዛኖም ድማ  እንዳፈኾሰ፡ ስለ ዝኸደ፡ እነሆ ኣብ ካልእ ሃንደፍደፍ ምእታው ጀሚሩ። ዘገርም እዩ። ናይቲ ጉጅለ ናይ ማሕበረኮም ሓለፍቲ፡ ኤርትራዊ ገጽ ምስ ከለኦም፡ መንግስቶም ንዝቃወሙ፡ እሞ ድማ ንናጽነት ኤርትራ ብምሉእ ልቦም ዘይቅበሉ ኢትዮጵያውያን ኣኪቦም፡ “ንጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰልን ንውሳነ ማዕቀብን ዝቃወም ድምጺ ፈሪሙልና” ይብሉ ኣለዉ ። እዚ ተግባር እንታይ ማለት ምዃኑ ንምፍላጥ ሕጂ’ውን  ምምርማር ኣየድልዮን እዩ። ጉጅለ ህግደፍ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተስፋ ይቖርጽ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ናይ ግዳም ኣካላት ኢድ ኣእታውነት ይዕድሙ ከም ዘለዉ’ውን ብቑዕ መረጋገጺ እዩ። ስለዚ ንሕና እቶም ኣንጻሩ ተሰሊፍና ዘለና፡ ጉጅለ ህግደፍ ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ ዓወንወን ወጺኡ ዳግማይ ትንፋስ ከይሰኩዕ ቃልስና ከነሕይል ይግበኣና።

مضى علي ارتريا ربع قرن من الزمان وهي تتمتع بمكانتها وشخصيتها المستقلة بين دول العالم ذات السيادة. وتوج الشعب الارتري نضاله التحرري المسلح بنيل حق بلاده السيادي القانوني عبر الاستفتاء الذي أجمع من خلاله علي خيار الاستقلال. لكن ولما كانت رسالة التحرير غير مقتصرة علي تحرير الأرض فقط، ها هو الشعب اليوم يناضل مجدداً لاستكمال لوازم الاستقلال واسترداد كافة الحقوق الديمقراطية، والنضال اليوم تبدلت قواه، فإن كان في السابق بين الشعب والاحتلال الأجنبي، فهو اليوم بين الدكتاتور عدو الوطن والديمقراطية من جهة وبين قوى الديمقراطية والتغيير الإيجابي من الجهة الأخرى.

 

ما استغرقه التحرير وما بعد التحرير من زمن متقارب المدة، حيث كان المفترض أن يتحقق من الإنجازات ما تحقق بالأمس، وطالما لم يتحقق ما يتلاءم وطول المدة يجب أن نبحث في أسباب ضعفنا وتقصيرنا.

 

هناك اليوم ظاهرة اختطاف واحتكار نضالات الشعب التحررية التي أنفق فيها أكثر من 100 ألف شهيد وخسائر مادية لا حصر لها، والنظام القمعي في اسمرا خير من يمثل هذا الاتجاه. إن نجاحنا في نضالنا الحقوقي الديمقراطي يتوقف علي مدى استيعابنا هوية هذه الاتجاهات الإقصائية واستئصالها. لكن النظام لن يقف مكتوف الأيدي أمام تصاعد النضال الشعبي ضده بل سعى ولا يزال يسعى لتفتيت وحدة الشعب حتى لا يتماسك في مواجهته. لكن كما هو حريص علي بقائه قيد السلطة لنكن نحن أيضاً حريصين علي انتزاع حقوقنا وحرياتنا الانسانية من فكه المفترس.

 

 

ذكرنا مراراً وتكراراً أن وحدة قوى الديمقراطية والتغيير أكثر من ضرورية، ونحن لا نجدد نداءنا هذا فحسب، بل نناشد الجميع الاهتمام والالتفات، فهيا للعمل والنشاط.

 

كما قلنا دوماً يحاول الهقدف صرف أنظار الشعب عن مطالبه الوطنية والديمقراطية الي معارك وخلافات لا تخدم قضاياه الآنية علي الأقل. إننا لا ندعو الي هجر التاريخ وإهمال بطولات وتضحيات الماضي، لكن هذا يجب أن لا يصرف أنظارنا عن قضايا وتحديات الحاضر والمستقبل.

 

إن احتفالنا الحقيقي باليوبيل الفضي لاستقلالنا يفرض علينا أن نتناسى خلافات الماضي ونتمسك بالوحدة والنظر للأمام، وهذا هو ما أوصانا به الشهداء أيضاً.

 

بهذه المناسبة فإن حزب الشعب الديمقراطي الارتري معرباً عن تقديره الفائق للمناسبة التاريخية العظمى لبلادنا سوف يضع مع من يهمهم أمر التغيير خطة للملمة قوى التغيير ووضع الأجندة الوطنية في المقدمة والعمل من ثم بروح جديدة وجادة.

 

الاستقلال ثمرة نضال الشعب الارتري أجمع

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار        

ጉጅለ ህግደፍ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ዝብሎን ዝገብሮን በበይኑ ምዃኑ፡ ኣይኮነንዶ ንሕና ህግደፍ ባዕሉ’ውን ኣይክሕዶን እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ብሓፈሻ ኩሉ ግዜ፡ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ዝሓለፈ መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት፡ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ጽኑዕ፡ ጅግና፡ ምእንቲ መሰሉ ኣብ ግንባሩ ዝውጋእ፡ ብገዛእቲ ዘይንብርከኸን ፈታው ሃገሩን ገይሩ የቕርቦ። ነዚ ንምድማቕ ድማ፡ ይደርሰሉ፡ ይገጥመሉ: ይደርፈሉን ይምድረሉን። ብርኢቶና እዚ ዝተገልጸ ናእዳ ንህዝቢ ኤርትራ እንተዘይውሒድዎ ኣይበዝሖን እዩ። ምኽንያቱ ኣብ መረርቲ ምዕራፋት ብተግባር ዘመስከሮ ስለ ዝኾነ።

እቲ ኣብዚ ዝለዓል ኣገዳሲ ጉዳይ “ኣብ ተግባርከ?” ዝብል ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። ስለምንታይ ናይ ቃል ናእዳን ኣጋንኖን ብተግባር እንተዘይተሰንዩ “ተፈታሕካዮስ ቁጻር ጥራይ” ስለ ዝኸውን። ጉጅለ ህግደፍ ብተግባር ንህዝቢ ኤርትራ ብጸጋ ናይቲ ብመስዋእትነቱ ዝመጸ ናጽነት ተጠቃሚ ናይ ምዃኑ መሰል ገፊፍዎ እዩ። ንሱ ብዘይፈልጦ ኣገዳዲ ሕግታት ይገዝኦ ኣሎ። ኣብ ዘይኣምነሉ ዝተፈላለየ ውግኣት ኣእትዩ ምስ ናይ ርሑቕ ኮነ ናይ ቀረባ ፈተውቱ ኣባኢስዎ። ደቁ ደረት ኣብ ዘየብሉ ግዱድ ዕስክርና ዳጒንዎም። ፍትሒ ናይ ምርካብ መሰሉ ነፊግዎ። እቲ ሓደ እዋን ብጽንዓትን መኸተን ዝግለጽ ዝነበረ ምስሉ ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብ ዓለም ብንዓድኻ ገዲፍካ ምስዳድ ከም ዝግለጽ ገይርዎ። ነቲ ብሰንክዚ ጉጅለ ኣብ ሃገርና ሳዕሪሩ ዘሎ፡ ግህሰት ኩሉ መሰላት፡ ጥምየት፡ ሕማም፡ ዕርቃንን ድንቁርናን ወሲኽካ ምስሊ ህዝቢ ኤርትራ ተደዊኑ፡ ቀጻልነት ኤርትራ ከም ሃገር ኣዛራቢ ኮይኑ ኣሎ።

እሞ ኣብዚ ንዝምድና ህዝቢ ኤርትራን ጉጅለ ህግደፍን ኣብ ዝምልከት ኣየናይ እዩ እቲ ሓቂ። እቲ ጉጅለ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ዝንእዶዶ ወይስ እቲ ብተግባር ዝድህኮ ዘሎ። ከምቲ “እዝኒ’ውን ትእመን እሞ ግና ኣይከም ዓይንን” ዝበሃል፡ እቲ ሓቂ እቲ ኣቐዲምና ዝዘርዘርናዮ ብተግባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ በደል ኣምበር እቲ ናይ ሓሶት መደረን ባዶ ውዳስን ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ብባዕዳውያን ዝፍጸሞ ዝነበረ ግፍዒ፡ ሓድሽ ይኾኖ ኣይነበረን። ምኽንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝወስድዎ ዝነበሩ እቲ ዝብልዎን ንሱ እውን ካብ ጸላኢ ዝጽበዮን ስለ ዝነበረ። ነዚ ሎሚ ካብ ጉጅለ ህግደፍ ዝወርዶ ዘሎ በደል ግና ከም ቅቡል ክወስዶ ኣይክእልን እዩ። ምኽንያቱ ምስቲ እቲ ጉጅለ ዝደርፎ ዝጻረር ስለ ዝኾነ፡ ቀንዲ ከኣ ህልዊ ገፋዒ መሰልን ሓርነትን ከም ዘኽብር እንዳመሓለን እንዳጠሓለን መጺኡ ደሓር ዝጠለመ ወዲ ሃገር ብምዃኑ።

እዚ ምስ ረኣና ኢና እምበኣር፡ “እሞ ጉጅለ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ጸላኢኡ ድዩ ወይ ፈታዊኡ?” ኢልና ክንሓትት እንግደድ። ብርኢቶና እዚ ሕቶ’ዚ ካብቲ ዝረአ ተግባራት ናይቲ ጉጅለ ምሉስ እዩ። ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ጸላኢኡ እዩ። እቲ ጉጅለ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ንቃለ-ዓለም ዝጽሕፎን ዝምድሮን ነቲ ግብራዊ ፍንፉን ባህርያቱ ዝኽውለሉ ይመስሎ ይኸውን። እንተኾነ ህዝብና “ሓወይ ዝብል ኣይውቃዕካ” ደኣ ይብሎ እምበር ጸላኢኡ ምዃኑ ምርድኡስ ዘጸግሞ ኣይኮነን። ህልዊ ኩነታት ዝምድና ህዝቢ ኤርትራን ጉጅለ ህግደፍን ከኣ ነዚ እዩ ዘነጽረልና። እቲ ጉጅለ እውን እንተስ ጃህራን ሓሶትን ተወዲእዎ ወይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ደጊም ጠባቢርካ ከም ዘይዕሾ ተረዲእዎ ኣፉ ክሕዝ ዝጀመረ ይመስል። ንኣብነት እቲ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣምታት፡ “ሎምስ ለቢምና ኢና፡ ኣብ ሕርሻ እንታይ ከም እንሰርሕ ከነርእየኩም ናይ ኣዋርሕ ቆጸራ ሃቡና፡ ሓድሽ ቅዋም ንነድፍ ኣለና … ወዘተ” ዝብል ዝነበረ ናይቲ ጉጅለ ስማዊ ፕረሲደንት ኣብ ዝኽሪ ብሩራዊ እዮበሉ ናጽነት ኤርትራስ፡ ብዛዕባዚ ቅድም መውጽእ ኣፉ ዝነበረ ጉዳያት ዋላ ሓንቲ’ኳ ከይበለ ሓሊፉ። እዚ ናይ ምሕያሉ ዘይኮነስ ተስፋ ናይ ምቑራጹ መርኣያ እዩ።

እቲ ዘገርም ከኣ ዝምድና ህዝቢ ኤርትራን እቲ ጉጅለን ኣብ ከምዚ ዝገለጽናዮ ባዕሉ ዝዛረብ ደረጃ እንዳሃለወ፡ ውሑዳት ዘይቀበጹ ክቆጻጸይሉን ያኢ ኣብ ወርቃዊ እዮበልዩ ክራኸቡ ቆጸራ ክሕዙ እንከለዉ እዩ። ብርግጽ ህይወት ንክሰኹዕሉ ብዙሕ ገንዘብን ክኢላ ዓቕምን ዘፍሰስሉ ውሱን ጓይልታት ርኢና። እቲ ጓይላታት ንዝኽሪ ናጽነትን ንኽብሪ እቶም ምእንታኡ ዝተሰውኡ ሰማእታትን እንተዝኸውን ኣይመፈላለየናን። እቲ ጓይላ “ምስ ምምሕዳር ህግደፍ ጽቡቕ ኣለና” ዝቓንኡ እንተኾይኑ ግና ብሓቂ ዘተዓዛዝብን ንተዋሳእቱ ዘጣዕስን እዩ።

عندما يمر الحدث عبر تسلسله الطبيعي يكون عادةً ما يصبح يومها حديث الناس، وبهذا المنطق صار حدث بلوغ الاستقلال الوطني يوبيله الفضي الحدث الأبرز تعليقاً عليه من قبل العديد من الأقلام والألسن. وبما أن حدث وحديث الاستقلال ذو شجون، كان لابد أن تتشعب طرق الحديث عنه، خاصةً عندما يحتدم الجدل بين مؤيدي النظام الدكتاتوري وقوى التحول الديمقراطي. أما أن يشتعل الجدل حول ذات المناسبة بين قوى التغيير المعارضة فالأمر مؤسف للغاية.

 

وعلي ما في الأمر من تفاصيل ثانوية ينحصر الخلاف الآن بين موضوعين أساسيين هما حول مضمون الاستقلال وأسلوب الاحتفال بذكرى اليوبيل الفضي للاستقلال، وقد يتساءل البعض مستغرباً وما قضية خلاف المعارضة حول مضمون الاستقلال؟ لكن مع تلك الغرابة فالاختلاف موجود وبارز للعيان. فالبعض لا يرى لاستقلال قطعة الأرض الارترية كجغرافيا قيمةً ما لم تصاحب ذلك الاستقلال الحقوق الانسانية، بل يردف البعض قائلين أن دماء وتضحيات من أحرزوا الاستقلال بدمائهم قد ذهبت هدراً. إن الاستقلال ثمرة تضحيات غالية لشعبنا لذا يجب أن يكون الحفاظ عليه في قلب نضالنا من أجل الديمقراطية والحقوق الديمقراطية والانسانية، وكل من بذل وضحى من أجل الاستقلال حقَّ له أن يجد التكريم والتقدير من الجميع.

 

وبناءاً علي ذلك الرأي السلبي حول الاستقلال يرى أولئك أن الرابع والعشرين من مايو يوم الاستقلال ليس يوماً للفرحة والاستقلال والتغني بالبطولات بل يوم للحزن والدموع. وآخرون من ذات الجناح المعارض يرون العكس تماماً. وهناك أيضاً من يختلفون علي قضايا ذات ارتباط بالاستقلال كعلم البلاد مثلاً.

 

حزب الشعب الديمقراطي الارتري يؤمن بقدسية الاستقلال ويرى أنه من كسب الشعب الارتري بكافة تنظيماته حيث أثبت في برنامجه السياسي الآتي: ( إن النضال البطولي المسلح والطويل الذي قاده الشعب الارتري ضد الاحتلال الأجنبي الإثيوبي تحت راية جبهة التحرير الارترية في 1961م والذي تميز بالثقة الراسخة بالنفس وقوة التحمل والتماسك والجدية والروح المبدعة والمخلصة، تـُــوِّج تحت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا بالاستقلال الوطني في الرابع والعشرين من مايو 1991م ).

 

 

إن حزبنا عندما ينص علي ذلك في برنامجه لا يجهل أن الذي تحقق من الاستقلال هو السيادة الجغرافية لارتريا لكن سيادة مواطنها لم تتحقق بعد، لهذا من دأبه مواصلة النضال لاستكمال قيم الاستقلال. إن سيادة الأرض والشعب أمران مرتبطان ببعضهما لا فصل بينهما. ويؤمن حزبنا أن لا استقلال بلا حرية والعكس صحيح. إن الحفاظ علي الاستقلال مع النضال لاستكمال حقوق ومستحقات الاستقلال هو الطريق الصحيح الواجب اتخاذه في النضال لأجل الديمقراطية. ولهذا يهتم بأمر الاستقلال ويحيي ذكراه السنوية كل عام، هذا بالطبع مع الاختلاف الشاسع في أسلوب ومضمون الاحتفال بيوم الاستقلال بين حزبنا وحزب الهقدف الحاكم. فالاستقلال ثمرة البعض منا وعند بعضنا ثمرة الاستقلال هي ثمرة جهود إخوتنا الكبار.

 

نحن لا نحتفل بالاستقلال ذلك الاحتفال الدعائي الأجوف الصاخب، بل إن احتفالنا يرنو الي الأمام والي المعاني والمباني التي لم تستكمل بعد. إن الاستقلال بالنسبة لنا يوم نجدد فيه العهد لشهدائنا وكل من يعانون من هذا النظام المتسلط بالداخل أو الخارج. إن احتفالنا بالاستقلال يعني تأكيدنا التام والدائم أنه ثمرة كفاح شعبنا وتضحياته وليس منحة من أحد. أما عدم الاحتفال بغرض النكاية بالهقدف ليس إلا سذاجة توقع صاحبها في شراك الهقدف التي تصطاد السذج لتبني من هفوات سذاجاتهم قصور مجدها الزائف.      

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰደህኤ

ኤርትራ ናጻ ሃገር ኮይና ግቡእ ክብሪ ካብ እትሕዝ 25 ዓመታት መሊኡ። ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ምእንቲ ናጽነት ዘካየዶ ናይ 30 ዓመታት መሪር ቃልሲ ዝያዳ ንምድማቕ ብመልክዕ ረፈንዱም እውን “እወ ንናጽነት” ዝብል ድምጹ ብሓባር ኣስሚዑ እዩ። ዕላማ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መንቀሊኡ ኣብ ምርግጋጽ ናጽነት ጥራይ ጠጠው ዘይብል ክሳብ ምርግጋጽ ዘተኣማምን ሰላም፡ ደሞክራስን ልምዓትን ዘማዕዱ ስለ ዝነበረ፡ ነዚ ንምርጋግጽ እቲ ቃልሲ ኣብቲ ናይ ድሕሪ ናጽነት ዓመታት እውን ይቕጽል ኣሎ። እቲ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ግና ተለዊጡ። እቲ ቅድም ኣብ መንጎ ናይ ግዳም ገዛእትን ደላይ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራን ዝነበረ ጥምጥም፡ ኣብ መንጎ ጸረ ህዝብን ደሞክራስን ዝኾኑ ደቂ ሃገርን፡ መሰልን ደሞክራስን ዝብህግ ህዝቢ ኤርትራን ተቐይሩ።

ብንውሓት ግዜ ክረኣይ እንከሎ፡ ምእንቲ ሓርነት ዝኸድናዮ ርሕቀት ክንድቲ ኣብ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ዝኸድናዮ ጉዕዞ ክመዓራረ ብዙሕ ኣይተረፎን። ብመንጽር ዝተመዝገበ ውጽኢት ግና እዚ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣዝዩ ዘገምታዊ ምዃኑ ንዕዘብ ኣለና። ጠንቂ ናይዚ ዘገምታዊ ውጽኢት ናይቲ ቃልሲ ባህሪ ተሃዋስነት ኣብ ቦታኡ ኮይኑ፡ ናትና ናይቶም ኣንጻር ዲክታቶርያዊ ወጽዓ ዝተሰለፍና ድኽመትን ተኸኣኢልካ ንቕድሚት ዘይምምራሽን ዓብይ ቦታ ከም ዘለዎ ግና ክንስሕት ኣይግበኣናን። ሎሚ ኣብ ቅድሜና ናይ ዘሎ ቃልሲ ማእከል ድማ ነዚ ድኽመትዚ ከነእርም ምስ ምኽኣልን ዘይምኽኣልን ዝዛመድ እዩ።

ብቐንዱ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ግዜ 30 ዓመታት ካብ ህይወት ኣስታት 100 ሺሕ ጀጋኑ፡ ኣብ ንብረት ድማ ማእለያ ዘየብሉ ዋጋ ከፊሉ ዘምጸኦ ናጽነት ናትካ ውጽኢት ጉጅላዊ ቃልሲ ኣምሲልካ ንምጭዋዩ ኣብዚ ናይ ድሕሪ ናጽነት ቃልሲ ይንጸባረቕ ኣሎ። እቲ ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ጉጅለ ቅጭጭ ከይበሎ ኩሉ መሰላት ህዝቢ ዝዕፍን ዘሎ ከኣ ካብዚ ግጉይን ዓምጸኛን ኣዋንና ናጽነት ስለ ዝነቅል እዩ። ነዚ ግጉይ ኣተሓሳስባ’ዚ ኣፍሪስና ዋና ናጽነት እቲ ሕጂ ሓርነት ተሓሪምዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ኣብ ድልዱል ባይታ ክንስርቶ እንተ በቒዕና ግና እቲ ተተሓሒዝናዮ ዘለና ሓርነታዊ ቃልሲ ቀልጢፉ ዘይረጋገጸሉ ምኽንያት የለን። እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ጉጅለ ቀጻልነቱ ኣብዚ ጉዳይዚ ህዝቢ ኤርትራ ብዝሕዞ ናይ ሓባር መርገጺ ዝውሰን ምዃኑ ስለ ዝኣምን፡ እነሆ ህዝቢ ንምክፍፋል ዘይፍንቅሎ እምኒ የለን። ንሱስ ከምኡ ይግበር ናይ ህልውና ግዳይ ስለ ዝኾኖ፡ ንሕናኸ ብዋጋ መሰልናን ናጽነትና ክጻወት እንከሎ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ኣብ ከምዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኮይና ክንሓስብ ይግበኣና።

ሳላ ምረትን ንውሓትን ቃልስና፡ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ጉጅለ ህግደፍ ዋጋ ቃልሱ ምእንቲ ናጽነት ከምዘይተኸፍለ፡ ነዚ ኩነታት ንምቕያር ሓድነት ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን ኣደልዲልካ ምጉዓዝ ድሌት ጥራይ ዘይኮነስ ግደታ ምዃኑ፡ ብዝምልከት ብዙሕ ግዜ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ገሊጽናዮ ኢና። ሎሚ ደጊሚና ንጠቕሶ ዘለና ከኣ ናይ ቅድም ዘንጊዕና ዘይኮነስ፡ ከምኡ ክንብል ዘገድደና ናይ ዝኽሪ ዕለት ስለ ዝኾነ እዩ። ኮታ ብዛዕባዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዝተሓላለኸ ብደሆ፡ ዘይተግበርናዮ እምበር ዘይበልናዮስ የለን።

ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ጉጅለ ህግደፍ ናይ ህዝቢ ናይ ለውጢ ሓያልነት ንምድኻም ካብ ዝጥቀበሎም መንገድታት፡ ህዝቢ ንቕድሚት ከየማዕዱ ሻቢብካ ኣብ ሎሚ ኮይኑስ ኣብ ሕሉፍ ከም ዝነብር ምግባሩ እዩ። ከምቲ ግቡእ ግና ዝሓለፈ ተመኩሮ፡ ኣሉታዊ ይኹን ኣውንታዊ ከይተዘንገዐ፡ ናጽነትና ንምርግጋጽ ዝተሰለፍዎ ውድብ ብዝየገድስ ኣብ ኩሉ ዓውደ ውግኣትን መዳይ ቃልስን ዝወደቑ ኤርትራውያን ሰማእታት እናዘከርካ፡ ቀንዲ ምቁማትካ ግና ናብ ቅድሚት ናብቲ ተሪፉ ዘሎ ቃልሲ ምምዕዳው እዩ ክኸውን ዝግበኦ። ኣብዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ መበል 25 ዓመት ብሩራዊ ኢዮበልዩ ኮይና ኣብ ክንዲ ብሕሉፍ ምቑዛምን ምስትንታንን ኣብ መጻኢ ክንዓሞ ብዛዕባ ዝግበኣና ኢና ሓቢርና ክንሓስብ ዝግበኣና። ሕድሪ ሰማእታትና’ውን ነዚ እዩ ዘመልክት።

ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዝኽሪ ዘለዎ ክብሪ ብምግላጽ፡ ኣብ መጻኢ፡ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ቅድሚት ሰሪዕና፡ እቲ ተፈላሊና ክንገብሮ ዘይከኣልና ብሓባር ንዓመሉ ፖሊሲ ወጢና፡ ብሓድሽ መንፈስን ድልውነትን እንነቕለሉ መድረኽ ክኸውን ይግበኦ ዝብል መልእኽቱ የመሓላልፍ።

ናጽነትና ክቡር ውጽኢት ቃልሲ መላእ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ!

ክብርን ዝኽርን ንሰማእታት ኤርትራ

24 ጉንበት 2016

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ኤርትራ ናጻ ሃገር ኮይና ግቡእ ክብሪ ካብ እትሕዝ 25 ዓመታት መሊኡ። ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ምእንቲ ናጽነት ዘካየዶ ናይ 30 ዓመታት መሪር ቃልሲ ዝያዳ ንምድማቕ ብመልክዕ ረፈንዱም እውን “እወ ንናጽነት” ዝብል ድምጹ ብሓባር ኣስሚዑ እዩ። ዕላማ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መንቀሊኡ ኣብ ምርግጋጽ ናጽነት ጥራይ ጠጠው ዘይብል ክሳብ ምርግጋጽ ዘተኣማምን ሰላም፡ ደሞክራስን ልምዓትን ዘማዕዱ ስለ ዝነበረ፡ ነዚ ንምርጋግጽ እቲ ቃልሲ ኣብቲ ናይ ድሕሪ ናጽነት ዓመታት እውን ይቕጽል ኣሎ። እቲ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ግና ተለዊጡ። እቲ ቅድም ኣብ መንጎ ናይ ግዳም ገዛእትን ደላይ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራን ዝነበረ ጥምጥም፡ ኣብ መንጎ ጸረ ህዝብን ደሞክራስን ዝኾኑ ደቂ ሃገርን፡ መሰልን ደሞክራስን ዝብህግ ህዝቢ ኤርትራን ተቐይሩ።

ብንውሓት ግዜ ክረኣይ እንከሎ፡ ምእንቲ ሓርነት ዝኸድናዮ ርሕቀት ክንድቲ ኣብ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ዝኸድናዮ ጉዕዞ ክመዓራረ ብዙሕ ኣይተረፎን። ብመንጽር ዝተመዝገበ ውጽኢት ግና እዚ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣዝዩ ዘገምታዊ ምዃኑ ንዕዘብ ኣለና። ጠንቂ ናይዚ ዘገምታዊ ውጽኢት ናይቲ ቃልሲ ባህሪ ተሃዋስነት ኣብ ቦታኡ ኮይኑ፡ ናትና ናይቶም ኣንጻር ዲክታቶርያዊ ወጽዓ ዝተሰለፍና ድኽመትን ተኸኣኢልካ ንቕድሚት ዘይምምራሽን ዓብይ ቦታ ከም ዘለዎ ግና ክንስሕት ኣይግበኣናን። ሎሚ ኣብ ቅድሜና ናይ ዘሎ ቃልሲ ማእከል ድማ ነዚ ድኽመትዚ ከነእርም ምስ ምኽኣልን ዘይምኽኣልን ዝዛመድ እዩ።

ብቐንዱ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ግዜ 30 ዓመታት ካብ ህይወት ኣስታት 100 ሺሕ ጀጋኑ፡ ኣብ ንብረት ድማ ማእለያ ዘየብሉ ዋጋ ከፊሉ ዘምጸኦ ናጽነት ናትካ ውጽኢት ጉጅላዊ ቃልሲ ኣምሲልካ ንምጭዋዩ ኣብዚ ናይ ድሕሪ ናጽነት ቃልሲ ይንጸባረቕ ኣሎ። እቲ ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ጉጅለ ቅጭጭ ከይበሎ ኩሉ መሰላት ህዝቢ ዝዕፍን ዘሎ ከኣ ካብዚ ግጉይን ዓምጸኛን ኣዋንና ናጽነት ስለ ዝነቅል እዩ። ነዚ ግጉይ ኣተሓሳስባ’ዚ ኣፍሪስና ዋና ናጽነት እቲ ሕጂ ሓርነት ተሓሪምዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ኣብ ድልዱል ባይታ ክንስርቶ እንተ በቒዕና ግና እቲ ተተሓሒዝናዮ ዘለና ሓርነታዊ ቃልሲ ቀልጢፉ ዘይረጋገጸሉ ምኽንያት የለን። እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ጉጅለ ቀጻልነቱ ኣብዚ ጉዳይዚ ህዝቢ ኤርትራ ብዝሕዞ ናይ ሓባር መርገጺ ዝውሰን ምዃኑ ስለ ዝኣምን፡ እነሆ ህዝቢ ንምክፍፋል ዘይፍንቅሎ እምኒ የለን። ንሱስ ከምኡ ይግበር ናይ ህልውና ግዳይ ስለ ዝኾኖ፡ ንሕናኸ ብዋጋ መሰልናን ናጽነትና ክጻወት እንከሎ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ኣብ ከምዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኮይና ክንሓስብ ይግበኣና።

ሳላ ምረትን ንውሓትን ቃልስና፡ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ጉጅለ ህግደፍ ዋጋ ቃልሱ ምእንቲ ናጽነት ከምዘይተኸፍለ፡ ነዚ ኩነታት ንምቕያር ሓድነት ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን ኣደልዲልካ ምጉዓዝ ድሌት ጥራይ ዘይኮነስ ግደታ ምዃኑ፡ ብዝምልከት ብዙሕ ግዜ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ገሊጽናዮ ኢና። ሎሚ ደጊሚና ንጠቕሶ ዘለና ከኣ ናይ ቅድም ዘንጊዕና ዘይኮነስ፡ ከምኡ ክንብል ዘገድደና ናይ ዝኽሪ ዕለት ስለ ዝኾነ እዩ። ኮታ ብዛዕባዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዝተሓላለኸ ብደሆ፡ ዘይተግበርናዮ እምበር ዘይበልናዮስ የለን።

ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ጉጅለ ህግደፍ ናይ ህዝቢ ናይ ለውጢ ሓያልነት ንምድኻም ካብ ዝጥቀበሎም መንገድታት፡ ህዝቢ ንቕድሚት ከየማዕዱ ሻቢብካ ኣብ ሎሚ ኮይኑስ ኣብ ሕሉፍ ከም ዝነብር ምግባሩ እዩ። ከምቲ ግቡእ ግና ዝሓለፈ ተመኩሮ፡ ኣሉታዊ ይኹን ኣውንታዊ ከይተዘንገዐ፡ ናጽነትና ንምርግጋጽ ዝተሰለፍዎ ውድብ ብዝየገድስ ኣብ ኩሉ ዓውደ ውግኣትን መዳይ ቃልስን ዝወደቑ ኤርትራውያን ሰማእታት እናዘከርካ፡ ቀንዲ ምቁማትካ ግና ናብ ቅድሚት ናብቲ ተሪፉ ዘሎ ቃልሲ ምምዕዳው እዩ ክኸውን ዝግበኦ። ኣብዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ መበል 25 ዓመት ብሩራዊ ኢዮበልዩ ኮይና  ኣብ ክንዲ ብሕሉፍ ምቑዛምን ምስትንታንን ኣብ መጻኢ ክንዓሞ ብዛዕባ ዝግበኣና ኢና ሓቢርና ክንሓስብ ዝግበኣና። ሕድሪ ሰማእታትና’ውን ነዚ እዩ ዘመልክት።

ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዝኽሪ ዘለዎ ክብሪ ብምግላጽ፡ ኣብ መጻኢ፡ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ቅድሚት ሰሪዕና፡ እቲ ተፈላሊና ክንገብሮ ዘይከኣልና ብሓባር ንዓመሉ ፖሊሲ ወጢና፡ ብሓድሽ መንፈስን ድልውነትን እንነቕለሉ መድረኽ ክኸውን ይግበኦ ዝብል መልእኽቱ የመሓላልፍ።

ናጽነትና ክቡር ውጽኢት ቃልሲ መላእ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ!

ክብርን ዝኽርን ንሰማእታት ኤርትራ

24 ጉንበት 2016

ሓደ ተረኽቦ መዓልቱ ሓልዩ ክመጽእ እንከሎ እዋናዊ መዛረቢ ክኸውን ዝተለምደ እዩ። በዚ መሰረት እዩ ዝመስል መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት ኤርትራ እንዳቐረበ ክመጽእ እንከሎ ብዛዕባኡ ዝካየድ ክተዓት ማዕሪኡ ይረስን ኣሎ። እቲ ክሳብ ክንድኡ ክባላሕ ብዘይነበሮ ፍልልያት ዝተሰነየ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝካየድ ክተዓት ኮይኑ፡ መልከዓቱ’ውን ዝተፈላለየ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ ገዛኢ ጉጅለ ህግደፍን ደለይቲ ለውጥን ደሞክራስን ዘሎ መሰረታዊ ፍልልይ በሊሕ ክትዕ ተስዓበ፡ ንማንም ከም ዘይድንጽዎን ከም ዘየገርሞን ርዱእ እዩ። እቲ ምውጣጥ ኣብ መንጎ እቶም ኣንጻር ህግደፍ ዝተሰለፉ ናይ ለውጢ ሓይልታት ክኸውን እንከሎ ግና ከስደምም ባህርያዊ እዩ።

እቲ ኩሉ ንኡሳት ኣቀራርባታት ገዲፍካ እቲ ጐሊሑ ዝረአ ፍልልይ፡ ኣብ ኣተረጓጉማ ናጽነትን ኣብዓዕላ ኢዮበልዮኡን ክጠቓለል ከም ዝኽእል ተዓዚብና ኣለና። ሃንደፍ ኢልካ ክትሓስቦ እንከለኻ “ ኣብ ሕድሕድ’ቶም ኣንጻር ህግደፍ ዝቃለሱ ዘለዉ ኣካላት ደኣ ፍልልይ ኣብ ኣተረጓጉማ ናጽነት እንታይ ኣምጸኦ?” ዘየብል ኣይኮነን። ግና ፍልልይ ተንጸባሪቑ። ገለ ወገናት ኣብ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ራህዋን ቅሳነትን ስለ ዘየለን፡ በዚ ብኩራት ራህዋ ህዝብና ኣብ ዝተፈላልየ ዝመልክዑ መከራ ወዲቑ ስለ ዘሎ ነዚ መሬታዊ ናጽነት፡ ናጽነት ኣይንብሎን ኢና ይብሉ። ነቶም ምእንቲ’ዚ ብራህዋ ዘይተሰነየ ናጽነት ከምጽኡ ዝሓለፉ ኤርትራውያን ዝወሃቦም ክብሪ ክህሉ የብሉን ብዝብል’ውን የሰንይዎ። ብኣንጻሩ፡ ናጽነት ብመሪርን ነዊሕን ቃልሲ፡ ብዋጋ ክቡር መስዋእቲ ኤርትራውያን ዝተመዝገበ ስለ ዝኾነ፡ ከም ብሌን ዓይንና ክንዕቅቦ ዝግበናን ነዚ ነካይዶ ዘለና ሓርነታዊ ቃልሲ ድልዱል መሰረቱን እዩ። ነቶም ነዚ ክግህዱ ዝተሰውኡ ጀጋኑን፡ ባሕሪ ቃልሲ ኮይኑ ኩሉ ዝገበረ ህዝቢ ኤርትራን ከኣ ክብርን ሞጎስን ይግበኦም እምበር ዝብል ረዚን ርኢቶ የንጸባርቑ።

ከም ነጸብራቕ ናይዚ ፍልልይ ድማ 24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ናይ ሓዘን እምበር ናይ ሓርበኝነት መግለጺ መዓልቲ ስለ ዘይኮነት ክንዝክራ ኣይግበኣናን ዝብል በቲ ሓደ ወገን ኣሎ። የለን እዛ ዕለት እዚኣ ታሪኻዊትን ነቲ ነዊሕ ክጐዓዝ ዝጸነሐ ናይ ወለዶታት ቃልስና ምእንቲ ናጽነትን ሓርነትን ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ ዓጽያ ናብዚ ንቃለሰሉ ዘለና ምዕራፍ ቃልሲ ምእንቲ ሓርነት ዘሰጋገረት ስለ ዝኾነት ብግቡእ ክትዝከር ይግበኣ ዝብሉ ርኢቶታት ከኣ በቲ ካልእ ወገን ፊትንፊት ተፋጢጦም ኣለዉ። ካልኦት ከም ባንዴራ ዝኣመሰሉ ምስ ህልውና ናጻ ኤርትራ ዝተሓሓዙ ዛዕባታት እውን የዛርቡ እዮም።

 

ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ናጽነት ውጽኢት ሓደ ውድብ ወይ ጉጅለ ናይ ዝኸፈሎ ዋጋ ዘይኮነት፡ ፍረ ቃልሲ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ውድባቱን ምዃና ስለ ዝኣምን፡ ነዚ እምነቱ ብግቡእ ንምጽብራቕ፡ ኣብ መቕድም ፖለቲካዊ መደብ ዕዮኡ’ኳ፡ “….. በቲ ኣብ ዘይንቕነቕ ርእሰ-ተኣማንነቱ፡ ተጻዋርነቱ፡ ሓቅነቱ፡ ሓድነቱ፡ ተባላሓትነቱን መሃዝነቱን ዝተመርኰሰ፡ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተሓኤ) ብ1961 ኣንጻር መግዛእታዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ፡ ዝተባርዐ ነዊሕ ሓርበኛዊ ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ድሕሪ ሰላሳ ዓመታት ብ24 ግንቦት 1991 ብወሳኒ ተራ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ(ህግሓኤ) ሃገራዊ ናጽነት ጋህዲ ኰነ።” ብዝብል ኣስፊርዎ ኣሎ።

 

ሰደህኤ ነዚ ሓሳብ’ዚ ኣብ መደብ ዕዮኡ ከስፍር እንከሎ፡ ኣብ ኤርትራ ልኡላውነት ሃገር እምበር ልኡላውነት ህዝቢ ጌና ከም ዘይተረጋገጸ ኣይዝንግዕን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኩሉ መሰላት ህዝብና ክሳብ ዝረጋገጽ ክቃለስ ወትሩ ድልዊ እዩ። ልኡላውነት ሃገርን ህዝብን ክልቲኦም መሰረታውያንን ፈላሊኻ ዘይረኣዩን ምዃኖም ይኣምን። ናጽነት ብዘይሓርነት፡ ሓርነት ብዘይናጽነት ትርጉም ዘለዎ ህልውና ከም ዘየብሎም’ውን እምነቱ እዩ። ምእንቲ ኣዚ እምበኣር ነቲ ክሳብ ሕጂ ተረጋጊጹ ክንሱ ብጉጅለ ህግደፍ ዝጥለም ዘሎ ናጽነት ዓቂብካ፡ ነቲ ዝጐደለ ሓርነት ንምስዓብ ምቅላስ እቲ ቅኑዕ መንገዲ ገይሩ ይወስድ። ምእንቲ ኣዚ “ሓደ በለለይ” ኢሉ ንናጽነት ይዕቅብን ንዝኽራ የኽብርን። ኣብቲ ኣገባብ ኣከባብራን ነቲ ኣከባብራ ዝህቦ ትርጉምን ብመሰረቱ ካብ ኣተሓሕዛ ጉጅለ ህግደፍ ከም ዝፍለ ከኣ ርዱእ እዩ። ከም ሰደህኤ ናጽነት ንገሌና ፍረ ቃልስና ንገሌና ድማ ፍረ ቃልሲ ኣያታትና እዩ።

 

ንሕና ነዚ ዝኽሪ’ዚ ከምቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝገብሮ፡ ቁምነገር ብዝደፍን ናይ ምድንጋር “ጽቡቕ ኣለና” ብምቅላሕ ብዳንኬራን ጓይላን ኣይኮናን እንዝክሮ። ንሕና ብኸመይ ነቲ ተሪፉና ዘሎ ቃልሲ ከም እንምልእ ብዝእምትን ንቕድሚት ብዘማዕዱን ኣገባብ ኢና እንዝክሮ። እዚ ዝኽሪዚ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ሰማእታቱን ንዝኸፍልዎ መስዋእቲ ክቡር ዋጋ እንህበሉን፡ ብሰንኪ ህግደፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ዝሳቐዩ ዘለዉ ኤርትራውያን እንዝክረሉን፡ ሎሚ’ውን ከምቲ ዝቐደመ ኣንጻር መላኺ ጉጅለ ህግደፍ ቃልና እነሕድሰሉ ኣጋጣሚ ጌና ኢና እንወስዶ። ናይዚ ኣከባብራ ቀንዲ መልእኽትና ክጠቓለል እንከሎ እምበኣር ናጽነትና ከምቲ ጉጅለ ህግደፍ ክብሎ ዝደሊ፡ ንሱ “ተደለየ ዝህቦ ተዘይደለየ ድማ ዝኽልክሎ” ዘይኮነስ፡ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ መስዋእቲ ምዃኑ ንምንጋሩ እዩ። ነቲ ጉጅለ ዝረኸብካ መሲሉካ መዓልቲ ናጽነት ዘይምዝካር ግና ከቶ ግዳይ ህግደፍ ምዃን ምዃኑ ነስተብህል