ካብ ነሓሰ 7- 9፡ ንራባዓይ ዓመት ክጋባእ ዝነበሮ፡ ዳግመ-ርኽክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ. ኣብ ከተማ ኣትላንታ -ጆርጂያ ፡ ኣብ`ዚ ዓመት`ዚ ንዘይምግባሩ ተወሲኑ። ኣብ`ዚ ውሳኔ`ዚ ክንበጽሕ ሕማቕ እናተሰማዓና`ዩ። እንተኾነ ክስገሩ ዘይክእሉ ዝተፋላለዩ ምኽኒያታት፡ ናብ`ዚ ውሳነ`ዚ ክንበጽሕ ኣገዲዶም።

እቶም ምኽኒያታት፡ ዓበይትን ናኣሽቱን እዮም። ብሓፈሽኡ ግና እቲ ቀንዲ ምኽንያት፡ ክሳብ ሕጂ ዘድሊ ምቅርራባትን ምድላዋትን

ክንገበር ስለዘይሰለጠ`ዩ።  ንኹሎም፡ ኣብ`ዚ ዓመት`ዚ ክሳተፉ ወዲአምዎ ንዝነበሩ ኣሕዋትን ኣሓትን፡ ናይ 2015  ዳግመ-ርክብ

ብዘይምዕዋቱ እቕረታ ንሓትት። ናብ ዝመጽእ ዓመት ብዝጸፈፈን ዝደመቐን ክዳሎ እናተመነና  ድማ ንዓመታ ነቲ ንኽሳተፍዎ መደብ

ክገብሩ ብትሕትና ንዕድምን ነተባብዕን።

ኣብዞም ዝስዕቡ ኣዋርሕ ኣብ ምምዕባል ንዘሎ ወብ ሳይት ጌርና፡ ንዝህሉ ሓበሬታ ከነካፍለኩም ኢና።

ኣኽባሪኹም፡

ጸጋይ ነጋሽ

ብስም ዳግመ-ርኽክብ ገዳይም ተ.ሓ.ኤ

                                                        05/05/2015

 

ኣብ ምህናጽ ኤርትራ፡  መራሕትን መሃርትን፡ ቀየስትን ፈጸምትን፡ ተፋላሰፍትን ተማራመርትን፡ ተኻላኸልቲ ልኡላውነትን፣ ክኾኑ ዝግበኦም ኣሻሓት መንእሰያትን ህጻናትን ኣብ ደልሃመት ስደት ንዝወርዶም ዘሎ ቀጻሊ ቅዝፈታት ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን ንገልጽ።

ኣብ ኤርትራ፡ ቅትለት፡ መዋጸኦ ዘይብሉ ጨካን ማእሰርቲ፡ ማሕዩር፡ ሰብኣዊ ግህሰት፡ ብሓጺሩ፡ ስግር እቲ ጸላም ብርሃን ዘይራኣየሉ ህይወት፡ ቀንድን መሰረታውን ምንጪ ወሓዚ ስደት ኮይኑ ምህላዉ ዓለም ምሉእ ፈሊጥዎ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መንጎ እቲ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ተሳቕዩ ይኹን ተጸሚሙ ሕልፈት ዘይረኽበሉ ህይወትን፡ ኣብ ጉዕዞ ስደት ንዘጋጥምዎ ሓሳረ-መከራን ቅዝፈታትን፡ ተቐርቂሩ ኣብ መጻብቦ ይርከብ`ሎ። ሰብኣውነት ዝሓረሞም ነጋዶ ሰብ፡ ሓረድቲ፡ ገፋዕትን ዓመጽትን፡ ካብ`ታ መጀመርታ ድርኩኺት ገዝኦም ክሳብ ኣብ ምስጋር ማእከላይ ባሕሪ ከጋጥምዎም ዝኽእሉ ሰፍ ዘይብሉ ናይ ሰብን ናይ ባህርን ሓደጋታት ዋላ እናፈለጥዎ፣  ክመርጽዎ ይርከቡ ኣለዉ።

ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ ተደጋጋሚ ግፍዒታት፡ ብልክዕ፡ ብቐለምን ቃላትን ክግለጹ ዝኽእሉ ኣይኮኑን። ክፍተንን `ውን ኣይግባእን። እቲ ምንታይ? ንዓና ንኤርትራውያን ጠንቅታቶምን ሳዕቤናቶምን  ከም ጸሓይ ቀትሪ ብሩሃት ስለዝኾኑ።  እሞ እንታይ ንግበር?

ልክዕ`ዩ፡  ተኻፈልቲ ናይ`ቱ ኩሉ ስቓያቶምን ህልቀቶምን፡  ብጽሑፍ፡ ሽምዓ ብምብራህ፡ ኣምሪርና ብምሕዛንን ብምንባዕን፡  ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድን፡  ንሓንቲ መዓልቲ ወይ ንሓደ ሰሙን ዘይኮነስ፡ ቀጻሊ ናይ ውጽዓታቶም ድምጽን ምስክርን ክንከውን ሃገራውን ሞራላውን ግቡእና`ዩ።  እዚ ጥራሕ`ዩ ድማ ንወለዲ፡ ንኣሕዋት፡ ንኣሓትን፡ ንቤተ-ሰብን ንምሉእ ሃገርን ጽንዓት ይሃብኩም ኢልና  ጽንዓት ክንኮኖም ምስ እንኽእል ጥራሕ`ዩ ሞሳን ጽንዓትን ዝኾኖም።

ስለዚ፡ ኩለን ሃይማኖታውያን ትካላት፡ ማሕበረ-ሰባት/ማሕበረ-ኮማት፡ ሲቪካዊ ማሕበራት፡ ምሁራት፡ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ህዝባዊ ምልዕዓላት (ነፍሲ-ወከፍ ኤርትራውያን ዝነብሩለን ከተማታት ሰሜን ኣሜሪካ) መንእስያት፡ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብሓደ ተበግሶ፡ ነዚ ኣብ ሃገርና ዝወርድ ዘሎ ቅዝፈታትን ጽንታን፡ ብሓደ ንምምካት፡ ኩሉ ዓቕማታትና  መሰረታትናን ኣለዓዒልና፡  ብደረጃ ሰሜን ኣሜሪካ ኣድማዕን ህጹጽን ሰላማዊ ሰልፊ ንክንገብር ንጽውዕን ነማሕጽንን።

ጽንዓትን ደበሰን ንኹሎም ቤተ-ሰብ- ግድያት ኤርትራውያን!

ርግኣትን ሰላምን ንሃገርና ኤርትራ

ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራያን ንፍትሒ

ሰሜን ኣሜሪካ፡ ግንቦት 2፡ 2015

ባይቶ ኤርትራውያን ኣብ ኮሎራዶ ንፍትሒ

ኣብ ትሕቲ ``ኤርትራዊ ስኒት ንምድሓን ሃገር`` ዝብል ቴማ ሰሚናር ኣቃኒዑ

                                                                                 04/26/2015

ባይቶ ኤርትራውያን ኣብ ኮሎራዶ ንፍትሒ፡ ኤርትራ ካብ  ኣትያቶ ዘላ ኣዝዩ ኣስጋኢ ኩነታት ከነድሕን ሙሉእ ዓቕምታት ንከነወሃህድ፡ ቅድም ጠንቂታት ምንጽጻግን ምንጽጻልን ክንብድህ --

 • ንሃገራዊ ስኒትና ዘዐንቅፉ ጠንቅታት ምልላይ:
 • ናይ`ዞም ጠንቅታት እዚኣቶም ታሪኻውን ባህርያውን ኣመዓባብሎኦም ምርዳእን ምንጻርን፡
 • ነዞም ጠንቂታት እዚኣቶም በዲህና፡ ንተሳባቢሩ ዝርከብ ሃገራዊ ምትእስሳርና ናብ ንቡር ክንመልስ መደብ-ስራሕ ተሊምና ነፈጽም  ... ዝብሉ ነጥበ ትሕዝቶታት ኣልዒሉ ዘትዩ።

ኣብ ሰሚናር ዝተላዕሉ ኣገደስቲ ነጥብታት-  (1) ኣውራጃዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ሃይማኖታዊ ምጉጅጃላት፡  (2) ኣድህቦና ኣረዳዳእና ኣብ ክንዲ ኣብ ቀንዲ ጉዳያት፡ ኣብ ተርእዮታትን ፍጻሜታትን ተሓጺሩ ይትርፍ ምህላዉ፡ (3) ናይ ሓበሬታ ኣዘረጋጋሓ (ብደረጃ ኮሎራዶ)  ድኽመት ምህላዉ፡ (4) ዕለት ኣኼባታት ጊዜያቱ ዘይቀያየርን ቀጻልን ዘይምዃኑ፡ (5) ናይ ተግባረ-ስራሕ ፕላን ዘይምህላው ... ናብ ሓደ ከምጻኣናን ከዕሰለናን ኣይከኣለን ... ዝብሉ ጉዳያት ብቀጻሊ ብዝዓመቖ ደረጃ ክዝትዮሎም ከፈጽሞምን ተሳማሚዑ ።

ቀንዲ ዝተጸቕጠሎም ነጥብታት፡

 • ስርዓት ኤርትራ ከየልገሰ፡ ጸገማት ህዝቢ ኤርትራ ኣይፍታሕን`ዩ። ቀንዲ ኣትኩሮና ናብ`ዚ ዝቐንዐ ይኹን።
 • ቀንዲ ጻዕሪታትና-  ንምርግጋጽ ቅዋማዊት ኤርትራ ይኹን።
 • ጉዳይ መንእሰያት፡ ብግቡእ ይጸናዕ። ኣብ ቃልሲ ክሳትፎም ዝኽእል ባይታ ይፈጠር። እዚ ጉዳይ`ዚ ከም ፍሉይ ኣርእስቲ ተታሒዙ ይዘተየሉ።
 • ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ሓላፍነት ይውሰድ። ኣነ ዘይገበርኩዎ  .. .. መን? ... ኢልና ነፍስና ንሕተት።
 • ክንግልገለሉ ዝግባኣና ማሕበራዊ ናይ መራኸቢ መስኖታት ይጸንዑን ይፈተሹን
 • ኣብ ኮሎራዶ- ናብ  ሰብ-ስልጣናት መንግስቲ፡ ማሕበራዊ ትካላት፡ ኣብያተ-ጸሎታት፡ ንጸገማት ህዝቢ ኤርትራ፡ ብጽሑፍ ጥርዓንና ነቕርብ።
 • ንዝተፈላለየ ጉዳያት ዘሳልጣ ናይ ኣድሆ ሽማግለታት ይቑማ።
 • ናይ ዝተፋላለዩ ጉዳያት ዝጸናዓ፡ ናይ ምይይጥ ክበባት ይፈጠራ ።

ኣብ`ዚ ሰሚናር`ዚ፡ ካብ መንእሰያት፡ ዓበይትን ደቂ ኣንስትዮን ዝጠቓለለት፡ ብጉዳይ መንእስያት ትዝትን ትጥርንፍን፡ ማሕበራዊ ናይ መራኸቢ መሳለጥያታት እተጽንዕን፡ ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ዘለዋ ወለንታዊት ሽማግለ ወጺኣ።

ሰሚናር፡ ንቕድሚት ብዝሰፍሐን ዝዓሞቕን ዘትዩ መደብ ስራሕ ከውጽእ፡ ኣብ ግንቦት 31 2015 እንደገና ኣኼባ ክገብር ተሳማሚዑ።

ንዝክር!  እወ፡ ንዘክር፡ኣብ ኣእዛንና  ካብ ናይ ነጎድጓድ መዳፍዕ  ዝብርትዕ ድምጺታት ከቃልሕ ከሎ። ኣውያት፡ ስቅያት፡ ኩሉ ኣሎ ዝብሃል ግፍዒታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ደጋጊምና ንሰምዖን ንምኮሮን ስለዘለና፡ ኣብ ሕልምን ጋህድን ምሳና ይነብር ኣሎ። እወ ብሓዘን ንዝክሮ። ዘይንቡር ሞት! ህልቂት! ናብ ምጽናት ገጹ ዝቐንዐ ዋሕዚ ስደት መንእስያት፡ እወ የብክየናን የቖጣዓናን። ንቡር መዓስ ኮይኑ!! እንተኾነ፡ ናብ ዝሓለፉ ተመኩሮታትና ምልስ ኢለና ክንመዝን እንከለና ግን ብዘይምግናን ረሳዕቲ ኢና። ነዚ ጨካን ፍጻሜታት`ዚ ንርሰዖ። እቲ ዘሕዝን ከኣ ኣመና ረሳዕቲ ምዃና`ዩ።

ንዘክር፡ ላምፐዱሳን ነተን ክሳብ`ዛ ዕለት እዚኣ ንነጀው  ዘጋጥማ ዘለዋ ላምፐደሳታትን ጨካናት ናይ ህልቂት ፍጻሜታትን። ብተለቭዥን፡ ብኢንተርነት...ንከታተሎን ንስምዖን ኣለና። መዓስ ካብ ቀልብና ተሰዊሩ? ንዘክር`ውን ንሓተታን ትሕዝቶ መልእኽትን ``ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?`` እወ፡ እቶም ኣሕዋትን ኣቦታትን ኣቡናት ንህይወቶም ከይሰስዑ  ንስቓይ ኤርትራውያን ብትብዓት ዘቃልዑ። ረሳዕቲ ብምዃና ግን ንርስዖ፣ ምርሳዕ ከም ባህሊ ኣታኣታቲናዮ!! ኩነታት ክንህር ንንህር፡ ቁርብ ዝሕል እንክብል`ከ፡ ንስወር።

እዚ ንሰማዒ ዘደንጹ ክንሰምዖን ከም ሓዱሽ ክጋሃድን ከሎ ግና ተመሊሰና ሓውና ሓብትና፡ ወይ ቤተ-ሰብና ወይ`ውን መሓዙትናን መተዓብይትናን፡ ኣብ ምድረ-በዳ ሰህራ፡ ኣብ ምድረ-በዳ  ሲናይ፡ ኣብ ሊብያ፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኮይኖም  ናይ ስቓይ ደውል ክድውሉ ከለዉ .. እወ፡ ንሓዝን! ንበኪ!  ግን ንግዚኡ ሕ-ል-ፍ  ወይ ዝሕል እንተ ኢሉ..  ቀልጢፍና ንርሰዖ።

ስቕታ`ውን ኣሎ። እወ፡ ስቕታ ወዝቢ ኣይኮነን፣ የግዳስ ስቕታ፡ ብንሓፍነት ወይ እንታይ ገደሰኒ ስምዒታት ክደጋገም እንከሎ፡ ዘይንቡረ ከም ንቡረ ይውሰድ እሞ፡ መርገጽ ወይ ባህሊ ይኸውን። ኣብ ኤርትራ ብስቕታ ክሕለፍ ዘይግበኦ ግን ዝተሓልፈ ጸብጺብካ ኣይውዳእን`ዩ። ሎሚ ኣብ ቅድሚ ዓይንና እንርእዮ ዘለና ተረኽቦታት ከም ህዝቢ ውጽኢት ወይ እኩብ ድምር ናይ ነዊሕ እዋናት ስቕታና`ዩ። ስቕታ- ምስ ሃየንታ! ምስ ነውሪ! ክሳብ`ውን ምስ ገበን ይቑጸር`ዩ። ኣሕዋት ነፍስ ወከፍና ንነብስና ንክልኢት እሞ ንመርምር፡ እወ፡ ንስቕታ ከም ባህሊ ርዒምናዮ ኣለና !!!

ባይቶ ኤርትራውያን ኣብ ኮሎራዶ ንፍትሒ፡ ውሁብ ኩነታት፡ ሃፈጽታን ሳዕቤንን ላምፐዱሳ እዩ ፈጢርዎ።  ሃለዋት  ፈሕፋሕ፡  ምጉጅጃል፡ ምንጽጻግን፡ ምቅንጻልን፣ ብሃለዋት ሓድነት፡ ብሓባር ምስራሕ ክትክእ`ሞ፡ ከም ህዝቢ ኤርትራ መጠን ንናይ ሓባር ጸገማትና ተዛቲና ክንፈትሕን፡ ንኤርትራን ህዝባን ድማ ኣብ ምርግጋእ ዓቕምና ዘፍቅዶ ኩሉ ክንገብር ዘዓለመ`ዩ ነይሩ።  እሞ`ኸ ድሕሪ 20 ጥቅምቲ 2013 እንታይ ኣሳላሲልና? ዝተኻናወነን ዝተፈጸመ እወንታን ኣሎ። ብመጠን እዚ ዝወርደና ዘሎ ሃገራዊ ክሳራታት ክረአ ከሎ ግን ብዘይምግናን ኣብ`ቲ ደረጃ ናይ 2013 ኢና ዘለና።

ሎሚ ቕነ፡ ንምሉእ ዓለም፡ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ከኣ ፍሉይ ኣትኩሮ ሂቡ ዘነቓነቐ ህልቂት ስደተኛታት፡ ብመሰረት ጸብጻብ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራተ(UNHCR) ፍርቂ ወይ ጥቓ ፍርቂ ዝበጽሑ ኤርትራውያን ምዃኖም እዩ ተረጋጊጹ ዘሎ። ካብ ሱርያ፡ ካብ ሓውሲ ሳህራ ሃገራት፡ ካብ ሱዳን፡ ካብ ኢትዮጵያ፡ ካብ ሶማልያን ድማይርከብዎም። ካብ እዚኣተን ኣዚያ ውሑድ  ዝህዝባ ኤርትራ ክንሳ፡ ፍርቂ ወይ ጥቓ ፍርቂ ዜጋታታ ናብ ስደትን ናብ ህልቂትን ክኣትዉ ከለዉ እንታይ የስምዕ?

ሃይማኖት ሰበብ ብምግባር ንሰብ ብኻራ ምሕራድ`ከ እንታይ ንምብጻሕ ዝሃቀነ ኮን ይኸውን? ብርግጽ፡ ካብ ምሕራድ ክርስቲያን፡ ሃይማኖት እስልምና ዝኸስቦ መኽሰብ የልቦን?  ሃይማኖት እስልማና፡ ካብ ከም`ዚ ዝበለ ፍጻሜ ዝኸስሮ እምበር ዝኸስቦ ቅንጣብ`ውን ትኹን የብሉን። እዞም ኣሸበርቲ ሓይልታት ግን ካብ ምብኣስ ምስልምናን ክርስቲያንን ዝኸስብዎ ናይ ገዛእ ርእሶም ጸቢብ ናይ ሕንፍሽፍሽ ዕለማ ዘንቀዶ ሕቡእ ኣጀንዳ ኣሎዎም። ኤርትራ፡ ናይ ተኸተልቲ እምነታት ሃይማኖት እስልምናን ክርስትናን ብሓደ ተሳንዮም፡ ተጎራቢቶም፡ ተመሓዝዮም ንዝፍጠሩ ማሕበራዊ ጸገማቶም ድማ ብዘተ ፈቲሖም፡ ንኣዝዩ ነዊሕ ዘመናት  ብሓባር ዝጸንሕዋ ሃገር`ያ። እዚ ባህሊ`ዚ፡ ብዝማዕበለን ብዝደልደለን፡ ናብ ናይ ስኒት ባህሊ ከነማዕብሎ፡ ናይ ነፍስ ወከፍና ዘየማትእ ሓላፍነት`ዩ።

 • ኣሸበርቲ ንዝፍጽምዎ ዘለዉ ዘይሃማኖታውን  ኢሰብኣውን ተግባራት ኣትሪርና ንቃወሞን ንኹንኖን፣
 • ንነጋዶ ሰብ፡ ካብ ስሰዐ ገንዘብን ሽፍትነትን ነቒሎም ንዝፍጽምዎ ዘለዉ ኣስካሕካሒ ተግባራት፡ እንዳኾነና ኣፍቀርቲ ፍትሒ ውልቀ-ሰባት፡ ትካላትን መንግስታትን፡ ከካብ ዘለውዎ ለቒሞም ናብ ፍርድን ሕግን ከቕርብዎም ንጽውዕ።
 • ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ  ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝተወስደ ቅትለትን ሽበራን ጠጠው ክብልን፡ ንመሰል ስደተኛታትብምልኣት  ከኽብሩን ንጽውዕ።
 • ስርዓት-ኣስመራ፡ ክብርን ድሕነትን ዜጋታቱ  ዘየኽብርን ዘይሕለቕን ምዃኑ ብሩህ`ዩ። ስለዝኾነ፡  ብዝኾነ ዓይነት መዐቀኒ ንኤርትራን ህዝባን ክውክልን ብዛዕበኦም ክምድርን ርታዓውነት የብሉን።
 • ሱር ነገርን፡ ቀንዲ ጠንቅን ምኽንያት ናይ ስደት ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ኣስመራ ከይተቐየረ፡ ስደትን ጥፍኣትን ቀጻሊ`ዩ።
 • ስለዚ፡ ኩላህና ደቂ`ዛ ሓላል መሬት ፍልልይና ኣወጊድና ከም ኤርትራውያን፡ ብስኒትን ብሓድ-ሕድ ምልዛብን ምክብባርን፡ ጉዳይ ምድሓን ህዝብናን ሃገርናን ኩሉ ዝክኣለና ክንገብር ብስም ኩሎም ሰማእታትን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ብዝጠፍኡ ዘሎዉ ግዳያት ዜጋታትና ንማሕጽን፡
 • ጻማ ስዉኣትና ከነረጋግጽ፡ ስደተኛታት ኣሕዋትና ካብ ምኽንያት ስደቶም ክሳብ ኣብ ጉዕዞ ስደቶም ዘጋጠሞም ዘሎ ዘይፍትሓዊ ኣተሓሕዛን ፍጻሜን፡ ግቡእ ፍትሒ ክረኽቡ ጻዕርታትና ይቐጽል!

ስዉኣትና ብግብርና ይደበሱ!

ጽንዓትን ደበስን ንቤተ-ሰብ ግዳያት ኣብ ሊብያን ኣብ ማእከላይ ባሕርን

ባይቶ ኤርትራውያን ኣብ ኮሎራዶ ንፍትሒ

                                        

                                                                                  ሚያዝያ 26 2015

 

 

Saturday the 25th 2015, Eritreans and Ethiopians held a candle vigil night in Oakland (Lake Merritt) to remember the 350 Eritreans who perished in the Mediterranean Sea on April 15, for Ethiopians and Eritreans who were brutally massacred by ISIS in Libya,  and those Africans who fell victim to xenophobic attacks in South Africa.

People gathered in the Candle Vigil expressed their deep shock and sadness over these recent events that left us horrified not only as Africans, but as human beings in this world.

Some of the participants delivered their messages and outlined the universal right of every human being to be treated with dignity on our planet, regardless of their background and wished love and understanding among all.

At last participants prayed may the victim souls rest in peace and may their families find the strength to deal with the loss of a loved one under such inhumane circumstances.

Candle Vigil Organizing Committee – Oakland
(The same committee that organized the same event in October 2013 after the Lampedusa Tragedy,
http://asmarino.com/…/1874-eritreans-in-oakland-ca-held-can…)

ናይ ሽምዓ መብራህቲ ንኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን አፍሪቃውያንን ግዳያት

ቀዳም 25 ሚያዝያ 2015 ዓ.ም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ ኦክላንድ ቤይ ኤርያ አብ ለይክ ሜሪት አብ ዝርከብ ፓርክ ነቶም 350 አብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝሃለቑ፡ ነቶም ብአኽራሪ ጉጅለ ዳዒሽ ተሓሪዶምን ተረሺኖምን ዝተቐትሉን ነቶም ብጽልኢ ወጻእተኛታት አብ ደቡብ ተጨፍጨኢፎም ዝተቐትሉ ንምዝካር ናይ ሽምዓ መብራህቲ አካይዶም።

እቶም አብቲ ቦታ ዝተአከቡ ተሳተፍቲ ብሰንኪ እቲ ዝወረደ ህልቂት ዓሙቕ ቁጥዔን ሕርቃንን ከም ዝተሰምዖም ገሊጾም። ከም አፍሪቃውያን ጥራይ ዘይኮነስ ከም ፍጡራት ደቂ ሰባት ድማ ነቲ አስካሕካሒ ተረኽቦ ኮኒኖሞ።

ሓደ ሓደ ተሳተፍቲ ነቲ እኩብ ህዝቢ መልእኽቶም አብ ዘመሓላለፉሉ እዋን ዓለምለኻዊ መሰል ደቂ ሰባት ብዘይ አፋላላይ ክኽበር ተላብዮም፡ ሰላም ፍቕርን አብ ሙሉእ ዓለም ንኽሰፍን ድማ ተመንዮም።

አብ መዛዘሚ ኩሎም ተሳተፍቲ ንግዳያት ናይ ዘልአለማዊ ዕረፍቲ ክረኽቡ፡ ስድራን መቕርብን ግዳያት ድማ ጽንዓት ንኽረኽቡ ናይ ሓባር ጸሎት አካይዶም።

አዳላዊት ኮሚቴ ናይ ሽምዓ ምብራህ መደብ - ኦክላንድ

እዛ ኮሚቴ አብ እዋን ላምፔዱሳ ተመሳሳሊ መደብ ምድላዋ ይዝከር (http://asmarino.com/…/1874-eritreans-in-oakland-ca-held-can…)

  

ኣብ ኣትላንታ ጆርጅያ ብ April 25, 2015፡ ንዝኽሪ ግዳያት መዲትራንያን ባሕርን ግብረሽበራዊ ቅትለት ናይ ንነብሱ ብ ISIS ዝፈልጣ ግብረሽበራዊ ጉጅለን ንምዝካር ኣብ ዝተገብረ ናይ ሽምዓ ምውላዕ ስነ-ስርዓት፡ ብ ኣቦና ኣቶ ፍቕረማርያም ማሓሪ ዝቐረበ ቃል።


ደቕና! ረኸብቲ መከራ!


ደቕና! ረኸብቲ ጋዶ! ረኸብቲ መግደራ!


ደቅና! ሰብ-ቃላይ-ዳግማይ ሰቲሞ!


መናእሰይ ካብ ምድሪ ዓደቦኹም ዘንፍጸኩም ዘበርግገኩም ዘሎ፥ ኣብ ኢድ ኣረሜናውያን ክትወድቁ፤ ክጋናዘይልኩም ዕድል ዝህብ ዘሎ፣ምቹእ ኵነታት ዝፈጥር ዘሎ መን ኢዩ? ሰበቡን ተግባራት ገባሪኡን እንርእዮ ዘሎና ኢዩ።እዚ ግን ንሓዋሩ ኣይኰነ። ኤርትራዊያን ብሕብረት ከም ጥንትና ተሓቛቚፍና ክሳዕ እንትንስእ ጥራሕ ኢዩ። ሓቢርና ክንዝቲ፣ ዝጐድኣናን ዝጠቕመናን ክንፈልጥ፣ዘባእስና መሰረታዊ ነገር ከም ዘየሎ ከነለሊ ምስ ከኣልና ኢዩ።ፍቕሪ ናይ ኣሕዋት ዘይደልዩ በቲ ዓቢ ምድዋኦም ሰለ ዝሸርዉናን፥ ሓድሕድና ስለ ዘጋራጪውናን እንሆ ሓደ ኣካል ንምዃን ግዜ ወሲዱልና ይርከብ። ግዜ ክንዲ ዝወሰደልና ድማ እንሆና ንጠፍእ፣ደቕና ይብርግጉ፣ቀለብ ዓሳ ይዀኑ፣ማዕበል ሑጻ ይደፍኖም፣ብኢድ ኣረማያን ይቕተሉ፡ ኣብ መዓሙቝ ባሕር ይሰጥሙ ኣለዉ።እንታይ’ኮን ኢና ኰይና፡ ቑሩብ ዘይነስተውዕል፣ቑሩብ ፊኒሕኒሕ ዘይንብል።ብኣንጻሩ፡ክንዲ ንፋቐር ንጻላእ፣ክንዲ ንሓብር ንበታተን፡ክንዲ ንከባበር ንነኣእስ፣ክንዲ ንቀራረብ ንረሓሓቕ። እዚ ዓይነት ተርእዮ ወለድና ዘውረሱና ኣይከነን። ጐራሓትን ሕሱማትን ኣንቀላዊጦም ካብ ደገ ዝጐተቱልና ኢዩ።ነቲ ዘስምረና ገዲፍና ነቲ ዘባእሰናን ዝበታትነናን ንመርጽ፣ንምብትታን ንፈጥን።ከመይ ዝበለ ዕሽነት ኢዩ ሻቢቡና ዘሎ።ነፍስና ወኪልና እንተ-ንቀራረብ ኩሉ ሽግርና ዓይኒ ንርእአ፡ ንፈናተይ፡ዝርግርግ ይኣትወና፣ደቕና በብሓደ ይነፍጹ፣ገበጣ ክሳዕ ዝውዳእ ክንጻወት ንፍትን ኣሎና። ኣብዚ ኵሉ ሕሰምን መከራን ዘእትወና ዘሎ፣ከም ኣቦታትና “ካብዚ ንንዮው ዓዲ የለን” ዝብሉ ሓራናት ስለ ዝሰኣንና ኢዩ።


ዛንታ ጀጋኑ ሃገርና ምስ እንፍትሽ፣ምስ ዝተፈላለየ ሽግራትን፣ ጸላእትን ወትሩ ብሕብረት ምስ ተሓናነቑ ኢዮም። ኣብ ጽንኩር ግዜ፡ ኣዋጅ ጀጋኑና “ካብዚ ንንዮው ዓዲ የለን” ዝብል’ዩ። እንታይ ማለቶም’ዩ ? ጀጋኑና ሓድሓደ ግዜ ንቕድሚት ዝሰጥሉን ደው ዝብልሉን ደረት ወይ ቀይሕ መስመር ኣለዎም። እቶም ጀጋኑ ካብዚ ንንዮው ዓዲ የለን ዝብል ቃል እንተ-ኣስሚዖም፣ብጸላኢኦም፣ክድፍኡ ጸኒሖም ናይ ግድን ጠጠው ዝብልሉ ኢዩ። ንሱ ከኣ “ካብዚ ንንዮው ዓዲ የለን” ዝብል ድምጺ ምስ ኣቃልሑ ዝፍጸም ኢዩ። ካብዚ ንንዮ ዓዲ የለን ምስ ተባህለ ሓቢሮም ምስ ጸላኢኦም ኣትኪሎም ክሳዕ መወዳእታ ዝተሓናነቕሉ ግዜ ማለት ኢዩ። ምኽኒያቱ ክኒዮ’ዚ ዓዲ የለን ስለ ዝተባህለ። ኣቦታትና በዚ እምነት’ዚ ነታ ሃገርን ንታሪኻን ዓቂቦሞ። በዚ ታሪኽ’ዚ ነዛ ምድሪ ካብ ኢድ ዓመጽቲ ኣናጊፎማ።ሎሚ ካብዚ ንንዮ ዓዲ የለን ዝብሉ ጀጋኑ ጌና ኣይረኸብናን። ደቕና ኽጠፍኡ ከለዉ ስቕ፣ ፍትሒ ክጠፍእ ከሎ ስቕ፣ ክብሪ ደቂ ሰባት ክገሃስ ከሎ ስቕ። ካብዚ ንንዮ ዓዲ የለን ዝብሉ ሓራናት ኣይተረኽቡን። ጠፊኦም ማለት ግን ኣይኰነን፤ስለ ዘይተበራበሩ ኢዩ።


ሎሚ ነታ ኣቦታትኩምን ኣሕዋትኩምን ጸላኢ ኣባሪሮም ነጻ ዝገበርዋ፡ምድሪ ዓደበኹም ገዲፍኹም፡ ነፊጽኩም ኽትጠፍኡ ዝደፍኣኩም ዘሎ ኵነት እንታይ’ዩ!። ብርግጽ ሓቢርና ካብዚ ንንዮ ዓዲ የለን ስለ ዘይበልና ኢዩ።


እወ፡ገለ ብዱዓት ጸጊቦም ክብልኹም ንሰምዕ ኢና። “ ዓሻ ሰበይቲ ወዲ ሓሙታ ዘይወዳ ይመስላ” ከም ዝተባህለ።እዚ ኣበሃህላ’ዚ ኣብ ዘይለዓቱ ኢዩ። እንታይ ዘጽግብ ምስ ረኸብኩም’ሞ!።


እቲ ምኽኒያት’ስ ካልእ ኢዩ። ዓው ኢልኩም ክትዛረብዎ ዘይከኣልኩም፣ ”ዓው ኢልካ ዘይብከይ ሞት ሕጹይ” ዝዀይንኩም ነገር’ስ ኣሎ። እቶም ጸጊቦም’ዮም ዝብልኹም፣ ወያ ጽጋብኩም ጽጋቦም ትኹን እንተበልናዮም መርገም ከይኮኖም፣ኣሕዋትና’ዮም። ውዒልና ሓዲርና ጡብ ኣዴና ኤርትራ ዝዓርቀና ኣሕዋት ኢና።


ከምኡ እንተበሉ’ውን ካብ ልቦም ዝመጸ ኣይኰነን። ከምቲ ዝስሞዓና ይስምዖም ኢዩ። ፈጺሙ ጠፊእዎም ክበሃል ኣይከኣልን፤እንታይ’ደኣ ብመውረርያ ትሑዛት ኢዮም፤ገጽ-ርኣይነት ስለ ዝሓየሎም’ዩ ኢዩ።እዛ ሓላፊት ዓለም ነባሪት ስለ ዝመሰለቶም፣ብልሳነን-ቅብጥር ዝበልዎ ኢዩ። ልቦም ግን ይዕዘቦም ኣሎ። ”ኣፍ ክዛረብ ልቢ ይንዕቕ” ከም ዝተባህለ። ሓቂ ተዛሪብካ ምሙዋት ዓቢ ክብሪ ምዃኑ ተረሲዑ። ምሕረቱ ይልኣኸልና። ኣብ ርእሲ ኵልና ዝደየበ፡ ግዜ ዝበልዐ ስኽራን ቀልጢፉ ካብ ሰብነትና ይውጸኣልና። ካብዚ ሓሊፉ ግን መን ኢዩ እናረኣየ እናሰምዐ ኣብ ሓዊ ክትጥበስን፣ብኻራ ከም ጤል ክሕረድን፣ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ ክትሰጥምን ዝመርጽ?። ከመይ’ሉ ከምኡ ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣእምሮ ደቂ ሰብ ይመጽእ። ሕጂ’ውን እቲ ጸገም ዝፍታሓልና ”ካብዚ ንንዮ ዓዲ የለን “ ኢልና ምስ እንትንስእ ጥራሕ ኢዩ።
ዋይ! ዋይ! ዋይ! ስለ መከረኛታት ‘ደቅና!


ንዓኻትኹም ዘይከውን እዋን መጺኡኩም።እዚ እዋን’ዚ ከምቲ ቀደም ዝሓለፈ ክፉእ ዘመን ዘይሓልፍ ኣይም’ሰ’ለና። ግድን ክሓልፍ’ዩ። እቲ ዘይሓልፍስ ሕማቕ ታሪኽ ጥራይ ኢዩ።
እዚ ባሕሪ’ዚ ናይ ኣቦሓጎታትኩም ስጋ ዝለመደ ኢዩ። ናይ ሰቲሞ ጥፍኣት’ኮ ነዚ ኢዩ ዘዘኻክረና።እቲ ምድግጋሙ ግን እንታይ ንበሎ!! ንሕና ዲና ካብ ኣምላኽ ርሒቕና፣ወይስ ኣምላኽ’ዩ ካባና ርሒቑ። መን’ዩ ቅድም ዝረሒቐ? ስለ ሓቂ ግን፡ንሕና ባዕላትና ኢና ክንርሓቕ ዝጀመርና ባዕላትና ምዃንና ዘይከሓድ’ኢዩ። ፈጠርትና ለኒንን ማኦን ምስ ገበርና። ሕጂ’ውን እቶም ንህልዊ ኣምላኽ እንኣምን፣እቶም ዓለም ሓላፊት ምዃና እንኣምን፣መከራና ክውድኣልና ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንንገሮ፣ንሱ ከድሕነና ኢዩ። እታ ጀጋኑ ምውላድ ዝለመደት ማሕጸን ኣዴና ኤርትራ’ውን ጀጋኑ ክትፈሪ ክትነብር እያ።እትመክን ኣይምሰሎም።


እዚ ጥፍኣት’ዚ ጠጠው’ዶ ነብሎ ወይስ ጨሪስና ክሳዕ ንጸንት ከምኡ’ሉ ይቐጽል።ኣዚዩ ከሻቕለና ዝግብኦ ነገር ኢዩ። ብርግጽ ደቂ ሃገር ሓድሕድና ስኒት ሓሪሙና፡ ጌና ክንጻላላእን ክንረሓሓቕን ብዓይኒ ትዕቢትን ጽልእን ቅርሕንትን ቀጻሊ ክንጣማመት እንተዄንና ኣብ ርእሲ ጥፍኣት ካልእ ጥፍኣት ምዕዳም ኢዩ።ስለዚ ሃየ ኣሕዋት ልቢ ነዕቢ!ንሰላምን ፍቕርን ሓቢርና ንወጥጥ!!


ዝፈሰሰ ደም ኣሕዋትና ከም ደም ኣቤል ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ቀሪቡ ክጠርዓልና ሰላም ከምጽኣልና ኢዩ።
ዅልና ደቂ ሃገር ምስትውዓልን ልቦናን ይፍጠረልና።


ዝተቐያየሙ ኣሕዋት ዝተዓረቕሉ፣


ዝተጻልኡ-ዝፋቐርሉ፣


ዝተፈላለዩ ሓደ ዝዝኾንሉ፡


ብፍቕርን ብሓደ ሓሳብን ዝኸድሉ፣ብሓደ ቅልጽምን ዝምክትሉ፣


ሓቢርና ንዓድና ብሰላም ክንነብራ እንኽእለሉ ።እዋን ይምጸኣና።


ሃየ ምዕሻው ይኣክለና፣ምብትታን ይኣክለና፣ ኣብ ሕቝፊ ኣዴና ኤርትራ ንተሓቛቘፍ። ኵልና ነጻ ኴይና ንሕሰብ።እቲ ጉዳይ ናይ ኵልና ኢዩ፡ሓቢርና ንምከር።ንመፍቶ ወዲ መን’ከ ኢዩ፥ደርጒሕና ንዛራረብ።ዕጥቂ ኣቦታትና ኣይነዝልቕ ሓደራ።

ከምኡ እንተ ዘይገይርና ጥፍኣትናን ብርሰትናን ቀልጢፉ ክመጸና ብፍቓድና ንዕድሞ ከም ዘለና ኣይንስሓቶ!!


እታ ሃገር ብደም ናይ ክሎም ሃገራውያን ዝመጸት ምኳና’ውን ኣይንረስዓዮ፤ እቲ ቀንዲ ሰበብ ነዚ ምርሳዕና ኢዩ።


ንቤተሰብ ረኸብቲ መከራ ጽንዓት ይሃቦም!


መንግስተ ሰማያት ንሰማእታት ደቅና!

 

ናይ ኣትላንታ ሰፊሕ ህዝባዊ ምትእኽኻብ ንምትካል ፍትሓዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ (Grass Roots Movement) ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ልዕሊ ኣሓትና፥ የሕዋትናን ደቅናን ዘጋጠመ ናይ ባሕሪ ህልቂትን፡ ኣብ ልዕሊ መንእሰያትና ዝተፈጸመ ብ ISIS ናይ ዝፍለጥ ጉጅለ ኣሰቃቒ ግብረሽበራዊ መጥቃዕትን ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ፡ ንመወትቲ መንግስተ ሰማይ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንስድራቤቶምን ፈተውቶምን ድማ ብፍላይ ጽንዓት ይሃብኩም ይብል።

     ንግዳያት ናይ’ዚ ተደራራቢ ሓደጋታት’ዚ ንምዝካርን፡ ሓዘንና ንምግላጽን፡ ናይ ኣትላንታ ሰፊሕ ህዝባዊ ምትእኽኻብ ንምትካል ፍትሓዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ናይ ሽምዓ ምብራህ ስነ-ስርዓት መደብ ኣዳልዩ ኣሎ።

     ናይ ሽምዓ ምብራህ ስነ-ስርዓት ዝግበረሉ ቦታ፡ 720 Hambrick Rd, Stone Mountain, GA 30083

                                ዕለት፡ ንቐዳም April 25, 2015

                                                       ሳዓት፡ 4፡00pm

ወገናትና ንምዝካር ዝተወሰነ ሳዓታት ካብ ግዜና ንሰውእ።

ኣዳላዊት ሽማግለ።