EPDP Editorial

ኣብ ኤርትራ: ብኢደወነኑ ዝመርሕ ዘሎ ጉጀለ ህግደፍ ብዛዕባ ዝገብሮ ኩሉ ነገራትን ኣብታ ሃገር ዝፍጠር ምቅይያራትን ንህዝቢ ብወግዒ ኣይሕብርን እዩ። ከምዚ ዝገብረሉ ምኽንያታት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል። ኣብቲ ዝርዝር ከይኣተና ግና እዚ እቲ ጉጅለ በቲ ውሱን ዓቕሙን ጽልዉኡን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ንዕቀትን ኣትሒትካ ምርኣይን ዘንጸባርቕ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ካብ ግሉጽነትን ተሓታትነትን ንምህዳም ዝምህዞ ጸይቂ ጥበብ እዩ። እዚ ድማ ሓደን ቀንድን ናይ ጸረ ደሞክራስነቱን ጸረ ህዝብነቱን ባህሪ ዘርኢ ተግባር እዩ። ኩልና ከም ዘይንስሕቶ እዚ ጉጅለ በየናይ ፖሊስን ብናይ መን ፈጻምነትን ይመርሖ ከም ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ብወግዒ ኣይነግሮን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ድማ እቲ ጉጅለ ብዝፈጥሮ ኣጋጣሚ እዩ ብወዝቢ መን ኣበየናይ ቦታ ሓላፍነት ከም ዘሎን በየናይ ፖሊሲ ይመሓደር ከም ዘሎን ዝፈልጥ። ነዚ ናይ ወዝቢ ሓበሬታ ዘይተኸታተለ ኣካል ከኣ ኣበየናይ ዓለም ይነብር ከም ዘሎ ኣይፈልጥን እዩ። ከም ናይዚ ኣብነት ኣብዚ ለንቅነ እቲ ጉጅለ ንዝተወሰኑ ኤርትራዊ ወገናት ናይ መሃያ ወሰኽ ገይሩ ዝብል በራሪ ወረ ሰሚዕና። ኣብ ገለ ናይቲ መንግስቲ መኻፍልቲ ምስጢር ዝመስሉ መርበባት እውን ተለጢፉ ኣንቢብና። “መንግስቲ እየ” በሃላይ ጉጅለ ህግደፍ ግና፡ ጌና ነዚ ዋናኡ ዘይፍለጥ ወረ ኣብ ምርግጋጽ ኮነ ኣብ ዘይምርግጋጽ ዝሃቦ ሓበሬታ የለን። ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ነዚ ንዓኡ ዘግለለ ኣካይዳ ላድይሉ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘቕልበሉ ኣይኮነን። ምናልባት ግና እስከ ነዚ ወግዓዊ ዋናኡ ዘይፍለጥ ወረ ወሰኽ መሃያ፡ ከም ክዉን ንውሰዶ ኢልካ ብዛዕባኡ ርኢቶ ምሃብ ይከኣል እዩ። ነቶም ከም ሓቂ እሞ ዓብይ ለውጢ ኣምሲሎም ዝወስድዎ ግሩሃት ወገናትና ናብ ልቦም ኣብ ምምላስ ንክሕግዝ።

ውሳነ ማለት ካብ ብዙሕ መማረጽታት ሓደ ምውሳድ ማለት እዩ። መማረጽታት ኣብ ዘየብሉ ግና ውሳነ ኣይውሰንን እዩ። እቲ መፍትሒ ነቲ ተወዳዳሪ ዘየብሉ ርኢቶ ከም ዘለዎ ምውሳድ ርዱእ ስለ ዝኾነ። ውሳነ ምውሳን ማለት ከኣ ምስኡ ንዝዛመድ ጸገም መፍትሒ ምርካብ ማለት እዩ። በዚ መንጽር እቲ ጉጅለ ህግደፍ ወሲንዎ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ወሰኽ መሃያ ቅድሚ ምርኣይ፡ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፍታሕ ከኣ ዘድልዮ ጸገማት ዕምቆትን ብዝሕን ምስትብሃል የድሊ። ሎሚ ኣብ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ስልጣንን ሓላፍነትን ብሓደ ፍሉይ ጉጅለ ምናልባት’ውን ብሓደ ዝገርነወ ውልቀሰብ ምጭዋይ ዝመሰረቱ ብዙሕ ጸገም’ዩ ዘሎ። እምበርከ ኣብ ኤርትራ ኩሉ መዳያት ህይወት ጸገምን ብኩራትን እዩ እንተበልናኸ ንክዉን ከም ዘለዎ ምቕራብ እምበር፡ ካብ ሓቂ ምውጻእ ድዩ። ሎሚ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ኣብ ጉዳዩ ጓና እዩ። ቁጥባዊ ቅልውላው ሰማይ ዝዓረገ እዩ። ኩሉ ደሞክራስያውን ሰብኣውን መሰላት ዕጹው ኮይኑ፡ ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት’ውን መዛረቢ ኮይኑ ዘሎ እዩ። ህዝቢ ብዘላቶ ዓቕሚ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ከይዕንገል ክልኩል እዩ። ኣብ ዓዱ ዝሰኣኖ መሰልን መስተርሆን ኣብ ዓዲ ጓና ንክረኽቦ ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋ ህይወት ከኣ ንርእዮ ኣለና።

ምስ እዚ ኩሉ እቲ ዓመጸኛ ጉጅለ ነዚ ኩለንተናኡ ግናይ ባህርያቱን ኣሰራርሓኡን ክሓብእን ቅኑዕን ናይ ህዝቢ ሓላዪን መሲሉ ክቐርብን ኣብ ብዙሕ መድረኻት ኣብ ኤርትራ ኮነ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ይፍትን እዩ። ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብ ኤርትራ ያኢ ዝጠፍእ ባርዕ ስኢኑስ “ኣብ የመን ዘሎ ሓዊ ከጥፍእ እየ” ብዝብል ማእከሉ ካብ ረብሓን ኣፍልጦን ህዝቢ ኤርትራ ዝረሓቐን ሳዕቤኑ ዘይተጸንዐን ርቡጽ ዝምድናታት ንክፈጥር፡ ምስቲ ሓደ ክፋታሕ ምስቲ ካልእ ከኣ ቃልኪዲን ክኣስር ንዕዘቦ ኣለና። እንተኾነ ናይ ህልውና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ናብ ደገ ብምምዕዳው ክሓባብኦ እንተፈተነ፡ ክንቃለሶ እምበር ክንግረመሉ ዝግበኣና ኣይኮነን። ካልእ ናይ ምሕባእ ሜላታቱ ከኣ፡ ነቲ መሰረታዊ ህዝባዊ ሕቶ ጓሲኻ ብዛዕባ ዝተወሰኑ ዘይመሰረታዊ ጉዳያት ዘይትግበር ተስፋ ምሃብ፡ ምናልባት እንተተግበረ ከኣ ነቲ መሰረታዊ ሕቶ ኣብ ምምላስ ጽልዋ ኣብ ዘየብሉ ጉዳያት ምትኳር እዩ። እዚ ካብ መሰረታዊ ጉዳይ ናይ ምህዳም ፈተነ ኣብ ተመኩሮ ጉጅለ ህግደፍ ዝውሰን ዘይኮነስ ኩሎም መለኽቲ ዕድመ ስልጣኖም ንምንዋሕ ዝገብርዎ ግና ካብ ውድቀት ዘየድሕኖም ሃቐነ እዩ።

ከምቲ ክውረ ዝቐነየ፡ ጉጅለ ህግደፍ ነቶም ተገዲዶም ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ “ሃገራዊ ኣገልግሎት” ዝዋፈሩ መንእሰያት 2,000 ናቕፋ፡ ነቶም ካብተን መሰረታዊ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን መሳርሕን ክኢላ ሓይሊ ሰብን ዘየብለን ኮለጃት ዝምረቑ ከኣ 3,700 ናቕፋ መሃያ ገይርሎም ዝብል ሓበሬታ ሰሚዕና። ብመጀመርያ ደረጃ እዚ ኣሃዛዊ ወሰኽ ናቕፋ ሓቂ ተዝኸውን እውን ሓደ ኩንታል ጣፍ ክሳብ 17,000 ናቕፋ፡ ሓንቲ 20 ሊትሮ እትሕዝ ጀሪካን ማይ 300 ናቕፋ፡ ሓንቲ ተሰሪዕካ ሓዲርካ እትገዝኣ ሕብስቲ (ባኒ) 5 ናቕፋ ኣብ ዝሽየጠሉ ሃለዋት ምዃኑ ኣይንረስዕ እሞ፡ እስከ በዚ መሃያ’ዚ ክመጽእ ዝኽእል ናይ ህይወት ለውጢ እንተልዩ ንጉጅለ ህግደፍ ስለ ዘይከኣል ኣይንሕተቶ፡ ብጽሞና ንሕልናና ንወከሶ። ካብዚ ወጻኢ እቲ ክንርእዮ ዝግበኣና ቁምነገር፡ “ሕቶ መሃያ ኣብቲ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ጉጅለ ህግደፍ ዝቐርብ ዝርዝር ሕቶታት ቦታ የብሉን’ኳ ተዘይበልና፡ “ንሱ ድዩ እቲ መሰረታዊ ሕቶ ወይ ናይ ካልኦት መሰረታዊ ሕቶታት መእተዊ እዩ?” ኢልና ክንሓትት ናይ ግድን እዩ።

እቲ ኣቐዲምና ዝዘርዘርናዮ፡ ንወሳንነት ህዝቢ ኣብ ጉዳዩ፡ ንፍትሓዊ ምምሕዳር፡ ቁጠባዊ ነጻነት፡ ደሞክራስያውን ሰብኣውን መሰላት፡ ቅዋምን ተዛመድቲ ሕግታትን ዝምልከት ሕቶታትከ በዚ ይኹን ኣይኹን ጌና ዘይተፈልጠ ናይ ቁንጣሮ ናቕፋ ወሰኽ መሃያ ክፍታሕ ይኽእል ማለት ድዩ። ኩሎም እዞም ዝተጠቕሱ መሰረታዊ ብኩራታት ነነብሶም ክኢሎም ግቡእ መሰረታዊ መልሲ ዝደልዩ እምበር፡ ናይ ሓደ ሕቶ ምምላስ ነቲ ካልእ ብኩራት ከቶ ኣየዕግሶን እዩ። መልሲ ንቁጠባዊ ሕቶ ናቱ ብጽሒት ጥራይ እዩ ዘለዎ። ናይ’ቶም ካልኦት መሰረታዊ ሕቶታት መልሲ’ውን ከምኡ። ካብዚ ሓሊፉ ንሓደ ኣእምሮኡ ብናይ ብዙሕ መሰላት ጽምኢ ዝናወጽ ህዝቢ ጁባኡ ገንዘብ ብምምላእ ከተሕውዮ ኣይከኣልን እዩ። “ንስኻ ብዝትኮበልካ ቁራስ ከብድኻ ምላእ ጐረሮኻ ኣተርክስ፡ ነቲ ካልእ ጉዳያትካ ዝምልከት ግና ባዕለይ ክሓስበልካ ኣየ” ምባል ከኣ ሓደገኛ ናይ ወጻዕቲ ስልቲ እዩ። ምናልባት ግና በዚ ኣገባብ ግዝያዊ መዕገሲ ምግባር ይከኣል ይኸውን። እቲ ናይ “ዘይተመለሰ ሕቶ ኣለኒ” ህዝባዊ ድፍኢት ግና መሰረታዊ መዕለቢ ክሳብ ዝረክብ ፈኸም ምባሉ ዘይተርፍ እዩ።

ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ክንዲ ኣብ ዝድህሰስ ጉዳያት ዝዓቕምኻ ምብርካት፡ ኣብ ዘይጭበጥ ናይ ሕልሚ ዓለም ምንባር ዝመረጸ ስለ ዝኾነ፡ ካብዚ ዘይመሰረታዊ ወስታኡ ብዙሕ ከም ዝጽበ ፍሉጥ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ተረኣናዮ ግና እቲ ጉጅለ፡ በዚ ስጉምቱ ነቲ ኣዝዩ ዝቐርዓነ ምስሉ ከሕውዮ ከም ዘይክእል ስለ ዘልጥ፡ ካልእ መራጐዲ ምህዞ ክደሊ ንዕዘቦ ኣለና። እዚ ሓጥያቱ ሓቢኡ “ህግደፍ ጻድቃን’ዩ ኢልኩም ፈርሙለይ” ዝብሎ ዘሎ ዘይዓርግ ገዓሩ ከኣ ናይዚ ምልክት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ከኣ እቶም መብዛሕትኦም ኣሚነምዎ ዘይኮነስ፡ ፈሪሐምዎ ዘጣቕዕሉ ኤርትራዊ ወገናት “ደጊምስ ብህግደፍ ምትላል ይኣክል” ኢሎም ከቕብጽዎ ነዘኻኽሮም።

مرَّ ربع قرنٍ من الزمان وشعب ارتريا يعاني الأمرَّين من جرائم نظام الهقدف الدكتاتوري الأرعن، ليس هناك من وجهٍ من وجوه المعاناة لم يمر علي شعبنا، حيث تحولت حرية البلاد وقانونها ودستورها الي مهزلة وسجنٍ كبير.


أبقى النظام الشباب عماد البناء والتنمية رهين سجن العسكرة عبر ما أسماه الخدمة الوطنية غير محدودة الأجل فحرمه بذلك من مواصلة التعليم أو العمل أو تكوين أسرة، أو حتى المشاركة في تطوير البلاد في شتى المجالات. وكل من اعترض زُجَّ به في السجون التي فاق عددها أضعاف، أضعاف سجون الأنظمة الاستعمارية مجتمعةً. الأمر الذي أدَّى بالشباب الي خوض مخاطر الهجرة والموت غرقاً في البحار والمحيطات أو عطشاً في الصحاري.

 

وحتى من حالفه الحظ من الشباب وتخطـَّـى كل المخاطر والحواجز ففاز بالقبول لاجئاً لاحقته استخبارات النظام وطلبت منه التوقيع علي استمارات تكذيب لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن أوضاع حقوق الانسان في ارتريا. بيد أن مواطنينا في دول الجوار وغيرها من دول العالم تكاتفوا مع فصائل المعارضة الارترية في كشف انتهاكات حقوق الانسان هناك وسوف يواصلون هذا دون هوادة، ولم يكن التحرك الدولي للتحقيق في تلك الانتهاكات إلا استجابة لتلك النضالات والنشاطات الارترية المكثفة.

 

بدأت لجنة التحقيق الدولية برئاسة السيدة/ كيتاروث شيلا وعضوية ستة آخرين عملها بتقديم طلب التأشيرة لدخول ارتريا من الحكومة الارترية لتباشر عملها من هناك، لكن طلبها رُفض. بالطبع رفض الطلب كان دليلاً ساطعاً أن لدى سلطات الهقدف ما تخشى عليه من التعرُّض لأشعة الشمس. هذا ولما اصطدمت مهمة اللجنة بهذا الرفض الرسمي اضطرت الي الاستعانة بارتريِّي المنفى وجهات أخرى ذات صلة للوصول الي ما تطلبه من المعلومات لتبرئ أو تدين النظام وفق معطيات ومسوغات جادة.

 

 

توجد بالخارج أعداد مهولة من الارتريين لجأوا الي هناك فراراً بجلدهم من جحيم حكم الفرد الدكتاتوري. ونسبةً لما يتمتع به هؤلاء في كشف ما لديهم من معلومات أو التعبير عن رأيهم كانت مهمة اللجنة يسيرةً ونظيفة. لقد استجوبت اللجنة المئات من هؤلاء الارتريين المقيمين بالمهجر. ومن تلك المعلومات والآراء أعدت اللجنة تقريرها الذي قارب 500 صفحة ورفعته الي الجهة التي كلفتها، أي مجلس حقوق الانسان الدولي. ولأن اللجنة قد توصلت في نشاطها الميداني هذا الي معلومات تؤكد إمكانية أن ترقى بعض ممارسات النظام الي جرائم ضد الانسانية طلبت تمديد مدة عملها لإجراء المزيد من التحريات حول الأمر، فمدَّد المجلس مدتها عاماً إضافياً.

 

عند ارتكاب نظامٍ ما جرائم ضد الانسانية بحق شعبه يحال أمره الي محكمة العدل الدولية بلاهاي للبت فيه وفق القانون الدولي، فإن وجد بحقه ما يدين أو يشين تصدر بحقه مذكرة اعتقال، وبالتالي إذا ثبت مثل هذا الجرم علي الرئيس الارتري إسياس أفورقي وحده أو بالاشتراك مع معاونيه يتوجب عليه المثول أمام تلك المحكمة. وعندها تكون شكاوى ومعاناة الارتريين قد وجدت صداها العالمي المستحق.

 

الدكتاتور إسياس أفورقي، مثله مثل أي دكتاتور يدرك حجم وخطورة جرائمه لن ينتظر حتى وقوع فأس المحكمة علي رأسه. إنه لا شك سيدافع عن نفسه بكل الوسائل وقد يجد أيضاً من يتعاطفون معه ويدافعون عنه، وقد تبلور هذا النشاط الدفاعي في حملة من النظام تحمل شعار "هيا بنا ننقذ رئيسنا" تخوض حرباً دفاعية وهجومية شرسة ضد ما جاء في تقرير اللجنة الدولية.

 

في هذا الإطار تم إعداد استمارة من ثلاث صفحات تملأ بواسطة مناصري النظام بما يفيد نقض وتكذيب التقرير الدولي ويتم إرسالها الي الجهات الدولية المعنية. تحتوي الاستمارة علي ما يلي:

  • النفي التام لوجود أي نوع من أنواع انتهاك حقوق الانسان في ارتريا.

  • أداء الخدمة الوطنية ليس عبودية، بل دفاع عن الوطن.

  • عدم وجود أي حالة اغتصاب في ارتريا.

  • كل الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية متاحة في ارتريا.

  • توجد في ارتريا حكومة عادلة تنقاد بدستور وطني.      

ما أغبى هذا النظام؟؟؟!!!!!!!!!!! أتراه يحسب الارتريين والعالم أجمع عمياناً لا يرون أفاعيله؟!

 

ليس غريباً علي نظام إسياس أفورقي الدكتاتوري الذي تعوَّد أن يسجن ويقتل كما شاء أن يزعم أن الكذب حقيقة والموت حياة. نعم لا يخجل من جمع كل المتناقضات في سلة واحدة أو أن يقول مثل هذه المزاعم، إذاً ليكن تصدينا لاجتثاث نظامه حازماً وجاداً واليوم قبل الغد.

ርእሰ ዓንቀጽ ሰደህኤ

ህዝቢ ኤርትራ ብምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ክዳኽ አነ ርብዒ ዘመን ኣቝጺሩ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ተኾዲጩ ብዘይ ሕግን ቅዋምን ብሓይሊ ንህዝቢ ጅሆ  ሒዙ ኣደዳ ድኽነት ዳሪግዎን፤ ካብኡ ዝኸፍአ ድማ፡ ደይ መደይ ኢሉ መባእታዊ መሰሉ ብምግፋፍ ንመላአ ሃገርና ናብ ቤት ማአሰርቲ ቀይሩዋን ይርከብ።

 

 

ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዝብል ምስምስ፡ ንመንእሰያት ኤርትራ ንዘይተወሰነ ዓመታት ኣብ ባርነት ብምቝራን፡ ከይምሃሩ፡ ስድራቤት ከይምስርቱ፡ ኣብ ምዕባለ ሃገር ከይሳተፉ ሓኒቑ ሒዝዎም ኣሎ።  ዒም ዝበለ ድማ፡ ኣብ’ተን ቁጽረን ካብ ናይ ዝሓለፉ ባዕዳውያን ገዛአቲ ብዓሰርተታት ዝብዝሕ ኣብያተ-ማእሰርቲ ይዳጐን።  ከም ውጺኢቱ ድማ መንእሰይ ሃገሩ ሲኦል ኮይናቶ ነታ ዝፈትዋ ሃገሩን ነቶም ዝፈትዎም ወለዱን ስድርኡን ራሕሪሑ ግዳይ ምድረበዳ፡ ውቅያኖሳትን ግዳይ ዝተፈላለዩ ጸገማት ስደትን ይኸውን ኣሎ።

 

አቲ ዕድል ገይሩ፡ ነዚ ኵሉ መስገደል ሰጊሩ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት  ናይ ፖለቲካ ዑቕባ  ረኺቡ፡ መነባብርኡ ክሰርዕ ዝፈተነ ድማ፡ ናይ ስርዓት ህግደፍ ናይ ስለላ መርበባትን መጋበርያታትን፡ እግር እግሩ እናስዓቡ፡ ናይ ቍጠባ እምበአር ናይ ፖለቲካ ስደተኛ ኣይኰንኩን፣ ደቀንስትዮ ኣብ መደበራት ታዕሊም ኣይተደፍራን፡ ንሃገርና ንምክልኻል ብፍቶትና ኢና ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንኸይድ፣ ተጣዒስና ወዘተ እናብልኩም ፈርሙ እናበለ ንዓፈናዊ ተግባራቱ ክሸፋፍን ይፍትን ኣሎ።

 

ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብ ርሑቕ ቦታታን ዝርከብ ኤርትራዊ ስደተኛን ዜጋን ብመሪሕ ተቓወምቲ ውድባቱ ኣቢሉ ነቲ ስርዓት ህግዲፍ ብኣልማማ ኮነ ኢሉ ዝፍጽሞ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምቅላዕ ጥርዓኑ ናብ ዓለምና ንምቕራብ ሰፋሕትን ቀጸልትን ሰላማዊ ስልፍታት ብምግባርን: ጽሑፋት ብምዝርጋሕን ከይተሓለለ ተቓሊሱን ይቃለስን ኣሎን። ከም ውጺኢቱ ድማ ሕቡራት ሃገራት ኣቓልቦ ሂቡሉ ብውሳነ ደረጃ  ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ እትምምር ኮሚሽን መዚዙ።

 

አታ ብወ/ሮ ኪታ ሩት ሸይላ አትምራሕ ብሹዱሽተ ኣባላት ዝቖመት ኮሚሽን ተልአኾኣ ንምጅማር ናብ ኤርትራ ንምእታው ዘቕረበቶ ናይ ቪዛ ጠለብ ስርዓት ህግደፍ ኣይተቐበሎን።  እቲ ስርዓት ንጠለባ ዝነጸገሉ ምኽንያት ጕደይ ክቓላዕ ኢዩ ካብ ዝብል ስግኣት ምዃኑ ርዱእ ኢዩ።  በዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ኣትያ ስረሓታ ከተሰላስል ስለዘይከኣለት፡ ኣብ ወጻኢ ካብ ዝርከቡ ኤርትርውያንን ካልኦት ምንጪታትን ሓበሬታታት ክትእክብ ተገዲዳ።

 

ሎሚ፡ ካብ ጭቆናን ግፍዕታትን ህግደፍ ኣምሊጡ ኣብ ስደት ዝርከብ ኤርትራዊ ማእለያ የብሉን። ስለዝኾነ ከኣ፡ መርማሪት ኮሚሽን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፡ ኤርትራውያን ረኺባ ሓበሬታ ንምእካብ ጸገም ኣይነበራን። ብኣማኢት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ረኺባ ከኣ ቃለ መጠይቕ ኣካይዳ።  ካብቲ ዝረኸበቶ መልሲ ድማ፡ 483 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻብ ናብቲ ዝለኣኻ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪባ። ኣብቲ ጸብጻባ፡ ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ከኽስስ ዝኽእል ምልክታት ከምዘሎ ብምእማት ንዝያዳ ምጽራይ ዕማማታ ንኽናዋሕ ዘቕረበቶ ጠለብ እውን በቲ ባይቶ ተቐባልነት ረኺቡ፡ ስርሓታ ንሓደ ዓመት ክትቅጽል ተወሲኑ ኣሎ።

 

ከምቲ ልሙድ ሓደ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኮነ ኢሉ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ምስ ዝፍጸም ጉዳዩ ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ  ንክውሰን ናብ ኣህጕራዊ ቤት ፍርዲ ሄግ ኢዩ ዝቐርብ። ብመሰረት ዝቐርቦ ጭብጥታት ድማ ካሳብ  ናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ይፍረዶ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ከኣ ጉዳዩ ተመርሚሩ መርትዖታት እንተደኣ ተረኺብዎ ናብ’ዛ ቤት ፍርዲ ገጹ ኢዩ ክጐዓዝ። መረረ ኤርትራውያን ከኣ ዋጋ ክረክብ እዩ።

 

ዲክታቶር ኢሳያስ፡ ከም ኩሎም መለኽቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘንጸላሉ ንዘሎ ፍርዲ: ኢዱ ኣጣሚሩ ክጽበ  ዘይሕሰብ ኢዩ። ከምኡ ስለዝኾነ ከኣ፡ ነብሱ ዝከላኸለሉ መንገዲ ብምምሃዝ ወይጦታቱ ኣዋፊሩ አድሑኑኒ ክብል አንጸበዮ ኢዩ። ካብ’ዚ ዝነቐለ ኢዩ፡ ሎሚ ቅነ “ሃየ ንፕረሲደንትና ነድሕን” ተባሂሉ ኣንጻር’ቲ ብመርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ጸብጻብ ዘቅንዐ ስርዓት ኢሳያስ ባዕሉ ዘዋፍሮ ኵሉ መዳያዊ ናይ ጠቐነ ስርሓት ዝካየድ ዘሎ።

ነዚ ዕማም’ዚ ተባሂሉ፡ ሰለስተ ገጻት ዘለዎ ቀጥዒ ተዳልዩ፡ ደገፍቲ’ቲ ስርዓት በቲ ዝተዋህቦም መምርሒ መሰረት ነቲ ቀጥዒ ፈሪሞም ክልእክዎ ጐስጓስ ይካየደሉ ኣሎ።  ኣብቲ ዘዳለውዎ ናይ ደገፍ መእከቢ ጽሑፍ (ፐቲሽን) ከስፍርዎ ዝተነግሮም ትሕዝቶ ድማ እዚ ዝስዕብ ይርከቦ፦ 

  • ኣብ ኤርትራ ፍጹም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት የለን።
  • ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ባርነት ኣገልግሎት ኣይኮነን: ንሃገርካ ምክልኻል ኢዩ።
  • ኣብ ኤርትራ ዝተዓመጸት ጓል ኣንስተይቲ የላን።
  • ኣብ ኤርትራ ናይ ምጽሓፍ: ርእይቶ ምቕራብ: ምዝራብ: ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር: ፍቑድ ኢዩ።
  • ኣብ ኤርትራ ፍትሓዊ፡ ብሃገራዊ ቅዋም ዝመሓደር መንግስቲ ኢዩ ዘሎ. . . ወዘተ።

 

እዝስ ዘስደምምዶ ኣይኮነን!!!! ጉጅለ ህግደፍ ብሓቂ ሕሱር’ዩ። ዓይንን እዝንን ህዝቢ ኤርትራ ዝርእን ዝሰምዕን ኣይመስሎን’ዩ። ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ፡ ክረግጽን ክምቁሕን ስለ ዝጸንሐን ዘሎን ግን፡ ንሓቂ ሓሶት: ንሞት ሂወት ክብል ዘሕፍሮ ኣይኮነን። ይኣክል! ይኣክል! ክንብሎን ብቓልስና ክንጉሕፎን ከኣ ግዜኡ ጽባሕ ዘይኮነስ ሎሚ እዩ።

الوقت ثوانٍ ودقائق وساعات، ثم أيام فشهور فأعوام، والأخيرة بالذات مقياس للزمن يمكـِّــننا من تقييم ما مضى واستقراء ما هو آت، فحتى أعمارنا وحدة قياسها العام، كذلك تتخذ الكيانات السياسية العام مقياساً لخطط عملها والتقييم الدوري لخططها حقبةً وراء حقبة عبر المؤتمرات أو الاجتماعات الدورية مثلاً. العام الجديد عادةً ما يكون محطة الأمنيات والأحلام بتحقيق ما لم نحققه في العام المنصرم. لذا كان من عاداتنا الاجتماعية أن نتبادل التهاني والأمنيات القلبية السعيدة عند نهاية أو بداية كل عام. أي أن العام الجديد محطة للانطلاق والتجديد.

 

 

العام الجديد يعني خطة عمل جديدة، ومن ثم التعهد بتنفيذ الخطة، الخطة الجديدة بالطبع رابط متين بين العام المنقضي والعام القادم. فعندما نخطط للعام 2016م لا نخطط بمعزل عن تأثيرات وآثار العامين 2015 و 2017م. فالعام 2016م ينفذ ما تبقى من خطة 2015م ويحيل ما تبقى من خطته الي 2017م. إن مدة عام كامل قد لا تكفي أحياناً لتنفيذ ما وضع لها من خطط، لذلك لابد من التدقيق في تقييم ما أنجز وما لم ينجز.

 

جراء سياسات وممارسات الهقدف عانى شعبنا خلال العام المنصرم كثيراً في شتى المجالات، فالبلاد تعيش بلا دستور ولا قانون، وتأتي في المرتبة الثالثة في العالم بعد سوريا وأفغانستان من حيث تدفـُّــق اللاجئين منها، ومع ذلك لم يعترف النظام بهذا الواقع البائس بل حاول التزييف بادعاء ما ليس له وما لم يعرف اليه يوماً سبيلاً. لكن علي العكس مما حاوله النظام من التستر علي عيوبه شهد العام الماضي إعلان أكبر فضائح النظام السياسية والحقوقية متمثلةً في تقرير لجنة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان عن حال حقوق الانسان في ارتريا الذي حوي ما يقارب 500 صفحة تتضمن شهادات مُـدِينة للنظام بانتهاكات فظيعة ومفزعة لحقوق الانسان. وقد تعهد الارتريون المحبون للديمقراطية والتغيير بمواصلة نضالهم حتى يستأصلوا النظام القمعي المعادي لحقوق الانسان.

 

أما معسكر المعارضة فقد اعترف صادقاً بقصوره عن بلوغ قامة تطلعات الجماهير، فعلي الرغم مما شهدته نهايات العام المنصرم من لقاءي فرانكفورت ونيروبي التفاكريـَّــين لم تحقق المعارضة ما تصبو اليه من المظلة الوطنية الجامعة لمكوناتها. لكن علي المستوى التنظيمي والحزبي الفردي شهد العام الكثير من النشاطات كالندوات والمهرجانات والمؤتمرات. أيضاً لم يسجل العام المنصرم تخلص المعارضة من أهم عيوبها وأبرزها: عدم الاحترام المتبادل، غياب روح التحمل والاعتراف بالآخر، عدم الثقة بالنفس، الهروب من تقييم أخطاء الذات الي إحصاء الأخطاء علي الآخرين، عدم الإقرار العملي بانعدام إمكانية الانتصار بمعزل عن التعاون مع الآخرين و...و...الخ، بل نجد أن بعض تلك العيوب والنواقص قد ازداد كماً واستعاراً. علي أننا لم نأت هنا بما تقدم من العيوب للتثبيط بل للتذكير، فنحن نثمن ونقدر كل خطوة إيجابية تخطوها المعارضة الي الأمام.

 

عَــقـْــدُ مؤتمره الحزبي العام كان مما أنجزه حزب الشعب الديمقراطي الارتري من خطط العام المنصرم، وقد قيم المؤتمر الأوضاع علي كافة الأصعدة والمستويات واتخذ ما يناسب ذلك من القرارات والسياسات الموضوعية الحاسمة لمعالجة كل أنواع الخلل والقصور. بل قام الحزب علي الفور بتحديد وتعيين الوسائل والمعينات الكفيلة بتنفيذ ذلك. وقد شهد الثلث الأخير من العام المنقضي نشاطاً تنفيذياً مكثفاً لتلك القرارات والسياسات. لذا كان العام المنصرم عام إنجازات حزبية، وطنية، اقليمية ودولية هامة للحزب. لكن من ناحية أخرى يجب الاعتراف بأننا لم نحقق ما كنا نصبو اليه من التنسيق أو الوحدة مع من نتفق معهم في المبدأ والهدف، خاصةً في الأعمال والأهداف التي لا يمكن تحقيقها إلا بعمل أو جهد مشترك، بيد أن نضالنا ومسعانا لتحقيق ذلك قائم.

 

علي كلٍّ فإن ما قصرنا بشأنه من خطط العام الماضي يجب أن يكون محل عطفنا واهتمامنا في العام الجديد، يجب أن يكون دَيــْــدَننا الاعتراف بالخطأ والنقد الذاتي. علينا الاستفادة من دروس العام الفائت، وصحيح قد يستغرق منا الندم علي ما فات من أخطائنا بعض الوقت، إلا أن همنا الرئيس يجب أن يكون التركيز علي ما بأيدينا من فرص مستقبلية تبدأ ببداية هذا العام. لنجعل من عامنا (2016م ) الذي نستقبله محطة لتقييم ما مضى من أخطائنا وعيوبنا ووضع المعالجات الملائمة لها. علي أن يكون العام القادم (2017م ) أيضاً موضع أمنياتنا بإنجاز الحلول لمشاكلنا وتجاوزها، أو علي أقل تقدير وضع خارطة طريق شُجاعة لحلها وتجاوزها، علي أن لا تكون الشَّجاعة مجرد شعار مرفوع بل يجب أن تكون ذات قيمة عملية، علينا التخلص من فوضى حقبة الثورة والشعاراتية، فنحدد العمل وموعد إنجازه، لا أن نترك الحبل علي الغارب. ذلك أن تحديد الموعد أو المدى الزمني لإنجاز عملٍ ما يساعدنا علي تحديد ما نريد القيام به وما أنجز منه وما لم ينجز بعد، والسبب الذي حال دون إنجاز ما لم يتم إنجازه.

 

في رأي حزبنا عند حلول كل عام جديد تقف أمام قوى المعارضة مهمة مزدوجة، فالشق الأول من هذه المهمة هو تنظيمي، حزبي داخلي يحتاج الي التقييم، أما الشق الثاني فمتعلق بإسهامك في بناء المظلة الوطنية الجامعة للمعارضة. إنها مهمة واحدة من شقين إذ ليس بالإمكان الفراغ من إنجاز إحداهما ثم التفرُّغ للأخرى، إنهما مهمتان مترابطتان لا يمكن إنجاز إحداهما بمعزل عن الأخرى. إنهما مهمتان متكاملتان تسيران معاً حسب أولويات كل مرحلة علي حدة. إن أي إنجاز علي المستوى التنظيمي أو الحزبي هو إنجاز يصب في مصلحة بناء المظلة الوطنية الجامعة. والعكس أيضاً صحيح، فكل ما يتحقق من إنجاز مظلي جماعي مفيد لكل قوة سياسية مستظلة بتلك المظلة. هذا بالطبع يستدعي التحرر من النظرة والروح التنظيمية الذاتية الضيقة. كما أن المظلة الجامعة لا تكون قوية إلا إذا كانت مكوناتها قويةً وفعالة. المظلة أيضاً موقع للإسهام في العمل العام وليس مغارة لدفن نفايات قصورنا التنظيمي أو الحزبي الداخلي. يجب أن نتخذ كل ما تقدم مهمتنا للعام 2016م واجبة التنفيذ. وكل تقصير أو تفريط في إنجاز هذه المهمة ليس فقط مضراً بخططنا للنجاح والإنجاز بل يمثل خطراً حتى علي وجودنا.

 

هذا وكل عام وأنتم بخير

وعيد ميلاد سعيد

ግዜ ሓሊፉ ግዜ ክትካእ እንከሎ፡ ዓመተምህረት ጥራይ ኣይኮነን ዝሓልፍን ኣሃዝ እንዳወሰኸካ ዝቑጸርን። ካልእ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝቕየር ሓፈሻዊ ምዕባለታት’ውን ኣሎ። እዚ ኩሉ ምቅይያርን ምትኽኻእን ድማ ብናይ ሰባት ኣተሓሳስባ እዩ ዝግዛእ እምበር ግዜስ ዝሓለፈ ኮነ መጻኢ ግዜ እዩ። ምስኡ ብዘሳኒ ማዕባሊ ኣተሓሳስባ ተዘይተሰንዩ፡ ብመንጽር መዕቀኒ ግዜነቱ ዓምን ሎሚ ዘበንን ሓደ እዩ። ሓደ ተመኩሮ፡ ምስቲ ዝመጽእ ምዕባለ መሰረታዊ’’ኳ ተዘይኮነ ሓቢሩ ዝመጽእ ለውጢ ኣለዎ። ንኣብነት ፖለቲካዊ ቃልስና ኣብ ኤርትራ ከም ኣብነታዊ ተመኩሮ እንተወሰድናዮ እቲ ናይ ሎሚ ካብቲ ቅድሚ ነጻነት ዝነበረ ፍልልይ ክህልዎ ባህርያዊ እዩ። መሰረታዊ ትሕዝቶኡ ግና ሽዑ ኮነ ሎሚ ረብሓ፡ መሰልን ነጻነትን ህዝቢ ኤርትራ ምርግጋጽ ነይሩን እዩን። ኣብ ዙርያ ኣፈጻጽማኡ ዝረኣዩ ክንርዕሞም ዝግበኣና ለውጥታት ከም ዘለዉ ግና ክንክሕድ ኣይግበኣናን። ነቲ ቅድሚ ሰላሳ ዓመታት ኣብ ግዜ ዝሑል ውግእ ዝነበረ ኣገባብ ሎሚ ኣብ ግዜ ዓለም ለኻውነት (globalization) እውን ከም ዘለዎ ክንትግብሮ እንተፈቲንና ምስ ግዜን ዝምረሓሉ ዘሎ ከባብያውን ዓለምለኻውን ክነታት ከይንራጸም ከነስተብህል ይግበኣና። ካብቲ ክልተ ጫፋት ብሓዲኡ ጫፍ ከይንውሰድ’ውን ምጥንቃቕ የድልየና። ብጉልባብ “ምስ ህልዊ ግዜን ኩነታትን ምኻድ” ነቲ ንናይ ሎሚ ዓውትና ዝሕግዝ ካብ ዝሓለፈ ተመኩሮና ክንወስዶ ዝግበኣና እታዎ (input) ሓጢጥና ከይንድርብዮ’ሞ ናብ መሰረቱ ዝተፋሕቈን ሚዛኑ ዝሰሓተን ህላወ ምእንቲ ከይንምለስ።

ኣባና ዝተጀምረ’ኳ ተዘይኮነ፡ ጉዳይ ምውራስ ተመኩሮ ናብ ቀጻሊ ወለዶ ኣብ ቃልስና ኣዛራቢ ካብ ዝኸውን ነዊሕ ገይሩ እዩ። እቲ ምስሕሓብ ኣብ ምውሳን ዝውረስን ዘይውረስን ዝጠቓለል እዩ ኢልካ ምድምዳም ይከኣል። እቲ ኣብ’ዚ ዛዕባ’ዚ ዝፍጠር ምፍልላይ ብግቡእ ክናበብ ክሳብ ዝኸኣለ ዘበላልሕ እምበር እምብዛ ዝጐድእ ኣይኮነን። ካብዚ ሓሊፉ እቲ ምስሕሓብ ነቲ ክልተ ጫፋት ናይ ኣውራስን ወራስን ፍልልይ ኣብ ምትዕራቕ እንተኾይኑ፡ ሃስያኡ ቀሊል እዩ። ኣብ ቃልስና ሓሓሊፉ ዝረአ ዘሎ እውን እዚ እዩ። ገለ ወገናት እቲ ወራሲ ወይ ተካኢ ክፍሊ ሕብረተሰብ መንእሰይ፡ ነቲ ኣብቲ ንሱ ኣብ ዘይነበረሉ መድረኽ ቃልሲ ዝተፈጸመ መስተንክር ጅግንነትን ሓርበኝነትን “ከይቆርመመ ከይሽርመመ ክቕበሎ ኣለዎ” ዝብል ኣብ ሓደ ጫፍ ዝተጸገዐ ንውዑይን ወሳንን ብጽሒት መንእሰይ ዘደብዝዝ ርኢቶ ይሕዙ። ዝተወሰነ ካብቲ ተረካቢ ሕድሪ ዝኾነ ኤርትራዊ መንእሰይ ድማ፡ ነቲ ዝሓለፈ ናይ ኣያታቱ ተመኩሮ ኣወጊዙ ካብ ናቱ ሓድሽ ቅዲ ናይ ምጅማር ካልእ ጫፍ ክሕዝ ይደናደን። ጫፍ ምሓዝ ከኣ ኣካቢ ኣይኮነን። ኣብዚ እዋንዚ ክንድቲ ክኾነልና እንደልዮ’ኳ ተዘይኮነ፡ ርኢቶታት ከካብቲ ዝነበሮ ጫፋት እንዳተፋሕኰ ኣብ ማእከላይ ቦታ ናይ ምርኻብ ተስፋታት ይሕዝ ኣሎ።

እዚ ምስሕሓብ ዝረአን ብግቡእ ተዘይተታሒዙ ዝጐእን ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ፖለቲካዊ መዳይ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወትና እዩ። ክልተ ሰባት ብዛዕባ ንናይ ቀደም ባህሊ ከም ዘለዎ ምውሳድን ዘይምውሳድ ክከራኸሩ እንከለዉ፡ ኣቲ ኩሉ ባህሊ ከም ዘለዎ ክውረስ የብሉን ንዝብል ርኢቶ ዝማጐት ዝነበረ “ቀደም ከምዚ ናይ ሎሚ ሕግን ስርዓትን ዝሓዘ ውርዙይ መወስቦ ኣይነበረን፡ ኣብ መንጎ ተጻረርቲ ጾታታት ዝግበር ርክብ ግን ነይሩ እዩ፡ ሎሚ ግና ወግዕን ስርዓትን ሒዙ ኣሎ። ስለዚ ወዲ ሰብ እዚ ዳሕረዋይ ስርዓት ከይሓዘ ከምቲ ዝነበሮ ተዝቕጽል ጽቡቕዶ መኾነ?” ኢሉ ሓተቶ’ሞ እቲ ተጻራሪ ሓሳብ ዝነበሮ ጉዳያት ተሰቊርዎ፡ ዝውረሱን ዘይውረሱን ዛዕባታት ብሓባር ኮይኖም ክመምዩ ከኣሉ ይበሃል።

ድሌትን ቅሩብነትን እንተልዩ ዝተረሓሓቐ ንምቅርራብ ኣየጸግምን እዩ። ድሌትን ቅሩብነትን ህልኽ ዘይጸለዎ ሓልዮትን ተዘየልዩ ግና ክንዲ ዝኾነ ብቕዓትን ዓቕምን ይሃሉ ከድምዕ ኣይክእልን እዩ። ናብ ተመኩሮ ደንበ ተቓውሞና ክንመጽእ እንከለና ናይ ኩለመዳዊ ዓቕሚ ውሱንነትና ዘዛርብ ኣይኮነን። ኩልና እንርደኦ ስለ ዝኾነ። ጸገማትና ክንጽብጽብን ክንሰርዕን እንከለና ግና እዚ ናይ ዓቕሚ ውስኑነት’ዚ ቅድሚት ዝስራዕ ጸገምና ኣይኮነን። ምኽንያቱ ቀንዲ ጸገምና፡ በታ ዘላትና ውስንቲ ዓቕሚ፡ ሓልዮትን ቅሩብነትን ሰኒቕና ብሓባር ክንሰርሕ ዘይምኻልና እዩ። እዚ ብኩራት እዚ ከኣ ኣብቲ ብሓባር ክንዋሰኣሉ እንብህጎ ጽላል ኮነ፡ ኣብቲ ውሱን ውድባትና፡ ሰልፍታትናን ማሕበራትናን ከነቕልበሉ ዝግበኣና እዩ። እዚ በዂሩና ዘሎ ግሉጽነትን ምትእምማንን እንተነማልእ ግና ነቲ ናይ ዓቕሚ ውሱንነትና ንምብዳህ ዓቕሚ ከነጥሪ መኸኣልና። ዓቕሚ ኣብ ማዕባሊ መስርሕ ዝጥረ ስለ ዝኾነ። እዚ ነባራት ተቓለስቲ ንመንእሰያት፡ ወይ መንእሰያት ንገዳይም ዝድርብይሎም ተሓታትነት ዘይኮነ፡ ኩሎም ወገናት ነናብ ነብሶም ተመሊሶም ክፈትሕዎ ዝግበኦምን ማዕረ ሓላፍነት ዝወስድሉን ሕጽረት እዩ።

ምውርራስ ኣኼባ ጌርካ መዓልቲ ቆጸራ ቆሪጽካ፡ ካብዚ እዋንዚ ጀሚርና ኣውሪስና ኣለና ወይ ካብዚ እዋንዚ ንደሓር ወሪስና ኣለና ኢልካ ብናይ ሓደ መዓልቲ ኣዋጅ እትገልጾ ወይ መፈላለዪ ረጒድ መስመር ወይ ሕንጻጽ ተቐምጠሉ ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡ ብናቱ መስርሕ ዝኸይድ፡ ዘዕውቶ ጻዕሪ ዝሓትት፡ ዘድልዮ ግዜ ዝወስድን ውፉያት ተዋሳእቲ ዝሓትትን ምዃኑ ተደጋጊሙ ዝተባህለን ብተመኩሮ ዝተራእየን እዩ። ናይቲ ኣውራሲ ግቡኡ እንዳፈጸመ ካብ ፖለቲካዊ ሜዳ ምርሓቕን ናይቲ ወራሲ ግደ ኣብቲ ሜዳ እንዳጐለዐ ከም ዝኸይድ ዝግበር መስርሕ ኣብ ምድንጓይን ምቕልጣፍን ከኣ ግደ ክልቲኦም ዕዙዝ እዩ። ናይቲ ክወርስ ዝግበኦ ወናኒ ውዑይ ዓቕሚ ዘይምትጋህ፡ እቲ ከውርስ ዝግበኦ ከየውረሰ ክቕጽል ከገድዶ ባህርያዊ እዩ። ምኽንያቱ ብዘለዎ ዓቕሚ፡ ምስቲ ንሱ ዝመጸሉ ግዜን ኩነታትን ንዘዋህለሎ ተመኩሮኡ፡ ኣብ ማእከል ጐልጐል ክድርብዮ ወይ ብግቡእ ክወርሶ ምዃኑ ንዘኣመነሉ ኣካል ክምጥዎ ባህርያዊ ኣይኮነን። ኣብ ከምዚ ኩነታት ነቲ ኣውራሲ፡ “ስሱዕ፡ ኣብ ስልጣን ክነብር ዝደሊ … ወዘተ” ዝብሉ ቅጽላት ምሃብ ቅኑዕ ኣይኮነን። ቅድሚ “ዘየውርሰኒ” ምባል ብቑዕ ወራሲ ኮይንካ ምቕራብ ዘይስገር ቅድመ ተደላይነት እዩ። እዚ ከኣ ብቓልሲ ዝጥረ እምበር ብዓቀንካ ተሰፍዩ ዝጽበየካ ኣይኮነን።

ንመንእሰይ ምውራስ ግዴታ’ምበር ተለሚንካ ወይ ዘውርሱ ወገናት ኣቀባጢሮምልካን ጸዊዖምኻን እትርከቦ ሓላፍነት ኣይኮነን። ምኽንያቱ እዚ መሰረታዊ ናይ ምውራስን ምቕጻልን ግቡኡን ግደታኡን ተዘይፈጺሙ ዘሕትቶ ስለ ዝኾነ። ነዚ ንምፍጻም ኩሉ ኣውንታዊ መዓጹ ከይኳሕኳሕካ ጋህ ኢሉ ኣይጽበየካን እዩ። ሓንሳብ ኳሕኲሕካ’ውን ዘይክኸፈተልካ ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ካብቲ መንእሰይ ዝድለ “ፈቲነ ኣብዩኒ” ኢልካ ጠጠው ምባል ወይ ዘየዕውት መንግዲ ምሓዝ ዘይኮነ፡ ክሳብ እትዕወት ምቕጻልን ደጋጊምካ ምቕጻልን ጥራይ እዩ። ከምቲ ኣብ ደንበ ተቓውሞና ብጻዕቂ ዝበሃል፡ ከረክቡ ዝግበኦም ዘየረክቡን ኣብ ስልጣን ክነብሩ ዝደልዩን ፖለቲከኛታት ከጋጥሙ እንከለዉ እውን፡ ነዚ ዘይቅቡል ኣካይደኦም፡ ክሳብ ዝሓሽካ ተረካቢ ምዃንካ ብዘነጽር ቃልሲ እትረትዖም ምቅላስ እዩ እቲ ፍታሕ። እቲ ተግባር “ቃልሲ” ዝበሃለሉ ምኽንያት ድማ እዚ ክብደቱ እዩ። እዚ ሓላፍነት’ዚ ኣብቲ ተረካቢ ተደሪቱ ዝተርፍ ተሓታትነት ዘይኮነስ፡ እቲ ኣረካቢ እውን ዝርከቦ ተካኢ ናይ ምፍጣር ሓላፍነት ከም ዘለዎ ብምዝንጋዕ ኣይኮነን። እዚ ገዲፍካ እቲ ጸገም ናትካ ዘይኮነስ ናይ ካለኦት ኣምሲልካ ዝግበር ህድማ ግና ሓጋዚ ኣይኮነን። እዚ ክበሃል እንከሎ ናይ ካለኦት ጌጋ ብኣራሚ መልክዑ ኣይተንከፍ ማለት ኣይኮነን። ነዚ ኩሉ ናይ ሓባር ውፉይነት ቆላሕታ ተዘይሂብካ ግና ከምቲ “ኣነዶ ከይሕዛ ነዊት ንስኽዶ ከይትበልዒ ሸዊት” ዝበሃል ረብሓ ኩልኻ እዩ ዝሃጉግ።

ጨቋኒ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝፍጽሞ ግፍዒ ዘይተነግረ’ምበር ዘይተገብረ ከም ዘየለ ቅድሚ ሕጂ ተደጋጊሙ ዝተጠቐሰን ብተግባር ዝተረጋገጸን እዩ። እንተኾነ ዋላ ኣቐዲምካ እትፈልጦ ተግባር ተመሊሱ መልክዕ ቀይሩ ክመጽእ እንከሎ፡ መሊሱ ይሕደሰካ እሞ ብዛዕብኡ ክትግረምን ቃልካ ከተስምዕን ትግደድ። እነሆ ከኣ ጉጅለ ህግደፍ ግናይ ምስሉ ንምጽብባቕን ጸረ ህዝቢ ተግባራቱ ንምሕባእን “ጠንቂ ስደትና ቁጠባዊ ድኽነት እምበር ፖለቲካዊ ጸገም ኣይኮነን” ኢልኩም ኣመኽንዩለይ ዝዓይነቱ ምንቅስቓስ የካይድ ኣሎ። ዘገርም እዩ! እቲ ጠንቂ ቁጠባዊ ድኽነት እንተኾነኸ ወዮ ተጠሊዑ “ህዝቢ አመሓድርን ሃገር እመርሕን ኣለኹ” ዝብል ጉጅለ ካብ ተሓታትነት ይድሕን ማለቱ ደኾን ይኸውን።? እቲ ጠንቂ ቁጠባዊ ጸገም እዩ እንትዝበሃልከ ክሳብ ክንደይ እዩ ካብ ፖለቲካዊ ጠንቅነት ክፍለን ተነጺሉ ክረኣይን።

እዚ ከምዚ ዓይነት ካብቲ መሰረታዊ ክውንነት ናይ ምህዳምን ንውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ ክንዲ ብቐጥታ ምቕራቦምን ክትፈትሖም ምትባዕን፡ ብደጋዊ ተረኽቦታት ኣጐልቢብካዮም ንምሕላፍን ዝፍተን ተንኮላት ናይዚ ጉጅል ሕጂ ዝተጀመረ ተንኮል ዘይኮነ፡ መፋጥርቱ እዩ ተተባህለ ዝውሕዶ እምበር ዝበዝሖ ኣይኮነን። እዚ ጉጅለ ኩሉ ግዜ ውሽጣዊ ናይ ህዝቢ ናይ መሰልን ደሞክራሲያዊ ምምሕዳርን ሕቶታት ደፊኡ ክቀላቐል እንከሎ፡ ዘሰንብድ ደጋዊ ኩነታት ፈጢርካ ክትኮልፎ ምፍታን ዝላደየሉ መህደሚ ሜላኡ እዩ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እዚ ጉጅለ ኣንጻር ሱዳን፡ የመን፡ ኢትዮጵያን ጅቡትን በብታራ ውግኣት ክኸፍት እንከሎ፡ ናይቲ ውግኣት ዕላማ ንውሽጣዊ ሕቶታት ደፊንካ ናብ ደገ ካብ ምምዕዳው ወጻኢ ዝረአ ኣይነበረን። እዚ ሕጂ ምስ በዓል ሳዑድ ዓረብዶ ኢማራት ኣንጻር ኣይሲስ ክንዋጋእ ኢና እንዳበልካ ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ’ውን ካብዚ ወጻኢ ዝረአ ኣይኮነን። ንህዝብና ሓድሽ መዘዝ ከየምጸኣሉ ዘይፍራሕ እውን ኣይኮነን። እንተኾነ ጉዳያት በቲ ህግደፍ ዝሓልሞ ስለ ዘይከደ፡ ብሰንክዚ ካብ ውሽጣዊ ቅልውላው ንምህዳም ተባሂሉ ዝተኣጉደ ውግኣት ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝብና ዝወረደ ሳዕቤናት ስንብራቱ እንዳ ኩልና ስለ ዘሎ ምዝርዛሩ ዘድሊ ኣይኮነን። ስምዒትን ቀልብን ናይቲ ናብኡ ክውርወር ጀሚሩ ዝነበረ መሰረታዊ ህዝባዊ ሕቶታት ደገደገ ከም ዘመዓዱ ንምግባር ዝተኣልመ ተንኮል ንዝተወሰነ ኣዕጊስሉ ይኸውን። ናይቲ ስርዓት ወያነን ኣሜሪካን ኣንጻርና ተሰሊፎም፡ ምዕራባዊ ዓለም ህላወና ክሒዱ እዩ፡ ዝብሎ ዘይቅዱስ ምልዕዓላት እውን ካብዚ ዝተፈልየ ዕላማ ኣይነበሮን የብሉምን። መሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ኤርትራ ግና ሕጂ እውን ኣብ ቦታኦም እዮም ዘለዉ።

ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ፡ ብኩራት ደሞክራሲ፡ ምሕራም ኩሉ ዓይነት መሰላት፡ ዘይፍትሓዊ ምምሕዳር፡ ጽዑቕ ማእሰርትን ናብ ሕጊ ቀሪብካ ንመሰልካ ዘይምክልኻልን፡ ስእነት ኩሉ መሰረታዊ ነገራትን ዘይተኣደነ ክብሪ ዋጋን፡ በቲ ጉጅለ ኮነ ኢልካ ዝስረሓሉ ናይ ከፋፊልካ ምግዛእ መጻወዲያታት፡ ዘይህላወ ነጻነት እምነትን መንግስታዊ ኢድ ኣእታውነት ኣብ እምነትን … ወዘተ ኣቐሚጥካ “ጸገምና ቁጠባዊ ጸገም ጥራይ እዩ ኢልኩም ፈርሙለይ ኢልካ ምሽሓጥ፡ ዘይክውንነታዊ ጥራይ ዘይኮነስ፥ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይዚ ኩሉ መከራ ግዳይ ዝኸውን ዘሎ ህዝቢ ናይ ዘለካ ንዕቀትን ድፍረትን ጉሉሕ መርኣያ እዩ። ብደሙ፡ ደቁን ንብረቱን ክንዲ ነጻነት ዝኣክል ክቡር ውህብቶ ኣብ ልዕሊ ዘውሓሰ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት በደል ምፍጻም ከኣ ንዕቀት ጥራይ ዘይኮነ ገበን’ውን እዩ። ምናልባት ነቲ እቲ ጉጅለ ከም ቀንዲ ናይ ስደትን ምብትታንን ምኽንያት ኮይኑ ክቐርበሉ ዝደልዮ ዘሎ “ቁጠባዊ ጸገም” ከም ቅቡል እንተንወስዶኸ፡ ናይቲ ነቲ ጥንቂ ስደት ዝኾነ ቁጠባዊ ጸገም “ካብ ጉጅለ ህግደፍ ሓሊፉ መንዩ ተሓታቲ ክኸውን?” ኢልና እንተንሓትት እንታይ ኢሉኾን መመለሰልና።

ናይቲ “ምኽንያትና እዩ ኢልኩም ፈርምሉ” ዝብሎ ዘሎ ቁጠባዊ ዕብራን መሰረታዊ ጠንቂ እኮ እቲ መንግስቲ ከም ፖሊሲኡ ወሲዱ ክሰርሓሉ ዝጸንሐን ዘሎን፡ መሬት ሓረስታይ ብዙሕ ዘይሰርሕ ኣስማት እንዳሃብካ ምምንዛዕ፡ ንሓረስታይ ብዘይድሌቱን ዘይተጸንዐ ኣገባብን ካብ መረበቱ ምምዝባል፡ መንእሰይ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉን ጻማ ረሃጹ ዘይክፈሎን ብጉልባብ “ሃገራዊ ኣገልግሎት” በቲ ንሱ ዝጥቀመሉ ቃል፡ ከደምትን ሃነጽቲ ኣባይትን ሰብ ጹሩራ ክኸውን ምግዳዱ፡ ኤርትራውያን ሰብ ሃብትን ክእለትን ኣብ ሃገሮም ሰሪሖም ነብሶምን ህዝቦምን ዝጠቕምሉ ዕድላት ብምዕጻዉን ናይ ብሕቲ ድንኳናት ዓጽዩ፡ ኣብ ድኳን ሕድሪ ብምሕባእን ዝተፈጥረ ድኽነት ማለቱዶ ኣይኮነን። እዚ ሕማቕ ቁጠባዊ ኣተሓሕዛኸ መሰረቱ እቲ ነፋግን በሓትን ፖለቲካዊ ባህሪ ናይቲ ጉጅለ ምዃኑኸ መን እዩ’ሞ ክኽሕዶ። ነዚ እትርእዮን ዝርእየካን ክውንነት ሓቢእካ “ጠንቂ ስደትና ቁጠባዊ ጸገም ጥራይ እዩ” ኢልኩም ፈርሙለይ ብምባል ካብ ፖለቲካዊ ጠንቅነት ኢደይ ሕጹብ ከም ጵላጦስ እዩ ምባል ይከኣልዶ። ጉጅለ ህግደፍ ተንኮለኛ እምበር ክሳብ ክንድዚ ዓሻ እዩ ምባል ዘጸግም እዩ። ኣብዚ መንቀራቕሮ’ዚ ምእታዉ ከኣ ካልእ መተካእታ ስለ ዝሰኣነ ጥራይ እዩ። በቲ ኮነ በዚ ኣብ ኤርትራ ናይ ዝፍጠር ቁጠባዊ ይኹን ፖለቲካዊ ናይ ስደት ጠንቂ ንጉጅለ ህግደፍ ከቶ ነጻ ከውጸኦ ኣይክእልን እዩ። “ሓረድዋ ሞተት ነጸይዋ ሞተት” ከም ዝበሃል እዩ እቲ ጉዳይ።

ኩሉ ናይቲ ጉጅለ ናይ ምትላል ስንክሳር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝጅመር ብሩህ ኮይኑ፥ ክመልእ እንከሎ ግን ናብ ደገ ናብ ጐረባብቲ ገጹ ጀርበብ ምባሉ ናይ ግድን እዩ። ሓደ ስርዓት ንህዝቡ ሕሱም ኮይኑ ናብ ደገ ሓዳግ ከኸውን ስለ ዘይክእል። እዚ ጉጅለ ኣብ ናይ ግዳም ኣደባባያት’ውን ንሓንሳብ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዜጋታተይ ኣይኮኑን ክብል ድሕር ዘይብል። እዚ ምስራሕ ምስ ኣበዮ ድማ ዜጋታተይ እዮም፡ ጠንቂ ስደቶም ከኣ ቁጠባዊ እምበር ፖለቲካዊ ኣይኮነን ናብ ዓዶም ተተመሊሶም ድማ ዘጋጥሞም በደል የለን ክብል ዝፍትን። “ክሰርቀኒ ዝረኣኹዎስ ክመልሰለይ ኣይኣምኖን” ዝብል ምስላ ብምዝንጋዕ።

እዛ ኣቀራርባ እዚኣ ካልእ ጐራሕ ትርጉም እውን ኣለዋ። ፖለቲካዊ ኣበሳኻ ሓቢእካ ቁጠባዊ ጸገም ኣጉሊሕካ ቅቡል ዝመስል መለመኒ ምኽንያት ንምርካብ። ኣብዚ ዘይቅዱስ ጸወታ ጉጅለ ህግደፍ ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ምሉእ ብምሉእ ጥራሕ ኢዱ ወጺኡ ዝበሃል ኣይኮነን። ዝቖንጠርሉ ወገናት ስለ ዘለዉ። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ሕብረት ኢውሮጳ ርእዩ ከምዘይረኣየ ብምምሳል “ንልምዓት” ብዝብል ዝፈቐደሉ ዝወሰኖ ናይ 200 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ብኣብነት ዝጥቀስ እዩ። እቶም ዝተኹብሉን ናይ ቃለ-ዓለም ልቦም ዝኸፍትሉን ወገናት ናይቲ ጉጅለ ጸሓይ ዝወቐዖ ተንኮልን ጸረ-ህዝብነትን ተሰዊርዎም እዩ ምባል እትቕበሎ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንሳቶም እውን በዚ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ሓሳዊ ምህዞ ተኸዊሎም ስደተኛታት ናይ ምቕባልን ምምሕዳርን ግደታኦምን ሓላፍነቶምን ከራግፉ ወሲኽካ ከረጋግጽዎ ዝደልዩ ሸቶታት ስለ ዘለዎም እዩ። ንሕና እውን ዝኾነት ሃገር ትኹን ማሕበር ኢዳ ክትዝርግሕ እንከላ ቀዳምነታን ማእከላን ናታ ረብሓ እምበር ናይ ህዝብና ቃንዛ ከምዘይኮነ ክንዝንግዕ ኣይግበኣናን። እቲ ጉጅለ እውን ከምዚ ዓይነት ወፈራን ጐስጓስን ዘካይድ ነዚ ናይዘን ሃገራት ድኹም ጐኒ መዝሚዙ ዕዳጋ ኣይስእንን እየ ኣብ ዝብለሉ ህሞት እዩ። ንጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ከም ኩሉ ዛዕባ ሃገራት ቅድሚ ነናተን ሃገራዊ ኣጀንዳ ክሰርዕኦ ክንጽበየን የብልናን።

ሕጂ እውን እቲ ንኤርትራን ህዝባን ካብዚ ዘለዉዎ ሲኦል ናይ ምንጋፍ ሓላፍነት ኣብ ኢድና ኣብ ኢድ ኤርትራውያን እዩ ዘሎ። ነቲ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ክፍጸም ዝጸንሐን ዘሎን ግፍዒ ዘንጊዕና፡ ንህዝብና ንጉጅለ ህግደፍ ኣሕሊፍና ብምሃብ፡ ካብ ክውንነት ወጺእናን ንሓቂ ደፊንናን ናይቲ እቲ ጉጅለ ኣባዚሑ ዝዝርገሖ ዘሎ ዘይቅዱስ ቀጥዒ ግዳይ ክንከውን ኣይግበኣናን። እዚ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ኩለመዳይና ዝፈጸሞ ገበናት ረሲዕና፡ ኣብ መጻወድያኡ ኣቲና ከፈልቲ 2%ን መዳመቕቲ ጓይላኡን ክንከውን ኣዝዩ ዘተዓዛዝብን ዘፍኩሰናን ምዃኑ ኣይንዘንግዕ። እንተደኣ ኣብቲ መጻወድያኦም ኣቲና፡ ናይቲ ጉጅለ ኣክላት ብደገ’ኳ ንብዓት ሓርገጽ እንተነብዑ ብውሽጦም ግና ክሳብ ክንደይ ከም ዝንዕቁና ንዘክር። ስለዚ ብኣንጻርቲ ናይ ህግደፍ ጻዋዒት፡ ነቲ ብሰንኪ እዚ ጉጀለ ዝሳቐ ዘሎ ህዝብና ነጻ ንምውጻእ ኢና ክንውደብን ዓቕምና ዝፈቕዶ ከነበርክትን ዝግበኣና። ህዝብን ሃገርን ኣማን ኣብ ዘይኮንሉ ነጻን ሓራን ዝኾኑ ገዛን ቤተሰብን ክንፈጥር ከምዘይንኽእል ኣስተብሂልና ኣርሒቕናን ኣስፊሕና ንርአ። ቀንዲ ከሻቅለና ዝግበኦ፡ ቤተሰብና ክሞቱ እንከለዉ ኣብ ሓዘኖም፡ ክምርዓዉ እንከለዉ ኣብ ሓጐሶምን ብኸመይ ከም እንሳተፍ ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ሃገርናን ህዝብናን ናብ ራህዋ ነብጸሖም እዩ ክኸውን ዝግበኦ። ሃገር ኣብ ዘይደሓነትሉ ዝስራሕ ገዛ ከኣ ካብ ቁርን ሃሩርን ኣይክከላኸለልናን’ዩ። ኣብቲ ንግዜኡ ጉጅለ ህግደፍ ዝዕንድረሉ ዘሎ ጐረቤት ሃገር ሱዳን ኮይኖም መንእሰያት ኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ዝወሰድዎ ናይ “እምቢ ምስልኻ ንምጽብባቕ ኣይንፍርምን” መርገጽ ከኣ ኣብነታዊ ጌርና ክንውስዶ ይግበኣና።

4 ጥሪ 2016

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰደህኤ

በብደረጃኡ፡ ሰከንድ፡ ደቒቕ፡ ሰዓት፡ መዓልቲ፡ ሰሙን፡ ወርሒ ደሓር ድማ ዓመት ዝብሉን ካልኦትን ናይ ግዜ መዕቀንታት ኣለዉና። ብፍላይ ዓመት ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ ከም መዐቀኒ ግዜ እንጥቀመላ ማእከላይ መምዘኒ ግዜ እያ። ዕድመና ብዓመት እዩ ዝልካዕ። ኣብ መስርሕ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስና ኮነ ካልእ ዕማማትና ድማ “ናይ ክንድዚ ዓመት ፕላን ከውጽእ እየ ወይ ኣብ ክንድዚ ዓመት ጉባኤ ከካይድ እየ” እንዳበልና ንናይ ዓመት ማእከላይ ናይ ግዜ መለክዕነት ነጉልሖን ንሰርሓሉን። ሓደ ዓመት ወዲእካ ናብ ሓድሽ ዓመት ክእቶ እንከሎ ድማ መጻኢ ኣገዳሲስን ብተስፋ እትጽበዮን ክኾነልካ እትምነየሉን መሰጋግሮ እዩ። መጻኢ ዓመት ናይ ሰናይ ኣሳልጦን ሰላምን ክኾነልካ ምምናይ ድማ ኣካል ባህልና እዩ። ንመጻኢ እንታይ ክንሰርሕ ወይ ናበይ ክንከይድ መደብ ከምዘለና ንምእማት ድማ ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ዓመት ናይ ምፍናውን ሓድሽ ናይ ምቕባልን ኣጋጣሚ ኮይንካ፡ “ኣብ’ዛ ትመጽእ ዘላ ዓመት ከምዚ ክገብር እየ” እንዳበልካ ምምጽባዕ ዝተለምደ እዩ።

ሓዳሽ ዓመት ክትእቶ እንከላ ሓድሽ መደብ ይወጽእ። ንምትግባሩ ድማ ቃል ይእቶ። እዚ ናይ ሓድሽ ዓመት መደባት ክሕንጸጽ እንከሎ፡ ምስ ናይታ ዝሓለፈት ኣረካቢት ዓመትን ምስ ንየወይቲ ተረካቢት ዓመትን ምትእስሳር ከም ዘለዎ ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ንኣብነት ብዛዕባ ሓድሽ ዓመት 2016 ክንሓስብ እንከለና ካብ 2015ን 2017 ነጺልና ኣይኮናን ንሓስብን ንትልምን። ምኽንያቱ 2016 ኣብ 2015 ዘይተመለአ ዋኒን ናይ ምምላእን ኣብኣ ዘይተወደአ መደባት ድማ ናብ 2017 ናይ ምርካብን ግደታ ስለ ዝህልዋ። ክንዲ ዓመት ዝኣክል ገዚፍ ናይ ግዜ መዐቀኒ ወዲእካ ናብ ካልእ ክንድኡ ዝኸውን ናይ ግዜ መለክዒ ክስገር እንከሎ፡ ነቲ ዝሓለፈ ይኹን ነቲ መጻኢ ዝምልከቱ ሓደሓደ ጉዳያት ምድህሳስ ዘይስገር እዩ።

ኣብ ዝሐለፈ ዓመት ሃገርናን ህዝብናን ብሰንኪ ጉጅለ ህግደፍ ካብ ኩሉ ዓይነት ሕሰምን መከራን ኣይተናገፉን። ኤርትራ ሕጂ’ውን ሕገመንግስቲ ዘየብላ ሃገር እያ። ብብዝሒ ስደተኛታታ ድማ ካብቲ ደድሕሪ ሶርያን ኣፍጋኒስታንን ተሰሪዓቶ ዘላ ሪጋ 3ይ ደረጃ ኣይወጸትን። እኳደኣ ጉጅለ ህግደፍ ነዚ ኩሉ ኣበሩ ሓቢኡ፡ ዘየለ ጽቡቕ ዝመስል ምስሊ ሒዙ ብምቕራብ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ተነጽሎ ክወጽእ ብዙሕ ፋሕተርተር ዝበለላ ዓመት እያ ነይራ። ብኣንጻሩ እቲ ብህግደፍ ክሕባእ ዝጸንሐ ግህሰት ኩሉ ዓይነት መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዘቖማ መርማሪ ኣካላ ብዝቐረበ ዳርጋ 500 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻብ ዝተቓለዓላ ዓመት እያ። ኤርትራውያን ተቓወምትን ደለይቲ ፍትሕን ድማ ነዚ መርመራዊ ጸብጻብ ዘለዎም ደገፍ ንምርኣይ፡ ክሳብ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ተሳትፎ፡ ኣብ በበይኑ ናይ ዓለም ኩርነዓት ብፍላይ ድማ ኣብ ጀነቭን ዋሽንግተንን ሰፋሕቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ዘካየዱላን ንመጻኢ እውን ተቓውመኦም ብዝሓየለ ደረጃ ንምቕጻል ቃል ዝኣተዉላን ዓመት ነይራ።

ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ምስ ኩሉ እቲ ፍታሕ ከምጽእ ዘርኣዮ ፈንጠርጠር ካብቲ “ትሕቲ ትጽቢት ህዝብና ኢና ዘለና” እናተባህለ ክግለጽ ዝጸንሐ ኣተሃላልዋ ኣይወጸን። እቲ ካልእ ካልእ ኮይኑ፡ እቲ ዝጭረሓሉ ናይ ሓባር ጽላል ናይ ምምስራት ጻዕሪ ደንበ ተቓውሞ እውን፡ ዋላ’ኳ ኣብ ኣጋ መወዳእታ ናይዛ ንፋነዋ ዘለና ዓመት ናይ ፍራንክፈርትን ናይሮብን ኣኼባታት ዝፈጠሮ ተስፋ እንተሃለወ፡ ጌና ሩባ ዘስግር ዓወት ኣየመዝገበን። እዚ ክበሃል እንከሎ ግና ኣብ ክሊ ውድባትን ሰልፍታትን ዝተኻየዱ ኣኼባታትን ጉባአታትን ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ሕድሕድ ዘይምክብባር፡ ምብኳር ምጽውዋር፡ ኣብ ነብስኻ ዘይምትእምማን፡ ድኽምታት ንምእራም ኣብ ክንዲ ካብ ውሽጥኻ ምጅማር ናብ ደገ ምምዕዳው፡ ብዘይካ ብሓባር በይንኻ ከም ዘይትዕወት ብተግባር ዘይምእማን፡ … ወዘተ ዝኣመሰሉ ድኽመታት ኣብዛ ነፋንዋ ዘለና ዓመት’ውን ካብ ደንበ ተቓውሞና ኣይወጹን። ወረ ኣብ ገሊኡ ዛዕባስ እቲ ክእረም ዝተጸበናዮ ድኽመታት ዝያዳ ዝሳዕረረሉ’ውን ርኢና። እዚ ክበሃል እንከሎ ከም ርዱእ ንምውሳዱ እንተዘይኮይኑ፡ ነቲ ኢድካ ዘይመልእ ዝተረጋገጸ ውሱን ዓወታትን ናይ “ሕጂ እውን ይከኣልዩ ክንቅጽል ኢና” ዝብል ኒሕን ተቓለስቲ ኤርትራውያን ደገፍቲ ለውጢ ብምዝንጋዕ ኣይኮነን።

ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብዛ ንፋነዋ ዘለና ዓመት ሒዝዎ ካብ ዝነበረ ቀንዲ ዕማማት ምክያድ 2ይ ሰልፋዊ ጉባአኡ እዩ ነይሩ። ከምቲ ዝተለሞ ድማ ኣብዚ ንምድላዉ ዳርጋ ሓደ ዓመት ዝወሰደ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመታት ዝካየድ ጉባአኡ፡ ዓበይቲ ኣብቲ ሰልፊ ተደሪቶም ዘይተርፉ ኣብ ኤርትራዊ ጉዳያት ጽልዋ ዘለዎም ዛዕባታት ዳህሲሱን ኣገደስቲ ውሳነታት ወሲኑን። ሰደህኤ እውን ከም ኣካል ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ክንድቲ ክስጉሞ ዝግባእ ከም ዘይሰጐመ ዘርኢ ገምጋማት ኣብዚ ጉባአኡ ኣካይዱ፡ መዋጸኦ ዝብሎም ኣገደስቲ ፖሊሲታት ሓንጺጹ። ናይ ኣተገባብራኡ ሜላታት ስኢሉ ፈጸምቲ ትካላት’ውን ኣቚሙ። ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሲሶ ዓመተ 2015 ድማ ውሳነታት 2ይ ጉባአኡ ንምዕዋት ብዘኽእል ኣገባብ ነብሱ ክወዳድብ ጸኒሑ። ምስዚ መስርሕ ምድላው ጉባአ ጐኒንገኒ ኣብዛ ነፋንዋ ዘለና ዓመት ኣብ ኩሉ መዳያት፡ በቲ ሓደ ወገን ንጸረ-ህዝቢ ተግባራት ጉጅለ ህግድፍ ኣብ ምቅላዕ፡ ብቲ ካልእ ወገን ድማ ብሓፈሻ ንደንበ ተቕውሞ ብፍላይ ድማ ንፖሊሲታት ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ንምስራጽን ምስ ዓለም ለኻውን ዞባውን ትካላት ንምልላይን ከይሰልከየ ዝሰርሓላ ዓመት ነይራ። ኣብቲ ምስ ካለኦት ተመሳሳሊ መትከልን ዕላማን ዘለዎም ብሓባር እምበር በይንኻ ዘይዕመም ናይ ሓባር መድረኽ ናይ ምፍጣር ዕማሙ ግና ኣይተዓወተን። እቲ ቃልሲ ከኣ ኣብዚ መዳይዚ’ውን ቀጻሊ ኣሎ።

“ዝሓለፈስ ሓለፈ፡ ኣይትድገመኒ ዝተረፈ” ከም ዝበሃል ዘረባ ለባማት፡ ኣብዚ ሓደ ዓመት ኣፋኒኻ ካልእ ሓድሽ ዓመት ናይ ምቕባል መሰጋገሪ እዋን ኮይንና፡ ብዛዕባቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከነዕውቶ ዝግበኣና ዝነበረ እሞ ዘየዕወትናዮ ኣይኮናን ክንቁዝም፡ ክንትክዝን ክንጠዓስን ዝግበኣና። ብርግጽ ድኽመትና ኣሚና ነብስና ብመንጽር ናይ ዝሓለፈ ውጽኢትና ክንነቅፍ ቅቡል እዩ። ናይ መጻኢ ዓመት መደባት ኣብ ምዕዋት እውን ኣስተዋጸኦ ኣለዎ። ንናይ ዝሓለፈ ዓመት ክንመልሶ ዘይንኽእል ናይ ሕጽረት ተመኩሮና ሕራይ ኣይንረሰዓዮ፡ ቀንዲ ኣድህቦናን ቆላሕታናን ግና ናብቲ ጌና ኣብ ኢድና ዘሎ መጻኢ ዓመት እዩ ክኸውን ዝግበኦ። ኣብዛ ንርከባ ዘለና መጻኢት ዓመት 2016፡ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተዘረዘሩ ድኽመትና ኣጉሊሖም ዘርእዩ ሕጽረታትን ዘይቅርዑይ ኣተሓሕዛ ጉዳያትን ከነእርሞም ክንክእል ኣለና። ነታ ንየወይቲ ቀጻሊት ዓመት 2017፡ እንተኾነ ኩሉ ጸገማትና ፈቲሕና፡ እንተዘየለ ከኣ፡ “ጸገማትና ክንፈትሕ ከም እንኽእል ዝእምት ንጹር መንገዲ ከነረክባ ይግበኣና” ኢልና ብትብዓት ክንነቅል ይግበና። እቲ ትብዓት ኣብ ምጭራሕ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ኣብ ምትግባር ምዃኑ ከኣ ከነርኢ ይግበኣና። ኣብ ክንዲ ኣብ ፍኑው ናይ ግዜ ሜዳ ንጭርሕ መዓስ እንታይ ከም ንሰርሕ ንምምልካት ምስ ግዜ ውዱእ ቆጸራ እንተንሕዝ’ውን ጽቡቕ እዩ። እዚ ናይ ግዜ ደረት ምስፋር እንታይ ክትሰርሕ መዲብካ፡ ካብኡ እንታይ ተግቢርካ፡ እንታየከ ኣይተግበርካን፡ ስለምንታይከ ከምኡ ኮይኑ ኣብ ምግምጋም እውን ሓጋዚ ስለ ዝኾነ።

ከም እምንቶ ሰደህኤ ኣብዛ ሓዳስ ዓመት እውን ከም ወትሩ፡ ኩልና ውድባትን ሰልፍታትን ድርብ ዕማም ይጽበየና ኣሎ። እቲ ሓደ ኣብ ወውድብካን ሰሰልፍኻን ዝዕመም ውሽጣዊ ዓቕሚ ምፍጣርን ነጻነትካ ምውሓስን እዩ። እቲ ካለኣይ ድማ ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰን ኣርሒቑ ዝጥምትን ስሙ እንታይ ንበሎ ብዘየገድስ ናይ ሓባር መድረኽ ወይ ጽላላ ምፍጣር እዩ። እዞም ክልተ ዕማማት ነቲ ሓደ ወዲእካ ደሓር ናብቲ ካልእ ዕማም ትኸደሎም ዘይኮኑስ፡ ኣብ ሕድሕዶም ዝመጋገቡ፡ ማዕረማዕረ ዝዕመሙ እዮም። ቅድም ውድባዊ ዕማምካ ትውድእ እሞ፡ ነዚ ወዲእካ ድማ ናብ ምውዳብ ናይ ሓባር ጽላል ትኸይድ፡ ወይ ንውድባዊ ዕማም ጠጠው ኣቢልካ ናብ ምስራሕ ጽላል ትኸይድ ማለት ዘይኮነስ፡ ከከም መድረኹ ናይ ቀዳምነታት ኣሰራርዓ ክብን ለጠቕን’ኳ እንተሃለወ፡ ማዕረማዕረ ዝጐዓዙን ዝመጋገቡን ዕማማት እዮም። እዚ ማለት እቲ ኣብ ውድባትን ሰልፍታትን ብዝግበ ጻዕሪ ዝፍጠር ዓቕሚ፡ ናይቲ ናይ ሓባር ጽላል’ውን ዓቕሚ እዩ። እቲ ድንፉዕ ጽላል ከኣ ተመሊሱ ናይቲ ኣብቲ ጽላል ኣጽሊሉ ዘሎ ሓይልታት ዓቕሚ እዩ ዝኸውን። ነዚ ክትገብር ከኣ ካብ ውሱን ውድባዊ ወይ ሰልፋዊ ጸቢብነት ወጺእካ፡ ኣብ በሪኽ ቦታ ደይብካ ሰፊሕ ራኢ ከተጥሪ የድሊ። ኣብዚ ሓደራ እንብሎ ብቑዓት ኣባላት ዘየብሉ ጽላል ብቑዕ ክኸውን ከምዘይክእል እዩ። ደሓር ጽላል ንምሕያሉ ኣስተዋጸኦ ተበርክተሉ መድረኽ እምበር ውድባዊ ድዩ ሰልፋዊ ሕጽረታትካ ትሓብኣሉ በዓቲ ኣይኮነን። እዚ ኩሉ ናይ 2016 ዕማምና ኢልና ክንወስዶ ይግበኣና። ክንትግብሮ ከኣ ብዘለና ዓቕሚ ንጽዓት። ካብዚ ወጻኢ እንኸዶ መንገዲ ግና ናይ ለውጢ ዕላማና ኣየዕውትን ጥራይ ዘይኮነ፡ ንህልውናና እውን ሓደገኛ ምዃኑ ክንእመን ይግበኣና።

ርሑስ ልደትን ሓድሽ ዓመትን

31 ታሕሳስ 2015

 

“ጽላል” ዝብል ቃል ኣብ ሕብረተሰብና ዓይብይ ትርጉም ዝወሃቦ እዩ። ዓብይ ትርጉም ዝወሃበሉ ምኽያት በቲ ፊትንፊት ካብኡ እንረኽቦ ካብ ሃሩር ጸሃይ፡ ዝናብን ቁርን ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነ፡ ጽላል ማለት እንተላይ ዋሕስ፡ ክብርን ክብደትን ዝህበካ ኣካል ማለት እውን ስለ ዝኾነ እዩ። ጽላል ከምዚ ዝተባህለ ተፈጥሮኣዊ ዋዒ፡ ቁርን ዝናብን ዘይምቹእነት እትከላኸለሉ ዋልታ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ትሕቲኡ ኣጽሊልካ ብዛዕባ ንኩልኻ ዝርብሕ ነገር ከቢብካን ነቢብካን ዘቲኻ ናይ እትውስነሉ ባይቶ መግለጺ ስለ ዝኾነ እውን እዩ። ባይቶን ጽላልን ፈላሊኻ ዝረኣዩ ኣይኮኑን። ብባህላዊ ልምድና፡ ኣቲ ጽላል ከከም ናይ ከባቢኡ ክሊማ፡ ናይ ዳዕሮ፡ ሳግላ፡ ሽባኻ፡ ዓርኮብኮባይ ወይ ኣውሒ ይኸውን። ። ካልእ ናይ ጽላል መግለጺ ንብዙሓት ዘጽልል ለጋስ ምዃኑ እዩ። እዞም ኣብ ትሕቲ ጽላል ዘጽልሉ ተፈጥሮኣዊ ዘይምቹእነት ንምክልኻል ኮነ ካልእ ናይ ሓባር ዕማም ክዓሙ እንከለዉ፡ እቲ ጽላል’ኳ ናይ ሓባሮም እንተኾነ ዝፈላልይዎም ብዙሓት ነጥብታት ክህልዉዎም ይኽእሉ እዮም። ካብታ ጽላል ዝረኽብዎ ረብሓ ግና ናይ ሓባሮም እዩ።

እቲ ጽላል ሓደ እዩ። እቶም ካብቲ ጸጋኡ ንምዕንጋል ዘጽልሉ ግና ብዙሓት እዮም። ከምቲ ብዝሖም ድማ ኣብቲ ጽላል፡ ሓደ ነቲ ሓደ ዘየጓንየሉ ዘዝኽእልዎ ዘበርክትሉ ናይ ሓባሮም ኣዳራሽ እዩ። ኣብዚ ፍልልያትካ ዓቂብካ ብሓባርል እተጽልለሉ ጽላ ኣጽሊልካ ሓቀኛ ለውጠሊ ንክትረክብ ምስቶም ምሳኻ ዘጽልሉ ዘሰማመዓካን ዝጠምረካን ናይ ሓባር መሰማምዒ ነጥብታት ክህልወካ ናይ ግድን እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ሓደን ዘጽልለሉ ካልእ ንፋስ ዝውቀዓሉ ኣይከውንን እዩ። ኣብዚ ጽላል ክሳብቲ ናይ ሓባር ዕማምካ እተስልጥ ብሓባር ምእንቲ ክትነብር ካብ ስሰዐን ሸፈጥን ነጻ ኮይንካ ካልኦት ፍልጦ ክህቡኻ ጥራይ ዘይኮነ ንስኻ’ውን ኣፍልጦን ክብርን ክትህቦም ቅሩብ ክትከውን የድሊ። እዚ ጽላል ጠማርን መእከቢ ዝተበተነ ናይ ሓባር ዓቕምን ስለ ዝኾነ ብኽንድኡ ደረጃ ክብደትን ቀዳምነትን ሂብካ ክስረሓሉ ይግባእ። ናይ ኩልኻ ጻዕሪ፡ ቅሩብነት፡ ሕድገትን ጹረትን ተዘይተወሲኽዎ ግና ብናይ ውሱናት ኣበርክቶን ድሌትን ጥራይ ዝዕወት ኣይኮነን። ካብዚ ወጻኢ ኣብ ውሽጥኻ ዘይቅዱስ ናይ “ንበይነይ ወይ ንጉጅለይ ጥራይ” ጸቢብነት ሓቢእካ ብምቁር ቃላት ጥራይ ዘጽልል ጽላል ምፍጣር ኣዕዋቲ ኣይኮነን። ጽላል ቅኑዕ መንገዲ ዓወት ዘትሕዝ መሳርሒ እምበር ንገዛእ ርእሱ ዓወት ከምዘይኮነ ከኣ ኣይንዘንግዕ።

ኣብ ደንበ ተቓውሞና ብዛዕባ ኣገዳስነት ምፍጣር ናይ ሓባር ጽላል ናይ ክልሰ-ሓሳባዊ ተረድኦ ጸገም ዘሎ ኣይመስለናን። እቲ ጸገም ነቲ ትደልዮን እትብህጎን ኣብ ግብሪ ኣውዒልካ ናብ ፈረ ናይ ምብጽሑ ተወፋይነት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ምፍጣር ጽላል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሓት ኣገደስቲ ዛዕባታት ዘይሰዓርናዮ ጸገም እዩ። ካብ ናይ ክሳብ ሕጂ ተመኩሮና ከም እንመሃሮ፡ ኣብዚ ሓቢርካ ናይ ምስጓም መድረኽ ንሰዓረሉ ዘለና ምኽንያታት ኩልና እንፈልጦ እዩ። እቲ ዘተሓሳስብ ድማ ነቲ እንፈልጦን መድሃኒቱ ኣብ ኢድና ዘሎን ሕማም ክንፍውስ ዘይምኽኣልና እዩ። ናይዚ ጠንቂ ድማ “ናተይ ሓሳብ ጥራይ እዩ ብሉጽ ምባል፡ ኣብ ዝሓለፈ ቂም ምኹዳድ፡ ካብ ጸቢብ ግላዊ ወይ ጉጅላዊ ኣምነት ዘይምልቓቕ፡ ንናይ ዘይትገድፎምን ዘይገድፉኻን መፋርቕትኻ ኣውንታዊ ኣበርክቶ ርትዓዊ ኣፍልጦ ዘይምሃብ፡ ኣብ ክንዲ ናብ ብሩህ መጻኢ ምምዕዳው ሕሉፍ ኣሉታዊ ስንብራት ክትቆማምል ምምራጽ፡ ኣብ ገዛእ ጉዳይካ ኣእዳውካ ዓጺፍካ ኣእዳው ካለኦት ምምዕዳው፡ ንጉዳይ ህዝቢ ክንድቲ ትምድረሉ ዋጋ ክትከፍለሉ ቅሩብ ዘይምዃን፡ ንኤርትራዊ ክውንነት እንተ ብፍላጥ እንተ ብዘይፍላጥ ኣብ ኩሉ ኩነታትካ ኣብ ግምት ዘይምእታው … ወዘተ” ካብቶም ብዙሓት ሒደት እዮም።

እቲ ዓብይ ፖለቲካዊ ዕላማ ናይ ኩልኻ ስለ ዝኾነ፡ በይንኻ ከተዕውቶ ከምዘይትኽእል ተገንዚብካ ናይ ሓባር ጽላል ናይ ምፍጣር ጻዕርና፡ ማዕረ ፖለቲካዊ ቃልስና ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ እዩ። ካብቲ ዝተፈተነ ሃቐነታት ኣየንኡ ተዓዊቱ ኣየንኡኸ ኣይተዓወትን ክንጽብጽብ እንከለና እቲ ዘይተዓወትናሉ ሃቐነታት’ዩ ዝበዝሐ። ናይ ርሑቕ ገዲፍና ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመት ተመኩሮታት ንጸብጽብ እንተበልና’ኳ፡ ፈተነታት፡ ፖለቲካዊ ምትእኽኻብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ምሕዝነት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ኪዳን፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ከም ኣብነት ምውሳድ ይከኣል። ኣብዞም ኩሎም ፈተነታት ከነድምዕ ዘይምኽእልና ከኣ ቀንዲ መምዘኒ ድኽመትና እዩ። ኣብ ምፍጣር እዚ ጽላል ምዕዋትናን ዘይምዕዋትና ንኹሉ እቲ እንሓልሞ ናይ ርሑቕን ቀረባን ዕላማና ዝጸልዎ እዩ። ጽላል ክንፈጥር እንተኽኢልና ነቲ ቀጻሊ ዕላማና ኣብ ምዕዋት ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ። ኣብዚ ዘይምዕዋትና ድማ ንኹሉ ባህግና ንድሕሪት ዝመልስ ውይ ኣብ ዘለዎ ንከኹድድ ዘገድድ እዩ። ሎሚ ነዚ ኣበሃህላ’ዚ ዘነጽሩ ኣብነታት፡ ካብ ዒራቕ ክሳብ ሊቢያ ብዙሓት እዮም። እቲ ኣዝዩ ዘተዓዛዝብ ድማ ከምቲ “ገ ክብሉኻዶ ትጋገ” ዝበሃል ነዚ ኣብ ጥቓና ንርእዮ ዘለና ሓደጋታት ናይ ኣቐዲምካ ሓባራዊ ጽላል ክትፈጥር ዘይምኽኣል ክሳብ ክንደይ ከም ዝሃሲ ክንመሃረሉ ዘይምኽኣልና እዩ። ወዮ “መለአበምን ኣይግበርካ፡ መለበምንከ ኣይኽላእካ” ዝበሃል ለባም ኣበሃህላና’ውን ዝተሰወጠና ኣይንመስልን።

ምምስራት እዚ ንዛረበሉ ዘለና ጽላል፡ ኣገዳሲ ጥራይ ዘይኮነ ከቢድ እውን እዩ። ኣገዳስነቱ ኮነ ክብደቱ ከኣ ካብ ተመኩሮና እንግንዘቦ እምበር ርሑቕ ኬድና ንመራመረሉ ኣይኮነን። ብዘይካዚ ኣብቲ መስርሕ ካብ ሓደ ደረጃ ናብቲ ድሕሪኡ ዝመጽእ ኣንዳተሰጋገርካ ብምጡንን ቀጻልን ስጉምትታን ብናይ ኩሎም ሰብ ዋኒን ኣስተዋጸኦን ዝብጻሕ እምበር፡ ብጻዕሪ ውሱናት ብዝላን ኣቋራጭን ዝብጻሕ ኣይኮነን። እቲ ተበግሶ ካብ ውሱን ኩርናዕ ነቒሉ መስርሑ ሓልዩ ከም ሮማዲ ዘስፋሕፍሕ ኣምበር ሎሚ ተዘሪኡ ጽባሕ ፍረኡ ዝሕፈስ ኣይኮነን። ከምቲ ዝተባህለ ዝሓለፉ ጽላል ናይ ምፍጣር ጻዕርታትና ኣብቲ ንደልዮ ዓወት ኣይበጸሓን። እንተኾነ ካብ ሕጂ ንድሕሪት ኣብ እንገብሮ ጉዕዞ ዝጠቅም ዋላ ሓንቲ ቁምነገር ኣይተረኽቦን ኢልካ ዝድምደም ኣይኮነን። ካልእስ ይትረፍ ሕጽረትና እንታይ ከም ዝነበረ ንምግንዛብ። ምኽንያቱ ንናይ ጽባሕ ዓወትና ናይ ትማልን ሎምን ድኽመትና መምህርና ስለ ዝኾነ። ግን ከኣ ክንመሃረሉኸ ቅሩባት ዲና? ዝብል ድማ ኣሎ። እንተ ተማሂርናሉ ግና መጻኢ ርህው ኣብ ምግባር ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ።

እነሆ ሎሚ እውን ካልእ ኣቋራጭ መዋጸኦ ስለ ዘየብልና ጽላል ሃሰስ ናይ ምባል ጻዕርና ክሳብ ንዕወተሉ ቀጻሊ’ዩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ፍራንክፈርትን ናይሮብን ጉዳይና፡ ጉዳይ ኤርትራ ዝዝቲ ርክባት ተገይሩ። ብዛዕባ ቦታ፡ ግዜ፡ ኣዳለውቲ፡ ተሳተፍትን ኣጀንዳን ናይቲ ርክባት ብፍላይ ኣብቶም ዘይተሳተፉ ኣካላት ስኽፍታ ተተራእየ፡ ንቡር እምበር ዘሰንብድ ኣይመኾነን። እቲ ዘሰክፍ ነዚ ተረኽቦ ኣብ ክንዲ ከም ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ኣብ ምምስራት ኩልኻ እንተጽልለሉ ጽላል ወሲድካ “ኣጆኹም ኣጆና” ምብህሃል፡ ንድሕሪት ምእንቲ ክትመልሶ ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣብኡ ዝወዓሉን ዝወደቡን ብውልቅን ብጉጅለን፡ ሕሉፍ ቁስሊ እንዳ ጐዳዳእካን ኢንታታት እንዳናደኻን ፋስን ምሳርን ስሒልካ “ቱታ ኣይትሓዙኒ” ምባል ግና፡ ምስ ኩሉ ነቶም ኣብ ከምዚ ዘይሓጋዚ ወፍሪ ተጸሚዶም ዘለዉ ኣካላት ዘለና ኣኽብሮት፡ “ምናልባት ንገለ ብግሎም ዘይፈትውዎም ኣካላት ይኹኑ ጉጅለታት ብምጥቃዕ ይፈኹሶም ይኸውን፡ እንተ ብመንጽር ምድሓን ህዝብን ሃገርን ግና ኣካይዳኦም ሓጋዚ ኣይኮነን’ሞ ናብ ውነኹም ተመሊስኩም ሕሰቡ ንብሎም።” ኮታ “ተገራሪህና ዓዲ ነድሕን፡ እምበር ተጐራሪሕና ዓዲ ኣይነጥፍእ” ዝበሃል ለባም ዘረባ ወለድና ናብዚ ናይ ሎሚ ኩነታትና ኣምጺእና ንመምዮ፡ ምእንቲ ”ኩልና እነጽልለሉ ጽላል” ክንፈጥር ክንበቅዕ ንብሎም።

24 ታሕሳስ 2015

في الأمثال الشعبية يقولون: (من اللقاء ينطلق الحوار ومن الحوار ينبثق الحل لأية مشكلة تتم مناقشتها علي مائدة الحوار)، وفي السياسة كما في كل المجالات من الطبيعي أن تتباين الآراء حيناً وتلتقي حيناً، لكن ليس كل خلاف في الرأي يؤدي بالضرورة الي الفراق والشقاق، إذ يمكن أن يتعايش الفرقاء مستندين الي ما يجمع بينهم ومتحاورين حول ما يفرقهم من وجهات النظر، وخلال مسيرة التلاقي والحوار تتقلص الفجوة بين الآراء وتذوب معظم الفوارق. كلا الفريقين يدركان عبر الزمان عبثية بعض نقاط خلافهما وموضوعية بعض النقاط مما عند كلٍّ منهما.  

 

اللقاءات أو الاجتماعات تعقد لوضع الأمور العالقة في نصابها ومن ثم الوصول الي تحديد نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف، ليستخلص من تلك النقاط الرأي المعبر عن المشترك بين المتحاورين لنرسم من ذلك السياسة المشتركة، ذلك أنه ليس هناك خيار صحيح بنسبة 100% ولا خيار خاطئ بذات النسبة، بل يتم انتقاء الموضوعي والصحيح من أجندة المناقشة من خلال مناقشة المطروح من الخيارات. إلا أن من عيوب المناقشات لرسم الخيارات الصحيحة المشتركة التمسك بالخيار الشخصي للفرد أو الجماعة واعتباره منزهاً غير خاطئ البتة واعتبار خيار الآخر محض خطأ لا يمكن قبوله أبداً ومن ثم الوصول الي طريق مسدود.

 

عند الدعوة أو التداعي لأي لقاء يتم الاتفاق علي تحديد الآتي: مكان وزمان الاجتماع، الجهات المدعوة، موضوع اللقاء والهدف الرئيس لانعقاده، أي المطلوب الوصول اليه من خلال الاجتماع. أما مهمة إيضاح وتحديد هذه العناصر فمن نصيب الجهة الداعية للاجتماع. وبالطبع لصاحب الدعوة وجهة نظره التي يحدد من خلالها عناصر الاجتماع من حيث المكان والزمان والجهات المدعوة وموضوع اللقاء والهدف منه. تقديرات الجهة الداعية في تحديد تلك العوامل قد تتفق أو تختلف جزئياً أو كلياً مع تقديرات الجهات المدعوة، لكن مع كل تحفظاتهم ليس من حق المدعوين رفض الدعوة أو التدخل في تحديد عواملها أو أجندتها، عليهم أن ينظروا للأمر برؤية الجهة الداعية وليس المدعوة.

 

خلال الأسابيع القليلة الماضية انعقد بكلٍّ من فرانكفورت – ألمانيا – ونيروبي – كينيا لقاءان يتعلقان بمناقشة الوضع السياسي الارتري الراهن، مادة اللقاءين وإن كانت واحدة تتمثل في تفحص الوضع الارتري ودراسة المخارج من أزماته، إلا أن اللقاءين اختلفا زماناً، مكاناً، مدعوين وأصحاب دعوة. بالطبع كان من المفروغ منه أن يخضع اللقاءان للمناقشة بل والتـَّــأوُّلات قبل الانعقاد وبعده، من قبل المشاركين فيهما وغير المشاركين، لكن الكل يتوقع أن تتناول المناقشات لب الموضوع لا قشوره وجوانبه التكنيكية، أي أننا نتوقع أن ينصب الحديث في مدى تلبية الاجتماعات وأجندتها الموضوع الرئيس الذي عقدت فيهما الآمال بمناقشته وإيجاد الحلول والمخارج له.

 

أما أن تتجاهل موضوع اللقاءات الجدير بالمناقشة في أي مكان وزمان وتدبج التحليلات المطولة والممجوجة عن الاعتراض علي مكان الاجتماع (المانيا، كينيا) فلم يكن بالأمر المستحق لكل تلك الجهود والطاقات العلمية والأدبية المهدرة، وإذا تساءلت: ما عذر هؤلاء في الاعتراض علي المكان؟ فلن يجيبك أحد. وإذا أجابك أحدهم عن الأسباب فلن تجد سوى إجابات هلامية معممة، لكن من باب التحجج قد يطرح البعض الهاجس الأمني في الاعتراض علي مكان اللقاء الأخير، أي نيروبي، لكن عندما يأتي مثل هذا الاعتراض من قبل من يقيمون من قمة القيادة الي أسفل قواعد العضوية بأماكن ومواقع تسرح وتمرح فيها طغمة الهقدف كيف شاءت، تدرك تماماً أن الأمر مجرد اعتراض تعلــُّــلِي للتشويش والشغب علي إنجازات اللقاءين.

 

علي مرِّ الزمان ظل المشكل السياسي الارتري يناقـَــش في عدة أماكن إقليمية ودولية، في امريكا، أوربا، الشرق الأوسط وأصقاع مختلفة من إفريقيا. وإثيوبيا تحديداً شهدت عدداً ضخماً من لقاءات المعارضة الارترية خاصةً في السنوات القليلة التي أعقبت الاستقلال، توزعت هذه اللقاءات في المدن والمواقع التالية: أديس أبابا، دبر زيت، أقاقي، أواسا، غوندر، مقلي، عدي قرات وشري، علماً أن العلاقات الأزلية والإستراتيجية بيننا وبين الشقيقة اثيوبيا كانت وستظل قائمةً يتخللها التأثـُّــر والتأثير. لذلك فإن انعقاد هذه اللقاءات خارج اثيوبيا لا يقدح في الدور الاثيوبي الايجابي تجاه الشعب الارتري سياسياً ومدنياً وإنسانياً، وخلال الأيام القليلة الماضية كان أحد قادة منظمة (مدرخ) التي نظمت ورشة نيروبي الارترية التشاورية في زيارة الي اثيوبيا عقد خلالها عدة لقاءات تتعلق بالشأن الارتري، مما يعكس تعاطف اثيوبيا العميق مع قضايانا، وما عقدنا اللقاء الحالي في كينيا جارة اثيوبيا اللصيقة إلا مكسب اقليمي آخر لقضيتنا ضم الينا دولة اقليمية أخرى تتعاطف معنا. لذا ليس من الحكمة الاعتراض علي لقائنا بكينيا لمجرد أنها جارة لا نلتقي معها بحدود برية مباشرة مثل اثيوبيا، السودان، جيبوتي.

 

في اعتقادنا لا يهم أين التقينا، في فرانكفورت، نيروبي، أديس أبابا أو الخرطوم، إنما المهم ماذا حققنا من إنجاز، البعض أيضاً قد يعد من إيجابيات ملتقانا هذا أنه عقد خارج اثيوبيا، هذا أيضاً رأي خاطئ، لذا بغض النظر عن مكان وزمان وحضور اللقاء يجدر بنا أن نعالج أخطاءنا ونجري التغيير في عقلياتنا التقليدية، أما نجاح اللقاء فلا تحدده أمزجة وتأويلات المدعوين بل الجهة الداعية هي التي تحدد نجاح أو فشل دعوتها في بلوغ الأهداف المرجوة منها.

أضف الي ذلك أ

ن حضور الملتقيين – فرانكفورت ونيروبي – لم يأتوا من العدم ولم ينزلوا من الفضاء، بل هم من مكونات المعارضة الارترية المنتمين الي خلفية مدرستي النضال الارتري – الجبهة والشعبية – ولكلٍّ من هؤلاء المشاركين في تلك الملتقيات دوره السلبي والإيجابي في مسيرة المعارضة الارترية، وإدانة هؤلاء لمجرد ضعفهم بأنهم لم ولن ينتصروا أو أن الفشل حليفهم الدائم أيضاً رأي خاطئ للغاية، هذا فضلاً عن أن النصر أو الإنجاز ليس بالسهل المنال، إنه أمر يتطلب النضال والمعاناة في الدروب الوعرة والمنعطفات الخطِـرة.

 

لننظر أننا بغض النظر عن مكان الاجتماع أنجزنا فيه التفاهمات التالية: (الحرص علي سيادة ارتريا الوطنية ووحدة أراضيها، العمل علي توحيد أهداف دعاة الديمقراطية والتغيير، استبدال النظام الدكتاتوري بنظام ديمقراطي، الإعداد لانتقال سلمي وسلس للسلطة)، ومن تفاهمات ملتقى فرانكفورت: (العمل سوياً علي تحقيق الديمقراطية والتغيير، العمل للحصول علي حل سلمي لقضايانا، التأكيد علي مبدأ حكم القانون والانتقال القانوني للسلطة، فصل الدين عن الدولة مع ضمان الدولة لحرية المعتقدات الدينية، بناء العلاقة مع دول الجوار علي أساس الاحترام لسيادة ارتريا ووحدة أراضيها، اعتبار اللغتين العربية والتجرينية لغتي تعامل للدولة مع ضمان مساواة سائر اللغات الارترية، اعتماد الحكم اللا مركزي)، إذاً ينتقل الكلام الآن الي ما إذا كان أحدنا معترضاً علي تلك التفاهمات، أم فقط يعترض علي مكان وزمان تلك التفاهمات!! إذاً فلننظر الي الأمام ونحقق تلك المطامح، لا أن نتشاءم وننظر الي الوراء ونبكي علي أطلال الأمكنة والأزمنة، لنعمل علي هزيمة السياسات غير المسئولة للهقدف واستبدال قيمه الكارثية بقيم العدالة والديمقراطية والحداثة والمواكبة.    

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰደህኤ

ኣቦ መንበር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ-ሰውራዊ ባይቶ፡ ዝነበረ ሓርበኛ ስዩም ዑቕባሚካኤል ብ17 ታሕሳስ 2005 ብሃንደበት ካብ ዝስዋእ፡ እነሆ 10 ዓመቱ መሊኡ። ስዩም ካብ ግዜ ንእስነቱ ጀሚሩ ኩለንተኡ ንኤርትራን ህዝባን ዝተወፈየ ንግዜኡን ዓቕሙን ብግቡእ ንረብሓ ህዝቡ ዘውዓለ ነይሩ። ስዩም እንተላይ ዓሰርተ ዓመት ሕሱም ማእሰርቲ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ፡ ኣብ ኩሉ መሪር ናይ ቃልሲ መድረኻትን ኣገባባትን ተፈቲኑ ጽንዓቱ ዘመስከረ ሃገራዊ ሓርበኛ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፎ ናይ ቃልሲ ምዕራፋት “ብዕራይ ናብ ዘበለ እንተበለ ዕርፊ ኣጽንዕ” ዝብል ምስላ ዘዘውትር ኣብ መትከላዊ እምነቱ ዘይዋገ ጽኑዕን ክብሎ ዝደሊ ካብ ምባል ንድሕሪት ዘይብል ተባዕ ምንባሩ ኩሎም ብቐረባ ዝፈልጥዎ መቓልስቱ ዝምስክርሉ መለለይኡ ነይሩ። ስዩም ናይ ህዝቢ ሓያልነትን ወሳንነትን ዝኣምን፡ ውዳበ ሓይሊ ምዃኑ ተቐቢሉ ዝጽዕት ስለ ዝነበረ፡ ብፍላይ ናይቲ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ሃገራዊ ማሕበር ሓረስቶት ኤርትራ ኣቦመንበር ኣብ ዝነበረሉ ግዜ፡ ብዘርኣዮ ህዝባዊ ሓልዮት “ስዩም ሓረስታይ” ዝብል ቅጽል ዝረኸበ ናብ ህዝቢ ዝቐረበ እዩ ነይሩ።

ብመሰረት’ቲ መጻኢት ኤርትራ፡ ክብራን ልኡላውነታን ዓቂባ ንክትረጋገጽ ዝነበሮ ዓሚቝ እምንቶ፡ እሞ እዚ ጽንዓትዚ ብደረጃ ውድባት እውን ከሎ ጌና ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣንጻር ዲክታቶርነት’ውን ክጅመር ኣለዎ ኢሉ ይኣምን ስለ ዝነበረ፡ ምእንቲ ምውናን ነጻ ውሳነን ርኢቶን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ ጽኑዓት ኤርትራውያን ባእታታት ሓደ ነይሩ። ንሓደጋ ተንበርካኽነት ክገልጽ እንከሎ፡ ‘’ሎሚ ብጉምብሐጉምብሕ እንተኼድና ጽባሕ ከኣ ብበጠበጥ ክንከይድ ኢና’’ ዝብሎ ዝነበረ ከኣ ካልእ ናይ ጽንዓቱ መርኣያ እዩ። ስዩም ሓድነት ሓይሊ እዩ ኢሉ ብልዑል ይኣምን ስለ ዝነበረ፡ ስማዊ ዘይኮነስ፡ ኣርሒቑ ዝጥምትን ኣስሪሑ ዘድምዕን ግብራዊ ምቅርራብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ንክፍጠር ጻዕሪ ዝገበረ፡ ኣብ ምዕቃብ ሓድነት ህዝብን መሬትን ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይወርድ ባእታ እዩ ነይሩ። መጻኢ ዝምድና ኤርትራ ዕጹው ወይ ጸቢብ ዘይኮነስ፡ ሰፊሕ ኣብ ዝዝርጋሐኡ፡ ግና ድማ ኣብ ምክብባርን ኣብ ሕድሕድ ኢድ ዘይምትእትታውን ዝሰረተ ንክኸውን ብጽኑዕ ዝኣምን’ውን ነይሩ።

እዚ ዓቕሙን ተወፋይነቱን ኣብ ውድቡ ጥራይ ከይተደረተ፡ ኣብ መላእ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ እውን ቦታ ዝነበሮ ስዩም፡ ብዙሕ ናይ ርሑቕን ቀረባን ዕማማት እንዳሃለዎ እዩ ቅድሚ 10 ዓመታት ብሃንደበታዊ ሕማም ተሰዊኡ። ስዩም ከምቲ ዝተገልጸ ንውልቁ ከይሰሰዐ፡ ግዜኡ ብግቡእ ኣብ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ዘውዓለ ስለ ዝነበረ፡ ዘጣዕሶ ከም ዘይገደፈ ፍሉጥ እዩ። ንዓና ዝገድፈልና ሓላፍነትን ሕድርን ግና ብዙሕ እዩ። ንሕና እውን “ዋላ’ኳ ብኣካል ተተፈለኻና ብዕላማ ግና ምሳና ኢኻ ዘለኻ እሞ፡ ቃልካ ኣይከነዕብርን ኢና ቅሰን” ኢልና ኢና ኣፋኒናዮ። ኣብዚ ድሕሪ መስዋእቱ ዝሓለፈ ክንዲ ሓደ ሲሶ ናይቲ ብረታዊ ቃልስና ዝወሰዶ ግዜ ካብቲ ሕድርታቱ ክንደይ ተግቢርና? ከኣ ኣብዚ ናይ ዝኽሩ ኣጋጣሚ ኮይና ነብስና ክንሓትት ናይ ግድን እዩ። ከነፋንዎ እንከለና ቃል ዝኣቶና ንሕና ናይ ሽዑ ኣባላት ሰውራዊ ባይቶ ናይ ሎሚ ኣባላት ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣባላት ጥራይ ዘይኮና፡ መላእ ደንበ ተቓውሞን ደላይ ፍትሒ ኤርትራውን ምንባርና ኣይርሳዕን። ስዩም ምስ ተሰወአ ካብ ኩሉ ኩርነዓት ዝተራእየ ስንባደን ሕራነን ዝተዓዘቡ ወገናት “ስዩም ሓረስታይስ ምስተሰወአ እምበር መሊሱ ገኒኑ” ዝበሉ ውሑዳት ኣይነበሩን። ስዩም ሓመድ ናይዛ ኩለንተናኡ ዝኸፈለላ ኤርትራ ብዘይምልባሱ “ ስዩም ዘይቅበረላ ኤርትራስ ኣይኤርትራናን” ክሳብ ምባል ዝበጽሑ ኣደነቕቱ ምንባሮም እውን ተኸታቲልና ኢና። እዚ ናይታ ዋጋ ዝኸፈልካላ ሃገር ኤርትራ፡ ካልእ ጸጋታት ምርካብ ተሪፉስ ምስተሰዋእካ ሓመዳ ናይ ምትርኣስ መሰል ዘይምርካብ፡ ኣብ ስዩም ከይተደረተ ካለኦት ሓርበኛታት እውን ኣብ ፈቐዶ ዝተዓቑቡለን ሃገራት ይቕበሩ ኣለዉ።

እዚ ሓርበኛ ጀሚሩ ክንምለኦ ካብ ዝገደፈልና ሕድርታት ሓደ፡ ብሓፈሻ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ኣብ መትከል ፍልልያዊ ሓድነት ኣሚንካ ሓቢርካ ዘስርሕ ኩነታት ናይ ምፍጣር ዕማም ክኸውን እንከሎ፡ ብፍላይ ድማ ምርግጋጽ ፍጹማዊ ሓድነት ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራን ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራን ነይሩ። እዚ ክልቲኡ ሰልፍታት ሰሚሩ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ስም ካብ ዝሕዝ ድሮ 5 ዓመታት ኮይንዎ ኣሎ። በዚ ዓወት ስዩም ከም ዝቐስን ርግጸኛታት ኢና። እቲ በዚ ሰልፊዚ ኣቢልካ ሓያል ዓቕሚ ፈጢርካ ብቑዕ ናይ ለውጢ ሓይሊ ናይ ምዃን መስርሕ ከኣ ቀጻሊ ኣሎ። እቲ ሰፊሕ ጽላል ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ናይ ምርግጋጽ ጻዕሪ’ውን ህያው ኣሎ። ኣብዚ እውን ከምቲ ዝድለ’ኳ ተዘይሰለጠናስ ቃል ስዩም ከየዕበርና ብዘይምሕላል ንሰርሓሉ ዘለና እዩ። ንመጻኢ እውን ካብዚ ወጻኢ ካልእ መማረጺ ስለ ዘየብልና ክንቅጽሎ ኢና። እንተኾነ እዚ ዕማም ብናይ ኩልና ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን ድምር ጻዕርን ተወፋይነት እምበር በይንና ኣብ መፈጸምታ ነብጸሖ ስለ ዘይኮነ፡ ካብዚ ኣገዳሲ ኣጋጣሚ፡ ናብ ኩሎም እዚ ጉዳይ ዝምልከቶም ኤርትራዊ ናይ ለውጢ ሓይልታት ተኸኣኢልካን ተኸባቢርካን፡ ኣብቲ ዘሰማመዓካ ብሓባር ናይ ምስራሕ መጸዋዕታና ነሕድስ። ድሕሪ መስዋእቲ ስዩም ኣብ ዘካየድናዮም ጉባአታትና እውን ካብዚ መስመርዚ ፈልከት ከምዘይንብል ኣረጋጊጽና ኢና። ንመጻኢ’ውን ከምኡ።

ሎሚ ዝኽሪ 10ይ ዓመት መስዋእቲ ስዩም ንዝክር ኣሎና። ኣብዚ ዝኽሩ ብዛዕባ ዝሓለፎ ምዕራፋት ቃልስን ቅያታቱን ክንዝክርን ከነዘንቱን ናይ ግድን እዩ። እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ኣጋጣሚ ግና እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ቀንዲ ቆላሕታና ከምቲ ከነፋንዎ እንከለና “ቅሰን ዝጀመርካዮ ኣብ መወዳእታ ከነብጸሕ ኢና” ዝበልናዮ፡ ሕጂኸ ኣብቲ ቃልናዶ ጸኒዒና ኣለና ወይስ ኣይፋልናን? ዝብል ሕቶ ኢና ክንምልስ ዝግበኣና። መልስና “እወ ሕጂ’ውን ኣብ ቃልና ኣለና” ከም ዝኾነ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ተግባርና ዝምስክሮ እዩ። ብመሰረት እዚ ቃል ናብ ተግባር ክንሰግር እንከለና ዝያዳ ቅልጣፈን ተወፋይነትን ከም ዝሓተና ከኣ ቃል ስዩም ጥራይ ዘይኮነ ህልዊ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን እውን የገድደና እዩ። ስለዚ ኢና ከኣ ነዚ ኣጋጣሚ “ስዩም ብኣካል እምበር ብሕልናስ ኣይተፈላለናን” ብዝብል ዘይዓመምናዮ ዕማም ንምዕማም ከም መንጠሪ ክንጥቀመሉ ዝግበኣና።

ስዩም ኩለንተናኡ ንህዝብን ሃገርን ዘወፈየን ኣብቲ መስርሕ ነብሱ ከብቅዕ ዝጽዕትን ነይሩ ክንብል እንከለና፡ ከምኡ ንክገብር ናቱ ተባዕ ውሳነ ጥራይ ዘይኮነ፡ ናይ ቤተሰቡ ደገፍ’ውን ቀሊል ከም ዘይነበረ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን። ሳላዚ ናይ ቤተሰቡ ምድግጋፍ ድማ ስዩም ዝባኑ ቀሊዑ ተቓሊሱ ጥራይ ዘይኮነ፡ እነሆ ደቁ እውን ዓብዮም ሓላፍነት ተረኪቦም፡ ሎሚ ነቲ ዝያዳ ንዓኣቶም ንሃገሩ ዝተወፈየ ሓርበኛ ኣቦኦም ኣብ ዝዝክርሉ ደረጃ በጺሖም ኣለዉ። ብዝገድፈሎም ነገራዊ ውርሻ ዘይኮነስ፡ በቲ ዘውረሶም ቅያን ሓርበኝነትን ከም ዝሕበኑ ድማ ንጹር እዩ። ስለቲ ተቓሊሱ ንከቃልሰና ዝኸፈልዎ ዋጋ ድማ ነመስግኖም።

17 ታሕሳስ 2015