ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰንከሉ ካብ ገበርቲ ሰናይ ዝጽበዩ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ጀጋኑ ኣሕዋትናን ብጾትናን ንምሕጋዝ ኣብ ዕለት 14 ሓምለ 2018 ናይ ድራር ዕድመ ኣብ ሎንዶን ኣዳሊና ኔርና። ኣብዚ፡ ኣታዊኡ ንማሕበር ኣካለ-ጽጉማን ዝውዕል ናይ ድራር ዕድመ፡ ብርክት ዝበሉ ኣሓትን ኣሕዋትን፡ ገለ ኣብቲ ቦታ ብምርካብ ገለ ድማ ወፈያኦም ብምስዳድ ዓቢ ኣበርክቶ ክም ዝገበሩልና ክንገልጽ ንፈቱ። ኣብዚ መዓልቲዚን ቅድሚኡን ኣብ ዝነበረን ናይ ወፈያ ጐሽጓሽን ብጠቕላላ 1783.00 ፓውንድ (ሽሕን ሸውዓተ ሚእትን ሰማንያን ሰለስተን ፓውንድ) ተኣኪቡ ናብ ምምሕዳር ማሕበር ኣካለ-ጽጉማን ኢርትራ ተላኢኹ።

ንኹሉ ኣበርክቶኡ ዘወፈየ ሕልና ዘለዎ ዚጋ ኣጸቢቕና ነመስግን። እዞም ተጸበይቲ ሓገዝና ክሳብ ዘለዉ፡ ጻዋዒትና ዘየቋርጽ ስለዝኾነ ልግሲኹም ከይፍለየና ሓደራ ንብል።

ብፍላይ፡ ነዚ ሰናይ ናይ ምግባር መዓልቲ ዕዉት ንምግባር ንኹሉቲ ዝብላዕን ዝስተን ብኽሳረኤን ዘቕረባ፡ ከም ሰበን ድማ ገንዘባዊ ወፈያ ዝገበራ ተቐመጥቲ ከተማ ሎንዶን ኣደታትን ኣሓትን ወሰን ዘይብሉ ምስጋና ነቕርብ።

ብዚ ዝተገብረ ኣኼባ ኣባልምምሕዳርማሕበርኣካለጽጉማንኤርትራ፡ኣቶኣፈወርቂኣባይኣብመንጎናተረኺቡብዛዕባህሉው ነታ መደበር ከሰላንኣቋበርለ ጽጉማን ርትራን ብስፍሕ ዝበለ ገሊጹ ኣብርእኡ ድማ ከምተ ካልኦት ዓዲታት ዓዲ እንግሊዝውን ዕላዊ ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ ክትምስርት ለበዋኡ ሂቡ።

ንዘወፈኽሞ ሰናይ ኣስተዋጽኦኹም ነመስግን።

ኣዕሩኽ ኣካለ ጽጉማት ኤርትራ ኣብ ሎንዶን

ብምትሕብባር ኤርትራዊ ደሞክርያስያዊ ማሕበር ጀርመንን ስልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ዝግበር ፈስቲቫል ኣብዚ ዓመትዚውን ካብ ዕለት 3 ንሓሴ ክሳብ 5 ነሓሴ ኣብ ዝነበረ ግዜ ተኻይዱ። ኣቕድም ኣቢሉ ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ በቶም ካብ ሜዳ ኤርትራ ብህዝባዊ ግንባር ብምትሕብባር ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ካብ መሬት ኤርትራ ተደፊኦም ናብ ምሉእ ዓለም ዝተበተኑ ኤርትራውያን ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ: ኣብ ካስል ሃገር ጀርመን ኣሽሓት ኤርትራውያን ዘጋብእ ፈስቲቫል የካይዱ ነይሮም። እታ ብሓደ ተመክሮን ዕላማን ብፍላይ ንመንእሰያት ኤርትራ ተዋስእ ዝነበረት ጀማሪት ብረታዊ ቃልሲ ተሓኤ ድሕሪ ካብ ሜዳ ምውጻኣ ከምቲ ብዙሕ ጸለምቲ ታሪኻት ምፍንጫል ውድባት ኣብ ብዙሓት ጨናፍራት ተኻፋፊላ። እዚ ምክፍፋልትዚ ዋላውን ኣብ ህዝባዊ በዓላት ከም ፈስቲቫላት ብሓባር ካብ ምክያድ በበይንኻ ኮይኑ። እዚ ብምትሕብባር ማሕበርን ሰልፍን ኣብ ፍራንክፈርት ዝተኻየደ ውን ውጽኢት ምፍልላይዩ። ንምፍልላይ ወጊዱ ኣብ ሓባር መደብ ንምምጻእ ከመሓድር ዝኽእል ድልየትን ትብዓትን ብዘይምርካብ ዘሎ ዕንቅፋት ከኣዩ። ሳዕበኑ ድማ ዘየድማዒ ሃለዋት ውድባት ኣሎ።

ካብ መደብ ፈስቲቫል 2018 ኣብ ፍራንክፈርት መደረ ዝተፋላለያ ፖለትካውያን ውድባት ተቛወምቲ ስርዓተ ምልኪ ኣብ ኤርትራ ነይሩ። ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ: ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ: መርበብ ኤርትራውያን ደቂ እንስትዮ: መድረኽ: ኤርትራዊ ፈደራላዊ ምንቅስቓስ: ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ: ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ: ስለፊ ኣልናህዳ: ማሕበር እሽቱትጋርድ: ደሞክርያስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ: ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ብወከልቶም መደረ ኣስሚዖም። ካብ ትሕዝቶ መደረኦም ሕመረቱ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዶ: ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ምኒስተር ዝምራሕን ምስ ኢስያስ ኣፈወርቂ ዝተገብረ ርክብን ”ስምምዕን” ካብቲ ካብ መልሓስ ዶር: ኣብይ ኣሕመድ ዝወጽእ ናይ ሰላምን ፍቕርን መልእኽትን ( ኩሉ ንርብሓ ኢትዮጵያን ህዝባን ቀዳምነት ዝሰርዐ): ”ኣነን ፕረሲደንት ኢሳያስን ዓሰብ ክንማቐላ ኢና ዝብል መደረ ዶር ኣብይ” እሳያስ ድማ ኲሩምቲ ክሳብ ዝርአ ዝሰሓቐሉ። እቲ ዶብ ከይተተገብረ ምስ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኮፍ ኣይብልን ክብል ጸኒሑ: ከም ኣመሉ ብጥልመት ተመሪሑ ንኣዲስ ኣበባን ኣዋሳን ብምኻድ: ሃንደበት ” ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ኣይኮነን ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐዩ: ዶር፡ ኣብይ ምርሓና” ዝብሉን ቃላት ብምስናይ ንሰማዒዑ ብዝሰደምም ዳንኬራ ተሰኒዩ: ካትማትን ዲኖን ተሸሊሙ ኣፍ ልቡ ክሃርምን ከናፍር ኣፉ በእዳው ክስዕምን ኣብ መንጎ ዕብዳንን ምጥፋእ ሃሙን ዝተዋሕጠ መላኺ: ኣብ ነብሲ ወከፍ መልእኽቲ እዘን ውድባት ብዝተፋላለየ ቃልትን ሓረጋትን ተቓሊሑ።

ርክብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውልቀ መላኽን: ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ኣንፈት ረብሓ ከምዘይብሉን: ነቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መበገስ ኲናት ዝገበሮ ጉዳይ ዶብ ከም ዘይነበረን፣ ሂወት ዓሰርተታ ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝቐዘፈ ኣብ ርእሲ ምዃኑ መሰነይታ ፖለቲካዊ ዓፈንኡ ገይርዎ ጸኒሑ ከብቅዕ፣ ኣብ ዝባን ህዝቢ ኤርትራ እናረገጸ: ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ክዕንድር ዝረኣያ ውድባት ብጥልመት ክኸሰኦ ተሰሚዐን፡ ካብ ክሲ ንላዕሊ ዝኸደ ግን ኣይነበረን። ካብቲ ኣብ ፈስቲቫል ዝነበረ ህዝቢ ተኸዊለን ንበይነን ኣብ ዝዘተያሉ: ነቲ ህዝቢ ለይትን መዓልትን ዝጠልቦ ዘሎ ሓቢርካ ምስራሕ: ዋላውን ወውድበን ከም ዘለዎኦ ሒዘን ኣብ ዓለም ሓደ ኣፍ ኮይነን ንመከራን ሕሰምን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ውልቀ መላኺ: ጥርዓነን ንመልእኽቲ ፍትሕን ሰላምን ከቕርባ ዘኽእል ኣጀንዳ ብሓባር ከውጽኣ ዘይከኣላ ውድባትየን ነይረን። ብሓደ ኣጀንዳ ክወጻሉ ዘየኽኣለን ምኽንያት ብርእቶይ ኣብ ሰለሰተ ዝኽፈልዩ ዝነበረ። ክሳብ ሕጂ ናይ ሓባር መደብ ዘየምውጽአን ምኽንያት ዝኸስስ ወይ ዝነቕፍ: ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ኣይገብርናንሞ ናብ ህዝቢ ንውረድ: እቲ ሳልሳይ ድማ በዚ ዘሎ እማማታት ሓቢርካ ምስራሕ ንበገስ ዝብልን።

ገና ንሰላምን ፍትሕን ዝደልያን ንስርዓተ ምልኪ ዝፈንፈናን ውድባት ምዃነን ብሓሳብሲ ድሮ ዘሳማማዕ ነጥቢ ኣለወን። ነዚ ዘሎ መድረኽ ምድሓን ሃገርን ህዝብን ሕጂውን ካብ ኢደን ከይመልቚ: ኣብየት! ኣብየት! ኢልካ ከተመልክተልን ድማ ዝግባእዩ። ኣብዚ እዋንዚ ብተስፋይ ገብረእብ ዝተጻሕፈ የኑረነቢ ማህደር ዝብል ጽሑፍ ኣንቢበ። ኣብቲ ጽሑፍ እዚ ዝስዕብ ታሪኽ ተገንዚበ። ”ንጉስ ኡምበርቶ ኤርትራ የኢጣልያ ግዛት መሆንዋን ከማወጁ በፊትም ሆነ ቡሁዋላ የአርትራውያን ተቃውሞዎች በያቅጣጫው ይታዩ ነበር። ተቃውምዋቸው ግን በተደራጀ የትጥቅ ትግል ደረጃ ኣልነበረም። ብተናጠል ነበር። ኢጣሊያኖች ዘለግ ብሎ የሚታየውን የኤርትራውያን ኣንገት ኣንድ ባንድ እየቀነጠሉ፣ ህዝብ ሊመራና ሊያንቀሳቀስ የሚችለውን ግለሰብ ከኣገር ለማጽዳት ሞከሩ። ጎን ለጎንም ለኢጣልያ ታማኝ ሊሆኑ የሚችሉ ኤርትርታራውያን ኮትኩተው ለማሳደግ ተጉ።” መግዛእቲ ጥልያን ነቲ ኣብ ማሕረስን ጒስነትን ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ምዕባለ ተክንሎጂ ኣብ ዘይነበረሉ ሕጽረት መራኸቢ ዝሰፈነሉ: ዝተናጻጸለ ሕብረተሰብ ንቓልሱ ደርቁሶም ክገዝእዎ ኣኽኢልዎም። ነቲ ኣብ ኣርባዓታት ዝነበረ ፖለቲካዊ ፍልልይ ፖለቲካውያን ውድባት ተጠቒሙውን ጎቦጣ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ተዓዊቱ። ነዚ እዚ ዘሎ ወለዶ ከም ሕሱምዩ ዝሓምዮ።

ኣብ ዘለናዮ ዘመን ማሕበራዊ መድያ: ፓልቶክ: ቫይበር: ወትስኣፕ: ስካይፕ: ትዊተር: ኢመይል: ወብሳይት: ፈይስቡክ: ረድዮን ተለቭጅንን ኣብ ዘለዎ: ብኹሉ ምዕቡል መራኸቢ መጎዓዝያን ከለና: ግዜን ገንዘብን እናጠፍአ: ምቅላስ ዘይተረፈ ክነሱ ኲሉ ኣብ ዕግሽግሽ ክጠፍእ እናተሞኮርና: ነዚ ጽዩን ሃገርን ህዝብን ዘባስን ዘሎ ናይ ሓደ ሰብ ምልካዊ ስርዓት ከንልግሶስ ይትረፍ: ገንዘብ ካብ ጅብኡ ከምዘውጽእ ነጋዳይ: ብሃገር ክጻወት ንህዝቢ ፋሕ ብትን ከእትወሉ እናተዓዘብና: ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼባ ብምግባር ነዚ ኹሉ ውድባት ከም ሓደ ልሳን ኮይኑ ንጸበባን ሕሰምን ህዝቢ ኤርትራ ብሓባር ካብ ምስራሕን ምዝራብን ዘይምኽኣሉ: ወለዶና ዳግም ብሕሱም ብታሪኽ ከይክሰስ ዘፍርህዩ።

ሕጂውን ጸሓይና ኣይዓረበትን። እቶም ብሂወት ዘለና ብፍላይ ግን እቶም ብግዜ ብረታዊ ቃልሲ ንሜዳ ዝወጻእኩም: ክሳብ ሕጂ ድማ እተበጀኹምላ መሬትኩም ዳግም ከይረአኹም ኣበየ ቦታኡ ዘለኹም ኣብ ንእስነትኩም ሓርነት ንምርካብ ዝወፈርኩም ገናውን ንሰላምን ራህዋን ትደልዩ ዘለኹም: ንዝጠፍአ ንምምላስ: ንተሰወአ ንምድባስ ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ንሓድሽ ወለዶ ኣብነት ንምዃን ሕጂውን መድረኽ ይጽበሎ።

ክብሪ ንሰማእትታትና።

ረዘነ ተስፋጽዮን

ብሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፍራንክፈርት ዝግበር ፈስቲቫል

ብሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ዝቐርብ መግለጺ።

ዝኸበርኩም ኣባላት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ፈስቲቫል ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
ዝኸበርኩም መሪሕነትን መሰረታትን ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
ዝኸበርኩም መራሕትን ወከልትን ፖለቲካዊ ውድባትን፣ሲቪክ ማሕበራትን
ዝኸበርኩም ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍቲ ፈስቲቫልን።

ካብ ኩሉ ኣቐዲምና ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዝገበርኩምልና ዕድመ መሰረት ኣብዚ ኣብ ሃገር ጀርመን ኣብቲ ንቡር ታሪኻዊ ሃገር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፈስቲቫል ብምስታፍናን ምስ ኩሉኹም ኣብዚ ብዓል’ዚ ዝተረኸብኩም ብጾት ብኣካል ተረኣኢና ኣብ ስፍሕ ዝበለ ናይ ምትእኽኻብ መድረኽ ነዚ መልእኽቲ እዚ ንምትሕልላፍ ዕድል ብምርካብናን ፍሉይ ሓጎስ ይስምዓና። ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሕውነት ሃዋህው ዝዓሰሎ ምቅርራብ ኣሕዋት ክንርኢ እንከለና ብሕልናና ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንዝሓለፈ ተሞኩሮና እንተተመልከትና ነቲ ብኸንቱ ዘሕለፍናዮ ናይ ምፍልላይን ናይ ምፍንጫልን እዋናት ብትዝታ እናዘከርና ምስዚ ናይ ሎሚ ታሕጓስ ጣዕሳን ጓህን ክተሓዋወሰና ናይ ግድን ኢዩ። ካብኡ ተበጊስና ከኣ እዚ ጸጋ እዚስ ንምንታይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተኸዊሉና ኔሩ ዝብል ሕቶ ብቐዳምነት ንነብስና፣ ቀጺልና ድማ ንኹሉኹም ኣብዚ እትርከቡ ሃገራውያን ኣሕዋት ከነቕርብ ንደፋፋእ።

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ብጾት!

ብጀካ ንሓርነት ሃገር ሓቢርካ ምቅላስ ዝብል ዓቢ ኣጀንዳ ካልእ ጓልነገር ኣብዘይተኸሰተሉ ዘመን ነዚ ፌስቲቫል እዚ ዘበገስናዮን መሰረት ዘንበርናሉን ኩልና ብሓባር ኴንና ኢና ኔርና። ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ ስርዓት ህግደፍ ስልጣኑ እናኣሓየለ ምስከደ ግና ኣብ ክንዲ ሓድነትና ምድልዳል ቃልስና ንፋስ ኣትዩዎ ኣብ ዕንክሊል ዓሰርተታት ዓመታት ኣሕሊፍና። ጸላኢ ተረሲዑ ኣብ ዘየድሊ ናይ ሕድሕድ ቁርቁስ ተጸሚድና ሞራል ህዝብናን ናይ ብዙሓት ተቓለስቲ ብጾትናን ናብ ዝሃሲ ድንግርግር ኣቲና ብገዛእ ኢድና ጸላኢ ዕምሩ ከምዝናዋሕ ጌርና ኢና። ኣብቲ ዘሕለፍናዮ ናይ ሕድሕድ ቁርቁስ ዘመን ብዙሕ ክንረብሓሉ ዝግባኣና ዕድላት ከምዘምለጠና ሎሚ ከም ሓድሽ መርድእ ኣብዚ መድረኽዚ ዝቐርብ ኣይኮነን። ስምብራቱ ግን ኩሉሳዕ ናይ ሕልና ኩርኳሕ ኮይኑና ከምዝነብር ፍሉጥ ኢዩ። ሕጂውን ሙሉእ ብሙሉእ ካብኡ ወጺእና ኢና ክብሃል ኣይክኣልን።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣጋ መወዳእታ ሓምለ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ንዘዳለዎ ናይ ስቶክሆልም ፌስቲቫል ተሳቲፍና፡ ሎሚ ድማ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ኣብ ፍራንክፈርት ዘዳለዎ ፈስቲቫል ኣኻኺቡና ኣሎ። ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ሓደ ዝዕላምኡ ፈስቲቫል ብኽልተ ኣሓት ውድባት ኣብ ክልተ ቦታ ክቐርብ ርኢና ማለት’ዩ። ብዕላማ ዘይፈላለዩ ክልተ ውድባት ተሓጋጊዞም ብሓባር ኣዳልዮሞ እንተዝኾኑኸ ብዝበለጸ ኣይምደመቐዶ ትብሉ?

መጀመርያ ነገር ወጻኢታትን ግዜን ምቘጠቡ፣ ብኣውርኡ ድማ እቲ ፈስቲቫል ዝዓበየ መርኣያ ሓድነት ሃገራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኮይኑ ንሕልና ብዙሓት ዝማርኽ ኣጋጣሚ ምኾነ። መቸስ ንስለ ባህጊ ድኣ ነልዕሎ ኣለናምበር ጉዳይ ሓድነት ኣብ ቃልሲ ደንበ ተቓውሞ ናይ ባዕሉ ሕልኽላኻት ከምዘለዉዎ ስሒትናዮ ኣይኮንናን። ግን ከኣ ኣብ ናይ ትማሊ ድኽመታትና መታን ከይንነብር ናይ ዓይነት ለውጢ ንምምጻእ ክንብገሰሉ ዝግባኣና ጉዳይ ኢዩ። ዕላማና ሓደ ጸላኢና ሓደ ክሳብ ዝኾነ፡ ተዋፋይነት ውሒዱና እንተዘይኮይኑ ካብ ልቢ እንተተሓሲቡሉስ ናብ ሓደ ምምጻእ’ውን ብዙሕ ዘሸግር ኮይኑ ኣይርኣየናን። ስለዚ ናይ ሎሚ ፈስቲቫል ዝዓበየ መልእኽቱ ኩላትና ተኣኻኺብና ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ብሓድሽ መንፈስ ንበገስ ዝብል መልእኽቲ ዘማሓላልፍ ክኸውን ናይ ብዙሓት ዜጋታት ትጽቢት ኢዩ።
ኣብዚ ሓደ ከይተጠቕሰ ክሕለፍ ዘይግብኦ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ይገብር ንኹልና ተቓወምቲ ብማዕረ ከሳትፍ ዝኽእል ናይ ሓባራዊ ቃልሲ እማመ ኣቕሪቡ ምንባሩ ዝዝከር ኢዩ። ብምቕራብ ጥራይውን ኣይተሓጽረን ንብዙሓት ውድባት ንልዝብ ዓዲሙ ከምዝነበረ ይፍለጥ። ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ካብቲ ኣጋጢሙዎ ዝነበረ ሓጎጽጐጽ ወጺኡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2018 ጉባኤኡ ኣብ ዝዛመሉ እዋን ንዘቕረቦ ናይ ሓድነት ጻውዒት ብዘይ ገለ ተጉላባነት ተቐቢሉ ብመገዲ ዕቱብ ዘተ ናብ ሓባራዊ ዕዮ ንምብጻሕ ዝኸኣለ እንኮ ውድብ’ውን ንሱ ሰ.ደ.ህ.ኤ ኢዩ። እቲ ጽቡቕ ነገሩ ካልኦት ሓያሎት ውድባት’ውን ነዚ ሰናይ ተበግሶዚ ተቐቢለን ይሰርሓሉ ምህላወን ኢዩ። ብርግጽ ድማ ሎሚ ብሓደ ተኣኻኺብካ ካብ ምቅላስ ወጻኢ ዝረጋገጽ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ክህሉ ኣይክእልን።

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን!

ንኹሉ እዚ ዝሓለፍናዮ ኩነታት ኣብዚ ነልዕሎ ዘለና ነቲ ሕጂውን ዘይፈታሕናዮ ናይ ሓባር ጸገምና ንምጥቃስ ድኣምበር ማንም ልዕሊ ማንም ሓላፍነት ዝስከመሉ ወይከእ ማንም ካብ ተሓታትነት ነጻ ዝኾነሉ ኮይኑ ኣይኮነን። ይንኣስ ይዕበ ብዘየገድስ ኩላትና ናይቲ ድኽመት ኣካል ከምዝነበርና ክንክሕዶ ዘይክኣል’ዩ። ዝሓለፈ ብዘየገድስ ሕጂውን ኣብ ምዝዛም እዚ ፌስቲቫል’ዚ ህጹጽ ኣገዳስነት ናይ ሓድነት ደለይቲ ፍትሒ ርእዩ ንኹሉ ዜጋ ናይ ሓድነት ጻውዒት ብሓባር ዝቐርበሉ መድረኽ ኮይኑ እንተዝዛዘም ንናይዚ ቅንያት ውዕሎና ታሪኻውን ዝበለጸ ኣፍራይን ምገበሮ ኔሩ ዝብል ርእይቶ ኣለና።

ሕጂውን በዚ ኣጋጣሚዚ ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ክንብል ብዘይ ተጉላባነት ተቐራሪብና ኣብ ትሕቲ ሓደ ሓባራዊ ዕዮ ንጠርነፍ ዝብል ዳግማይ ጻውዒትና ንኹለን ውድባት ነቕርብ። ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ መድረኽ’ዚ ቀሪብና ሓሳብና ንኽንገልጽ ንዝሃብኩምና ዕድል ደጊምና እናኣመስገንና ዕላማታት ናይዚ ፌስቲቫል ሸቱኡ ክወቅዕ ዘለና ልባዊ ትምኒት ንገልጸልኩም።

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኹሉ!!
ዝኽርን ክብርን ንሰማዕታት ኤርትራ!!

ክፍልዝጊ ገብረመድህን
ኣቦመንበር ፈጻሚ ኣካል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ
ፍራንክፉርት, ዕለት 04. 08. 2018

ሎሚ ኣብ ኤርትራ መልሲ ዝህብ እዩ ዘየለ እምበር፡ ስለምንታይ?” ኢልካ ክትሓትት ዘገድዱ ተርእዮታትሲ መሊኦም እዮም፡ ንኹሉ ንኤርትራ ዝምልከት ናይ ስለምንታይ ሕቶታት ምዝርዝዛር ከም ዘጸግም ርዱእ ኮይኑ፡ ዝተወሰኑ ምዝርዛር ግና ዘጸገም ኣይኮነን፡

ህልዊ ኩነታት ኤርትራ ከም ዝሕብሮ ህዝቢ ኤርትራ ብመጽንርቲ እዚ ይጎድሎ ዘይበሃል ምእንቲ ነጻነት ሃገሩ ዝኸፈሎ መስዋእትን ዋጋን ብኹሉ መለክዒ ተጠቃሚ ኣይኮነን; እኳ ደኣ ቅድም ዝነበሮ መሰላት ኣብ ዝተቕንጠጠሉ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ። እዚስ ስለምንታይ?

ኣብዚ እዋንዚ ኤርትራ ብሕገመንግስቲ ናይ ዘይምረሓ ሃገራት ኣብነት ምጥቃስ ከድሊ እንከሎ ቅድሚት እትስራዕ ኮይና ኣላ። ብመንጽርቲ ህዝባ ኣዝዩ ሕጊ ዘኽብር ምስ ምዃኑ እዚ ህልዊ ኩነታት ንኤርትራ ውርደት እዩ። በቲ ካልእ መልክዑ ክረአ እንከሎ ህግደፍ ህዝቢ ዝመርሓሉ ምስቲ ዝምራሕ ህዝቢ ዝኣተዎ ውዕል የብሉን። ከምኡ ብምዃኑ ከኣ እቲ ዲክታቶር መቆጻጸሪ ዘየብሉ ፊን ከም ዘበሎ ንክኸይድ ዕድል ከፊትሉ ከም ድላዩ ይዕንድር እነሆ። ግን ስለምንታይ?

ኣብ ኤርትራ ንሓደ መንግስቲ፡ መንግስቲ ካብ ዘብልዎ ኣካላት፥ ሓጋጊ፥ ፈጻምን ፈራንድን የለዉን። ዋላ ብደረጃ’ቲ በይናዊ ገዛኢ ውድብ ህግደፍ ናይ ባይቶ ናይ ፈጻሚ ዝበሃል ትካላዊ ኣሰራርሓን ኣወሳስናን የለን። ክንዲ ኩሎም ሓደ ዝዓወነ ሰብኣይ ከም ድላዩ ይገብር፡ እዚኸ ስለምንታይ?

ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ የለን፡ ዜጋታት ብዝኾነ ገበን ተኸሲሶም ምስተኣስሩ ካብቲ ካብ ኣብያተ-ትምህርቲ ዝበዝሕ ግሉጽን ሚስጢራውን ኣብያተ-ማእሰርቲ ኣበይ ቦታ ከም ዝተኣስሩ ኣይፍለጡን። ብቤተሰቦምን ሃይማኖታዊ መራሕቶምን ኣይብጽሑን፡ ሓበሬታ ንቤተሰቦም ኣይወሃብን። ጉዳዮም ተጻርዩ ተኸሲሶም ዋላ ንስሙ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ኣይቀርቡን። ሳሕቲ ዝቐርቡ ኣካላት ከኣ ወይ ባዕላቶም ወይ ጠበቓ ኣቒ`ሞም ኣይከላኸሉን። ስለዚ ኣብ ህልዊ ኩነታት ኤርትራ ተኣሲርካ ማለት ተፈሪዱካ ማለት እዩ። እዚው ንስለምንታይ?

ኣብ ኤርትራ ሓሳብካ ብዝኾነ መልክዕ ናይ ምግላጽ መሰል የለን፡ ካብቲ መንግስቲ ክበሃለሉን ክዕለለሉን ዝደልዮን ተሰሪሑ ዝዝርጋሕን ወጻኢ ሓሳብ ምቕራብ ገበን እዩ፡ ሓሓሊፉ “ከምዚ ክትብል ትሓስብ ኣለኻ” ተባሂልካ ምእሳርውን ዝውቱር እዩ። እሞ ስለምንታይ?

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሚድያ ዝርካቡ ኩሉ ናይ መንግስቲ እዩ፡ ዝህቦ ኣገልግሎት ከኣ ዘይሩዘይሩ ንዋንኡ ምግልጋልን ምሕላውን እዩ። ናይ መንግስቲ ዘይኮነ ናይ ህዝቢ ስምዒት ዘንጸባርቑ ናይ ብሕቲ ሚድያ ክልኩል እዩ፡ ዝኣመንካሉ ሃይማኖት ምስዓብ’ውን ኣይፍቀድን። ስለምንታይ?

ኤርትራውያን ስለምንታይ ጉዳይ ምርጫታት ዝተፈላለዩ ብተለቪዥናት ኣብ ምርኣይ ጥራይ ይውሰኑ። ንሳቶምከ ከምቶም ብሚድያ ናይ ምምራጽ መሰሎም ክጥቀሙ እንከለዉ ዝዕዘብዎም ዝመርሕዎም ናይ ምምራጽ መሰል ዘይህልዎም። ከምኡ ንክኾነሎምከ ዘይሓቱን ንምትግባሩ ዘይቃለሱን፡ እዚውን ካልእ ስለምንታይ።

ኩልና ከምእንፈልጦ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ተዓጽያ ናብ ኣብ ሕድሕደን ዘይራኸባ ናእሽቱ ኮለጃት ከም ዝተጎዘየት ፍሉጥ እዩ። ንሱ ከይኣክል ተመሃሮ መላእ ኤርትራ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ካብ ወለዶም ተፈልዮም ኣብ ሓንቲ ካለኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሳዋ ኣብ ትሕቲ ውተሃደራዊ ምምሕዳር ክመሃሩ ግዱዳት እዮም። እተን ብዙሓት ምሁራት ዘፍረያ ኣብ በበይኑ ኩርነዓት ሃገርና ዝርከባ 2ይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ተዓጽየን እየን። እዚኸ ስለምንታይ?

እቲሃገራዊ ኣገልግሎትዝብል ስም ዝተዋህቦ ግዱድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ኣብ ክንዲ ከምቲ ክጅመር እንከሎ ዝተሓስቦ 18 ኣዋርሕ ዝኸውን ናብ ደረት ዘየብሉ ግዜ ተቐይሩ። ብሰንኪዚ ከኣ ብዙሓት መንእሰያት ኣይካብ ትምህርቲ ኣይካብ ሓዳር ዘርሞዘርሞ ከም ዝተረፉ ኩልና ንፈልጦ እዩ። ብሰንክዚ ኣብ ጉዕዞ ናብ ስደትን ኣብ ስደተን ኣደዳ ዘይተኣደነ ጸገማት ይኾኑ ኣለዉ። ግና እዚ እውን ስለምንታይ ኣይተባህለን፡

ኣብዚ እዋንዚ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ካብ ኤርትራ ናብ ካልእ ሃገር ክንቀሳቐሱ ወይ ኣይክእሉን እዮም ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ጽኑዕ ምቁጽጻር ዝወሃብ መሰል ኮይኑ ኣሎ። እዚ መሰልዚኸ ስለምንታይ ይንፈግ?

ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝተባርዐ ውግእ እቲ ነቲ ውግእ ከም ዝጀመረ ብዓለምለኻዊ ናይ ምጽራይ ኣካል ዝተመስከሮን ክኽሕስ ዝተገደደን ጉጅለ ህግደፍ ብዝኣመኖኳ 19 ሺሕ ኤርትራውያን መንእሰያት ተሰዊኦም። ነዚ ሓቢኡ እዩ ከኣ ዲክታተር ኢሳይያስ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ክቕበል እንከሎ “በቲ ውግእ ኣይከሰርናን” ዝበለ። እሞ ድማ ናብቲ ቅድሚ ውግእ ክግበር ዝኽእል ዝነበረ ከምስል ዝነጸጎ ዝርርብን ወደኽደኽን ተመሊሱ። እዚ’ውን ሰለምንታይ ክበሃል ዝግበኦ’ዩ።

ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይን ምስ ሃበ፡ ዶብ ኣብ ባይታ ንከይምልከት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጥይጥይ ምስተራእየ፡ ኢሳይያስ ከምስል ብናይ ሓሶት ብነድሪ “ዶብ ከይተጠረረ ዘተ ዝበሃል ኣሽካዕላል እዩ” ክብል ጸኒሑ። በዚ ድማ ነቲ ጉዳይ ን17 ዓመታት ጅሆ ሒዝዎ ጸኒሑ። ሕጂ ግና በዚ መጸ ከይተባህለ ዘተ ምቕባል ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ምምልካት ዶብ እውን ጠንጢንዎ ኣዲስ ኣበባ ከይኣኸሎ ክሳብ ሃዋሳ ከይዱ ጋብን ፈረስን ተሰሊሙ። ፍቕሪ ሰማእታት ኤርትራን ሕግን ዘይኮነስ፡ ፍቕሪ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ስዒርዎ ክቆጻጸ እንከሎ ንዝተዓዘቦ ገሪምዎ። ሕጂ’ውን ስለምንታይ?

ህግደፍ ከም ቁርን ኣስሓይታን ካብ ዝፈርሖ ጉዳያት ሓደ ካብ ናቱ ዝተፈልየ ርኢቶ እዩ። እዚ ናይ ርኢቶ ፍልልይ ናብ ተቓውሞ ኣብ ዝምዕብለሉ ድማ የዕበድብዶ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ነቲ ምስ ኩሉ ሕጽረታቱ ዓለም እትፈልጦ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ “ዋላ ትንፈር እምበር ጤል እያ” ብዝዓይነቱ ኣይቅበሎን እዩ። ሓሓሊፉ ክጸቦ እንከሎ ከኣ ብወያነነት ይኸሶ። ከምቲ ደርጊ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ብናይ ኣዕራብ ፔትሮ ዶላር ዝተገዘ ገይሩ ዝኸሶ ዝነበረ። በቲ ሓድሽ ዓርኩ ዲና መራሒኡ ክንብሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ፡ ንተቓወምቱ ተቓወምቱ ዘይኮኑስ መወዳድርቱ ገይሩ ዝገልጾም ቋንቋ’ውን ናብ ልቡ ኣይምለስን። ናይ’ቲ ቀዳማይ ሚኒስተር መልእኽቲ ናብኡ’ውን ዝጥምት ምዃኑ ንዝተረድኦ ኣይመስልን። እቲ ዘገርም ከኣ ናቱ ጽዕነት ኣቐሚጡ ንዳውድ ኢብሳ ሓደ ካብ ነባራት መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ንለማ መገርሳን ኣብ ኣስመራ ክሽምግል ዘይምሕናኹ እዩ። ስለምንታይ?

እምበኣር እቲ ናይ ኤርትራ ስለምንታያት ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ፡ ከምቲ “ዘረባን መዓንጣን ቆሪጽካ እምበር ስሒብካ ኣይውዳእን” ዝበሃል ስለምንታያትና ኣብዚ ከነቋርጽ። እዚ ስለምንታያት’ዚ ናብ ጉጅለ ህግደፍ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶታት ኣይኮነን። ምኽንያቱ ከምቲ “ፈሊጡ ዝደቀሰስ ሓራሚ ነይንቕንቖ” ዝበሃል፡ ህግደፍ ሓሲብሉ ኮነ ኢሉ ዝፍጽሞ ዘሎ ግህሰታት፡ ገበናትን ጥሕሰታትን ስለ ዝኾነ፡ እንተ ሓተትናዮ’ውን ከምዘይምልሰልና ስለ እንፈልጥ “ስለምንታይ?” ኢልና ኣይንሓቶን ኢና፡

ስለዚ እዚ ለስምንታይ ናብቲ ናይዚ ግህሰታት ግዳይ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝቐርብ ዘሎ። ምኽንያቱ ናይቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝፍጸም ዘሎ በደላት ተሰካሚ ንሱ እቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ። ካብዚ በደልዚ ሓራ ክወጽእ ዘለዎ ከኣ ባዕሉ ብቓልሱ ጥራይ ስለ ዝኾነ። እቲ ናይ ካልኦት ኣበርክቶ መመላእታ እዩ።


ንኢትዮጵያዊ ሰባኺ ሱራፌል ደምሴ ክሰምዑ ኣብ ፊት ኣስመራ ፓላስ ሆቴል ዝተኣከቡ ኤርትራውያንንኢትዮጵያዊ ሰባኺ ሱራፌል ደምሴ ክሰምዑ ኣብ ፊት ኣስመራ ፓላስ ሆቴል ዝተኣከቡ ኤርትራውያን
ናይ ምስሊ መግለጺ ንኢትዮጵያዊ ሰባኺ ሱራፌል ደምሴ ክሰምዑ ኣብ ፊት ኣስመራ ፓላስ ሆቴል ዝተኣከቡ ኤርትራውያን

ሰዓብቲ ወንጌላውያን ኣብያተ-ክርስትያናት ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ምስቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኤርትራ ዝተጓዕዘ ሱራፌል ደምሴ ዝተባህለ ኢትዮጵያዊ ሰባኺ ተራኺብኩም ወይ ተቐቢልኩም ብዝብል ይእሰሩ ኣለዉ።

እቶም ኣመንቲ ብሲቪል ዝተኸድኑ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ካብ ኣባይቶም ከም ዝተወስዱ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት።

መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኣሰሩ 5 ኣመንቲ ኣብ ኣስመራ 5ይ መደበር ፓሊስ ተታሒዞም ከም ዘለዉን ገለ ድማ ኣብቲ 'ካርሸሊ' ተባሂሉ ዝጽዋዕ 2ይ መደበር ፓሊስ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ጸብጻባት ገሊጾም።

ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ'ዚ ሓድሽ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ዝዋሃብ ርእይቶ ንምርካብ ተወኪስና ነይርና ዛጊት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ግን የለን።

ኣብቲ እቲ ሰባኺ ዝሰብከሉ ዝነበረ ቦታ ተራእዮም ዝተባህሉ ካልኦት ድማ ተተጸዊዖም ይሕተቱ ምህላዎም፡ ገለ ድማ ይድለዩ ከም ዘለዉን እቶም ምንጪታት የረድኡ።

ሓንቲ ካብዚኣቶም ካብ ደገ ዝመጸት ኮይና ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጸ ሰባኺ ተቐቢላ ብምእንጋዳ ካብታ ሃገር ክትወጽ እንከላ ኣብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተታሒዛ ብኣባላት ጸጥታ ከም ዝተወሰደት እቶም ምንጭታት ጠቒሶም።

ሓደ ካብዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ተኸተልቲ ናይቲ እምነት፡ ዝሓለፈ ሓሙስ ንጉሆ ሲቪል ዝተኸደኑ ኣባላት ጸጥታ ካብ ቤቱ ከም ዝወሰድዎን፡ ቤተሰቡ ጸኒሐም ናብ ቤት ማእሰርቲ 'ካርሸሊ' ከም ዘለዉ ክፈልጡ ኪኢሎም።

ቤተሰብ መግቢ ከብጽሕሎም እኳ ዝፍቀድ እንተኾነ፡ ብኣካል ግን ከራኽብዎም ከም ዘይከኣሉ ቤተሰብ ናይቶም ግዳያት ሓቢሮም።

"ብመጀመርታ ጽርግያ ስለዝዓገቱ'ዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ድሕሪ ቀዳመ ሰንበት ክንፈትሖም ኢና ሎሞም ነይሮም። ሰኑይ ምስከድዎም ግን 'ንሕና ንፈልጦ የብልናን፡ ሃገራዊ ድሕነት'ዩ ኣሲርዎም ኢሎሞም" ክብል ገለ ቤተሰቦም ዝተኣሰርዎም ሰባት ንቢቢሲ ተዛሪቦም።


ምግሃስ ሰባዊ መሰላት ዝቃወሙ ሰልፈኛታት Image copyright One Day Seyoum
ናይ ምስሊ መግለጺ መብዛሕትኡ ጊዜ ናይ ሕልና እሱራት ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀርቡን'ዮም

መብዛሕትኦም እዞም ዝእሰሩ ዘለዉ ተኸተልቲ ናይቲ እምነት፡ ነቲ ብ18 ሓምለ ምስ ፈላማይ በረራ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ዝመጸ ሩፋኤል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ሰባኺ ዝተቐበልዎን፡ ኣብቲ ንሱ ዝሃቦ ሓጺር ስብከት ዝተሳተፉ ምዃኖም'ውን ዝበጽሓና ሓበሬታ የረድእ።

እዚ ናይ ሕጂ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ሓቂ ምዃኑ ንኩነታት ሰዓብቲ ናይቲ እምነት ኣብ ኤርትራ ብቐረባ ዝከታተል ኣቶ ከሰተ በራኺ ካብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበና ሓበሬታ ኣረጋጊጹ።

"ድሕሪ'ቲ ውዕል ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ታኣወጀ ኣዚና ኢና ተሓጎስና ብዙሕ'ውን ተስፋ ጌርና፡ ብዙሕ ለውጢ ክመጽእ'ዩ ኢልና ተጸቢና" ድሕሪ ምባል እንተኾነ ግን ዝተቐየረ ነገር ከም ዘየለ ብምጥቃስ "እቲ ማእሰርቲ ይቕጽል'ዩ ዘሎ" ይብል ከሰተ።

ኣቶ ከሰተ በራኺ ብተወሳኺ ሰባኺ ሱራፌል ደምሴ ብዛዕባ'ቶም ብሰንኩ ዝተኣሰሩ ኣመንቲ ክጣበቕ ጸዊዑ።

ምስ'ዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ብሕብረት ወንጌላውያን ኣብያተ-ክርስትያናት ኤርትራ ዝተጻሕ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ቅሉዕ ደብዳቤ ንኢትዮጵያውያን ሰበኽቲ ኣብ ኤርትራ ብምምጻእ ንኣመንቶም ኣብ ሓደጋ ከይውድቑ ተማሕጺኑ።

እቶም ቅድሚ ቁረብ ሰሙናት ዝወጹ 35 እሱራት 'ውን ብዋሕስ ኣማኢት ኣሽሓት ናቕፋ ከም ዝተፈትሑን ምስቲ ምስ ኢትዮጵያ ተበጺሑ ዘሎ ሰላም ዘተኣሳስር ከም ዘይብሉን ተዛሪቡ።

ክሳብ ሕጂ ዝተኸሰስሉ ምኽንያት ብወግዒ ከም ዘይተነግሮምን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡን ተፈሊጡ'ሎ።


ኣንጻር ምግሃስ ሰባዊ መሰላት ሰላማዊ ሰልፊ ዝወጹ ሰልፈኛታት

 


Image copyright ANADOLU AGENCY
ናይ ምስሊ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ብምግሃስ ሰባዊ መሰላት ክኽሰስ ጸኒሑ'ዩ

ኣብ ኤርትራ ተኸተልቲ ናይቲ እምነት ዝኾኑ ሰባት ኣብ ዝተፈላዩ እዋናት ከም ዝእሰሩን ሓሓለፎም'ውን ከም ዝፍትሑን ይግለጽ።

ኣብቲ እቲ ሰባኺ ኣብ ኣስመራ ዝኣተወሉ ዕለት 18 ሓምለ ንባዕሉ 35 ዝኾኑ ንዓመታት ተኣሲሮም ዝጸንሑ ተኸተልቲ ናይቲ እምነት ምፍትሖም ቢቢሲ ኣቃሊሑ ምንባሩ ይዝከር።

ኣብ ኤርትራ መብዛሕትኡ እዋን ናይ ሕልና እሱራት ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀርቡን'ዮም።

ኣብ ግንቦት 2002 መንግስቲ ኤርትራ ንኹለን ኢቫንጀሊካውያን (ጴንጠኮስታል) ኣብያተከርስትያን ድሕሪ ምዕጻዉ፡ ገለ መራሕተን ዝርከብዎም ብኣሚኢት ዝቑጸሩ ኣመንተን ክኣስር ጸኒሑ'ዩ።

Source=https://www.bbc.com/tigrinya/news-45103798

ኩቡራት እሰንዳቲ ሽማገለን አባላት ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ማሕበር ጀርመን!

ኩቡር አቦ መንበር ኩብራት መራሕቲን ኣባላትን ሰልፊ ደሞክራስያዊ ህዝቢ ኤርትራ!

ኩብራት ተወከልቲ ውድባትን ዕድማት አጋይሽን!     

       አቐዲመ አብዚ ልሙድ ዓመታዊ ባዓል ኤርትራ ክንሳተፍ ዝገብርኩምልና ዕድመ ብስመይን ብስም ውድብና ሰደግኤ ከመስግን ይፈቱ። ቀጽለ ከአ እዚ ኤርትራዊ ባዓል'ዚ ንዓኹም ከም ሰልፊ ድሞክራሲያዊ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ አባልኩም ተራኺቡ ዓመታዊ ኩሉ መዳይዊ ቃልሱ ክግምግምን ስራሓቱ አጻፊፉ ክሕዝን ዝገብር ኮይኑ፡ ንእግረ መገዱ ከአ ንአብዚ ከባቢ ዝቕመጥ ህዝብናን ተቓልስቲ ውድባቱን ተራኺብና ኢህን ሚህን እንብለሉ ምቹእ ኣፍደገ ዝኸፍት ኣገዳሲ ናይ ቃልሲ መድረኽን ቦታን እዩ። ስለዚ እዚ ከምዚ ዝበለ ባዓል ጥቕሙ ብግቡእ ተረዲእና ኩልና ተሓባቢርና ከነህብትሞን ከነማዕብሎን ናብ ረብሓ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከነውዕሎን ስለ ዝግባእ፡ ከይተሓለልኩም ነዚ ክውን ንምግባር እትራባረቡ ውድባትን ውልቀ ባእታታትን ክትምጎሱ ይግባእ። እንቋዕ ብሰላም አብዚ ጽንብል እዚ ክንራኸብ አብቃዓኩምን አብቃዓናን ንብለኩም።

        ኩብራትን ኩብራንን ተቓልስቲ ሰልፊ ደሞክራስያዊ ህዝቢ ኤርትራ፥ ተቓለስቲ ውድባት ኤርትራ፥ ብቐንዱን ብዓቢኡን ከኣ ህዝቢ ኤርትራ፡ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ወጥርን መስገድልን እናሕለፈ መጺኡ ኣብ ታሪኽ ማሀደራትና ጥራይ ተመዝቡ ዝተርፍ ዘይኮነ፡ ዋናታትን ተዋሳእቲን ባዕላትና ዝተዋደቕናሉን ንዋደቐሉ ዘሎና ጉዳይ'ዩ። እዚ ሎሚ አብዚ ተራኺብና ክንጋባእ መድረኽ ተኸፊቱልና ዘሎ እውን ብጊዲኡ አካል ናቱ'ዩ። ኤርትራውያን አብ ስደት እንርከብ ገና ንውራይና ነኺስና ሒዝና ከምዘሎና እውን ዘማላኽት'ዩ።

       አብ ዝሓለፈ ጉዕዞና ቃልስና ኩላትና ከም ንፈልጦን ከም መስርሕ ናይ ቃልሲን ከአ ዓወታትን ውድቀታትን ብቢእዋኑ ዝግለጹ ከነመዝግብ ከም ዝጸናሕና ብግብሪ ዝተራጋግጸ ነገር'ዩ። ሐደ ካብቶም ዓወታትና ብልዕልነት ጎሊሑ ዝረኤ፡ ንባዕዳዊ መግዛእቲ ሲዕርና ሃገርና ሐራ ምግባርን ምዕቃቡን ዝምልከት ኮይኑ፡ በቲ ካልእ ሸነኽ ከአ ከም ውድቀትን ፍሽለትን ዝረአዩ ህዝቢ ማእከሉ ዝገበረ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓተ መንግስቲን ምሕድራን ስጋብ ሕጂ ክንሃንጽ ዘይምብቃዕናን ዘይምኽአልናን ቀንዲ ረቛሒ መሰረታዊ ሽግርና'ዩ። ካብዚ ፈሊኻ ዘይርኤ እውን ሃገራዊ ዕርቅን ስኒትን ዘውሐሰ፥ አብ ነብሱን ሕድሕዳዊ ምትእምማን ዝተከለ ጽኑዕ ማሕበረሰብን ሕበረተሰብን ከይንገብር፡ ብውሽጥን ብደገን ስለ ዘተስርሓሉ በቲ ሐደ ወገን፡ ብካልእ ወገን ከአ ነዚ አብ ንቡር ቦትኡ ዝመለስ ወይ ዘስተኻክል ብሓያል ህዝባዊ ውዳበ ዝተሰነ ዕቱብ ቃልሲ ስለ ዘይተገብረ ሎሚ ከም ህዝብን ሃገርን ንሓደጋ ተቓሊዕና ንርከብ ከምዘለና ከም ጸሐይ ቀትሪ ንኹሉ ብሩህ'ዩ።

       ብወግና ጠንቂ ናይ'ዚ ክውንነት'ዚ ቀንዲ ተሓታቲ፡ ብቐዳምነት ዝስራዕ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኢሰያስ/ህግደፍ እዩ። መኽንያቱ ንህዝቢ ኣብ ኩሉ መዳያቱ ማለት ፖሎቲካዊ፥ ኢኮኖምያዊ፥ ማሕብራዊ ሰረቱ ኮነ ኢሉ ክለምስን ክማስንን ዝገብር እስትራተጂ ብምኽታል፡ ህዝብን ሃገርን አራኺሱ እንሆ ሎሚ ተግባሩ ፈጢጡ ኣብ ቅርዓት ወጽኡ ብጋህዲ ይረኤ አሎ። ሎሚ ከምህዝቢ (ከም ከብቲ) ተኸብኪብና አበይናይ ዕዳጋ ንወርድ አሎና፡ ከም ሃገር ከአ አብይ ገጽና ሸታሕታሕ ንብል አሎና ንምርአይ ዘጸግም ነገር ከምዘይለ፡ ጊዜ ባዕሉ ቁልጭ አቢሉ የረኤና አሎ። ስለ'ዚ ነዚ እቕረ ዘይባሃሎ ጸላኢና፡ ንጥፍአትና ተዋፊሩ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሰያስ/ ጉጅልኡን ዝስዕር ንጹር ዕላማ አብ ቅድመና አቐሚጥና፡ አብ ናይ ቀዳምነት ቦታ ሰሪዕና ሓይልታትና ከነዋሃህድን ብሓባር ክንሰርሕን ነዚ ዘገልግል ናይ ሓባር ጽላል ከነቕውምን ሰፊሕ ህዝቢ ኣብኡ ዓሲሉ ብተግባር ክንሰርሕ ጸላኢና ከነውግድን ይግባእና።

       ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ እዚ ክንገበር እንተ ዘይበቕዕና፡ ብካልአይ ቦታ ናይቲ ውድቀት ታሓታቲ ይገብረና። እቲ ዘገርም መብዛሕቱ ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ ነቲ ጸገም ካብ ዓንተብኡ አለልይዎ ከብቅዕ፡ መኽንያቱ ወፍሪ ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ንመን የገልግል? ዕላምኡኸ እንታይ ንምግባር'ዩ? ኣቐዲሙ አሚቱ ከብቅዕ፡ ነዚ ዝዓጽፍ ቃልሲ ብዝተዋሃሃደ ውደባ ዝተስነ ስጋብ ሕጂ ዘሎ እዋን ሰፊሕ ህዝቢ አብ ጎኑ አሰሊፉ ተሰማዓይን እምነት ክንበረሉ ዝኽእል ሐይሊ ክገብርን ክመርሖን ዘይምብቅዑ ዘሎ ክፍተትን ሕመቕን'ዩ። ውድባት ነዚ ክፍተት'ዚ አብ ቀረባ ጊዜ ክንሽፈን እንተ ዘይበቒዕናን፡ ሕመቓትና ቀልጢፍና እንተ ዘይአማዓራሪናን ከአ ካብ ታሪኻዊ ተሓታትንነት ተጋላገልና ማለት ዘበት'ዩ። ሰለ'ዚ ካብ ዝጸናሕናዮ ቲሐዘ ጸኒሓዊ አረአእያ ተጋላጊልና ነዚ መድረኽ ዝብቅዕ ቃልሲ ከነታአታቱን ከነተግብርን መድርኽ ካብ ማንም ጊዜ ንላዕሊ ይጠልበና አሎ። ህዝብን ሃገርን ማእከል ዝገብር ሰውራዊ መሪሕ ሓሰብ ተረሲዑ፡ እቲ ዝበዝሕ ስጋብ ሕጂ ክካየድ ዝጸንሐ ናብ ውሽጥኻ ዝግብር ቁርቁስን ምትንዃላትን ከይዱ ከይዱ ከአ ብበትሪ ጸላኢኡ ዝጓሰ ደምበ ተቛውሞ ኣገልግሎቱ ንጸላኢ እምበር ንሃገር ህዝብን ዘድሕን ከም ዘይኮነ ብንጹር ክፍለጥን ክቕመጥን ይግባእ።

ስለዚ ስጋብ ሕጂ ክንክተሎ ዝጸናሕና ናይ ቃልሲ ጥብብ ደጊምና ክንፍትሾ፡ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ? መኽንያቱ ፈሊጥና፡ ጌጋታትና ቀልጢፍና ክንእርም ብኡ መጠን ከአ ሓድሽ ነዚ መድረኽ ዝበቅዕ ናይ ቃልሲ አንፈትን አሰላልፋን ክንሕዝ መተካእታ ዘይብሉ ምኻኑ ፈሊጥና ነብስና አዳሊና ክንቀረብን ክንውሳአሉን ይግባአና።

ብወገና ከም ውድብ ሰደግኤ ነዚ እዋን ዝበቅዕ መልክዕ ውዳበ ቀሪጽና፡ መንንግስቲ ኣብ ሃይማኖት ሃይማኖት ድማ ኣብ መንግስቲ ኡዱ ዘይተአታቱ ሰፊሕ ሕብረ ብሐራዊ ግንባር ህዝቢ ማእከሉ ዝገብረ፡ ተመራጻይ መልክዕ ውዳበ እዩ ንብል። ብዚ መጠን ከአ 4 ውድባት ብሓባር ተሳማምዕና ሐደ ሃገራዊ ግንባር ኤርትራ (ኤሃግ) አቑምና ብሓባር ክንሰርሕ ጀሚርና አሎና።

ብወገን ስልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ብተማሳሳሊ ብዓል አርባኦተ ነጥቢ እማመኹም ድሮ ክልተ ዓመት ዝገብረ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ነዚ ናብ ዝለዓለ ደረጅኡ ንምስግጋር ግን ብትብዓት ናብ ዘተ ኮፍ ኢልካ ክእቶ ዘይምግባር ዝርኤ ሕመቕ ብኽልቲኡ ወገን ከም ዘሎ ክንሕብር ንፈቱ። ትብዓት ወስኺና ከአ አብ ዘተ ክንአቱ በዚ አጋጣሚ'ዚ ነዚ ዝምልከቶ አካላትና ከንዘኻኽር ንደሊ።

       ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ጊዚ ክጭወ ተፈቲኑ እዩ።፡ ሓጂ እውን ድሕሪ 27 ዓመት ልዑላውነት ኤርትራ ከም ሃገር፡ አብቲ ዝነበርናዮ መግዛእቲ ንድሒሪት ዝመልስ ፈተነ ይቀላቐል ኣሎ። በዚ ጊዜያዊ ሓድሽ ምዕባለ ተሰኪምዎ ዝመጽእ ህቦብላ ንፋስን መአዝና ከይንስሕት፡ ህድእ እልና፡ ቅኑዕ ኣንፈት ናይ ሰላም መገዲ ኣጽኒዕና ብምሓዝ ውሽጣዊ ኤርትራዊ ዕዮ ገዛና ብግብእ ክንምልስ አልና። ሰላም ቅድም አብ ገዛና ክትሰፍር ስለ ዝግብአ፡ ንቀጻሊ ዘላቒ ሰላም ዘጎልብት ዓቕሚ ከነጥሪ ኩሉ መዳያዊ ቅድመ ምድላው ክንገብርን ህዝቢ ዝግባእ ሐበረታ ረኺቡ ብንቕሓት ክሳተፍን ብኡ መጠን ዋናን ባዓል ውራይን ኮይኑ፡ ንረብሕኡ መሊኡ ክዋሳእ ኣብ ምግባር ዝካየድ ቃልሲ ብጊዜያዊ ሓደሽቲ ኩነታት ከይተዳናገረ ክቕጽል ይግባእ።

ብስም ናይ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ተኸዊሉ ዝመጸና ዘሎ መዘዝ አውንትኡን አሉትኡን ብግቡእ አለሊና ንልዑላውነት ህዝብን ሃገርን ጥቕምን ረብሓን ዝዕቅብ ጽኑዕ መረገጽ ከይተሸራረፈ ተግባራዊ ኮይኑ ክቕጽል ዘሎና ሓላፍነት ፈሊጥና ውራይና ቀጥ አቢልና ሰፊሕ ህዝቢ ከም ቀድሙ ኣብ ቃልሱ ጽኒዑ ሕላፍነቱ ክዋጻእ ኩልና ኢድ ንኢድ ተታሐሒዝና ሓባራዊ ስራሓት ክነማዕብል፡ ፖሎቲካዊ ውድባትና ከአ ጉብእ ኣንፈት አማራርሐ ክህባ በዚ አጋብጣሚ'ዚ ክንሕብርን ከነዘኻርን ንፈቱ። ሰድግኤ ውድብና ከአ ከም ዎትሩ አብዚ መዳይ'ዚ ነብሱ ቅሩብ ገይሩ ይርከብ ከም ዘሎ ደጊምና ነረጋግጸልኩም። ብዝተረፈ ናይ ሎሚ አኼባና ድሙቕን ብሱልን ክትዕ አካይዱ ንቃልስና ዝጥቅም ስንቂ ሒዝና ክንከይድ ዘሎና ስነናይ ትምኒት ይገልጸልኩም። ጽን ኢልኩም ዝሰማዕኩሚኒ የመስግን የቕንያልና።

ምሕዝነት ሓይልታት ኤርትራ ይደልድል!

ምዩቕ ዘይንብለላ ኤርትራ ክንሃንጽ ኢና!

ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!

ሰደግኤ ዞባ ኤውሮጳ

04/05 ሐምለ 2018

ዝኸበርክን/ኩምን ኣዳለውቲ ፈስቲቫል 2018

ዝኸበርክን/ ኩምን መሪሕነትን ተወከልቲን ሰልፍታትን ውድባትን ማሕበራት

ዝኸበርክን/ኩምን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍቲ ፈስቲቫልን ብሓፈሻ፡

ብመጀመርታ ኣብ ፈስቲቫል 2018 ንኽንሳተፍ ዝገበርኩምልና ዕድመ ብስመይን ብስም ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ጀርመንን ንኣሰናዳኢት ሽማግለ ፈስቲቫል እንዳኣ መስገንኩ፡ ልባዊ ሰላምታይ የቕርብ። እንቛዕ ከኣ ኣብዚ መኣዲ ዘተ ዝዓለመ ፈስቲቫልዚ ብሰላም ኣራኸበና እናበልኩ፡ ፈስቲቫልኩም ዕውት ኾይኑ፡ መንጸብረቕትኡ ነቲ ርሑቅ ዘለው ውጹዕ ህዝብና ዘተስፉን፡ ንህዝቢ ዘዕጥቅ፡ መገዲ ሰላምን ራህዋን ዝሕብር ክኸውን ትምኒትና ወሰን የብሉን።

ናይ ደንሃክ ኮንፈርንስ ዕውት ኮይኑ ንክውጽእ ከም ሰልፊን ከም ውልቀ ሰባትን ዘርኣክሞ ተውፋይነት፣ ንኣይን ንኩለን ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ንመስልክን ምልዓልክን፣ኣሎና ኣብ ጎንክን፣ ጻውዕትክን ብሰራት ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ሰለ ዝኮነ፣ እድ ንእድ ተታሓሕዝና ከነዔውቶ ምኻና ዘመስክር እዩ።

ሎሚ ድማ ነቶም ሎሚ ፈሰቲቫል ተካይዱ ዘሎኩምን ከምእውን ካብዚ ገዛ ወጻኢ ዝርከቡ ኣባላትኩም፣ ኣብዚ ገዛ ዘሎኩም ኣባላትን መሪሕነትን ናይ ዝተፋላለያ ምንቅስቃሳት ማሕበራት ወፈያኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘበርከትኩም/ክንን ደጊመ ከመስግን በዚ ኣጋጣሚ ፍቀዱለይ።

ውዕሎ ደንሃክ ዕውት ኮይኑ ወጺኡ ፣ ብዝተካእለና ኣብ ኤውሮፓ ዘሎና ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ተወዲበና ንመሰልና ደዎ ምስ እንብል ሩሕ ዲክታተርነት ዘብቅዓሉን፣ ሰጥመትና እነረጋግጽሉን እዩ።

መቀጽልታ ኮንፈርንስ ደንሃክ ንዝመጽእ ዓመት ኤውሮፓ ለከ ጉባኤ ንክግበር ንዳለው ኣሎና ንኩሉ እትህቡና ኣውንታዊ ሓገዘት ኣብ ማዕላኡ ክውዕልን ዕውታት ኮና ክንወጻን ዝለዓለ ጻዕርና እዩ ሓገዝኩም ኣይፈለየና ደጊመ የመስግን።    

ኤርትራ ከም ሃገር፡ ኣብ ናይ ዓለም ካርታ ንኽትህሉ ኩሉ ዝካኣሎ ዝኸፈለ ህዝብና፡ ሰላምን ራህዋን፡ ፍትሕን ተሐሪምዎ ኣብ ዘስካሕክሕ ሕሰምን መከራን ክሳብ ምጽናትን ኣብጺሑዎስ፣ እዚ ትልክ ዝብል ዘሎ ስርዓት ድማ ከም ሓደ ድኑስ ህዝቢ ወሲድዎስ ንህና ቀደም ኮነ ሎሚ ወዳእትካ ኢና ሸግርካ ድማ ብቡን ምቅዳሕ ቁርሲ ምዕዳል ወዲእናዮ ዝብሉ ኣጋንንቲ ለይቲን ስራኤል መዓልቲ

ዝኮኑ ውልቀ-ሰባት ክዝምሩን ልቦም ክሃርሙን ተዓዚብና።

ዓጀብ በሉ እዛ ምቅናይስ ገለ ከተስምዓን ዶ ኮን ትከውን?

ኣብ ዕርበቶም መንፈርፈር ኣውጺኦ ክጸድቁ ደልዮምይኮኑ፣

እቲ ዘገድስ ሕጂ ሎሚ ክንሰርሖ ዘሎና ሰላምን ቅሳነትን ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራውያን ይምልከተና መበገሲና ድማ ቁጽሪ ዘይኪነስ ነባሪ ልዝብ፣ ቀጻሊ ዘተን፣ሰለ ዝኮነ ሕጂውን ዝዓግተና የሎን መኣዲ ዘተ ነዳሉ ፣ከም ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ኣብቲ ኩሉ ድስቲ ኩስኩስቲ ናይዚ መስርሕ ወሳኒ ግደ ክንጻወት ድልዋት እና።

ጻውዕትና

1, መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓዲ ይኩን ኣብ ደገ ዘሎካ ውጽኢት ቃልስካ እዩ ነባሪ ውሕስነትካ፣ ሰለ ዝኮነ ንዝሓልፍ ስርዓታት ዘይኮነ ጠመቴካ መጻኢ ወሎደካ እዩ ።

2, ዕጡቅ ሰራዊት ኤርትራ ሓለዋ ህዝብካ ኣብ እድካ ኣሎ እወ ንህዝበይ በል።

3, ኣብ ዲያስፖራ እትርከብ፣ካብ ዝሃጎጎ ግራት ዝሕፈስ ምህርቲ ዮሎን ፣ህዝቢ ከይ ባደመ ንዘተ ዕጠቅ

4, ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ብፍላይ፣ ኣዚ ኣትዩና ዘሎ ጛህሪ ሓሙክሽቲ ኮና ከይንቅህም ንህዝብና ዘዝሕልን ዝዕንግልን ከነብርክት ካብ ዘሎናዮ ዓሮ ንበል ከምተን ወሓሉ እኖታትና።

5, መንእሰያት ኤርትራ ዝተበድልካዮ በድል ኣብ ደቅካ ከይትርእዮ፣ ሎሚ ደዎ በል ሓድግካ ክቀስን።

6, ምሁራንን/ትን ሞያ ነባሪ ዳኣምበር ሓላፊ ኣይኮነን፣ ሞያኩም ህያው ገበርዎ/በርኦ ህዝቢ ንምድሓን።

7, ለባማት ካብ ኩሉ ወሎዶን ጾታን ልቦና ናይ ተፈጥሮ ህያብ ሰለ ዝኮነ ልቦናኩም ተቀቢሩ ክይተርፍ እንሆ ግዜ ይሓቶኦኩም ኣሎ ናይ ዓገብን ኣሰይ ክትብሉ።

ንዝሰማዕኩምኒ ብትሕትና የመስግን

 ራህዋን ቅሳነት ንዝተሸገረ ህዝቢ

ሓባራዊ ዘተና መራሒ ቃልሰና

ክንዕወት ኢና !!

ብሰም ደቂ ኣንስትዮ ጀርመን

ደጊመ ዓወት ንፍስቲቫል ይምነ

መኣዲ ልዝብን ዘተን ይዓንብብ!

ፍራንክፎርት 04.8.2018