EPDP Editorial

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰደህኤ

 

ኤርትራውያን ንሃገሮም የኽብርዋን ማዕረ ኣዲኦም ይሰርዑዋን። እዚ ጥቡቕ ምትእስሳር ኤርትራውያንን ኤርትራን ዕድሚኡ ነዊሕ፡ ክብደቱ ረዚን እዩ። ኤርትራውያን ካብ ብዙሕነቶም ዝነቅል ፍልልያቶም ከም ዘለዎ ኮይኑ፡ ሃይማኖት፡ ዓሌት፡ ከባብን ቋንቋን ከይገደቦም ብሓባር ንሃገሮም የፍቅርዋን የዚሙላን። ከም መግለጺ ዘለዎም ዕዙዝ ፍቕሪ ድማ ኣንጻርቶም መልክዓ ደዊኖም ህዝባ ዝረግጹ ወጻዕታ ካብ ዘመን ናብ ዘመን ክቃለሱላ ጸኒሖምን ኣለዉን።

እቶም ሰንሰለታውያን ወጻዕትን ገዛእትን ኤርትራ ነቲ ኤርትራውያን ከም መግለጺ ፍቕርን ክብርን ሃገሮም ዘካይድዎ ቃልሲ፡ ነብሶም ንምድሓን ዘይመክዑ ክህብዎ ከም ዝጸንሑ ኩልና ንፈልጦ እዩ። ንኣብነት’ኳ ስርዓት ደርግ ነቶም ንናጽነት ሃገሮምን ክብሪ ህዝቦምን ዝቃለሱ ዝነበሩ ሓርበኛታት “ጡብ ኣዲኦም ነኸስቲ” ብዝብል እዩ ንመግዛእቱ ንዝተቓወመ ኤርትራዊ ኣካል ከም ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝተሰለፈ ኣምሲሉ ከቕርቦ ዝፍትን ዝነበረ። እንተኾነ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተነጺሉ ደኣ ተሳዕረ እምበር፡ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ክነሱ ፈታዊኡ ተመሲሉ ክድሕን ዝመሃዞ ተንኮል ኣየድሓኖን።

ኣቶም ምእንቲ ፍትሕን ኩሉ መሰላትን ኣንጻር ህግደፍ ንቃለስ ዘለና ኤርትራውያን፡ ነቶም ምእንቲ ክብርን ናጽነትን ኤርትራ ዝሓለፉ ሰማእታትና ነኽብሮምን ወርትግ ንዝክሮምን። እቲ ክቡር ዋጋ ዝኸፈልሉ ኣርሒቑ ዝጥምት ዕላምኦም ተዓዊቱ ህዝቢ ኤርትራ ናይ መስዋእትነቶም ጸጋ ተጠቃሚ ክኸውን ዘይምኽኣሉ ከኣ ንሓዝን። ሓዘና ግና ተኾርሚዃ ብምቑዛም ዘይኮነስ ነቲ ሰማእታት ዝተለምዎ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ብምቅላስ እዩ። እዚ ኣብ ደንበ ተቓውሞና ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ከኣ ምስ ኩሉ ሕጽረታቱ መሰረታዊ ዕላምኡ ሕድሪ ሰማእታት ዘይምጥላም እዩ።

ጉጅለ ህግደፍ ካብቲ ካብ ዝሓለፉ ገዛእቲ ኤርትራ ዝተማህሮ ተንኮላት ሓደ፡ ጸረ ህዝብነቱ ተቓሊዑ ካብቲ ህዝቢ ተፈልዩ ንከይውቃዕ ምስቲ ህዝቢ ከም ቁርዲድ ምጥባቕ እዩ። ሓቀኛ ጸረ ህዝቢ ባህርያቱ ንምኽዋል ከኣ ናይቲ ብተግባር ዝጠለሞ ህዝብን ዝረሰዖም ሰማእታትን ፈታውን ተሓላቕን መሲሉ ንምቕራብ ወትሩ ናይ ሓሶት ገዓር የስምዕ። “ንሕና ህዝቢ ንሕና ሃገር” ዝብል ናይ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ፈሊጥ ኣምሪሑ ድማ ሓድሽ ሳይንስ ክምህር ይፍትን። ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዘይሓልፍ ዋና ሃገሩ፡ ጉጅለ ህግደፍ ግና ግዚያዊ ህልውና ዘለዎ ዘጥፈኦ ኣጥፊኡ ሓላፊ ክነሶም፡ ህዝቢ ኤርትራን ህግደፍን “ናይ ሓደ ቅርሺ ክልተ ገጽ” እዮም ይብል። ኣብቲ ሓቂ እንተመጺእና ግና ዝምድና ህዝቢ ኤርትራን ህግደፍን “ሕቕን ከብድን” እዩ።

ሕሉፍ ሓሊፎም ሓንሳብ ብህግደፍ ምስ ሰኸሩ ናብ ባህርያዊ ውነኦም ምምላስ ዝጸገሞም ኣምለኽቲ ህግደፍ “ ኣንጻር ህግደፍ ምቅላስ ማለት ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ምስላፍ፡ ናብ ህግደፍ ዘይፈትዎም ሃገራት ምጋሽ ክድዓት’ዩ” ዝብል፡ ብኹሉ መምዘኒ ካብ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ኣካል ክመጽእ ዘይትጽበዮ ኣውያት ከስምዑ ነዳምጽ ኣለና። ምዓስ እዚ ጥራይ፡ ኣንጻር ጉጅለ ህግደፍ ምቅላስስ ንክቡር ደም ሰማእታት ኤርትራ ምስትንዓቕ እዩ ክሳብ ምባል ዝመጣጠሩ’ውን ኣለዉ እምበር። ኣብዚ እነሆለ “ካብ በዓል ጣፍስ በዓል ኣፍ ወይ ኮር ተገልበጥ” ዘብል መስደመም። ናይ’ዚ ኩሉ ኮለል መልእኽቲ ድማ “ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ቃሕ ከም ዝበሎ ይግዘኣዮ ግደፍዎ” ንምባል እዩ።

እንተ ንዓና፡ እቲ ብዘይሕለል ፍትሓዊ ቃልሲ ዝሓልፍ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራን ካብቶም በብግዜኡ ዝተሳዕሩ ሓይልታት መግዛእቲ ዘውርድዎ ዝነበሩ በደል ብዘይፍለ ንህዝብና ሓመድ ድፋጫኡ ዘስትዮ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍን በበይኖም፡ እኳደ ኣዝዮም ዝጻረሩ ምዃኖም ኢና ንኣምን። ቃልስና ኣንጻር ጉጅለ ህግደፍ ከኣ ኣብ ድሌትን ትጽቢትን ህዝብና ዘትከለ ፍትሓዊ እዩ።

ወለድና ሓደ ጉዳይ ካብ መጀመርታኡ ከም እተበላሸወ ክገልጹ ክደልዩ እንከለዉ፡ “ቆርበት ኣበይ ተበላሽያ? ኣብ ምንፋሓ፡ ኣይኣብ ምንፍሓን ኣብ ምጥበሓ” ይብሉ። ጉጅለ ህግደፍ ናጽነት ኤርትራ ተበሲሩ፡ ህዝብን ሃገርን ክመርሕ ምስ ጀመረ ኩሉ ኣካይዳኡ ናይ ዓመጽን ሸፈጥን እዩ ኮይኑ። ንህዝቢ ኤርትራ ክሒድዎን ኣዋሲንዎን። ንማዕጾ ብዙሕነት ከኣ “ ደጊም ብውድባት ሓሸውየ የለን” ብዝብል ብደዐ ኣጽይዎ። ነቲ ሒዝዎ ዝመጸ ግንባርን ተጋደልቱን እውን ኣየናሕሰየሎምን። “ህግደፍ” ናብ ዝብል ሓድሽ ቅዲ ኣሻርዩ። እቲ ዘይግልጽነቱ ኣብ ልዕሊ’ቲ ምእንቲ ናጽነት ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ኤርትራን ሓርበኛታቱን ጥራይ ተደሪቱ ኣይተረፈን። ካብዚ መሊኡ ዝፈሰሰ ትዕቢትን ዘይውሕሉል ኣካይዳን ህግደፍ እምበኣር ብፍላይ ናብ ጐረባብቲ ብሓፈሻ ድማ ናብ ሕብረተሰብ ዓለም እውን ጀርበብ ኢሉ እዩ።

ብዙሓት ናይ ደገ ተዓዘብቲ ወገናት፡ ናይቲ ጉጅለ ኣዚሩ ዘይሓስብን ኣርሒቑ ዘይጥምትን ዲፕሎማሲያዊ ኣካይዳ፡ ኣብኣቶም ዝተጀመረ ይመስሎም ነበረ። በዚ መሰርት ነቲ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጽሞ ዝነበረ በደል ዝህብዎ ዝነበሩ ቆላሕታ ካብቲ ክኾኖ ዝግበኦ ንታሕቲ ምንባሩ ኩልና እንከታተሎ ዝነበርና እዩ። እቲ ጉጀለ እውን ነቲ ናይ ግዳም ሓይልታት ምዝንጋዕ መዝሚዙ፡ ሓቀኛ ፖለቲካዊ ምስሊ ኤርትራን ህዝባን ዓባቢጡ ክጓዓዝ ዕድል ረኺቡ። ካብዚ ተበጊሱ ከኣ፥ ዘይክውንነታዊ ድራማታት እንዳመሃዘ ከታልል ፈቲኑ ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ሕጂ እውን ሸፈጡ ኣየቋረጸን። እንተኾነ እዚ ፈጠራዊ ናይ ሓሶት ምስሊ፡ ነቲ ሓቀኛ ጸረ ህዝብን ሃገርን ባህርያቱ ክኽውሎ ኣይከኣለን። ቅትለት ኣብ ማይ ሓባር፡ ማእሰርቲ ጉጅለ 15፡ ምዕጻው ናይ’ቲ ተቐልቂሉ ዝነበረ ብሕታዊ ሚድያታትን ምእሳር ጋዜጠኛታቱን፡ ናይ ዶብ “ተኲስካ ቅተል ፖሊሲኡ፡ ኣብ ህልቂት ላምፓዱሳ ዝተኸተሎ ኣተሓሕዛ፡ ምስዚ ናይ 3 ማዝያ 2016 ቅትለት መንእሰያት ወሲኽካ ካብቶም ነቲ ክሓብኦ ዝፍትን ዝነበረ ጸረ-ህዝቢ ባህሪኡ ካብ ዘቃልዑ ተረኽቦታት እዮም።

ብዘይካቲ ግጉይ ኣተሓሕዛኡ ንዘቤታዊ ጉዳያት፡ ምስ ናይ ቀረባ ይኹን ናይ ርሑቕ ኣካላት ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታቱ እውን ሎሚ ዕርቃኑ ወጺኡ እዩ። ከም መርኣያ ናይ ምሒር ምንጻሉ ድማ “ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ” ዝብል “ኤርትራን ህዝባንስ እዚ ኮይኑ ዕድሎም” ዘብል ሳጓ ወጺእዎ እዩ። ካብ ብዓንተብኡ’ውን ከምቲ “ላምሲ ፍርቂ ጐና ሰቢሓ፡ ፍርቂ ጐና ኣይትዓብርን እያ” ዝበሃል ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ፈሺሉ፡ ምስ ካለኦት ሰናይ ዝምድና ኣብ ምፍጣር ክዕወት ክትጽበዮ ዘጸግም እዩ። እነሆ ከኣ ብዓድን ብግዳምን ጸረ ህዝብን ንጹልን ክኸውን ተገዲዱ።

ምስ እዚ ኩሉ ግና ትንፋሱ ክሳብ ዘላ ትልኽ ክብል ባህርያዊ ስለ ዝኾነ፡ ብዙሓት ናይ ጻዕረሞት ድምጽታት ናብ ውሽጢ ኮነ ናብ ግዳም ከስምዕ ንከታተሎ ኣለና። ምስዚ ኩሉ ግና ካብቶም ዘዕሽዎም ወገናት፡ እቶም መንነቱ ዝበርሃሎም ከም ዝበዝሑ ኩነታት የረደኣና’ሎ። ኣብ ቅድሚ ሕብረት ኤውሮጳ ብዙሕ ምሒሉን ጥሒሉን “ቁሩብ ገንዘብ ክትኮበለይ እዩ” ዝብል ድምጺ ክነዝሕ ጀሚሩ ነይሩ። ደሓር ግና ነቲ መዕሸዊ መብጸዓታቱ፡ እቲ ሓቀኛ መንነቱ ስለ ዝዓብለሎ እነሆ ዝሰለጦ ኣይመስልን። ነቲ “ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግዜ ከምቲ ዝተኣወጆ ክድርቶ እየ” ዝብል ሓሶቱ ጌና ቀለሙ ከይነቐጸ፡ እነሆ ናይ ኣገልግሎት ግዜ ምድራት ተሪፉስ፡ ነቶም ናይቲ ደረት ዘየብሉ ባርነት ግዳያት “ብተመልከተለይ” ከም ዝቐተሎም፡ ወያ ብሕሶት ከዕሽዋ ኢሉ ዝነበረ ዓለም ትርእን ትሰምዕን ኣላ። ህዝቢ ኤርትራስ ካብ ጉጅለ ህግደፍ እምነቱ ካብ ዘልዕል ነዊሕ ግዜ ስለ ዝገበረ፡ እዚ ዳሕረዋይ ተግባር ህግደፍ መመሊሱ ዘጉህዮ እምበር ዝሕደሶስ ኣይኮነን።

ስለዚ ህግደፍ ይመስሎ ደኣ ይኸውን እምበር፡ ዝረገጾ መሬት ካብ ምህማምን ዝተሳፈራ መርከብ ካብ ምጥሓልን ዝዓግቶም ሓይሊ የለን። እቲ ምንቁልቋሉ ከኣ ቀጻሊ እዩ። እንተኾነ እቲ ናይ ቁልቁል ጉዕዞ ናብ ውድቀት ተዘይቀልጢፉ፡ ክለኻኽም ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ደፊእና ከነቐልጥፎ ናይ ግድን እዩ። እቲ ሎሚ ካባና ካብ ደለይቲ ለውጢ ትጽቢት ዝግበር ምቅልጣፍ ነቲ መስርሕ ምንቁልቋል ጥራይ ኣይኮነን። እቲ መስርሕ ዝገድፎ በሰላ ጽባሕ ኣብ ኩለመዳያዊ ዳግመ ህንጻ ህዝብን ሃገርን ዝጻባእ ከምዘይከውን ምግባሩ’ውን ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዕማም እዩ። እዚ ከኣ ተኸኣኢልካ ብሓባር እምበር፡ እንዳተነጻጸግካ በበይንኻ ዝዕየ ኣይኮነን።

عندما نكتب أو نتحدث عن طغمة الهقدف الحاكمة بالطبع لا نتحدث عن تنمية أو رخاء أو استقرار، بل عن حرب وضرب ودمار وانهيار، وكالمعتاد ارتكب نظام هذه الطغمة في الثالث من أبريل 2016م مجزرةً جديدة بحق فلذات أكباد شعبنا من مجندي الخدمة العسكرية الإجبارية، وذلك أمام الملأ وفي عاصمة البلاد ومدنها الأخرى وفي شوارعها وأزقتها المزدحمة بالمارة والجلوس، قد يختلف الشكل لكن المحتوى معهود من هذا النظام، إنها مواصلة لنهجه في عمليات الضرب في المليان في كلٍّ من ماي حبار، عدِّي أبيتو وسجون الأقاليم وساحاتها وشوارعها العامة، فعند ارتكابه مجزرة ماي حبار بحق معوقي حرب التحرير في العام الثاني مباشرةً لإعلان الاستقلال حاول كثيرون أن يقنعونا ببراءة النظام من تعمد فعلٍ كهذا، فنسبوا الفعل الي الخطأ والنسيان أو ما شابه ذلك. يومها وصف النظام هؤلاء الأبطال الأبرياء الذين تحركوا من معسكرهم بماي حبار علي كراسيهم المتحركة قاصدين العاصمة للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم، وصفهم بالمدللين ومن يطلبون ثمناً لنضالهم، ولحسم حركتهم في مهدها قرر النظام أن يجعل تحركهم عبرة للآخرين فأطلق عليهم النار ليس للتخويف ولا للإنذار وإتاحة الفرصة للتنحي عن مضرب النيران بل متعمداً قتلهم وحصدهم جملةً مع سبق الإصرار والترصد. أضف الي ذلك قمعه انتفاضات الهرب والتمرد التي ينظمها السجناء في بعض السجون أحياناً، فينفذ عليهم حراسهم أحكاماً بالإعدام لم تصدر عليهم من القضاء.

 

إنما حدث في الثالث من أبريل 2016م وتجاوز صداه ارتريا حتى صار حديث وسائل اعلام عالمية إنما هو رسالة واضحة من النظام الي عدة أطراف. إن أول المعنيين بهذه الرسالة هم المواطنون الارتريون ومفادها أن مصير من تحدثه نفسه بشيء كهذا فذاك مصيره وعليه أن يتحمل المسئولية، والرسالة موجهة بصفة أخص الي الشاب الارتري أينما كان، ونحن بالطبع ولأسباب عديدة ننتظر الكثير من الشباب، فهو عماد القوات النظامية المضطهدة مثلها مثل أفراد شعبها الأعزل والبريء، لذلك يعنيها ما يعني شعبها من التغيير واسترداد الحقوق. ومن مميزات تلك القوة أنها الأفضل تنظيماً وانضباطاً فضلاً عن حملها لأقوى أداة ردع وإخضاع. وفي ذات الوقت هي القوة المعنية الأولى بما حدث في ذلك اليوم الأسود، يوم الثالث من أبريل 2016م، وهذه رسالة هامة وصلت الي تلك القوة، فماذا تنتظر لتقوم بما يتوقعه منها الكثيرون بفارغ الصبر، عليها إذاً أن تقطع الرجاء من هذا الطاغية ونظامه وتصوب أداتها القتالية الفاعلة الي صدور أفراد الطغمة الحاكمة، نحن نعلم أن تلك القوة ليست مسرورة مما بدر منها تجاه مواطنيها الأبرياء، لكن من العيب وقلة النخوة والشهامة من تلك القوة وهي تملك الأداة الحاسمة أن تبكي وتنتحب مع النساء العاجزات عن امتلاك القوة اللازمة لتحقيق أمنياتهن في التغيير.

 

شق من الرسالة أيضاً موجه الينا نحن في معسكر المعارضة، مفاده أن الشعب قد فاض به الكيل فهو ينادينا لنكون له طوق النجاة من الغرق، وردُّنا علي ندائه ليس بحاجة الي شرح، إنه باختصار تأجيل الخلافات الجانبية والتعجيل بإنجاز المهمة العاجلة، مهمة تنحية النظام، أس الشر والبلاء. أدوارنا في هذه العملية وإخلاصنا السياسي والتنظيمي لها سوف تتمايز في محك العمل وليس ونحن جميعاً جلوس في انتظار جودو الخير أو الشر.

 

 

تبقى من متلقي الرسالة جانب العالم والإقليم، مجلس الأمن ودوله الأعضاء، الاتحاد الاوربي ودوله الأعضاء، الاتحاد الافريقي ودوله الأعضاء، جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول الأعضاء، الهيئات والمؤسسات الدولية والاقليمية، وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ...الخ، كل هؤلاء معنيون بما حدث في ارتريا في الثالث من أبريل 2016م. ليس هؤلاء بحاجة بعد هذه الحادثة الي دليل يدلهم علي كذب وتخرصات وعود النظام بتقنين وتحديد مدة الخدمة الإجبارية وتحسين وتصحيح أوضاع حقوق الانسان، لذلك فليكفوا عن فتح خزائنهم للنظام تشجيعاً له علي إدخال إصلاحات لا يعرفها ولا تشبهه. وعلي مفوضية حقوق الانسان الدولية أن تسجل هذه الحادثة الجديدة في أحدث صفحة من سجل النظام الأسود في هذا المجال، بل وكافة المجالات.

 

الرسالة الموجهة لجميع الأطراف واحدة لكن الأدوار تتباين، فأول المعنيين هم الارتريون الذين يقع علي رقابهم عبء الدكتاتورية الثقيل والأدوار الأخرى، العالمي منها والإقليمي، أدوار داعمة، علينا أن نلبي ما ورد في التصريح الصحفي لرئيس حزب الشعب الديمقراطي الارتري بهذا الخصوص (نوجه النداء بأعلى الأصوات الي الشعب الارتري الأبي أن ينهض ويريح البلاد والعباد من هذا الكابوس الجاثم علي صدره، كابوس الدكتاتورية، حيث لا راحة ولا استقرار لبلادنا وكل المنطقة إلا بإزاحة هذا النظام الدكتاتوري الأرعن المسلط علي رقاب الشعب والقذف به الي مزبلة التاريخ). لذلك فلنجدِّد عزيمتنا النضالية ونوحد جهودنا للقيام بهذه المهمة الملحة، مهمة إنقاذ الشعب والوطن، أما النظام فلن يغير ما اعتاد عليه من إجرام بحق الشعب والوطن، حتى نتولى بأنفسنا مبادرة جمع الصف وطلب دعم العالم والإقليم لاجتثاثه من الجذوروالقذف به الي مزبلة التاريخ كما ورد في التصريح.

                                          

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ብዛዕባ ጉጅለ ህግደፍ ክንዛረብን ክንጽሕፍን እንከለና። ኩሉ ግዜ እነልዕሎም ጉዳያት ናይ ጥፍኣትን ዕንወትን እምበር፡ ናይ ልምዓትን ብሩህ ተስፋን ኣይኮኑን። እነሆ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 3 ማዝያ 2016 እዚ ጉጅለ በቲ ልሙድ ኣረሜናዊ ተግባሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣስካሕካሒ ስጉምቲ ወሲዱ። እዚ ተረኽቦ ምናልባት ኣብ ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባቡ ተዘይኮይኑ ብባህሪኡ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን። ስለምንታይ መቐጸልታ ናቲ ኣረሜናዊ ፍጻመታቱ ኣብ ማይሓባር፡ ዓዲ ኣብየቶን ካለኦት ኣብ ዶባት “ተኲስካ ቅተል” ዘጠቓልል ናውራም ተግባራቱ ስለ ዝኾነ። ኣብቲ መጀመርያ ከም ናይ ማይ ሓባር ዝኣመሰሉ ስጉምትታት ክውሰዱ እንከለዉ “ ምናልባት ካብ ምቁጽጻር ወጻኢ ኮይንዎ ይኸውን እምበር፡ ህግደፍ ከመይ ገይሩ ኮነ ኢሉ ከምዚ ይገብር?” ዝበሉ ግሩሃት ኤርትራውያን ውሑዳት ኣይነበሩን። እቲ ጉጅለ ግና ነቶም ብዘይካ መሰል ምሕታት ካልእ ኣበሳ ዘይነበሮም ስንኩላን “ሓንቂቖም” ብዝብል ኣቃጫጭ እዩ ገሊጽዎም። እዚ ከኣ ኮነ ኢሉ ንምርዓድ ዝወሰዶ ስጉምቲ ምንባሩ ዘረጋግጽ እዩ። ነቲ ናይ ወርትግ ኣልማማዊ ማእሰርትን ቅትለትን እንተውሲኽናሉ ከኣ ዕምቆት ናይቲ ብጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ዘመልክት’ዩ።

እዚ ናይ 3 ማዝያ 2016፡ ካብ ኤርትራውያን ሓሊፉ ንዓበይቲ ማዕከናት ዜና’ውን ዘዛርብ ዘሎ ፍጻመ ናብ ብዙሓት ወገናት ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣለዎ። መላእ ህዝቢ ኤርትራ እዚ መልእኽቲ ካብ ዝበጸሖም ወገናት ቅድሚት ዝስራዕ እዩ። ነዚ መልእኽቲ ዝህቦ መልሲ ድማ ንዓኡ ዝምልከት ከቢድ ሓላፍነት’ዩ። ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ድዩ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ኣሎ ብዘየገድስ እዚ መልእክቲ ብቐጥታ ይምልከቶ እዩ። ካብኡ እንጽበዮ መልሲ ከኣ ብብዙሕ ምኽንያታት ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ። ብእምነትና ሰራዊት ኤርትራ ውጹዕ እዩ። ረብሓኡ ድማ ኣብ ድሌት ህዝቢ ዝማእከሉ ለውጢ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ብዝሓሸ ኣገባብ ዝተወደበን ኣገዳዲ መሳርሒ ዝዓጠቐን እዩ። ኣብዚ ናይ 3 ማዝያ ጸሊም መዓልቲ ከኣ “ቃታ ዝሰሓበ ንሱ’ዩ” እዩ ዝበሃል ዘሎ። እነሆ ከኣ መልኽቲ በጺሕዎ። ንመልሱ ብዙሓት ወገናት ብሃረርታ እዮም ዝጽበይዎ። እቲ እንኮ ብተግባር ከህቦ ዝግበኦ ሓቀኛ መልሲ ከኣ ኣፈሙዙ ኣንጻር ውሱናት ኢዶም ብደም ዝተሓጽቡ መራሕቲ ህግደፍ ምቕናዕ ጥራይ እዩ። እቲ መሳርሒ ኣብ ኢዱ እንዳሃለወ፡ ምስተን ለውጢ እንዳበሃጋ ዓቕምን መሳርሕን ዝሓጽረን ኣደታት ኤርትራ ኮይኑ ደኒኑ ክነብዕ ኣየምሕረሉን እዩ። በቲ ዝረአ ዘሎ ቀታሊ ፍጻመታት ሕጉስ ከም ዘይኮነ ግና ንርደኦ ኢና።

እዚ መልእኽቲ ንዓና ንተቓወምቲ ሓይልታ ኤርትራ ብዓብይኡ ይምልከተና እዩ። ህዝብና ኣብ ኣዝዩ ኣጨናቒ ኩነታት ኮይኑ ናይ “ኣድሕኑኒ” መልእኽቲ የመሓላልፈልና ከም ዘሎ ዘመልክት ስለ ዝኾነ። መልስና እንታይ ክኸውን ከም ዝግበኦ ከኣ ፍሉጥ እዩ። “ኩሉ ፍልልያትካ ክኢልካን ኣመሓዳዲርካን ነዚ ሓደገኛ ጉጅለ ምውጋድ።” ነዚ ንምትግባር ክሳብ ክንደይ’ዩ   ፖለቲካዊ ተወፋይነት ኣና ከኣ ኣብ መስርሕ ዘሎ ዘይተኸፍለ ዕዳና እዩ።

ብሓፈሻ ሕብረተሰብ ዓለም፡ ብፍላይ ድማ ንጉዳይ ኤርትራ ቀሪቦም ክጨናጨኑ ዝግበኦም፡ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራትን ኣባል ሃገራቱን፡ ሕብረት ኤውሮጳን ኣባል ሃገራቱን፡ ሕብረት ኣፍሪቃን ኣባል ሃገራቱን፡ ሕብረት ሃገራት ዓረብን ካለኦት ዓለም ለኻውን ዞናውን ትካላት’ውን ነብዚ ናይ 3 ማዝያ ፍጻመ ግቡእ ቆላሕታ ክህብዎ ዳግማይ ምትሕስሳቦም ኣገዳሲ እዩ። ብሓሳዊ መብጸዓታት ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ጉዳይ ኣሃገራዊ ኣገልግሎት ተታሊሎም ሃንደፍ ኢሎም ናይ ገንዘብ ካዝናታቶም  ከይከፍትሉ’ሞ ግፍዓዊ ቅልጽሙ ከይስውድ ከኣ ከስትብህሉ ይግበኦም። ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ዝምርምር  ዘሎ ኮሚሽን ነዚ ባዕሉ ኳሕኲሑ ዝመጾ ዘሎ ናይ ግፍዒ ጭብጥታት ቅድሚት ክሰርዖ ይግበኦ።

ምስ እዚ ኩሉ እቲ ጾር ኣብ እንግደዓ ኤርትራውያን ተጻዒኑ ዘሎ መስገደል እዩ። እቲ ናይ ካለኦት ወገናት ኣበርክቶ መመላእታ እዩ። ስለዚ ከምቲ ነዚ ኣስንባዲ ፍጻመ ምኽንያት ብምግባር፡  ኣቦመንበር ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ    ዘውጸኦ ህጹጽ ጋዜጣዊ መግለጺ ህዝቢ ኤርትራ፡ ነዚ ኣብ እንግድዕኡ ተጻዒኑ ዘሳቕዮ ዘሎ ኣረሜናዊ ስርዓት’ዚ፡ ከይኣለየ ክርህዎ ፈጺሙ ዘይሕሰብ ስለዝዀነ፤ ሆ ኢሉ ተላዒሉ ሓንሳብን ንሓዋሩን ናብ ናይ ታሪኽ ጕሓፍ ክድርብዮ ጻውዒትና ነቕርብ።”  ዝበሎ፡ ቃልስና ብሓድሽን ሓባራውን ህዝቢ ናይ ምድሓን ኒሕ ክቕጽል ይግበኦ። ጉጀል ህግደፍ ግና፡ ክሳብ ብናይ ሓባር ቃልሲ ዘይሰዓርናዮ  በዚ ቀታሊ መንገዱ ክቕጽል እዩ።

تاريخ ارتريا وشعبها تاريخ حقب نضالية صامدة ومشرِّفة. وهذا لم يفرضه الشعب الارتري بل فرضته عليه الحقب الاستعمارية المتتالية عليه. ولأنه لم يكن شعباً متعطشاً للدماء اختار أن يبدأ نضالاته سلماً ما أمكنه ذلك. لكن المستعمرين وأعوانهم استغلوا صبر الشعب الارتري وحاولوا استخدام العنف معه، ولحرص المستعمرين علي الاحتفاظ بارتريا لموقعها الاستراتيجي لم يلق المستعمرون بالاً لرفض وتمرد الشعب علي بقائهم في دياره. وبالتالي وُضِــع شعبنا بين خيارين أحلاهما مر، إما الاستسلام وإما النضال بأعلى وأقوى ما يملك لنيل الاستقلال وطرد المستعمر، فاختار الخيار الأخير وأعلن ثورته التحررية المسلحة في 1961م. بالطبع عند اتخاذ قرار النضال كان ينقص شعبنا الكثير، ذاتياً وموضوعياً، مادياً ومعنوياً...الخ.

 

عوامل النقص والقصور التي صاحبت الانطلاقة لا شك كثيرة، لكن كان أهمها: الميول الاستحواذية وحب السيطرة علي الآخرين، انعكاسات الخلافات السابقة لانطلاق الثورة، الميول الطائفية أو الدينية الضيقة، ما كان يحبكه المستعمرون من مؤامرات لإجهاض الثورة في مهدها، الاستنساخ الحرفي لتجارب الثورات التحررية في البلدان الأخرى...الخ. ونتج عن تلك العيوب أن ساد في أوساط القائمين علي أمر الثورة الرؤية الأحادية لكل شيء، فإذا كان النضال لهدف واحد هو تحرير وطن واحد يجب أن لا يكون في الساحة الارترية أكثر من تنظيم يحمل السلاح. واستمرت الخلافات والنزعات والميولات المختلفة وتنامت الي هذا القدر أو ذاك فسادَ بدل رؤية التنظيم الواحد التعدد فتعددت التنظيمات ورأى الكل ضرورة فرض نفسه وتصفية الآخر فاندلعت حروب أهلية مريرة. وخلقت تلك الحروب فجوة بين الارتريين الذين كان يجمعهم الهدف الواحد، هدف التحرير. ومع كل المرارات التي خلفتها الحروب الأهلية لم يكفر تنظيم من تنظيمات الثورة بهدف الاستقلال فينضم للعدو مثلاً، بل ظل الكل علي اختلاف وجهات النظر وفياً لقضية الاستقلال التام لارتريا. وزاد النضال طولاً ومرارة لكنه لم يجهض أو تذهب تضحياته وبطولاته سدىً. وارتكبت التنظيمات ضد بعضها البعض أمرَّ وأشنع الجرائم وشتمت بعضها بأقذع الشتائم عدا الوصف الاستعماري للثورة ( الشفتة ) أو قطاع الطرق، ولم يتجرأ لا تنظيم ولا فرد علي النيل من الشهداء والاستخفاف بتضحياتهم والقول بأنها راحت هباءاً.

 

لقد حزن الشعب الارتري علي ما اندلع بين أبنائه ثوار الاستقلال من قتال أهلي، ومحاولاته للصلح بينهم وإن لم تنجح فإنها تحتل مكاناً كبيراً في سجل تاريخ الثورة من أجل الاستقلال. ومهما تعاظمت الضغوط علي الشعب لأن ينحاز لهذا أو ذاك الطرف وأن يصنف أو يشتم هذا لحساب ذاك لم يصف الشعب تنظيماً بعينه ب( الشفتة ). بل كان ديدنه التعامل الموحد مع كل الفصائل، وكذا الحال في التعامل مع قضية الشهداء، فاحترم أبناءه الشهداء أينما كانوا سياسياً أو تنظيمياً ولم يبخس تضحياتهم. المجتمع العالمي بدوره أشاد بصمود الثورة الارترية ومدح قدراتها العالية وتضحياتها الجبارة وعبر عن أسمى آيات إعجابه بها وتقديره لها.

 

بغض النظر عن عناصر قوة أو ضعف الثورة الارترية إلا أن هدفها لم يكن تحرير الأرض فقط من العدو المحتل، بل كانت تحلم بتحرير الانسان أيضاً من الجهل بحقوقه الوطنية والإنسانية. وبالفعل تحقق الشق الأول من هدفه في تحرير الأرض في مايو 1991م ونالت البلاد استقلالها رسمياً في مايو 1993م عبر الاستفتاء المعترف به دولياً. وكانت تلك الثمرة الأولى من استحقاقات دماء الشهداء التي لم تــُــرَقْ هدراً. لكن الشق المتبقي من هدف التحرير الذي هو تحرير الشعب وتمكينه من حكم نفسه بنفسه، فقد أعاقت سيره الطغمة العسكرية الدكتاتورية الحاكمة، طغمة حزب الهقدف، لذلك كان حتماً علي الارتريين مواصلة نضالهم لتحقيق الشق الثاني المكمل للاستقلال، حيث لا دولة ولا أرض بلا شعب، ولا شعب بلا حرية وسيادة قانون.

 

اليوم يعيش شعب ارتريا أسوأ الأحوال والظروف، إنه يتعرض للقمع والغدر من قبل نظام الطغمة الدكتاتورية الحاكمة. ومع وضوح هذه الحقيقة للكل فإن محاولة البعض تبرئة النظام بادعاء أن السبب وراء شقاء الشعب اليوم إنما يعود الي تلك الحقب من الحرب التحررية وما بذل من دماء غزيرة وتضحيات غالية، إن تلك المحاولة الدنيئة أمر مرفوض وعارٍ تماماً من الصحة. لذا يجب التصدي الحازم لتلك الأصوات النشاز المنطلقة من أغراض ونزعات أنانية ضيقة والتي تصف نضال شعبها بالشفتنة وتضحيات شهدائه بالمهدورة. لذلك فإن حزبنا يؤمن بأن كل ما خاضه الشعب الارتري من أجل أرضه وحقوقه السيادية من نضال وما قدمه من تضحيات قبل التحرير أو بعده والي اليوم ما زال يتمتع لدينا بمكانة عالية يجب الحفاظ عليها جيلاً بعد جيل. وما لم نعجل بذلك اليوم فلن يكون المصير القادم لقيمنا الوطنية بأفضل من الحالي.                

ماعدا المهووسين بحب وتقديس الهقدف لا أحد يجادل في أن حل مشكلات ارتريا العويصة يتطلب نضالاً جاداً ودءوباً، وعملياً هذا مطبق وإن تباينت الأوعية والسبل والأشكال التي يتمظهر فيها هذا النضال، وحتى طبيعة المشكلات شبه متفق عليها بيننا، يأتي علي رأس مشكلات البلاد والعباد اشتداد حدة قمع النظام للشعب وغدره بأحلام وأماني الشعب. وأول الحلول لتلك المشكلات بالطبع يتمثل في إزالة ذلك النظام الذي هو أس البلاء في البلاد وإبداله بنظام شعبي ديمقراطي عادل يجعل الكل سواسية أمام القانون مراعياً التعدد السياسي والاجتماعي الارتري. علماً أن وصف النظام بعدو الشعب ليس كافياً بل يجب دراسته كظاهرة فريدة وشاذة في التاريخ القديم والحديث. ذلك أن مثل هذه الدراسة سوف تجنبنا مستقبلاً الانزلاق الي المزالق التي أخذت بالنظام إياه الي مصير التردي والانهيار. علي أن تكون الدراسة شاملةً ودقيقة.

 

كلنا ندرك أننا نختلف في تقييم ووصف الطبيعة السياسية لطغمة الهقدف، فبعضنا يصفها بعدو الديمقراطية والشعب بلا تمييز، بعضنا الآخر يحصرها في زوايا أضيق فيربطها بالانتماءات الدينية والقومية، هناك أيضاً من يصفها بالصلف العسكري، ومن اختلافنا في وصفها وتقويمها ينبثق اختلافنا في اتخاذ ما يراه كلٌّ منا الوسيلة الأنجع في مواجهتها، فبعضنا يرى الحرب والعنف المسلح هي الوسيلة الأمثل وآخرون بالعكس يرون الأسلوب اللا عنفي هو الأسلم والأجدى. وكلا الوسيلتين بالطبع قديمتان وليستا من اختراعنا اليوم، وقد جربتا ونجحتا في إسقاط أنظمة دكتاتورية كثيرة، وخلاصة الهدف والنتيجة من كليهما اجتثاث الدكتاتورية، لكننا وإن اختلفنا في كل شيء فلن نختلف علي أن تلك النضالات والطرق النضالية لا شك تختلف من حيث ما تستغرقه من وقتٍ وثمن وما يترتب عليها من آثار بعد سقوط وزوال الدكتاتورية.

 

عندما نقف وجهاً لوجه أمام حتمية ومسئولية اختيار أي الطريقين النضاليين نتخذ، فالاختيار يجب أن لا يكون مزاجياً خاضعاً لنزواتنا وأمزجتنا وميولنا الشخصية، بل خاضعاً للدراسة والتقييم العلمي الدقيق. ومن أهم ما يجب أن يخضع للدراسة العوامل والنقاط الآتية: الاستعداد والحماس الشعبي، إعداد واستعداد القوى الشبابية، جوانب ضعف وقوة العدو، طبيعة ودرجة علاقته بالشعب، الإمكانات المادية والمعنوية والبشرية لكلا الطرفين، الوضع الاقليمي والدولي.

 

 

والنتيجة الدقيقة والنزيهة لدراسة تلك العوامل والنقاط هي التي سوف تقودك الي اختيار الطريق الأمثل بطريقة حتمية لا تعرف المزاح والتردُّد. وإذا درس كلٌّ منا الأمور علي طريقته ومزاجه الخاص لا شك سوف ننتهي الي نتائج متباينة ونتخذ من ثم خيارات وبدائل شتى. ولكن كلما كان خيارنا مزاجياً وغير علمي كلما كنا بعيدين عن الصواب والطريق المؤدي الي الخلاص.

 

اختيار أسلوب النضال ليس أسورة ولا أوسمة نتوشحها ولا نشيداً نترنم به، إنه عمل جاد نجني ثمرته ونحس ما حققه من تغيير حقيقي في حياتنا. كما لن يثمر النضال شيئاً إذا اقتصر أمره علي إعلان الاتجاه فقط أو رفعه شعاراً، ولا شك ينقصنا الكثير حتى نحول أسلوب نضالنا الي أسلوبٍ أكثر فعاليةً ونضوجاً. إذا شعرت بعدم قدرة أسلوبك النضالي علي الإنجاز والإنجاب فأعد المحاولة بعد دراسة عوامل الفشل والنجاح. للأسف مثل هذا الأسلوب العلمي في تقييم أدائنا النضالي ليس مألوفاً في الساحة الارترية المعارِضة. يجب أن نتجنب روح الشعارات والعنتريات الورقية، فالتقييم ليس بالهتاف بما نعتنقه من أسلوب النضال بل بالعمل والنتيجة علي أرض الواقع. لذلك نكرر مجدداً أن العبرة بما نصل اليه من عمل أو قرار عبر دراسة جادة وليس من خلال تقديس الشعارات وعشق تقلـُّــد السيوف والبنادق، حيث لا يجب تقديس الأشياء والشعارات لذاتها بل لنفعها الملموس وفعاليتها المرئية.

 

حزب الشعب الديمقراطي الارتري لم يعلن اتخاذه اللا عنف أسلوباً نضالياً إلا بعد دراسة دقيقة ومنطقية لما ذكر آنفاً من عوامل ونقاط. ولأنه لا يؤمن بفرض دراسته وتقييمه وما توصل من نتائج أوصلته الي خياره النضالي الخاص به علي الآخرين، لا يعترض علي ما توصل اليه الآخرون من أسلوب نضال بوسائلهم وعبر دراساتهم الخاصة وبجهودهم وظروفهم الذاتية والموضوعية. لكنه بلا شك يعتقد جازماً أن أسلوبه هو الأسلوب النضالي السليم والواقعي. بيد أنه للأسف الشديد، فالسائد الآن في أوساط معسكر المعارضة الارترية جهلاً أو عمداً هو الفهم الخاطئ لهذين الأسلوبين ( العنفي واللا عنفي ) والذين لكلٍّ منهما تاريخ طويل من النجاحات والخيبات والأسباب والمسببات. كأن يعتقد البعض أن أسلوب نضالهم هو المعيار المحدِّد للأكثر شجاعةً وقوة والأفضل أهليةً للإتيان بتغييرٍ حقيقي، مع التقليل المستمر من شأن خيارات الآخرين والاستخفاف بآرائهم. هذا علي الرغم من عدم تحقيق أية نتائج علي الأرض من قبل من يدَّعون نجاعة وصواب أسلوبهم النضالي. علي سبيل المثال مع إدراك هؤلاء عياناً نجاحات الأسلوب اللا عنفي في شمال افريقيا ومواكبته لمتطلبات العصر يصفون دعاته بالإصلاحيين والمترددين ومن ينتظرون أن يوزع عليهم النظام بطاقات دعوة مطرَّزة للحوار بل اعتبار الدعوة للاَّ عنف محض استسلام. لكن عندما يواجه العنفيون بسؤال البيان بالعمل، كلٌّ في ميدانه، لا شك يعجزون عن الإجابة.              

في الرابع عشر من فبراير 2016م عقد الأخ/ منقستئاب أسمروم رئيس حزب الشعب الديمقراطي الارتري اجتماعاً بالتوكياً خصصه للقاء بعضوية الحزب وجهاً لوجه عبر مختلف الوسائط الالكترونية، شرح فيه بالتفصيل نشاطات الحزب خلال الأشهر الستة المنصرمة، وفي ذلك الاجتماع تمكن أعضاء التنظيم من تناول قضايا الحزب من جميع النواحي وعلي الهواء الطلق ودون فلترة أو سنسرة، (censoringor(without filtering. وقد أعربت القواعد الحزبية المجتمعة عن بالغ سرورها بهذا المنهج الشفاف والمحترم لقيادة الحزب تجاه قواعدها وطالبت بتكراره كلما كان ذلك ممكناً. وأجمع الطرفان، الرئيس والقاعدة علي أن مثل هذا التناول والعمل الشفاف يفيد صحة الحزب بالاكتشاف المبكر لنقاط ضعفه وقوته ومن ثم يمكنه من وضع المعالجات اللازمة لإزالة القصور والسلبيات وتطوير الأداء ومضاعفة الإيجابيات. 

   

في التاسع عشر من مارس 2016م أيضاً عقد رئيس الحزب اجتماعاً بالتوكياً آخر خصصه للقاء بالجمهور الارتري العام أياً كان موقعه السياسي أو الجغرافي، وبنفس الشفافية التي اتبعها في اللقاء الحزبي الخاص تعامل الرئيس مع اللقاء العام حيث شرح لهم ذات الأجندة والمواضيع، كما أتاح لهم ذات الفرص للمناقشة دون قيود أو تحفظات، وبالفعل تباينت الآراء والاستفسارات بحكم تباين المشارب السياسية، وبالطبع حوى بعضها انتقادات لرؤى وسياسات الحزب، لكن ذلك كله قوبل بصدرٍ رحب وإيضاح يشفي الغليل وشفافية تريح الضمير. وقد أعرب المشاركون والمتداخلون عن إشادتهم بشفافية ودقة الطرح حتى وإن جاءت المضامين مخالفةً لقناعاتهم السياسية، واعتبروا ذلك تجربة مثالية في الشفافية والمنطق السياسي، مطالبين في ذات الوقت بالإكثار من تلك اللقاءات المفتوحة علي الهواء وغير المقيدة بقيود، إلا قيود الآداب والقيم الإنسانية.

 

الحزب هو المستفيد الأول من مثل هذه اللقاءات الصريحة والشفافة مع الجمهور العام، حيث إنها من أفضل الفرص لعرض رؤاه وأطروحاته واستقبال وتقبل آراء وملاحظات الناس حولها. كذلك ساهمت تلك اللقاءات في إزالة التشويش في أذهان الجمهور عن هوية وأطروحات الحزب، وبالفعل تأتي مساندة الجماهير لأي حزب بعد الاطلاع علي رؤيته وترسخ آثارها الإيجابية في الأذهان، وعندما أتاح الحزب مثل هذه المنابر المفتوحة لم يتحها لاستقبال التحايا وحصد توقيعات وإشارات الإعجاب فقط، بل للتزود من الجمهور بالتوصيات والمقترحات والملاحظات البناءة حتى عن القصور والعيوب، وليس فقط الإيجابيات.

 

حضور اللقاء ارتريون، وكلهم في همٍّ وقلق حول مصير ومعاناة شعبهم بالداخل والخارج، اليوم تطرح مكونات معسكر المعارضة الارترية بدائل وخيارات متباينة، ويا حبذا لو سعت تلك المكونات الي استطلاع الجمهور الارتري العام حول رؤاها وبدائلها هذه، حتى تتأكد من وجهة نظر الجماهير حولها سلباً أو إيجاباً، ومن ثم تكون مواكبةً للرأي العام وتخرج من عزلتها وبياتها الشتوي.

 

اليوم كثيراً ما نسمع ونرى استغراب الجمهور تعدد وتضارب وكثرة التنظيمات السياسية والمدنية في الوسط الارتري لدرجة أن أحدنا لا يستطيع إحصاء أسمائها، حيث تناثر بعضها الي شظايا عنقودية تتوالد وتتفرع في سلسلة طويلة من الانقسامات المبهمة الأغراض. السبب في هذا كله غياب الشفافية ونقص الشجاعة في مواجهة الجماهير بما لدى هؤلاء المجهولين من أطروحات. لقد أدت هذه السيولة السياسية والتنظيمية الي فوضى الادعاءات من كل لون، فادعى الخاملون أنهم عاملون ومنجزون، وادعى الأفراد أنهم جماعات وليسوا أفراد وادعت مجموعات من الأصدقاء والشلل أنها تنظيمات وما هي بتنظيمات ولا حتى جمعيات خيرية. لذلك فالاقتراب من الجماهير ومواجهتها بالحقائق المريرة سوف يكون مفيداً جداً للجمهور والساسة، حيث تعمل تلك اللقاءات الشفافة والمفتوحة الي تجميع الرؤى المتماثلة في بوتقة واحدة والوصول من ثم الي تحديد المشترك وفرز المختلف عليه ليصبح الجميع علي رؤية واضحة لما يمكن القيام به من عمل مشترك وناجع. وبالتالي يكون الطريق أمام الجماهير واضحاً فتختار وتساند من تختاره وتسانده، وتعارض من تعارض علي أمور واضحة وبينة. حزبنا سوف يواصل مسيرة نهجه الشفاف هذا، والي لقاءٍ شفاف آخر.

 

ታሪኽ ኤርትራን ህዝባን ታሪኽ ተኸታታሊ ቃልስን ጽንዓትን እዩ። እቲ ታሪኽ ከምዚ ክኸውን ዝደረኸ ተኸታታሊ መግዛእቲ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ፍትሓውን ሕጋውን እምበር ዓመጸኛ ስለ ዘይኮነ፡ ካብ መግዛእትን ወጽዓን ንምንጋፍ ቃልሱ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ እዩ ጀሚርዎ። እንተኾነ ገዛእቱን ናይግዳም ናይ ጠቕሚ ተሓባበርቶምን ንትዕግስትን ሕጋውነትን ህዝቢ ኤርትራ ብዓይኒ ፍርሕን ኣቀጫጭን እዮም ርእየምዎ። ንኤርትራ ብሰንኪቲ ዘለዋ ክሳዳዊ ኣቀማምጣ ግዝኣቶም ክትከውን ስለ ዝወሰኑ  ከኣ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ትርጉም ኣይሃብዎን። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ድማ “ወይ ተንበርኪኽካ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት መግዛእቲ ምንባር ወይ ድማ ንቃልስኻ ናብቲ ዝበለሐ ደረጃኡ ኣደይብካ ምቕጻል” ከም ምርጫ ቀረበሉ። ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ ብዝበለሐ ኣገባብ ቃልሲ ምቕጻል እምበር፡ ምንብርካኽ ኣይነበረን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ብ1961 ብረታዊ ቃልሱ ኣበሲሩ። እዚ ዝበለሐ ኣገባብ ቃልሲ ክጅምር እንከሎ ዝኾነይኹን ሕጽረት ወይ ጉድለት ኣይነበሮን ማለት ከምዘይኮነ ኩልና ነስተብህለሉ እዩ ዝብል ግምት ኣለና።

ናይቲ ዝነበረ ሕጽረታት መንቀሊ ምኽንያታት ብዙሓት ክኾኑ እንከለዉ፡ ጸቢብ ናይ መን ዓብለለ ስምዒት፡ ነጸብራቕ ናይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ፍልልያት፡ ጸቢብ ሃይማኖታዊ ዝንባለ፡ ገዛእቲ ነቲ ሰውራ ንምብርዓን ዝኣልምዎ ዝነበሩ ውዲታት፡ ናይ ካለኦት ሃገራት ሰውራዊ ተመኩሮ ከም ዘለዎ ምጥቃም  … ወዘተ ከም ኣብነት ክውሰዱ ዝኽእሉ እዮም። ከም ውጽኢት ናይዚ ዘይተደላዪ ፍልልያት ድማ፡ ብዓብይኡ እቲ ቃልሲ፡ ምእንቲ ናጽነት ሓንቲ ሃገርን፡ ሓርነት ሓደ ህዝብን ክነሱ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ካብ ሓደ ውድብ ንላዕሊ ክህሉ ናይ ግድን ኮይኑ። ካብ ሓደ ውድብ ንላዕሊ ምህላው ጥራይ ዘይኮነ እቲ ፍልልያት በቲ ኣሉታዊ መልክዑ ማዕቢሉስ መሪር ውግኣት ሕድሕድ’ውን ተኻይዱ። እዚ ናይ ሓደ ዝዕላምኦም ኣሕዋት ኤርትራውያን ሕድሕድ ውግእ ከኣ ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ኤርትራ ኣሉታዊ በሰላ ገዲፉ እዩ። ምስዚ ኩሉ መሪር ውግኣት ሕድሕድን ምንጽጻግን ግና ኩሉ ውድባት ኤርትራ ካብቲ ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ዝሓዞ ኣንፈት ኣልጊሱ መፍቶ መግዛእቲ ኣይኮነን። እቲ ቃልሲ መሪሩን ነዊሑን እምበር፡ ሰውራ ኤርትራ ኣበርዒኑ መስዋእቲ ጀጋኑ ኣይመኸነን። ውድባት ኤርትራ ዋላ’ኳ ኣብ ሕድሕዱ መሪር ውግእን ዓሚቕ ናይ ምጽልላም ወፈራን እንተካየደ፡ እቲ ሓደ ውድብ ነቲ ካልእ ውድብ ከም ሽፍታ ኣይከሰሶን። ነቶም ኣብ ውድባት ዝተሰውኡ እውን ደሞም ንከንቱ ከም ዝፈሰሰ ገይሩ ዝገለጸ ኤርትራዊ ኣካል ኣይነበረን።

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕድሕድ እቶም ምእንቲ ናጽነት ዝተሰለፉ ደቁ ብዝተፈጥረ ውግእ ኣዝዩ ሓዚኑ። ንምትዕራቖም ዝገበሮ ፈተነታት’ውን ዋላ’ኳ ተዘይተዓወተ፡ ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ አርትራ ምእንቲ ናጽነት ዓብይ ቦታ ዝወሃቦ እዩ። ምስ  ኩሉ ምረቱን ነቲ ሓደ ኮኒኑ ነቲ ካልእ ክድግፍ ዝወርዶ ዝነበረ ተጽዕኖን፡ ንውድባቱ ከየዳለወ “ የማናይ ዓይንና ጸጋማይ ዓይንና” ካብ ምባል ሓሊፉ ዋላ ንሓደ ውድብ “ሽፍታ ኢኻ” ኣይበለን። ኣብ ኩሉ ውድባት ንዝተሰዉኡ ደቁ ከኣ “ምእንቲ ናጽነት ሃገርን ሓርነት ህዝብን ዝተሰውኡ” ካብ ምባል ሓሊፉ ንክቡር ደሞም “ከንቱ ዝፈሰሰ” ኣይበሎን።  ሕብረተሰብ ዓለም እውን ንሰውራ ኤርትራ፡ “ዝከኣል ዘይምስል ንዝነበረ ዝኸኣለን ካብ ገዛእ ርእሱ ሓሊፉ ንካለኦት ኣካላት ናይ ጽንዓት ኣብነት ዝኾነን” ዝብል ኣብነታዊ ምስክርነቱ ሂብሉ እዩ።

ሰውራ ኤርትራ ዝነበሮ ሓያልን ድኹምን ጐድንታት ርዱእ ኮይኑ፡ ዕላምኡ ምርግጋጽ ናጽነት ጥራይ ኣይነብረን። ካብዚ ሓሊፉ ክሳብ ናይ ህዝቢ ሓርነት ምርግጋጽ ዘማዕዱ እዩ ነይሩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከኣ እቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ዕላምኡ ኣብ 1991 ተረጋጊጹ። ኤርትራ ከኣ ብ1993 ናጻ ልኡላዊት ሃገር ኮይና። እዚ ካብቲ ቀንዲ ውጽኢት ናይቲ ዝፈሰሰ ክቡር ደም ኤርትራውያን እዩ። እቲ ዋሕዚ ምርግጋጽ ሓርነት ግና በቲ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ዙፋን ምልኪ ዘቐመጠ ጉጅለ ህግደፍ ስለ ዝተዓንቀፈ እነሆ እቲ ቃልሲ ምእንቲ ሓርነትን ልዕልና ህዝብን ቀጻሊ ኮይኑ።

ሎሚ ኣብ ኤርትራ “እዚ ኢልካ” ክትዝርዝሮ ዘጸግም በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣጋጢሙ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ጠንቂ ዘይዚ ጸገም ከኣ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ጥልመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ኣቲ ሓቂ እዚ ክንሱ ናይዚ ዘለናዮ ኣሻቓሊ ሃለዋት ጠንቂ እቲ ዝተኻየደ ቃልስን ዝተኸፍለ ክቡር መስዋእትነት ኣምሲልካ ንምቕራብ ዝግበር ፈተነ፡ ፈጺሙ መሰረት ዘለዎ ኣይኮነን። ብስምዒት ዝተደፍአ ብዝመስል ኣገባብ ንሰውራ ኤርትራ ብሽፍትነት፡ ንመስዋእትነት ተጋደልቱ ድማ ብከንቱነት ንምግላጹ ዝግበር ፈተነ ብዓንተብኡ ክግታእ ዝግበኦ ኣተሓሳስባ እዩ። ኣብ ሰውራ ዝተኸፍለ መስዋእትነት ግና ናይዚ ሎሚ ምእንቲ ሓርነትን ልዕልና ህዝብን ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ቀንዲ መንጠሪ ብምዃኑ፡ ክዕቀብ ከም ዝግበኦ መሰረታዊ እምነት ሰደህኤ እዩ። ከምኡ ተዘይኮይኑ ግና “ትማሊ ዝረሰዐ ሎሚ ከም ዘየለ ይቑጸር” ከም ዝበሃል ክኸውን እዩ።

صحيح قد نصدق ما نسمع، لكن رؤيتنا للشيء بالعين أقوى دلالة من سماعنا عنه، إذ ليس راءٍ كمن سمع، مستخدمين هذا المنهج في التحقيق والتحقــُّــق من أعيان الأشياء وصورها سوف نتناول بعض قضايا الراهن الارتري مما يقال وَيـُــرى. وهناك بالفعل من أفاعيل نظام الهقدف ما يصعب تصديقه مرئياً كان أم مسموعاً، مثل قضايا تدهور التعليم وتدفق هجرة الشباب وغيرها من القضايا ذات الصلة ببعضها البعض.

 

تدهور التعليم في ارتريا لم يعد سراً تسامع به الناس سراً، إنها شهادات شهود عيان ميدانيين من طلبة ومعلمين، من أسباب التدهور إبعاد التلاميذ عن الرعاية المباشرة لأسرهم قسرياً، وقوع إدارة العملية التعليمية في يد الضباط والقادة العسكريين، وجود 7 معاهد فنية فقط في البلد الذي لا توجد به جامعة واحدة تعبير ساطع عن تدهور مخرجات ومدخلات تلك العملية. والحال هذه سمعنا في نشرات أخبار النظام أن النرويج قد اعترفت بكفاءة شهادات التعليم العالي الارترية، إنه لخبر مربك ومضل لمن لا يعيشون مأساة التعليم في ارتريا، وخبر يضع الجهات المعنية في خانة التواطؤ علي مستقبل الأجيال الارترية.

 

غياب التعليم النظامي، التجنيد الإجباري، العمل بالسخرة، عدم الاستمتاع بالاطمئنان علي الحق في الحياة، انتهاك جميع الحقوق والحريات، غياب القيم الديمقراطية ...وغير ذلك من المشكلات الاقتصادية من أهم أسباب تدفق سيل الهجرة من ارتريا.

 

وهكذا صارت الهجرة ومخاطرها من أكبر التحديات المقلقة، كما لا تزال أسباب الهجرة مثيرةً للجدل، لكن ضحايا تلك الهجرة الأحياء شهود عيان علي المخاطر والأسباب الحقيقية للهجرة لأنهم عاشوها جسداً وروحاً، لا سماعاً أو مشاهدةً عبر وسائل الاعلام.

 

ومع كل الأدلة الساطعة علي حقيقة أسباب اللجوء هناك من يحاولون إقناعنا بأكاذيب وأضاليل النظام أن الأسباب اقتصادية بحتة، أي أن الارتريين يهاجرون من بلادهم ويتعرضون لتلك المخاطر لمجرد السعي الي رفع مستواهم المعيشي أو كسب المزيد من النقود وتكديس الثروات. بل وصل تضليل اعلام النظام الي تصديق حكومة الدنمارك له، لكن الاتجاه الذي يدعو لاعتماد شهادات العيان بدلاً من الاعتماد علي السماع من آخرين بدأ يقوى ويتنامى. ومن أبرز الأمثلة علي تنامي هذا الاتجاه قرار البرلمان البريطاني التاريخي الأخير بخصوص الشأن الارتري. وعلي قوى التغيير الارترية أيضاً أن تتفاعل مع هذا الاتجاه الاقليمي والدولي لتحشد الأدلة علي تورط النظام بالدرجة الأولى في إفراغ ارتريا من قواها المنتجة بالذات.

 

وجود واستمرارية أي بلد يعتمد علي شعبه، حيث لا دولة بلا شعب، كما لا يمكن الحديث عن دولة بلا شعب علي أنها دولة. وكل دولة هجرها سكانها مصيرها الفناء والانهيار التام، وهذه الهجرة التي لا نظير لها هي التي باتت اليوم مصدر قلق للعديد ممن يهمهم الأمر. إن البلاد اليوم في عصر السباق العالمي الاقتصادي المحموم ليست بحاجة الي شعبها فحسب، بل هي بحاجة أيضاً الي عدد كبير من المتعلمين والمؤهلين من ذلك الشعب، وهؤلاء لن يأتوا من العدم، من دولة بلا سكان. والكل يعلم ما تفعله اليوم بدول العالم الثالث هجرة العقول والعمالة المؤهلة والماهرة. وهذا ما جعلنا نشفق علي الهجرة من ارتريا وتدهور التعليم فيها. لذلك فلنساهم جميعاً علي توجيه دائرة الاهتمام في اتجاه القضايا الحقيقية المرئية والملموسة لا الزائفة المنقولة عن إعلام الدكتاتورية وأضاليلها.  

  

في بيانه الصحفي الصادر في التاسع من مارس 2016م أعلن البرلمان البريطاني بإجماع مختلف أحزابه أنه كـَــوَّنَ هيئة خاصة بمتابعة الشؤون الارترية، هذا وقد برر البيان القرار بما تعانيه ارتريا من غياب الديمقراطية وحقوق الانسان، وأوضح أن الهيئة البرلمانية المعنية سوف تعمل علي خلق رأي عام اقليمي ودولي مساند لقضايا الشعب الارتري الذي يعيش حالة رعب وسلب تام لحقوقه وحرياته الأساسية، ومن ثم وضع الحلول والمعالجات لهذه المعاناة المقلقة.

 

القرار الذي يعكس رؤية مهتمين أجانب بالشأن الارتري إنما يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن أوراق التوت الدبلوماسية التي كانت تغطي قبح الدكتاتورية في ارتريا بدأت تتساقط الواحدة تلو الأخرى، وبالنسبة لنا نحن أصحاب الشأن المعنيين بقضايا الديمقراطية والعدالة يشكل القرار دعماً معنوياً كبيراً، والأكبر من ذلك أن نستفيد من القرار بخطو خطوات قوية الي الأمام لدفع مزيد من القوى الأخرى الي مساندتنا. ولن يكون العمل الخارجي ذا جدوى ما لم تتبعه خطوات داخلية وخارجية داعمة من أصحاب الشأن. إذ ليس أحد المجهودين بديل للآخر.

 

رسالة البرلمان البريطاني من هذا القرار بالنسبة لنظام الهقدف باتت واضحة، إنها تخاطبه قائلةً: إنك تعتقل بلا قانون وتعسكر وتشغـِّــل الناس قسراً وبلا مقابل، لم تجر انتخابات عامة خلال مدة نظامك هذا، أي منذ ربع قرن، قمت بتعطيل الدستور المجاز من قبل الشعب، الحقوق والحريات الأساسية معطلة، وعليه ما لم تغير سيرتك هذه يتوجب عليك التنحي طوعاً أو كرهاً، ونحن، أي الإنجليز، بدورنا سوف نضطر الي دعم كل ما يؤدي الي تنحيتك مادمت مصراً علي نهجك الحالي!!. الرسالة بالطبع لا تخاطب النظام وحده، إنها بطريقة غير مباشرة تعني معارضي هذا النظام وتستحث خطاهم في الدفع بجهود تنحية الدكتاتورية وإقامة الديمقراطية وترسيخها، دون أن تنتظر رداً إيجابياً أو سلبياً من الهقدف. بالطبع هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها بتحدٍّ إيجابيٍّ كهذا، لكن للأسف حتى اليوم ظلت استجابتنا لمثل ذلك التحدّي دون المستوى المطلوب. لذلك مستفيدين من هذه الخطوة التي اتخذها مهتمون بشأننا من منطلق إنساني بحت علينا أن نتخذ نحن أيضاً خطوات مماثلة، كلٌّ حسب إمكاناته المادية والمعنوية.

 

قد يوجد بيننا، كمجتمع ارتري، من لم يتعافَ حتى الآن من الهيام بالنظام منكراً ما يرتكبه من جرائم بحق شعبه، ولكن اليوم الذي يضطر فيه هؤلاء الي تقيـُّــؤ الحقيقة قسراً لم يعد بعيداً. وحتى ذلك الحين تقع علينا، نحن قوى التغيير، الاستجابة للتحديات الماثلة أمامنا، سلبيةً كانت أم إيجابية، وأي تهاون في هذه المهمة سوف يضعنا أم مساءلة تاريخية. نحن في حزب الشعب الديمقراطي الارتري كما هو ديدننا دوماً سوف نسعى الي استثمار مثل هذه الفرص ونبذل أقصى ما نستطيع في خدمة كل ما من شأنه خدمة شعبنا وبلادنا.