EPDP News

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ፤ “ንኹሉ ጽንኩር መድረኻት ብውሽጣዊ ሓድነትን ተወፋይነትን ክንስዕሮ ኢና፡ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፣ ብ16 ጥሪ 2021 ዘካየዶ ጉባኤኡ ብዓወት ዛዚሙ። ዞባዊ ጉባኤ ብኣሰናዳኢት ሽማግለ ንዝተሰርዑ፡ ንሰልፍና፣ ንሃገርናን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝምልከቱ እዋናውያን ኣጀንዳታት፡ ብዕቱብ ድሕሪ ምምይያጥ እዞም ዝስዕቡ ውሳኔታትን ለበዋታትን መዝጊቡ።

 • ኣባልነት ሰልፍና ከነስፍሕ ምጽዓር፤ ብፍላይ መንእሰያት ደቀንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ተሳትፎኦም ከዕዝዙ ንጡፍ ጎስጓስ ምክያድ። ብዘይውደባ ዓወት ስለዘይርከብ፣ ህዝብና ተወዲቡ ቃልሱ ብምሕናን፣ ዕምሪ ምልካዊ ስርዓት ከሕጽርን ናብ ፍትሓውን ዲሞክራስያውን ስርዓት ክሰጋገርን ጸዊዑ።
 • ቁጠባዊ ዓቕሚ ሰልፊ ንምዕዛዝ፡ ካብ ህዝብናን ኣዕሩኽ ፈተውቲ ሃገርናን ሓገዝ ንምርካብ ብዕቱብ ክንነጥፍ፡ ከምኡ’ውን ዝተጸንዐ ወፍሪ ርእሰማል ንምክያድ ኣፍልጦን ክእለትን ዘለዎም ኣባላት ክድህስሱን ከበግሱን ምምዳብ።
 • ዜናውን ፕሮፖጋንዳውን መደባት ሰልፍና ዘመናዊ መራኸቢ ብዙሃን ተጠቒሙ ዕዙዝ ምንቕቓሕን ሓበሬታን ከካይድ ከምዘለዎ ድሕሪ ምንጻር፤ ኵሎም ኣባላት ሰልፊ ክነጥፉሉ ዘለዎም ዕማም ምዃኑ’ ኣስሚሩሉ። ነዚ መሰረት ብምግባር ብደረጃ ጨናፍርን ኣባላትን ክሳለጡ ዘለዎም መዳባት ሰሪዑ።
 • ኣብ ኵሉ ዓንኬላት ኣህጉራዊ ትካላት፡ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታትና ንምብራኽን፡ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብጽሑፍን ብቃለ መሓትትን ዕላማ ቃልስና ንምቅላሕን መሪሕነትናን መሰረታትናን ብዕቱብ ክንሰርሓሉ ዘኽእል ሓጋዚ መደባት ሰሪዑ። ሰልፍና ምስ ኣብ ከባቢ ሃገርና ዝርከቡ ደሞክራስያውያንን ፍትሓውያንን ሓይልታት ንዞናዊ ሰላምን ርግኣትን፤ ንሓባራዊ ረብሓን ዝምድናታቱ ከደልድል ለበዋታቱ ኣመሓሊልፉ። ብደረጃ ሰሜን ኣመሪካ ድማ ምስ መንግስታዊ ኣካላትን መኽሰብ-ኣልቦ ማሕበራትን ዝምድናና ከነደልድል ጻዕርታቱ ከዛይድ ወሲኑ።
 • ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ተኸሲቱ ዘሎ ዘይርጉእ ኵነታት፣ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ከቢድ ሓደጋ ዘንጸላሉ ምዃኑ ብምግንዛብ፡ ጉባኤ ብማእከላይ ባይቶ ንዝጸደቐ ፖሊሲ ሰልፊ ብምኽታል፡ ነቲ ብሽርክነት ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶር. ኣብዪን፡ ዝተባርዐ ወግእን፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝሰዓበ ህልቀትን ምዝንባልን ንዅንን። ዝካየድ ዘሎ ወራር ዘስዕቦ ዕንወትን ክሳራን ስለዝዀነ ደው ክብል ይጠልብ። ጉዳያት ድማ ኣብ ጣውላ ብልዝብ ክፍታሕ ይጽውዕ።
 • ውልቀ- መላኺ ኢሳያስ ንህዝብና ኣብ ዘይምልከቶ ውግእ ኣእትዩ ግዳይ ስቓይን ሞትን ጌሩዎ ስለ ዘሎ፤ ብዘይ ውዓል ሕደር ደው ከብሎን ካብ ኣትዩዎ ዘሎ ስግረ-ዶብ ቦታታት ክወጽእን ምስ ደለይቲ ፍትሒ ብምትሕብባር ተቓውሞና ከነሐይል ጸዊዑ።
 • ኣብ ክልል ትግራይ፣ ኣብ ትሕቲ ዑቕባ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ትካል ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ደው ክብልን ድሕነቶምን ሰብኣዊ ናይ ስደተኛ ሕጋዊ መሰሎምን ክሕሎን፣ ብዝምልከቶም ኣህጉራዊ ሰብኣዊን መንግስታውን ትካላት ክኽበር ጸዊዑ።
 • ብደረጃ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ፡ ምስ ኣብ ድያስፖራ ዝንቀሳቐሱ ኤርትራውያን ፖሊቲካዊ ሓይልታትን ሲቪካዊ ምንቅስቓሳትን፣ ብቐንዱ ምስ ምንቅስቓስ ይኣክል ምሕዝነትን ጥቡቕ ምትሕግጋዝን ብምዝውታር፣ ዕምሪ ምልካዊ ስርዓት ንምሕጻር፣ ሓባራዊ ኣድማዒ ቃልሲ ከነዛይድ ጉባኤ ኣስሚሩሉ።
 • ጸዋዒት ዞባዊ ጉባኤ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፤

ምእንቲ ናጽነትን ምውሓስ ልዑላውነትን በብእዋኑ ዘካየድካዮ ውግኣት ከቢድ ዋጋ ዝኸፈልካሉን ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦን ታሪኽ ዝሰነዶን ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኢሳያስ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ብሰንኪ ዝኣጐዶ ውግኣት ዝኸፈልካዮ ዋጋን ህዝቢ ኤርትራ ዕሸላት ደቁ ኣብዘይርድኦምን ዘይረብሕሉን ውግኣት ተጠቢሶም ዝሃለቑሉን ዝሰንከልሉን፣ ዘስዓቦ ሓዘንን ክሳራን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሎሚ’ውን  ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ኣትዩ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ኣዋፊሩ ዘካይዶ ዘሎ ዕንወትን ክሳራን፤ “ኣይኣተኹን” እናበለ ክኽሕድ’ኳ እንተፈተነ፡ “ንጉዳይ ኢትዮጵያ ኣእዳውና ኣጣሚርና ንርእዮ ኣይኮነን” ብምባል ዝኣንፈቶ ቅድመ-ኵነት፣ ብጋህዲ ዝፍጽሞ ዘሎ እዩ። ህዝቢ ዓለምን መንግስታቱን ዘረጋገጽዎ፣ ካብኡ ክወጽእ ዝጠልብዎ ዘለዉን ሓቂ እዩ። ኣብቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተወልዐ ውግእ’ውን ኢዱ ከእቱ ይወጣወጥ ምህላዉ ምስጢር ኣይኰነን። ስለዚ ክቡር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፤ እትኣትዎ ዘለኻ ቀጻሊ ኵናት፤ ሳዕቤኑ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንህዝብና ስቓይ ንመጻኢ ወለዶ እውን ሕማቕ ውርሻ ስለ ዝኸውን ናብ ሓድሽ ዘይምልከተካ ኲናት ከይትጥበስ ዞባ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዘካየዶ ጉባኤኡ ይምሕጸነካ። ኣብ ዘይምልከተና ጉዳይ ጣልቃ እንተ ኣቲኻ፤ ኤርትራ እውን ዓውዲ ውግእ ናይ ምዃና ዕድል ክፉት ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን።

ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና ንዘልኣለም ይንበር!!

ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰል ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ!!

ክብርን ዝኽርን ንስዉኣት ሃገርና!!

ዞባዊ ጉባኤ ሰ.ደ.ህ.ኤ. ሰሜን ኣመሪካ

16 ጥሪ 2021

ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ቀዳም 16 ጥሪ 2021 ዕዉት ጉባኤ ኣሰላሲሉ። እቲ ኣብ ሚያዝያ 2020 ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ፡ ብሰንኪ ንዓለምና ኣሻቒሉ ዘሎ ሕማም ለበዳ ኮሮና ቫይሩስ ብዙም እዩ ተኻይዱ።

ጉባኤ ዞባ ኩለን ጨናፍር ዘሳተፈን ምልኣት ዘረጋገጸን ኮይኑ ቀዳም ሰዓት 7 ናይ ንግሆ ብምዕራብ ሰዓት 10 ድማ ብምብራቕ ኣብ ትሕቲ “ንኹሉ ጽንኩር መድረኻት ብዉሽጣዊ ሓድነትን ተወፋይነትን ክንሰግሮ ኢና” ዝብል ጭርሖ እዩ ጀሚሩ። ኣቦ መንበር ዞባ ሓው ደስበለ ካሕሳይ ብዝኽሪ ስዉኣት ድሕሪ ምኽፋቱ ናይ እንቃዕ ደሓን መጻእኹም መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ብድሕሪ’ዚ ጉባኤ እትመርሕ ብኣርባዕተ ብጽት ማለት ያሲን ዑስማን, ግደይ መሓሪ ወልዱ, ግርማይ ኣብርሃን ፍስሃየ ሓጎስን ዝቖመት ሰክረታሪያ መድረኽ ተረኪባ ሓው ያሲን ዑስማን ነባራይ ጉባኤ መሪሑ። ኣቦ መንበር ሰልፊ ሓው ተስፋይ ደጊጋ ቃል ሰልፊ ከቕርብ ዕድል ተዋሂቡ መስርሕ ቀጺሉ።

       

ኣቦ መንበር ሰልፊ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም እንቋዕ ድማ ኣብ’ዚ ዓለምና ብሕማም ለበዳ ትሳቐየሉ ዘላ እዋን ጉባኤ ዞባ ክተካይዱ በቓዕኩም ድሕሪ ምባል ዕዉት ጉባኤ ዞባ ክኸውን ዘለዎ ትምኒት ገሊጹ። ቀጺሉ ድሕሪ’ቲ ኣብ ነሓሰ 2019 እተሰላሰለ ዕዉት ሳልሳይን ሓድነታውን ጉባኤ ሰልፍና፡ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ብዘይ ገለ ሓጎጽጎጽ ልሙጽ መስርሕ ምትሕንፋጽ ሓሊፉ ኣብ ጉባኤ ምብጽሑ ዘኹርዕ እዩ ኢሉ። ብዘይካ’ዚ ካብ ሓድነታዊ ጉባኤና ክሳብ ሕጂ ብመሰረት እቲ ዝጸደቐ ሰልፋዊ ፕሮግራምን ፖሊሲታትን ሰልፍና ዓበይቲ ዓወታት ኣብ ኩሉ መዳያት ኣመዝጊቡ እዩ። ኣብ ኩሎም እተመዝገቡ ዓወታት ድማ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ዓቢ ተራ ነይሩዎ ክብል ገሊጹ። ገለ ካብ ዓወታትና ንምጥቃስ ኣቦ መንበር ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ኣልዒሉ፡

 1. ድልዱል ውሽጣዊ ሓድነቱ ዘዕቆበ፣ ህዝባዊ ተሰማዕነት ዘለዎ፣ ውድባዊ ሕግታቱን ስነ ስርዓቱን ዝሓለወ፡ ንቑሕ ኣባል ዝውንንን፡ ድሕሪ ህልዋት ኣባላቱ ንውሉድ ወለዶ ዝቕጽልን ሰልፊ ምህናጽ፡
 2. ሓባራዊ ዕዮ ደምበ ተቓውሞ ንምሕያል ብዘይምቁራጽ ምስራሕ፤
 3. ምስቶም ብፕሮግራምን፡ ስልቲ ኣሰራርሓን ዝመሳሰሉና ኣብ ምሉእ ምጽንባራዊ ሓድነት ምእታዉ፤
 4. ኣብ ዲፕሎማስያዊ፡ ዜናዊ፡ ፊናንሳውን፡ ማሕበራውን መዳያት ሰልፋዊ ዕዮ በቲ ኣብያተ ጽሕፈታቱ ተወኪሉ ዕዉት ዕማም ከነሰላስል ጸኒሕናን ኣሎናን። ከም ሰልፊ ዕቤት ከነርኢ በቂዕና ኢና።
 5. ኣብ ውደባዊ ጉዳያት፡ መዳያት ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን፡ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ስርርዓት ሰልፍና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይጐዓዝ ምህላዉ፡ ብመዳይ ደቂ ኣንስትዮ፡ ጉባኤ ምትእስሳር ደቂ ኣንስትዮ ሰልፊ ክካየድ ዝበቕዐ ምዃኑ፣ ብወገን መንእሰያት እውን ኣብ ዘተፈላለየ መዳያት ኣውራ ድማ፡ ኣብ ምትርጓም ሰነዳት ሰልፍን፡ ተሳትፎ ኣብ ማሕበራዊ መድያን ምርኡይ ተራ ምህላዉ ዘሕብን እዩ ድሕሪ ምባሉ ዘቕረቦም ነጥብታት ሓፈሻዊ ሚዛን ንምሃብ እምበር ዝርዝር ጸብጻብ ከምዘይኮነ ኣዘኻኺሩ። ቀጺሉ ኣብ ፖሊቲካዊ መዳይ፡ ብደረጃ ኤርትራን ከባቢናን፡ ኣብ ምዝዛም ዓመት 2020 ብፍላይ ሓያሎ ምዕባሌታት ከም ዝተራእየ ገሊጽ። ነዚ ንርእዮ ዘሎና ሓድሽ ምዕብልና ድማ ብኸምዚ ዝስዕብ ገሊጹዎ።

ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ክልል ትግራይን ዝተባርዐ ወግእ፡ ነቲ ዞና ብምሉኡ ኰነ ንመላእ ዓለም ዘሻቐለ ምንባሩ ኩልና እንርድኦ እዩ። እዚ ውግእ’ዚ ዕንወት፡ ስደት ህልቂትን ምፍሳስ ደምን ከምኡን ከቢድ መበቆላዊ ጽልእታት ዘከተል ኣሰራት ከም ዝነበሮን ከም ዘልውዎን እውን ካብ ኩልና ስዉር ኣይኰነን። ሃገርና ኤርትራ ኣብ ትሓቲ ሓላፍነት ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ምስቲ ብዶር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ስርዓት ኢትዮጵያ ወጊና ናብቲ ኲናት ከም ዝኣተወት ንሕናን ዓለምን ዘረጋገጾ እዩ። እቲ ውግእ ዞባዊ ርሕቀት ይወስድ ምህላዉ ዘርኢ ድማ፡ ብወሰናስን ዶባት ኣሳቢቡ ዝተላዕለ ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ወግእን ናይ ከባቢ ሃገራት መርገጻትን ምድግጋፍን ኣሎ። ንሕና ከም ሰልፊ፡ በቲ ማእከላይ ባይቶ ዝወሰኖ መሰረት፡ ብንጹር ክንጓዓዝ ጸኒሕና ኣሎና። ኣብ ትሕቲ ዝዀነ ኩነታት ኢደ ጣልቃነት ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣይንቕበልን ኣይንፈቅድን ። ነቲ ብምሕዝነት ኢሳያስን ኣብይን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈነወ ናይ ህልቂት ወራር እናኰነንና፡ እቲ ውግእ ብዘይካ ዕንወት ሞትን ስደትን ካልእ ረብሓ ሰለ ዘይብሉ፡ ንዘተን ሰላምን ዕድል ከወሃብ እዩ ጸዋዒትና። ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ከኣ ኣብ መንጎ ተጓንጸቲ ሓይልታት ዘተ ክካየድ ኣብ ልዕሊ ምጽዓር፡ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ምሉእ ምክልኻል ክገብረሎም ጸዋዒትና ምቕራብ እዩ ክብል ኣብሪሁ። ቃል ኣቦ መንበር ሰልፊ ሓው ተስፋይ ደጊጋ ብምሉኡ ከንብቡ ንዝደልዩ ግዱሳት ኣብ’ዚ ዝስዕብ ብምጥዋቕ ክረኽብዎ ይኽእሉ። ቃል ኣቦ መንበር ሰዲህኤ ናብ ዞባዊ ጉባኤ ሰሜን ኣመሪካ 16 ጥሪ 2021 (harnnet.org)

ስዒቡ ኣቦ መንበር ዞባ ሓው ደስበለ ጸብጻብ ምንቅስቓስ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ሳልሳይን ሓድነታውን ጉባኤ ሰልፊ ማለት ነሕሰ 2019 ክሳብ ሕጂ ኣቕሪቡ። ሓው ደስበለ ኣብ መደብዕዮ ሰልፊ ሰፊሩ ዝርከብ ተልእኾ ሰልፊ ብምቃስ፡ ዓላማና “ሓርነት ህዝብና ዘውሓሰት፡ ልዑላውነታ ዘረጋገጸት፡ ሓድነት ህዝባ ዝዓቀበት ንድኽነት፡ ንሕማምን ድንቁርናን ዝሰዓረት፡ ብልጽግቲ፡ ቅዋማዊትን ዲሞክራስያዊትን ሃገርምህናጽ እዩ።ብምባል እዩ ጀሚሩ። ጉባኤና ኣብ ድሮ በዓል ሲቪካው መራሒ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ይካየድ ምህላዉ ብምዝካር፣ እነኽብሮን ካብኡ ንመሃሮጽንዓት ከምዘሎ’ውን ዘኪሩ። ኣብ ጸብጻቡ ዞባ ዘመዝገቦ ዓወታትን ዘጋጠሞ ብድሆታትን ዘርዚሩ። ሓድነታዊ ምጽንባር ብደረጃ ዞባ ንምትግባር ክሳብ ዞባዊ ጉባኤ ዝካየድ ክልቲኡ ናይ ዞባ ሽማግለታት ተጸንቢሩ ክሰርሕ ምስ ጀመረ፡ ስኒት ዝዓሰሎ ልሙጽ መስርሕ ምኻዱ ኣብሪሁ። ብኹሉ ኣባል ዞባ ንዝተለገሰ ሰፍ ዘይብል እምነትን ምትሕብባርን ኣምስጊኑ።

ቀጺሉ ንጹርን ጽፉፍን ናይ ገንዘባዊ ጉዳያት ጸብጻብ ሓው ፍስሃየ ፍትዊ ተወሳኺ ዝሃበሉ ብሓው ቦኽረጽዮን ጉብሳ ቀሪቡ። ኣታዊ ሰልፊ ካብ ወርሓዊ ዉጽኢት ጥራሕ ዘይኮነ ስልፊ ንምሕያል ዝተኻየደ ወፈያ ዕዉት ምንባሩን ብኹሎም ኣባላት ሰልፊ ዝተራእየ ተወፋይነት ዕዙዝ ምንባሩን ኣብሪሁ። ብዘይካ’ዚ ካብ ብዙሓት ዘይኣባላት ፈተውቲ ሰልፊ ዝተወፈየ ሓገዝ ዓቢ ምንባሩ ምግላጹ ናይ ጉባኤኛ ሞራል ሓፍ ዘበለ ዘኹርዕ ሓብሬታ እዩ ኔሩ። ኣስዒቡ ብዞባ ሽማግለ ዝተዳለወት ላፕ ቶፕ ኮምፑዩተር ንዕጫ ወዲቓ ዝነኣድ ኣታዊ ከምዝገበረትን ኣብ ምዝዛም ጉባኤ ከምእትወድቕን ሓቢሩ።

ስዒባ ሓፍቲ ኣስገደት ምሕረትኣብ ጸብጻብ ምንቅስቓሳት ደቂ-ኣንስትዮ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ኣቕሪባ። ሓደስቲ ኣባላት ከምእተጸንበራን ስሩዕ ወርሓዊ ኣኼባታተን ብግቡእ ከምዝካየድን ኣብሪሃ። ኹሉ ግዜ ቐዳማይ መደብ መሰረታትና ምስፋሕ እዩ። ነዚ መደብ’ዚ ንምዕዋት ደቂ-ተባዕትዮ ኣባላት ሓላፍነት ከምዘለዎም ድሕሪ ምግላጽ፡ እንተወሓደ ሰብ ሓዳሮም ክውደባ ክተሓባበሩ ከምዘለዎም ኣተሓሳሲባ። ኣብ ኩሉ ዝለዓል ክትዓት ናይ ኣረኣእያ ሓድነት ምርግጋጽ ቀዳምነት ሂበን ኣብ ስሩዕ ኣኼባታት ከምዝመያየጣ ገሊጻ። ብዘይካ’ዚ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወዲ ሸሪፈይ ንዘለዋ ተመሃሮ ንምሕጋዝ ኣብ ህዝቢ ዝተኻየደ ወፈራ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ዉጽኢት ከም እተረኽቦን ገና ድማ ይቕጽል ከምዘሎን ሓቢራ። እዚ ቅዱስ መደብ እዚ ከም ናይ ግብረሰናይ ተግባር መጠን፡ ኣብ ኣባላት ሰልፊ ጥራሕ ከይተሓጽረ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝሳተፍዎ ዘለዉ ምዃኑ ዘሓጉስ እዩ ኢላ። ኣብ’ቲ ናጻ ማሕበር ደቅ-ኣንስትዮ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ EWANA (Eritrean Women’s Association in North America) ወይ እዋና ብዝብል ስም ንኽቐዉም ዝኸይድ ዘሎ ቓልሲ ኣባላት ሰልፊ ይነጥፋ ምህላወን ገሊጻ።

ድሕሪ’ዚ ብዞባ ሽማግለ ዝቐረበ ጸብጻባት ብጉባኤ ጸዲቑ። ግባኤኛታት ኣብ ኣገደስትን እዋናውያንን ኣርእስትታት ምክብባር ዝመልኦ ክትዓት ኣካይዶም። ርእይቶታትን ለበዋታትን ቀሪቡ። ጉባኤ ካብ ዝዘተየሎም ነጥብታት ገለ ንምጥቃስ፡

 • ሚዛና ኣብ’ቲ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ዝተራእየ ምዕብልናታትን ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ዉግእን
 • ከም ሰልፊ ኣብ እነካይዶ ዘሎና ሓድነታዊ ቓልሲ ከም ዞባ ኣወንታዊ ግደና ከመይ ይረጋገጽ
 • ዝምድናና ምስ ኣብ ዞባና ዘለዉ ሓይልታት ተቓዉሞ ከመይ ነደልድል
 • ምስ ሰበስልጣን ሰሜን ኣሜሪካን ትካላት ግብረሰናይን ዝምድና ከመይ ንፈጥርን ዘሎ ነመሓይሽን
 • መሰረታት ስልፍና ከመይ ነስፍሕ
 • መንእሰያትን ደቂ-ኣንስትዮን ብዝያዳ ከመይ ነሳትፍ
 • ቁጠባዊ ዓቕሚ ሰልፍና ከመይ ነዕቢ ዝብሉ ኔሮም።

ንሕና ኤርትራውያን ቐንዲ ጸገምና ኣብ ሃገርና ዘሎ ምልኪ ምዃኑን ኩሉ ዓቅምታትና ኣወሃሂድና ምልኪ ኣፍሪስና ፍትሓዊ ስርዓት ክንተክል ቀዳምይ ዋኒንና ምዃኑ መሰረት ዝገበረ ኣብ ነፍስወከፍ ኣርእስቲ እኹል ምይይጥ ተኻይዱ። ሃናጺ ርእይቶታትን ለበዋታትን’ውን ተመዝጊቡ።

ቀጺሉ ኣምራጺት ሽማግለ ስርሓ ክሳብ ትድምድም፡ እታ ተዳልያ ዝነበረት ኮምፑተር ኣብ ዕጫ ወዲቓ። ኣርባዕተ ዕጽፊ ናይ ዋጋኣ ኣታዊ ዝገበረት ኮምፑተር ናብ ውፉይ ተቓላሳይ ብጻይና እስቲፋኖስ በራኺ በጺሓ። ሓውና እስቲፋኖስ ብወገኑ ነታ ኮምፕዩተር ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወዲ ሸሪፈይ ዘለዉ ተመሃሮ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻሙናይ ቀዳማይ ወይ ቀዳመይቲ ብልጫ ዝወጹ ተመሃሮ ኣብ ዕጫ ወዲቃ ንሓደ ወይ ሓንቲ ክትወሃብ ኣወፍዩዋ። ብዘይካ’ዚ ነቲ ዝሰዓረ ወይ ዝሰዓረት ናይ ማዕዶ ወላዲ ክረኽበሎም ተመባጺዑ። ጉባኤኛ ብምሉኡ ሓው እስቲፋኖስ ንዝገበሮ ሰናይ ተግባር ኣድናቖቱን ምስጋንኡን ገሊጹ።

ጉባኤ እናተኻየደ ናይ ምምራጽ ዕድል ተኸፊቱ ስለዝነበረ ኣምራጺት ሽማግለ ዘመናዊ ተክኖሎጂ ብምጥቃም ዉጺኢት ምርጫ ንጉባኤኛታት ሓቢራ። ተወዳደርቲ ብሓጻዪት ሽማግለ ቐሪቡሎም ንዝነበረ ሕቶታት ስእሎም ኣሰንዮም ሰዲዶሞ ዝነበሩ ጉባኤኛታት ከምዝርእይዎ ተገይሩ። እቲ ሕቶታት፡ ሕጹያት መን ምዃኖም ድሕሪ ምልላዮም መሪሕነት ማለት ንዓዓቶም እንታይ ማለት ምዃኑን እንተተመሪጾም ከ ንዞባ እንታይ ክገብሩሉ መደብ ከምዘለዎምን ሓጺር መግላጺ ከቕርቡ እዩ ኔሩ። እዚ ሓድሽ ዝተእታተወ ባህሊ እዩ። ኣምራጺት ሽማግለ ዉጽኢት ምርጫ ማለት 7 ኣባላት ዞባ ሽማግለን 2 ተጠባበቕትን መን ምዃኖም ኣዊጃ።

ኣብ መደምደምታ ጉባኤኛታት በብተራ በቲ ዝወዓለ ጽፉፍ ኣገባብ ሓጎሶም ገሊጾም፡ በቲ ኹሉ ዕዉት ጉባኤ ንክኸዉን ብኣሰናዳዊት ሽማግለ ዝተገብረ ጻዕርታት ኣመስጊኖም። ሞራልን ፍናንን ኣባላት ዞባ ሓፍ ዘበለ ጉባኤ ኮይኑ ድሕሪ 13 ሰዓታት፡ ሰዓት ሾሞንተ ናይ ምሸት ብምዕራብ ጉባኤ ተደምዲሙ።

ክንዕወት ኢና!

ልዑላዊት ኤርትራ ንዘልኣለም ትንበር!

ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና!

ቤት-ጽሕፈት ዜና ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ

19 ጥሪ 2021

TWD A140

ክቡር ኣቦ መንበርን ክቡራት ኣባላትን መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ!

ክቡራት ኣባላት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ጉባኤ ዞባ!

ክቡት ኣባላት መሪሕነት ሰልፍን ዕዱማት!

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣባላት ሰክረታርያን ተሳተፍቲ ጉባኤን! 

ብስም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡  እንቋዕ  ናብ ምስልሳል ዞባዊ ጉባኤ ሰሜን ኣመሪካ ኣብቅዓኩም እናበልኩ፡ ሰላምታን ሰናይ ምንዮትን ኣመሓላልፍ። ነዚ ጉባኤ’ዚ ምክያድ ምብቃዕኩም ንባዕሉ ብስራት ዓወት’ዩ እናበልኩ ድማ’የ ዝጅምር።

ብምቕጻል፡ እቲ ንሚልዮናት ለኺፉ ናይ ኣማእታት ኣሽሓት ህይወት ዝወስደ፡ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባዊን ህይወት ደቂ ሰባት ሓያሎ ዕንወታት ዘኽተለ ሕማም ለበዳ ኮሮና ቫይሩስ፡  ንሰልፍና እውን ከም ዓለሙ  ተንኪፍዎ፡  ንምንቅስቓስና ከኣ  ደሪትዎ ጸኒሑ እዩ።  ብሰንኪ’ዚ ሕማም ኮሮና ዝሓለፈት ህይወት ብጻይናን ዝተጐድኡ ስድራቤታትን ኣለዉና። ካብ መድረኽ ናይዚ ጉባኤ፡ ንኩሎም ዝሓመሙ ምሕረት የውርደሎም ነቶም ህይወቶም ዝኸፈሉ ከኣ መንግስተ ሰማይ የዋርሶም እናበልና ንዝክሮም። ምስ’ዚ ኩሉ ኣንጸላልዩና ዝጸንሐ ሓደጋታት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ፡ ዋላኳ’ቲ ኣብ ኣትላንታ ብኣካል ከካይዶ መዲቡ ዝነበረ ዞባዊ ጉባኤኡ እንተተዓንቀፈ፡  ምስ ዝተረኽበ ሓድሽ ምዕባሌታት ብምትዕጽጻፍ  ስርሓቱ ከካይድ ምብቅዑ፡  ኣውራ ድማ  ድሕሪቲ ብሓምለ 2019  ዝተኻየደ  ሳልሳይን ሓድነታውን ጉባኤ ሰልፊ፡ ንመላእ  ጨናፍር ዝሓቖፈ፡ ልሙጽን ዕዉትን መስርሕ ምጽንባር ምክያዱ፡  ኣዝዩ ዕዉት ምንባሩ ክንምስክረሉ ዝግባእ እዩ።

ሕጂ ከኣ እኹል መጽናዕትታቱ ድሕሪ  ምክያድ፡ ብኤለክትሮኒካዊ መንገዲ ናይ መላእ ሰሜን ኣመሪካ ዞባዊ ጉባኤ ከካይድ ምብቅዑ፡ ዮሃና እናበልኩ፡  ንኣባላት መሪሕነት  ዞባ ሽማግለ፡ ንኣሰናዳኢት ሽማግለ፡ ንሓጻይት ሽማግለን ንኩሎም እቶም ነዚ ዕዉት ስራሕ ንምስልሳል ዝወፈርኩም/ክን ኣባላት ዞባን፡ ብሓፈሻ ንኩለን ጨናፍርን፡  ኣባላትን ናይ  ዮሃና መልእኽተይ አመሓላልፍ።

ብማዕዶን ብመስኮት ኮምፑተርን  ዝካየድ፡ ዞባዊ ጉባኤ፡ ኣብ ምድላው ሰነዳቱ፡ ኣብ ኣሰታትፋኡን  ኣመራርሓኡን ፡ ኣብ ሕጸታቱን ምምራጽ መሪሕነቱን፡ ከምቲ ዝለመድናዮን ንዓመታት ዝሰራሕናሉን ዘይኰነ፡ ሓድሽ ባህሪ፡ ሓድሽ ጠባይ፡  ሓድሽ  ኣገባብ ሒዙ ከም ዝገዓዝ፡ ንህልዊ ተክኖሎጂያዊ መኽሰባት  ተጠቒሙ ከም ዝሰርሕ ርዱእ እዩ። ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ንመጀመርታ ግዜ ንጉባኤኡ በዚ ኣገባብ ክወስዶ ከሎ፡ ንባዕሉ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ንመላእ ሰልፊ ተመክሮን ኣብነትን እዩ። ምስኡ ድማ፡ ክሳብ ክንደይ ንተዓጻጸፍ፡  ክሳብ ክንደይከ ኣሰራርሓና ምስ ህልዊ ኩነታት  ብዘሳኒ መንገዲ ነካይዶ ንምምዛን ዘብቅዕ ፈታኒ ተመክሮ እዩ።  ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኩሉ ኣባል ሰልፊ ኣዒንቱ ቋሕ ኣቢሉ፡ ብሃንቀውታ ዝጽበዮ ዘሎ  ጉባኤ ምዃኑ ምዝኽኻር ዘድልዮ ኣይመስልንን። ስለ’ዚ ድማ ጉባኤኛታት ነዚ ሓቂ’ዚ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ብዓቢ ሓላፍነት ከም ዝሰርሑን ከም ዘዐውትዎን ምሉእ እምነት ኣለኒ።

ዝኸበርክንን ዝኸበኩምን ኣባላት ጉባኤ!

ንእግረ መንገደይ ጠቒሰዮ ከም ዝነበርኩ፡ ድሕሪ ሳልሳይን ሓድነታውን ጉባኤ ሰልፊ፡ ብመሰረት እቲ ዝጸደቐ ሰልፋዊ ፕሮግራምን  ፖሊሲታት ሰልፍን፡  ናይ ስራሕ ቀዳምነታት እናሰራዕና ክንንቀሳቐስ ጸኒሕና ኣሎና። ካብ ዝተረኽበ ኣወንታዊ ምዕባሌታት ብሓጺር ነዚ ዝስዕብ ከነዋጽእ ንኽእል፥

 1. ድልዱል ውሽጣዊ ሓድነቱ ዘዕቆበ፣ ህዝባዊ ተሰማዕነት ዘለዎ፣ ውድባዊ ሕግታቱን ስነ ስርዓቱን ዝሓለወ፡ ንቑዕ ኣባል ዝውንንን፡  ድሕሪ ህልዋት ኣባላቱ ንውሉድ ወለዶ ዝቕጽልን ሰልፊ ምህናጽ፡
  • ኣብዚ መዳይዚ  ናይ ምጽንባር መስርሕ ብልሙጽ ኣብ ርእሲ ምክያድ፡ ናይ መላእ ኣባላት ተሳትፎ ኣብ ምሕያል ሰልፊ ምርኡይ ነይሩ። እቲ ምጽንባር ንፍልልያት ክልተ ድሕረ ባይታት ኣዝዩ ዘህሰሰ፡ ሓድነት ዘረጋገጸ ብሓቂ ዕዉት ነይሩ። ‘ንድሕሪት ዘይምለስ ሓድነት’ ንዝብል ጭርሖ ዘተግበረ ነይሩ። ብተወሳኺ ሓያል ሰልፊ ንምፍጣር ዘብቅዐ ዕዉት ፊናንሳዊ ወፍሪን፡ መዘና ዘይብሉ ተወፋይነት ኣባላትን ተራእዩ። ሓያሎ ኣባላት ዘይቅሉዓት ኰይኖም ምስ ሰዲህኤ ወጊኖም ክቃለሱ ዝመርጹ ምህላዎም ተጋሂዱ። እዚ ጥራይ ዘይኰነ ናይ ተደጋገፍቲ ኣባላት ሓያል ኣበርክቶ ኣመዝጊቡ።
 2. ሓባራዊ ዕዮ ደምበ ተቓውሞ ንምሕያል ብዘይምቁራጽ  ምስራሕ፤
  • ኣብዚ መዳይዚ እቲ ብስምምዕ ለንደን ዝፍለጥ ንሓያሎ ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝሓቖፈ ምውህሃዳዊ ውዕል ተዓዊቱ። ብኡ መሰረት ሓባራዊት ኣወሃሃዲት ሽማግለን ሓይልታት ዕማምን ቆይመን። ኣብ ዲፕሎማስያዊ፡ ሕዝባዊ፡ ዜናዊ፡ ፊናንሳዊ  መዳያት ሓባራዊ ዕዮ ክካየድ ጀሚሩ ኣሎ።  እቲ ምውህሃድ ናብ ዝበረኸ መድረኽ ሓባራዊ ዕዮ ንምስግጋር ከኣ ናይ መጽናዕቲ ሽማግለ ቆይማ ትዋሳእ ኣላ።
 3. ምስቶም ብፕሮግራምን፡ ስልቲ ኣሰራርሓን ዝመሳሰሉና ኣብ ምሉእ ምጽንባራዊ ሓድነት ምእታዉ፤
  • ኣብ ጉዕዞ ምጽንባራዊ ሓድነት ምስ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ (ህዲምሓኤ) ዕዉት ልዝብ ድሕሪ ምክያድ ኣብ መነጎ ክልቲኡ ውድባት ምጽንባራዊ ሓድነት ተኻይዱ። እዚ ድማ ነቲ ውድብ ዘጽንሖ መቃለሲ ባይታ ዘስፍሐ፡ ንንያትናን ንያት ደገፍትናን  ክብ ዘበለ ምንባሩ  ዘይሰሓት ሓቂ እዩ። እዚ  ሓድነት’ዚ ንዕዮታትና  ኣብ መዳይ  ውሽጣዊ  ጉዳያት ኣዝዩ ዝሓገዘ ኣወንታዊ  ምዕባሌ ምንባሩ ከይጠቐስናዮ ዘይንሓልፍ ሓቂ እዩ።
 4. ኣብ ዲፕሎማስያዊ፡ ዜናዊ፡ ፊናንሳውን፡ ማሕበራውን መዳያት  ሰልፋዊ ዕዮ በቲ ኣብያተ ጽሕፈታቱ ተወኪሉ ዕዉት ዕማም ከነሰላስል ጸኒሕናን ኣሎናን።  ከም ሰልፊ  ዕቤት ከነርኢ በቂዕና ኢና።
 5. ኣብ ውደባዊ ጉዳያት፡ መዳያት ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን፡ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ስርርዓት ሰልፍና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይጐዓዝ ምህላዉ፡ ብመዳይ ደቂ ኣንስትዮ፡ ጉባኤ ምትእስሳር ደቂ ኣንስትዮ ሰልፊ ክካየድ ዝበቕዐ ምዃኑ፣ ብወገን መንእሰያት እውን ኣብ ዘተፈላለየ መዳያት ኣውራ ድማ፡ ኣብ ምትርጓም ሰነዳት ሰልፍን፡ ተሳትፎ ኣብ ማሕበራዊ መድያን ምርኡይ ተራ ምህላዉ ዘሕብን እዩ።

ክቡራት ኣባላት ጉባኤ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ

እዚ ብሓጺሩ ዝቐረበ ኣወንታዊ ውጽኢታት ሰልፋዊ ምንቅስቓስና፡  ሓፈሻዊ ሚዛን ንምቕራብ እምበር  ዝርዝር ጸብጻብ ንምቕራብ ዝሕልን ኣይኰነን። ኣብ ፖሊቲካዊ መዳይ፡ ብደረጃ  ኤርትራን ከባቢናን፡  ኣብ ምዝዛም ዓመት 2020  ብፍላይ ሓይሎ ምዕባሌታት ከም ዝተራእየ ኣይሰሓትን።

ኣብ ኢትዮጵያ  ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስቲን ክልል ትግራይን ዝተባርዐ ወግእ፡ ነቲ ዞና ብምሉኡ ኰነ ንመላእ ዓለም ዘሻቐለ ምንባሩ ኩልና እንርድኦ እዩ። እዚ ውግእ’ዚ ዕንወት፡ ስደት ህልቂትን መፍሳስ ደምን ከምኡን ከቢድ መበቆላዊ ጽላታት ዘከተል ኣሰራት ከም ዝነበሮን ከም ዘልውዎን እውን ካብ ኩልና ስዉር ኣይኰነን።  ሃገርና ኤርትራ ኣብ ትሓቲ ሓላፍነት ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ምስቲ ብዶር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ስርዓት ኢትዮጵያ ወጊና ናብቲ ኲናት ከም ዝኣተወት ንሕናን ዓለምን ዘረጋገጾ እዩ። እቲ ውግእ ዞባዊ ርሕቀት ይወስድ ምህላዉ ዘርኢ ድማ፡  ብወሰናስን ዶባት ኣሳቢቡ ዝተላዕለ ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ወግእን ናይ ከባቢ ሃገራት መርገጻትን ምድግጋፍን ኣሎ።  ንሕና ከም ሰልፊ፡ በቲ ማእከላይ ባይቶ ዝወሰኖ መሰረት፡  ብንጹር ክንገዓዝ ጸኒሕና ኣሎና። ኣብ ትሕቲ ዝዀነ ኩነታት  ኢደ ጣልቃነት ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣይንቕበልን ኣይንፈቅድን ። ነቲ ብምሕዝነት ኢሳያስን ኣብይን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈነወ ናይ ህልቂት ወራር እናኰነንና፡ እቲ ውግእ ብዘይካ ዕንወት ሞትን ስደትን ካልእ ረብሓ ሰለ ዘይብሉ፡ ንዘተን ሰላምን ዕድል ከወሃብ እዩ ጸዋዒትና።  ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ከኣ  ኣብ መንጎ ተጓንጸቲ ሓይልታት ዘተ ክካየድ ኣብ ልዕሊ ምጽዓር፡ ንኤርትራውያን  ስደተኛታት ምሉእ ምክልኻል ክገብረሎም  ጸዋዒትና ምቕራብ እዩ።  

ተሳተፍቲ ጉባኤ!

ኣብዚ  ዝሓለፍናዮ መድረኽ፡ ሓያሎ ኣወንታት ከም ዘመዝገብና ጠቒስና። በዚ ዓይኒ ክንርኢ ከለና፡ እወ ብሓቂ ሰዲህኤ ምዃን ክብሪ እዩ፡ ኩርዓት እዩ።  ሰዲህኤ ቤት ትምህርቲ እዩ። ኣብ ሰዲህኤ ምህላዉ  ዓውደ ፍልጠትና  ምምዕባል እዩ። ሰዲህኤ ማለት ናይ ፖሊቲካ ስድራቤት ማለትዩ። ስድራቤት ማለት ድማ ብሓባር ንትንስእ፡ ብሓባር ንወፍር፡ ንደጋገፍ ብሓባር ድማ ንዕወት ማለት’ዩ። ስለዚ ድማ መሰረታዊ ምስጢር ሓይልና፡ ሓድነትና፣ መሰረታዊ  ዕጥቅና ድማ ፕሮግራምናን ሓድሕድ ምትሕልላይናን እዩ።

እዚ ክበሃል ከሎ ግን ንሰዲህኤ ብድሆታት ኣይገጥሞን፡ ኣይምከትን፡  ወይ ድማ ኣይጽገምን ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ዝሓለፈ መድረኽ  ፈተናታት ነይሮምና እዮም። ኩሎም ንሓድነት ዝበሃግናዮም፡ ዘይተዓወትናሎም፡ ክረጋገጽ ብማለት ዝጸዓርናሉን ግን ዘየሰለጠና ኣሎ፡፡  ምሳና ክጐዓዙ ጀሚሮም ኣብ መንገዲ ዝወደቑና ኣለዉ። ብሓጺሩ  ከምቲ መቐረት ዓወት ዝጠዓምና፡ ናይ ውድቀት ምረት እውን ብመጠኑ ቀሲምና ኢና። ኩሉ ዝደለናዮ ከይኑልና ማለት ኣይኰነን። ብዓቢኡ ከኣ እቲ ምሉእ  ዓወት ኤርትራ፡  ማለት ውድቀት ምልካዊ ስርዓትን ምህናጽ ዲሞክራስያዊት ሃገርን፡ “እዋእ! ደንጉይና’ምበር”  ዘይበልና ኣይኰንናን። ግን ዘይገሃስ ቅዋም ረጊጽና፡  ዘይደክም ጽንዓትን ዘይመውት ተስፋን ተቐኒትና፡ ዘይልህልህ ጉዕዞ ሓርነት ክንምርሽ ስለ ዝመረጽና  ስጊርናዮ።  ሕጂ ድማ፡  ኣብ ፈታኒ መድረኽ ኣቲና ኣለና። ሓድነትናን  ጽንዓትናን ኮታ ብቕዓትና እውን ከይተረፈ  ይፍተን ኣሎ።  ንሕና ጥራይ ዘይኰንና መላእ ደምበ ተቓውሞ እውን ኣብ ፈተነ ኣሎ።  ኣብ ዞባና ፖሊቲካዊ ዳግመ ስርርዓት ክኸይድ ድዩ? ሰልፋዊ ናጽነትና ከመይ ክትንከፍ እዩ? ሕጂ’ኸ ዓለም እንታይ ትደሊ ኣላ? ዝብሉ  ሕቶታት ፈተንቲ  ኰይኖም፡ ንምልኣት ሓድነት  ህዝብና፡ ከምኡውን  ንልዑላውነትን ናጽነትን  ኤርትራ፡ ዝፈታትን ወስታታት  ይገሃድ ኣሎ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት፡ ንሕና ከም ሰልፊ  እቲ መጀመርታን ልዕሊ ኩሉን ክንሰርሓሉ ዘለና ውሽጣዊ ውድባዊ ሓድነትና  ምሕላው እዩ።  ሓድነት ሰልፍና ድማ ነቲ ዘጽደቕናዮ መደብ ዕዮን፡ ቅዋምን ብምኽባርን  ኣብ ትሕቲኡ ምእዙዝነት ብምርግጋጽን እዩ ዝሕሎ። እዚ ጉባኤ’ዚ ነቲ ኣቐዲሙ  ዞባ ዘርኣዮ ሓላፍነታዊ ኣተሓሕዛ ጉዳያት ከም ዝቕጽሎን ዘማዕብሎን እምነት ኣሎኒ።

ክቡራት ኣባላት ጉባኤ

 ኣብ መደምደምታ፡  ጉባኤኹም፡  ኣብ መደብ ዕዮታትን ቅዋምን ሰልፊ ተመርኲሱ ንዞባ ኣመሪካ ዝምልከት ኣገዳሲ ውሳኔታት ከሕልፍን ንመጻኢ መድረኽ ብብቕዓት እትመርሕ ሽማግለ ብዕዉት መንገዲ  ክመርጽን፡ ኣብ ቀጻሊ ዕቤት ሰልፊ  ከምቲ ዝለመድናዮ ሓድሽን ኣድማዒን ግንባር ክኸፍትን  ልባዊ ትምኒተይን ትጽቢት ሰልፍናን ምዃኑ እገልጽ።

ብተወሳኺ ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ እዚ ጉባኤ’ዚ  ሓድሽ ኣገባብ ምጥቃሙ፡ ብመላእ ሰልፊ ዝውረስ ተመክሮን ከበርክትን፡ ናይ መጻኢ ተመሳሳሊ ዕዮታት ኣብነት ክኸውንን ትጽቢት ዝንበረሉ ዘሎ ብምዃኑ፡ መላእ ኣባላት ጉባኤ ተወሳኺ ሓላፍነት ከም ዘለኩም እናስመርኩ፡ ብዓወት ዕማማትኩም  ክትዛዝሙ እምነየልኩም።

 ሰዲህኤ  ንዲሞራስያዊ ምሕደራ፡ ዲሞክራስን ምዕባሌን!

ኤርትራ ብነጻነት ትንበር!

ዝኽርን ዘላለማዊ ክብርን ንስዉኣት ኤርትራ!

ተስፋይ ወልደሚካኤል

ኣቦ መንበር ሰልፍፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

16 ጥሪ 2021

ቀዳም ዕለት 16 ጥሪ 2021 ንግሆ ጉባኤ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ተሳትፎ ኣባላት ተጀሚሩ። ኣቦ መንበር ዞባ ሓው ደስበለ ካሕሳይ እንቋዕ ብምሉእ ጥዕናኹም ኣብቀዓኩም ብምባል ከፊትዎ። ጉባኤ “ንጽንኩር ኵነታት ብውሽጣዊ ሓድነትና ክንስዕሮ ኢና” ዝብል ቴማ እዩ ተኸፊቱ።

ናይ ጉባኤ ሰክረታሪያ ነብሳ ድሕሪ ምልላይ ኣጀንዳ ጉባኤን ሕግታት ጉባኤን ድሕሪ ምብራህ ኣቦ መንበር ሰልፊ ኣብ መድረኽ ቀረበ። ኣቦ መንበር ምስጋንኡን ኣድናቖቱን ንኣባላት ድሕሪ ምሃብ ዓሚቝ ሰልፋውን ሃገራውን ናይ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃን ተንቲኑ ኣቕሪቡ።

ብምቕጻል ጸብጻባት ዞባ ቀሪቡ። ኣቦ መንበር ዞባ ንጥፈታት ዞባ ቀሪቡ፡ ገንዘባዊ ጉዳያት ብኣሕውት ፍስሃየ ፍትውን ቦኽረጽዮን ጉብሳን ቀሪቡ፡ ንጥፈታት ደቂ ኣንስትዮ ከኣ ብሓብቲ ኣስገደት ምሕረተኣብ ቀሪቡ።

ጉባኤ ናይ ምሉእ መዓልቲ መደብ እዩ። ሓበሬታ ኣብ ግዜኡ ክስዕብ እዩ።

ክንዕወት ኢና!

ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ቀዳም ዕለት 16 ጥሪ 2021 ናይ ዞባ ጉባኤ ንምግባር ተቐሪቡ ኣሎ። ህዝብናን ሃገርናን ኣብ ሓደጋ ተሳጢሑ ከሎ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤና ምልክት ጽንዓትና እዩ። ጉባኤ ብዙም ዝካየድ ኮይኑ፡ ንእዋናዊ ብድሆታት ዝምክት መድብ ዕዮታት ወሲኑ ክወጽእ ምዃኑ ነረጋግጽ።

ክንዕወት ኢና!

ተስፋይ ወልደሚካኤል ደጊጋ ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን፡ ደምበ ደለይቲ ፍትሒ ብሓፈሻን!

ብስም መሪሕነትን ኣባላትን  ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ): ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ፡ ንህዝብታት ከባቢናን ዓለምን ድማ ብሓፈሻ፡ እንቋዕ ናብ ሓድሽ ዓመት ኣሰጋገረና እናበልኩ፡ እንኣትዎ ዘሎና ዓመት 2021 ናይ ሰላምን ዓወትን ዓመት ክገብረልና እምነ።

ምስ ኩሉቲ መቐረታን ምረታን ን2020 ዛዚምና፡ ናብ ሓድሽ ዓመት ክንሰግር እንከሎና፡ ነቲ ዝሓለፍናዮ ተመኩሮታት፡ ጸጽቡቑ ክንዕቅቦን ከነማዕብሎን፡ ነቲ ግድላትን ጸገማትን ዝፈጠረልና ሽግራት ድማ ክንስዕሮ ዘኽእለና ዓመት ይምጽኣልና  እናበልና ኢና ን2021 እንቕበላ ዘሎና።

ዝሓለፈ ዓመት በቲ ንመላእ ዓለም ኣሻቒሉን ምንቅስቓሳቱ ደሪቱን ዝሓዘ፡ ምልባዕ ሕማም ኮሮና ቫይሩስ ተዓብሊሉ እዩ ጸኒሑ። ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 82 ሚሊዮን ሰባት በቲ ሕማም ተለኺፎም፡ 1.8 ሚልዮን ድማ ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ።  ንሕና ኤርትራውያን’ውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንሃሉ ኣብ ግዳም፡ ካብ’ዚ ሕማምን ቅዝፈታቱን ናጻ ኣይጸናሕናን። ንዝሞቱ መንግሰተ ሰማያት የዋርሶም፡ ንዝሓመሙ ምሕረት የውርደሎም፡ ነቶም ብጥዕና ዘለዉ ድማ  ካብዚ ሓደጋ’ዚ ይዓቅቦም እናበልና ሰናይ ምንዮትና ንገልጽ። ነዚ ሕማም’ዚ ንምስዓር ነቶም ኣብ ቅድመ ግንባር ህይወት ንምድሓን  ሰፍ ዘይብል ሓላፍነት ተሰኪሞም ዝቃለሱ፡ ከምኡ’ውን ነቶም  ብገንዘብን ብጉልበትን ዝተሓባበሩ ወገናትና  ስለ’ቲ ዘርኣይዎ ሰብኣዊ ሓልዮትን፡ ኣበርክቶን ምስጋናና ነቕርበሎም። ርግጽ’ዩ እዚ ሕማም’ዚ ኣብ ማሕበራዊ መነባብሮ ሓድሽ ስልቲ ከም እንኽተል ገይሩ ኣሎ። ሎምዘበን ከምቲ ናይ ዓሚን ቅድሚ ዓሚን ከም ዘይከነ ተማሂርና ኣሎና።  ይኹን’ምበር ኩሉ ተስፋታት ተዓጽዩ ማለት ድማ ኣይኰነን።  እንሆ ሓድሽ ዓመት ኣብ ምጅማሩ፡ ብደረጃ ኣህጉር ተፈንዩ ክዝውተር ጀሚሩ ዘሎ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት (ቫክሲን)፡ ነቲ ሕማም ኣብ ምክልኻልን ኣብ ምስዓሩን ጠቓሚ ክኸውን’ዩ ካብ ዝብል ዕግበት 2021 ዝሓሸት ዓመት ክትከውን  ሰናይ ምንዮትና ንገልጽ።

በዚ ምልባዕ ኮሮና ቫይሩስ፡ ጸረ ምልካዊ  ዲሞክራስያዊ ቃልስና እውን ተጸልዩን  ምንቅስቓሳቱ ተደሪቱን እዩ። ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ከኣ፡ ነቲ ሕማም ዘምጽኦ ናይ ምድራት ኩነታት ናብ ፖሊቲካዊ ረብሓ ክቕይሮ ፈተነታት  ከካይደሉ ጸኒሑ። ንሕስያ ዘይብሉ ዕጽዋ ኣዊጁ፡ በዘይ ቀለብን ኣገልግሎትን ንህዝቢ ዓጽዩ ኣሳቕይዎ ። ንድሕነት ህዝቢ ዝተዋጽአ ገንዘብ ኣብዚ ኣትዩ ከይተባህለ ድሕሪ ምስዋሩ፡ ነተን ጠንቂ ምልባዕ ክኾና ዝኽእላ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ምስፋሐንን ብሓደሽቲ እሱራት ምዕልቕላቐንን፡ ቀጺሉ። ነቲ ረድኤት ዝግብኦ ክፍልታት ህዝብና፡ ካብ ምንቅስቓሳት ብምኽልካል ኣደዳ ጥሜትን ስደትን ከም ዝኸውን ካብ ምግባር ኣይተቖጠበን። ንሱ ጥራይ ዘይኰነ ናብ’ቲ መናውሒ ስልጣኑ ዝጥቀመሉ ዘይምሕር ግዳማዊ ኲናት ናይ ምጥባስ ስራሓቱ እውን ቀጺልዎ እዩ።

ኩነታት ከም’ዚ እንከሎ ግን፡ ብመላኡ 2020 ኣሉታዊ ነይሩ ክበሃል ዝከኣል ኣይኰነን።  ኣወንታዊ ውጽኢት ዝተራእየሉ ምዕባለታት እውን ነይሩ እዩ። ኣብ ክሊ’ዚ ሃለዋት  ኣብ ለካቲት 2020  ብተበግሶ፡ ሓላፊ ማሕበር ትምህርትን ሕትመን ነፍሲ ይምሓር ውፉይ ሃገራዊ ነፍሰ-ሄር ብርሃነ ወልደገብሪኤል (ሱዳን-ናው) ዝተደረኸ ንደምበ ኤርትራዊ ተቓውሞ ዝጠርነፈ:  ሓባራዊ ዕዮ ክምስርትን ከደንፍዕን ዝህቅን፡  ብስምምዕ ለንደን ዝፍለጥ ውዕል ምውህሃዳዊ ዕዮ  ዝተኸተመሉን ኣብ ትግባረ ዝወዓለሉን ዓመት እዩ። ኣብ’ዚ ምጥርናፍ ዝተሰማምዑ ፖሊቲካዊ ሓይልታት፡ ሓባራዊ ኣወሃሃዲ ሽማግለ ክምስርቱን፡ ኣብ ዲፕሎምስያዊ፡ ህዝባዊ፡ ፊናንሳዊ፡ ዜናዊን ሓበሬታውን መዳያት ሓይልታት ዕማም ኣዋፊሮም ብሓባር ክንቀሳቐሱ ምጅማሮም ካልእ ኤርትራዊ መለለይ ናይዚ ዓመት’ዚ እዩ።  

እዚ ተመክሮ’ዚ ኣብ ጉዕዞ ሓባራዊ ስራሕ ዓቢ ስጉምቲ ይኹን’ምበር፡ ጌና  ከነማልኦ ዘሎና ጉዳያት ስለዘሎ፡ ነዚ ዝተበጽሐ ናብ ዝበረኸ ንምስግጋሩ ብምሕላን ናይ መጽናዕቲ ሽማግለ ኣቚምና ንዋስኣሉ ምህላውና ኣወንታዊ እዩ። ኣብ 2021 ሽማግለ መጽናዕቲ ብእተካይዶ ሓባራዊ ስራሕ ናብ ዝለዓለ ጥርናፈ ክንበጽሕን፡ ናብ ዝበረኸ ኣድማዒ ስራሕ ክንሰጋገርን ትምኒትናን ትጽቢትናን እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኰነ፡ ብደረጃ ምንቅስቓስ ይኣክል፡ ብደረጃ ውዱብን ውልቃውን መድያ፡ ብደረጃ ምትእኽኻብ ምሁራትን፡ ተጣበቕቲ መሰል ደቂሰብን፡ ኣውራ ድማ ብዝተፈላለየ መዳያት ናብ ውሽጢ ኤርትራ ብዝፍኖ ናይ ቲቪ ኣገልግሎት ጸረ ምልካዊ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ዝዓበየላ ዓመት እያ። ርግጽ ጽልዋን ኣድማዕነትን ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ስርዓት ኤርትራ ክቕጽል ዝተፈላለየ ስልትታት ዝተጠቕመላ ዓመት ትኹን’ምበር፡ ብሚዛን ሓቂ ንምልካዊ ስርዓት  ኣብ ምሓንቖ ዘእተወት ዓመት ነይራ ክበሃል ይከኣል።

ክቡራት ደቂ ሃገር!

እዚ ዓመት ኣብ ጥቓ ምዝዛሙ፡ ብወርሒ ሕዳር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ክልል ትግራይን ዓቢ ውግእ ተወሊዑ፡  ኣሽሓት ህይወት ወሲዱ። ስደትን ምዝንባልን ኣስዒቡ፡ እዚ ዘይበሃል ዕንወት ኣኸቲሉ ። እዚ ውግእ’ዚ ናይ ኢትዪጵያ ፖሊቲካዊ ቁርቁስ ተኸቲሉ ዝተባርዐ ይኹን’ምበር  ሰብኣዊ ህልቂት ካብ ምስዓብ ሰጊሩ፡ ዓሌታዊ መልክዕ ሒዙ ቀጺሉን፡ ንመላእ ዞባና ጽልዩን እዩ።   እቲ ብእዋኑ ስግኣት ከፈጥር ዝጸንሐ ዕርክነት ፕረዜደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂን ቀዳማይ ሚንስተር ኢትዮጵያ ዶር. ኣብዪ ኣሕመድን ስዉር ስምምዓቶምን፡ ሕጂ ተጋሂዱ ነዚ ዞባ ኣብ ሓደጋ ኣእቲይዎ ይርከብ። ብዘይካ’ቲ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ዝዀነኖ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውረድዎ ናይ ጨፍጨፋ  ወፍሪ፡ ንሃገርና ኤርትራ ኣካል ናይቲ ውግእ ኰይና ክትቅጽል ዝገበረ  ሓደገኛ ምዕባሌ ነይሩ።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንሰራውር ናይቲ ናብ ኲናት ዘብጽሐ ጐንጺ  ከም ናይ ኢትዮጵያ  ውሽጣዊ ጉዳይ እናፈለጠ፡ ነዚ ንሰራዊትናን ህዝብናን ናብ ግዳማዊ ፖሊቲካዊ ኩነታትን ውግእን ዝጠበሰ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ፡ ከም ዝኹንን ኣነጺሩ። ንሰራዊትን ህዝብን ኤርትራ ከኣ  ክቃወሙ ጸዋዒቱ ኣቕሪቡ እዩ።  ሕጂ እውን ኣብ’ዚ ሓድሽ ዓመት፡ ንዘይሓላፍነታዊ ምትእትታው መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ እናተቓወመ፡ ሰራዊትን ህዝብን ኤርትራ ነዚ ስርዓት ኣብ ምልጋስን፡ ንሰላም ኣብ ምጽዋዕን ቃልሶም ከሕንኑ  ይጽውዕ።  ኣብዚ ውግእ ብዘይካ ዕንወት ካልእ ረብሓን  ዝረብሕን የለን፡ ዝብል እምነት ኣለና።  ዝያዳ ውግእ ከኣ ዝይዳ ዕንወት የስዕብ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ሳዕቤን ውግእ፡ ምክልባት፡ ስደት፡  ጽልእን ቅርሕንትን ምዃኑ ኣጸቢቕና እንፈልጦን ዝተመኰርናዮን ብምዃኑ፡ ንልዝብን ንሰላምን ዳግማይ ዕድል ክወሃብ ኢና እንደሊ። ዘዋጽኣና ኣብ ዘይጉዳያ ኢዳ ዘይተእቱ፡ ሓድነትን ብዙሕነትን  ህዝባ ዝሓለወት፡ ናጻን ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ምህናጽ እዩ። ኣባናን ኣብ ከባቢናን ሓባራዊ ሰላምን፡ ዕቤትን ንምርግጋጽ ከኣ ንተጓነጽቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ንማሕበረ ሰብ ዓለምን ሕጂ’ውን ንሰላም ዕድል ክህቡ ጸዋዒትና ነቕርብ። 

ኣብዚ ኩነታት’ዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተዓቚቦም ዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡  ካብ ኣሉታዊ ሳዕቤን ናይዚ ውግእ ናጻ ኣይኰኑን። ንግፍዒ፡ ምክልባት ጥሜት ከምኡ’ውን ንሓደጋታት ምጭዋይን ማእሰርትን  ተቓሊዖም  ጸኒሖምን ኣለዉን።  ማሕበረ ሰብ ዓለም ብሓፈሻ፡ ትካላት ሕቡራት መንግስታት ንሰብኣዊ መሰልን ጉዳይ ስደተኛታትን ድማ ብፍላይ ፍሉይ ቆላሕታን ምክልኻልን ክገብሩሎም ቀጻሊ ጸዋዒትና እዩ።

ዝኽበርክንን ዝኸበርኩምን ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ!

ክቡራንን ክቡራትን ተደጋገፍቲ ስለፍና!

ከም መቐጸልታ ናይቲ ብ2019 ዘረጋገጽናዮ ሓድነት፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ እውን  ሓድሽ ሓድነት ብምርግጋጽ  ሰዲህኤ ናይ ሰለስተ ውዳበታት ድሕረባይታ ዘለዎም ኣባላት ዝሓቘፈ፡ ዓቢ ውድብ ከይኑ እዩ። ብቅዋም ዝግዛእን ንቅዋም ዝምእዘዝን፣ ኣብ ግዜኡ መሪሕነታዊ ኣኼባታቱን ጉባኤታቱን ዘካይድ፣ ኣብ መሪሕነታዊ ኣካላቱ ቀጻሊ ምቅይያር ንኽህሉ ብቅዋም ዘውሕስ፣ ንተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ብዝርኢ ኣብ ጉዕዞ’ቲ 50% መሪሕነታዊ ተኻፋልነት ምርግጋጽ ዝብል ውጥን፡ ድሮ 23% በጺሑ ምህላዉ፡ ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ ሰልፍን መሪሕነትን ንምርግጋጽ ቀጻሊ ጻዕሪ ከካይድ ምብቅዑ፡ ብሳላ ኣባላቱ ምዃኑ፡ ኣብ’ዚ ሓድሽ  ዓመት ከይፈልጠናዮን ክብሪ ከይሃብናዮን ክንሓልፍ ኣይንኽእልን። ኣብ ምህናጽ ናይዚ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ፡ ነቶም ብኣካልን ብማሕበራዊ መድያን ናይ ሓገዝ ወፍሪ ብምክያድ ሰልፍና ከይተሰከፈ ክቅጽል ዘብቅዑ መንእሰያት፡ ነቶም ፊናንሳውን ሞራላውን ሓገዛት ብምውፋይ ሰልፍና ኣብዚ ደረጃ’ዚ ክበጽሕ  ዘበርከቱ ተደጋገፍቲ ልዑል ምስጋናና ነቕርበሎም።

ኣብ  መደምደምታ ነቶም ብሰንኪ ኮሮና ቫይሩስን ካልእ ሕማማትን ኣብ 2020 ዝተሰዉኡና ኣባላት ሰልፊ፡ ከምኡ’ውን ንስድራቤት ኣባላትን፡ ኣብዚ ዓመት’ዚ ንዝሓለፉ ቤተሰብን  መንግስተ ሰማያት የዋርሶም፡ ንኩሎም ኣባላትን ስድራ ቤታትን መወትቲ ድማ ጽንዓት ይሃብ እናበልና፡  ዓመት 2021 ብሰላም፡ ብዓወት፡ ብራህዋን ቅሳነትን ክትቅበለና፡ ንምነ።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ  ከም ኣካል ናይ ኤርትራ ጸረ ምልካዊ ደምበ ተቓውሞ ክቕጽልን እጃሙ ከልዕልን እዩ።

ኤርትራ ነጻነታን ልዑላውነታን ሓልያ ንዘልኣለም ትንበር!

ክብርን ዘልኣለማዊ ዝኽርን ንስዉኣትና!

ተስፋይ ወልደሚካኤል ደጊጋ

ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

 

መግለጺ ሓዘን

Sunday, 27 December 2020 20:28 Written by

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፤

ርሑስ ልደት ይግበረልና እናበለ፣ እዚ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ዓለምን ዘሻቐለ፡  ንህይወት እማእታት ኣሽሓት  ዝቐዘፈ  ተላባዒ ሕማም ኮቪድ-19 ዝሰዓረሉ በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ክኾነልና ይምነ።

እዚ ቀዛፊ  ሕማም’ዚ መለለይ ናይ ዓመት 2020 ኰይኑ፡ ንኹሉ ምንቅስቓሳት ህይወት ዝደረተ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ንወዲሰብ ኣብ ኣተሓሳስባን መነባብሮን መሰረታዊ ለውጢ ክገብር ገዲዱ፡  ናብ ሓድሽ ስልቲ መነባብሮ ክሰጋገር ዝገበረ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ መወዳእታ ክልተ ኣዋርሕ ከኣ፡ በዚ ተላባዒ ሕማም ጥራይ ዘይኰነስ፡ ብባዕላዊ ምርጫን ፖሊቲካዊ ምኽንያትን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ኣዕናዊ ኲናት፡ ንከባቢና ኣብ ወጥሪ ኣእትዩ፡ ሓድሽ ህልቂት፡ ስደትን ምክልባትን ኣስዒቡ እዩ። መዋጽኦ ክርከብ ድሌትን ጻዕርን ሰዲህኤ ምስ ኩሎም ደለይቲ ሰላም ይስራዕ።

ኣብዚ ዓበይቲ ተረኽቦታት ናይ 2020 ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ፡ ብዘይሓላፍነታዊ መንገዲ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ብምእታዉ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሓደጋታት ዘሳጥሕ፣ ንናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ከኣ ናብ ዋጋ-ዕዳጋ ዘእቱ ስጉምትታት ካብ ምውሳድ ኣይተቖጠበን።  ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ነዚ ጣልቃ ኣታውነት ይኹንንን፡ ህዝቢ ኤርትራ ተቓውሞኡ ከበርኽ ይጽውዕን።

ብካልእ መዳይ ኣብ 2020 ንዝተርጋገጸ ስምምዓት ዓቢ ሚዛን ብምሃብ፡ ነቲ ብሓይልታት ተቓውሞ ዝተበጽሐ ምውህሃዳዊ ስምምዕ ኣዕዚዙ ይጥምቶ። ናብ ዝበረኸ ብምስግጋሩን ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ዝሰርሑሉ ሓባራዊ መድረኽ ቃልሲ ብምስንዳእን፡ ነዚ ሓደገኛ ምልካዊ ስርዓት ሓንሳብን ንሓዋሩን ክንስዕሮ ከኣ፡ ቅሩብነቱ እናገለጸ እዋናዊ ጸዋዒቱ የቕርብ።

መላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ልዕሊ ምልኪ ብምዕዋት፡  ሰላም፡ ራህዋን ቅሳነትን ዝመልኦ  ሓድሽ ዓመት 2021 ይምጽኣና።

ክንዲ/ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ተስፋይ ወልደሚካኤል ደጊጋ

ኣቦ መንበር   

ታሕሳስ 25, 2020 

December 16, 2020

Mr. Filippo Grandi
High Commissioner
United Nations High Commissioner for Refugees,

Geneva, Switzerland
On behalf of the undersigned Eritrean Political Forces (EPF), we are writing this open letter to you to express our grave concerns about the physical security, dignity and the wellbeing of Eritrean refugees and asylum-seekers in the Tigray region and other parts of Ethiopia.

For the last two decades, Eritreans have been fleeing persecution, human rights violations, and oppression in search of safety, protection, freedom, security, and sanctuary within and outside the East African sub-region. During the last three difficult decades in Eritrea, Ethiopia generously offered safety, protection, security, and shelter to more than 173,000 Eritreans with the hope of returning to Eritrea when the killing, imprisonment and gross human rights violation that caused them to flee their country ceases to exist. Unfortunately, more than half of these vulnerable refugees were hosted and protected in the Tigray Region which has recently become a war zone.

Ever since November 4,2020, when the Federal Ethiopian Forces launched military offensive in the Tigray Region of Ethiopia, refugees, the most vulnerable people, have been caught in the crossfire where they have been subjected to killing, abduction and humiliation by the Eritrean forces. It is important to note that, an unjustifiable repatriation of war-escapees to the war zone by the Ethiopian government without protection, security, food, or medical supplies has added to the misery and risk to the lives of the refugees in a major way.

These unprecedented acts of human rights violations that continues to take place in the Tigray Region in particular, is a major violation of international law, International Conventions and Norms; the UN Convention of 1951 and the 1967 Protocol, the principle of non-refoulment and the 1948 UN Declaration of human rights.

There are confirmed reports that around 10,000 Eritrean refugees have been kidnapped from the refugee camps in the Tigray Region by soldiers of the Eritrean Government; and they were forcibly returned to Eritrea; where they would face persecution, indefinite imprisonment without due process, torture, and death. Many of the refugees were wounded in the conflict, four are confirmed to have died in Glass Hospital, Eritrea.

Although Eritrean refugees are still stranded in the conflict zone, many traumatized refugees had managed to flee from the Tigray Region in search of safety in Gondar and Addis Ababa. Sadly, the Ethiopian government has been rounding them up and forcibly returning them to the war zone, where their lives, and safety will be at risk. This is an unprecedented dereliction of the Ethiopian government’s legal duty, and moral failure to safeguard the vulnerable who sought refuge under its jurisdiction.  

Therefore, we hereby express our genuine concern about the abduction, killings, and the serious violation of the rights of refugees by repatriating refugees to the war zone that has exposed the Eritrean refugees and asylum-seekers to grave danger and insecurity.

We, therefore, hereby call upon the Ethiopian government to abide by International Law and International Conventions and Norms by respecting the rights of the refugees, and by ensuring the protection and safety of refugees in the Tigray Region and in Ethiopia in general. As you know, the Principle of Non-refoulment is central to the 1951 UN Convention and the 1967 Protocol.

We also call upon the Refugee Agency and the international community to act with the highest levels of urgency to pressure the Ethiopian Government and offer an alternative safe zone to ensure safety, security, and dignity of Eritrean refugees.

Thank you.

Sincerely,

Official Representatives

 1. Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC)
 2. Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO)
 3. United Eritreans for Justice (UEJ)
 4. Eritrean People’s Democratic Party (EPDP)
 5. Eritrean National Front (ENF)
 6. Organization Unity for Democratic Change (UDJ)
 7. Eritrean National Salvation Front-Hidri (ENSF-Hidri)

   This Letter has been copied to the Following government leaders of countries and Organizations:

 • Mr. Abiy Ahmed,  Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
 • Mr. Joseph R. Biden, President-elect of the United States of America
 • Mr. Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission
 • Ms. Ursula von der Leyen, President of European Commission
 • Mr. Josep Borrell Fontelles, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of European Commission
 • Mr. Kebede Chane, Director General of ARRA
 • Ms. Michelle Bachelet, United Nations High Commissioner for Human Rights
 • Mr. Mohammed Abdelsalam Babiker, Special Rapporteur on the situation of Human Rights in Eritrea
 • Mr. Antonio Vitorino, Director General of the International Organization for Migration

ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ30 ሕዳር 2020 ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ኣኼባ ኣካይዱ። ምምሕዳር ኣብ ኣኼባኡ ካብ ዝተዛረበሉ ቀንዲ ዛዕባታት፡ “ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ዝረአ ዘሎ ቅልጡፍ ምዕባለታት ኣብ ዜናዊ መዳይ ብኸመይ ይተሓዝ” ዝብል ነይሩ።

ቅድሚ ናብዚ ቀንዲ ዛዕባ ምእታው ግን፡ ተሳተፍቲ ኣኼባ ብዛዕባ ኣብ ሰዲህኤን ደንበ ተቓውሞናን ከባቢናን ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ብዛዕባዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ እሞ ኣብ ሃገርና እውን ናቱ ተጽዕኖን ስግኣታትን ዘለዎን ውግእ ብመንጽር ሚድያዊ ኣተሓሕዛ ንናይ ከባቢኦም ሓበሬታታት ተለዋዊጦም። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ  ዝተፈላለያ ሚድያታት ነዚ ተረኽቦ ኣብ ዝምልከት ሒዘንኦ ዘለዋ ኣንፈታትውን ዳህሲሶም። ኣብዚ ሚዛኖም ሚድያታት ሰዲህኤ ብፍላይ፡ ነቲ ጉዳይ ብርትዓውን ሚዛናውን መንገዲ ኣብ ዝተነጸረን ቅኑዕን ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ኣገባብ ክሕዘኦ ከም ዝግበአን መዚኖም።

ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ፡ ማእከላይ ባይቶ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ህጹጽ ኣኼባ ኣካይዱ ብዛዕባቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንዝወሰኖም ውሳነታትን ነንዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ክንዲ ብውግእ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክኽተሉ ዘቕረቦ መጸዋዕታታት፡ ቀንዲ መወከሲ ንዜናዊ ስረሓት ሰዲህኤ ጌርካ ክወስድ ከም ዝግበኦ ኣኺባ ርእዩ። ብዘይካዚ ከምቲ ናይ ክሳብ ሕጂ ተግባራቱ፡ ሚድያታት ሰልፊ ነቲ መተካእታ ዘየብሉ ናይ ኤርትራዊ ሓይልታት ለውጢ ምጥርናፍ ንምብርታዕን፡ እቶም መትከላዊ ፍልልይ ዘይብሎም ሓይልታት ድማ ናብ ምሉእ ሓድነት ናይ ምምጻእ ጻዕርን ዘተባብዕ ዜናዊ ዕዮታት ምብርካት፡ እዋናዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ተገንዚቡ። ዜናዊ ስረሓት ሰዲህኤ፡ ኣብ ርእሲ ሰልፋዊ ዕማሙ፡ ብምጥርናፍ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ቆይመን ናይ ዘለዋ ሓይልታት ዕማም ንጥፈታትን፡  ንምንቅስቓስ ህዝባዊ ምልዕዓላትን ምትብባዕ  ቆላሕታ ከም ዝገብር እውን እቲ ኣኼባ ኣንጸባሪቑ።

ኣብ መወዳእታ ከኣ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዜናዊ መዳይ ብዝተፈላለዩ ኣገባባትን መራኸብታትን የበርክትዎ ንዘለዉ ኣዕዚዙ ንኢዱ። ንመጻኢ እውን ስረሓት ዜና ካብ ብዙሓት ንብዙሓት ስለ ዝኾነ ጻዕሮምን ተሳትፎኦምን ከኻዕብቱ ዝተኻየደ ኣኼባ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ጸዊዑ።