Sunday, 13 September 2020 13:26

ሓዲሽ ዓመት ብሓዲሽ ተስፋ

Written by

ኣብ መላእ ዓለም ዝተፈላለየ ቋንቋ ዝዛረብን ዝተፈላለየ እምነታት ዝኣምንን ሕብረተሰብ ከም ዘሎ ንኹልና ብሩህ እዩ። እዚ ኣህዛብ ናይዛ ዓለምና ብዓለማውን መንፈሳውን ሕጊ ተገዚኡ ዝኸይድ ከም ምዃኑ መጠን፥ ኣብ ኣተገባብራኡ፡ ምእዙዝነቱን ተኣማንነቱ ኣብቲ ሕግን ምስቲ ዘለዎ ባህልን ልምድን ክፈላለ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ሓደ ካብቲ መንፈሳዊ በዓላት ሓዲሽ ዓመት ዝብል ክንወስድ ንኽእል።

ኣብ ዓለምና እምበኣር ብመጠን እቲ ባህልን ልምድን መንፈሳዊ ሕግን ናይቲ ሕብረተሰባት (societies) ክቑጸር ይኽእል።ኩሉ ህዝቢ ሓዲሽ ዓመት ክዝከር ከሎ ኣብ ኣእምርኡ ብዙሕ ተዘክሮታት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ስለዚ በቲ ዝሓለፈ ዓመት ናብቲ ዝሰጋገርዎ ዘለዉ ሓዲሽ ዓመት ገሊኡ  ሓሚሙ፥ ካብ ሞት፥ ድሒኑ ብጥዕንኡ ምጽንሑ ከመስግንን ንዝመጽእ ዓመት ድማ ብሩህ ተስፋ ክኾነሉ  ይምነን ይጽልን።

ሓዲሽ ዓመት ኣብ መላእ ዓለም ኩሉ ኣብ ሓደ ዕለትን ወርሕን ኣይኮነን ዘብዕሎ። እንታይ ደኣ ኣብ ዝተፈላለየ ዕለትን ወርሓትን ኢዩ ዘብዕሎ። እተን ኣዋርሕ ከኣ ጥሪ (Jamuary) ለካቲት- ውይ መጋቢት፥(February or March) ሚያዝያ (April) መስከረም (September) እየን። ኩሎም ዝተፈላለየ ወግዕታት (traditions) ልምድን (customs) ስለዝውንኑ ከከም እቲ ልምዶምን ወግዕታቶምን ኣብ ዝተፈላለየ ዕለትን ወርሓትን ሓዲሽ ዓመት ከብዕሉ ከለዉ ምኽንያት ክህሉ ናይ ግድን እዩ። እዚ ከኣ ወይ ካብ ወለዶ ንወለዶ ክሰጋገር ዝጸንሐ ወይ እውን ካብ ካልእ ባህልታት ዝተወርሰ ክኸውን ይኽእል።

ብዝኾነ ግን ሓዲሽ ዓመት ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ዝሓሸ ክኸውን እተዘኻኽረሉን፥ ሓዲሽ መደባት እትትልመሉን፥ ከምኡ እውን ብሃይማኖታዊ ሸነኽ ካብ ልቢ ዝነቐለ ይቕረ ክትብህሃልን ዝደፋፍእ ዕለት እዩ። ወዲ ሰብ ግን ስሱዕ ስለዝኾነ በቲ ዝሓለፈ ክቕጻዕን ካብ ሕማቕን ክፉእን ተግባራት ክቑጠብን ስለዘይክእል ናብታ ሓዳስ ዓመት’ውን ተመሊሱ ናብ ጭቃ ኢዩ ዝጎዓዝ። ንኣብነት ንሕጊ ትራፊክ ተኸተል ማኪናኻ ብናህሪ ኣይትኺድ ንዝበሃል ናብታ ሓዳስ ዓመት’ውን  በቲ ዝተባህሎ ገዲፉ ብፍጥነት ክኸይድ ይጅምር። ኣብታ ዝሓለፈት ዓመት ናይ ምቅትታል ይኹን ንደቂ ሰባት እንተስ ብዓሌት ወይ ብሃይማኖት ወይ እውን ብፖለቲካዊ ጸጊዒነት ኣሳቢብካ ዝግበር ግፍዒ ተመሊሱ ክደግሞ ኢኻ ትዕዘብ።

ሓዲሽ ዓመት እምበኣር ኩሉ  ግዜ ናይ መዘኻኸሪ፡ ምስ ነፍኻ እትመራመረሉን ካብቲ ዝሓለፈ ፍለይ ዝበለ እንታይ ክገብር ኣሎኒ ኢልካ እትሓስበሉን ኣጋጣሚ እዩ ክኸውን ዝግበኦ። እዚ ማለት ካብቲ ትሓስቦ ዝነበርካ ሕማቕ ሓሳባት ይኹን ናይ ተንኮል ስራሓት ንምስትውዓልን ምብርባርን ዝሕግዝ ናይ ሰዓት ደውል እዩ እንተተባህለ ሓሶት ኣይኮነን። ንሓዲሽ ዓመት ክነብዕሎ ከሎና ዝኾነ ይኹን ስምዒት ይሃልወና ብዘየገድስ ነቲ ዓለማውን መንፈሳውን ሕግታት ክንክተል ናይ ግድን እዩ። ግን ስለምንታይ ኢና እነብዕሎ ዝብል ሕቶ ክምለስ ኣለዎ።

እቲ ቀንዲ ንሓዲሽ ዓመት ምኽባር ብእምነት ወይ ባህሊ ተደሪኽና ዲና ወይ ዕላማ ኣሎና ንዝብል ውን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ብዝኾነ ግና እቲ ንሓዲሽ ዓመት ክነብዕሎ ከሎና ዋላ እኳ ንድሕሪት ምልስ ኢልና እንታይ ከምዝነበረን እንታይ ከምዘሕለፍናን ኩሉ ጽቡቑን ሕማቑን ምናልባት ኣብታ ሰዓት  ካብ ኣረጊት ዓመት ናብ ሓዲሽ ዓመት እንሰጋገረላ ደቒቕ ኣይንዝክሮን ንኸውን። ምኽንያቱ ኩሉ ሓሳባትና ናብቲ ዝመጽእ ሓዲሽ ዕለት ኢዩ ክኸውን። ይኹን እምበር ነቲ ሓዲሽ ዕለት ቅድሚ ምቕባልና ይኹን ምስግጋርና እቲ ዝሓለፈ ዓመት ከመይ ነርና፥ ምስ መን ተዃሪና፥ ምስ መንከ ተጻሊእና፥ እንታይ ሽግር ኣሕሊፍና፥ ንካልኦት ሽጉራትን ዝተጻገሙን ናይ ምሕጋዝ ይኹን ምዕንጋል እንታይ ኣስተዋጽኦን ምትሕብባርን ገርና ዝብሉ ገምጊምና፡ ንብድሕሪ ሕጂ ዝመጽእከ እንታይን ዝሓሸን ተግባራትን ባህሪያትን ናይ ምምሕያሽ ውሳኔ ምግባር ኣድላዪ ኢዩ።

ንዝመጽእ ዓመት ኩሉ ሕልናና ንጽቡቕን ሰናይን ተግባራትን ኣብ ምፍጻም እንተዘይወጊንናዮ ነቲ ዝሓለፈ ጉድለታትናን ጌጋታትናን ደጊምና ክንፍጽሞ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ለውጢ ኣይገበርናን ከስምዕ ኢዩ። ምኽንያቱ ካብቲ ዝሓለፈ ኣረጊት ዓመት ናብ ሓዲሽ ዓመት ክንሰጋገር ከሎና ንኣተሓሳስባና ካብቲ ዝነበረ ከነመሓይሽን ክንቅይርን ኣብ ነፍስና ለውጢ ክንገብር እንተዘይክኢልና ነፍስና ንጥብር ኣሎና ኢዩ ዘስምዕ።ሓደ ወዲ ሰብ ኣብ ነፍሱ እንታይ እንታይን ለውጢ ክገብር ከም ዝግበኦ ነቲ ዝሓለፈ ህይወቱን ትግባሬኡን ክምርምሮን ዘጓነፎ ጸገማትን ዝፈጸሞም ጉድለታትን ክፍትሽ ከሎ ኢዩ ዝረኽቦ። ንኣብነት እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጨቋኒ ስርዓት፥ ብምኽንያት እዚ ቀዛፊ ዝኾነ ሕማም ለበዳ ንህዝብና ኣደዳ ጥምየትን፥ ስራሕ ኣልቦነትን ኣቃሊሕዎ እንከሎ፥ ሃገርና ንቕድሚት ትግስግስን ትምዕብልን ኣላ እናበልካ ዓይኒ ዘውጽአ ሓሶት እናነዛሕካ ዝሓለፍካዮ ንኽንደይ ሰባት ከም ዝልክምን፥ ከምዝፈላልን ዘንጊዕካ ዝግበር ለውጢ የለን።

 እወ! ኩሉ እቲ ጽቡቕ ንምግባር እንሓስቦን ክንኮኖ ንደልዮን ብምሉኡ ኣይንፍጽሞን ንኸውን። ምኽንያቱ እቲ ንኹልና ዝገዝኣና ናይ ምንባር ሕቶ፡  ንናይ ውልቅኻ ምንባር ሓሳብ ስለ ዝዕብልል እዩ። እዚ ከኣ ነቲ ንመላእ ሕብረትሰብ ዝሃስን ዝደቁስን ሸነኽ፡ ምስቲ ናይ በይንኻ ረብሓ ብምትእስሳር ንናይ ካልኦት ወጽዓን፥ ግፍዕን መከራን ከምዘይስማዕ እዩ ዝገብር። እዚ ምእንቲ ንናይ ውልቅኻ ረብሓ ክትብል ኣብ ልዕሊ ካልኦት ግፍዕን መከራን እናተፈጸመ ከምዘይተፈጸመ ጌርካ ምቕራብ፡ ኣብቲ ውጹዕ ሕብረተሰብ ሕማቕ ኣሰራት ኢዩ ዝገድፍ። ስለዚ ረብሓኻን ድሌታትካን ንምርዋይ፥ ንጌጋታትን ሕማቕ ተግባራትን ዓገብ ክትብል ዘይትኽእል ፍጡር እንተዀንካ ሓዲሽ ዓመት ነዓኻ’ውን ኣይንታይካን እዩ።

SEPTEMBER 11, 2020  NEWS

Government Ignores its own Covid-19 Restrictions

Source: Human Rights Watch

Government Ignores its own Covid-19 Restrictions

Sawa military camp from satellite
Satellite Imagery of the Sawa military camp, including the Warsai Yikealo Secondary School, recorded in January 2015.  Imagery © DigitalGlobe – Maxar Technologies 2019; Source: Google Earth

Videos and photographs circulating on social media earlier this week showed buses in Eritrea’s capital, Asmara, crowded with students, who were not wearing masks, as they were separated from their families and sent off to a military training camp in the country’s west.

Each year, Eritrea’s government forces thousands of secondary school students, some still children, to attend their final school year in the infamous Sawa military camp, where students study but also undergo compulsory military training.

This year’s departures take place amid a lockdown. To curb the pandemic, the government imposed strict movement restrictions and closed schools. Yet it still decided to send the students off to Sawa and risk exposing them to the virus.

That is likely because the final secondary school year in Sawa serves as the government’s main conveyor belt through which it conscripts its citizens into indefinite government service.

Last year we reported on what life in Sawa looks like: students under military command, with harsh military punishments and discipline, and female students reporting sexual harassment and exploitation. Apart from Sawa’s other defects, dormitory life there is crowded, facilitating the spread of the virus if introduced. The danger is compounded by its very limited health facilities.

This has a devastating impact on students’ futures. From Sawa, those with poor grades are forced into vocational training – and most likely military service. Those with better grades go to college, then into a civilian government job. Students have little to no choice over their assignment.

Former Sawa students abroad have campaigned recently for the government to stop sending students to Sawa, but in vain.

Even in “normal” times, life at Sawa is grim and abusive. During the pandemic, it is likely even more dangerous. Eritrea will not build education back better after the pandemic if it funnels students into military camps.

Instead of bussing new students to Sawa, the government should allow students serving in Sawa to return home and let them choose where they complete their final year in school, including at public secondary schools closer to home. It should end compulsory military training during secondary school and ensure that no one underage is conscripted.

Eritrea’s youth deserve real reform if they are to have any hope of a brighter future.

Saturday, 12 September 2020 14:31

Bahrain follows UAE to normalise ties with Israel

Written by

Palestine recalls Bahrain envoy, denounces latest deal as 'another treacherous stab to the Palestinian cause'.


Bahrain follows UAE to normalise ties with Israel
Senior White House adviser Jared Kushner travelled to Bahrain as part of his Middle East tour earlier in September [Bahrain News Agency/Handout via Reuters]

Bahrain has joined the United Arab Emirates in agreeing to normalise relations with Israel, in a US-brokered deal that Palestinian leaders denounced as "another treacherous stab to the Palestinian cause".

Donald Trump, the president of the United States, announced the deal on Twitter on Friday after he spoke by phone to Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

"This is truly a historic day," Trump told reporters in the Oval Office, saying he believed other countries would follow suit.

"It's unthinkable that this could happen and so fast."

In a joint statement, the United States, Bahrain and Israel said "opening direct dialogue and ties between these two dynamic societies and advanced economies will continue the positive transformation of the Middle East and increase stability, security, and prosperity in the region".

A month ago, the UAE agreed to normalise ties with Israel under a US-brokered deal scheduled to be signed at a White House ceremony on Tuesday hosted by Trump, who is seeking re-election on November 3.

The ceremony is due to be attended by Netanyahu and Emirati Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. The joint statement said Bahrain's Foreign Minister Abdullatif al-Zayani will join that ceremony and sign an "historic Declaration of Peace" with Netanyahu.

Like the UAE agreement, Friday's Bahrain-Israel deal will normalise diplomatic, commercial, security and other relations between the two countries. Bahrain, along with Saudi Arabia, had already dropped a ban on Israeli flights using its airspace.

Friday's joint statement only made passing mention of the Palestinians, who fear the moves by Bahrain and the UAE will weaken a longstanding pan-Arab position that calls for Israeli withdrawal from already illegally occupied territory and acceptance of Palestinian statehood in return for normal relations with Arab countries.

The statement said Bahrain, Israel and the US will continue efforts "to achieve a just, comprehensive, and enduring resolution to the Israeli-Palestinian conflict to enable the Palestinian people to realise their full potential".

'Grave harm'

Netanyahu welcomed the agreement and thanked Trump.

"It took us 26 years between the second peace agreement with an Arab country and the third, but only 29 days between the third and the fourth, and there will be more," he said, referring to the 1994 peace treaty with Jordan and the more recent agreements.

For its part, Bahrain said it supports a "fair and comprehensive" peace in the Middle East, according to BNA state news agency. That peace should be based on a two-state solution to resolve the Israeli-Palestinian conflict, the report said, quoting King Hamad.

Jared Kushner, Trump's son-in-law and senior White House adviser, hailed the agreements as "the culmination of four years of great work" by the Trump administration.

Speaking to reporters in a call from the White House soon after Friday's announcement, Kushner said the UAE and Bahrain agreements "will help reduce tension in the Muslim world and allow people to separate the Palestinian issue from their own national interests and from their foreign policy, which should be focused on their domestic priorities".

The Palestinian leadership, however, condemned the agreement as a betrayal of the Palestinian cause and recalled the Palestinian ambassador to Bahrain for consultations.

Palestinians protest against normalizing ties with Israel as Arab foreign ministers meet
Palestinians have protested against Arab states normalising ties with Israel [File: Raneen Sawafta/Reuters]

In a statement, the Palestinian Authority said it "rejects this step taken by the Kingdom of Bahrain and calls on it to immediately retreat from it due to the great harm it causes to the inalienable national rights of the Palestinian people and joint Arab action".

The Palestine Liberation Organization (PLO), based in Ramallah, the occupied West Bank, called the normalisation "another treacherous stab to the Palestinian cause". And in Gaza, Hamas spokesman Hazem Qassem said Bahrain's decision to normalise relations with Israel "represents a grave harm to the Palestinian cause, and it supports the occupation".

'A purely Saudi decision'

Khalil Jahshan, executive director at the Arab Center of Washington, said Saudi acquiescence was key to Bahrain's decision.

"It is a purely Saudi decision. In the absence of the ability, due to internal constraints, by the leadership in Saudi Arabia to respond positively to Trump, they gave him Bahrain on a silver platter."

Bahrain, a small island state, is home to the US Navy's regional headquarters. Saudi Arabia in 2011 sent troops to Bahrain to help quell an uprising and, alongside Kuwait and the UAE, in 2018 offered Bahrain a $10bn economic bailout.

Al Jazeera's Nida Ibrahim, reporting from Ramallah in the occupied West Bank, agreed, saying Palestinian officials believe the Bahrain and the UAE deals would not have happened "without regional backing".

"The fear among the Palestinians is that these deals are a green light for more Arab states to normalise with Israel," she said. "And many Palestinians say that for years they saw the US as Israel's lawyer or partner and now they see it as Israel's agent. That's because Trump is the one announcing these normalisation deals."

Since taking office, the Trump administration has pursued staunchly pro-Israel policies, including moving the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem, ordering the PLO to shutter its Washington, DC, office and recognising Israel's occupation of the Syrian Golan Heights.

The US president and his advisers have championed a so-called "deal of the century" proposal to resolve the Israeli-Palestinian conflict - and they have courted Arab Gulf states to try to drum up support for that initiative.

Bahrain, for example, hosted a US-led conference in June 2019 to unveil the economic side of the proposal, and Emirati and Saudi leaders voiced support at the time for any economic agreement that would benefit Palestinians. Palestinian leaders boycotted that summit, however, saying the Trump administration was not an honest broker in any future negotiations with Israel.

Reporting from Washington, DC, Al Jazeera's Kimberly Halkett said while the deals between Israel, Bahrain and the UAE are not high on the list of priorities for most US voters, a large portion of Trump's supporters are Evangelical Christians who favour his pro-Israel positions.

Halkett said Trump is trying to show them before the November 3 contest that he can get the "deal of the century" done in his second term.

"He's acting as if this is a framework that will bring about that so-called 'deal of the century'," Halkett said, despite the fact that "the president and his administration's representatives are not even talking to the Palestinians right now".

SOURCE: AL JAZEERA AND NEWS AGENCIES

Source=https://www.aljazeera.com/news/2020/09/israel-bahrain-agree-establish-full-diplomatic-ties-200911171014685.html


 

Source: Washington Post

Eritrean President Isaias Afwerki, left, and Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed disembark from an airplane upon arrival at Juba International Airport in South Sudan before meeting with South Sudan’s president for tripartite talks on regional affairs on March 4. (Akuot Chol/AFP/Getty Images) By Adam Taylor October 11 at 2:14 PM

Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed was announced as the winner of the Nobel Peace Prize on Friday, with the committee that decides the awards singling out his efforts to achieve peace with neighboring country Eritrea.

But notably, the prize was not awarded to Eritrean President Isaias Afwerki, Abiy’s partner in the talks.

Instead, Nobel Committee Chair Berit Reiss-Andersen simply acknowledged that “peace does not arise from the actions of one party alone” and said that they hope the “peace agreement will help to bring about positive change for the entire populations of Ethiopia and Eritrea.”

In some years, the Nobel Peace Prize has been awarded to multiple parties for their work trying to end a conflict. In 1994, for example, the prize was awarded to Israel’s Shimon Peres and Yitzhak Rabin, as well as Palestinian leader Yasser Arafat.

But the decision to award the 2019 Nobel Peace Prize only to Ethiopia’s Abiy was hardly surprising. Eritrea’s Isaias leads one of the most repressive military dictatorships in the world; his government has been compared to North Korea and accused of possible crimes against humanity.

And even though he reached an agreement with Abiy in Eritrea’s capital last year to end the conflict between the two nations, in practice the agreement remains largely unimplemented, and there have been little visible benefits for Eritreans.

“I think there was a lot of hope in Eritrea,” said Laetitia Bader, a researcher at Human Rights Watch. “But very quickly, Eritreans saw that things were not changing on the ground.”

Vanessa Tsehaye, an Eritrean activist based in London, noted, “I’d say it has brought no positive developments for the Eritrean people, because the lived reality is the same more than a year after the peace deal.”

The conflict between Eritrea and Ethiopia stretches back decades. After European powers left occupied Eritrea in 1951, landlocked Ethiopia claimed the land of its coastal neighbor, eventually resulting in a civil war that started in 1961 and lasted three decades.

In 1991, Eritrean forces helped overthrow the communist-led government in Ethiopia, and two years later, Eritreans voted for independence.

However, the two nations did not reach an agreement on the border between them, and in 1998, small-scale border incidents around the town of Badme grew into a full-fledged conflict. It’s estimated that almost 100,000 people died, and after it ended, Ethiopian troops had control of Badme and other disputed areas.

As part of a peace agreement brokered in Algiers, in 2000, a commission cited colonial-era documents to rule that the land around Badme was part of Eritrea. But Ethiopia did not agree to the arbitrated border, and the two sides remained in a standoff.

Their relationship was dubbed “no war, no peace,” which meant that diplomatic, trade and transport ties were severed, and the countries remained on a war footing, clashing repeatedly and supporting rival rebel groups.

Abiy, a former intelligence officer who had taken part in the operations to drive Eritreans out of Badme, took office as Ethiopia’s prime minister in April 2018 and almost immediately began changes in the country, which had long been ruled by authoritarian governments.

On June 5, 2018, Abiy made a key pledge to accept the peace agreement with Eritrea and withdraw Ethiopian troops from occupied territory. Within weeks, Isaias responded by saying that both nations yearned for peace.

Just a month after Abiy’s announcement on July 8, the Ethiopian leader touched down at the airport in Eritrea’s capital Asmara, where he was greeted by Isaias. The leaders embraced and later announced they would reopen embassies, allow direct communications and restore transport links.

“Love is greater than modern weapons like tanks and missiles,” Abiy said. “Love can win hearts, and we have seen a great deal of it today here in Asmara.”

Despite the signs of goodwill, critics say not much has changed between the two nations. Among the Eritrean diaspora, many voiced disapproval for the Nobel Peace Prize focusing on the agreement with Eritrea when so little had changed in practice.

“I didn’t know one could win a peace award without achieving peace!” Selam Kidane, a London-based activist wrote on Twitter.

Border crossings between Ethiopia and Eritrea were opened last year, but Eritrea soon closed the border again. Analysts suspect that Eritrea, which has virtually complete control over its citizens, is delaying because of fears about wider reform.

Isaias, a former freedom fighter, has led the country since 1993, and his government has left no room for opposition. In 2015, the United Nations released the results of a year-long investigation into human rights in the country, finding “systematic, widespread and gross human rights violations,” including extrajudicial killing, torture and forced labor.

Bader said that there was little evidence that there had been any positive change to some of the most restrictive elements, such as the arbitrary arrest of people for perceived political crimes, or the indefinite national service that sees many Eritreans permanently conscripted to the military.

“The government has often argued that it was the ‘no war, no peace’ situation with Ethiopia was what forced it to conscript its whole population,” Bader said.

Jeffrey Smith, the director of Vanguard Africa, said that he viewed the Nobel Prize as “encouraging Prime Minister Ahmed and the new regime in Ethiopia as much if not more than it is about the progress already made.”

But for activists such as Tsehaye, the peace deal had helped legitimize Isaias, the leader of an isolated and repressive nation of 5 million people on the world stage. The Eritrean leader had traveled with Abiy to foreign nations, and the United Nations lifted sanctions on Eritrea.

“Peace is always a good thing, it’s never something that we should be against,” Tsehaye said, “but we need to understand peace beyond its literal meaning of no war.”

Source=https://eritrea-focus.org/why-eritrea-didnt-win-a-nobel-for-its-peace-accord-when-ethiopia-did/


Why apparently blame Tigray for the failings integral to the politics of Eritrea and Ethiopia? This is a strangely mistaken approach. The bottom line is that Eritrea’s President Isaias loathes the TPLF and is determined to destroy the party, which he believes has designs on Eritrean land.

But the division is far deeper. Ideology, traditional animosity and the terrible decision by Eritrea to close off access aid to Tigray from Sudan during the 1984-85 famine run deep. Finally: it was Eritrea that sponsored, trained and directed Ethiopian rebels that attacked Ethiopia when Tigrayans ran Ethiopia under Prime Minister Meles Zenawi.

It’s a complex history – not easily summarised. But I do support the conclusion: “The priority is to de-escalate tensions between the Federal Government of Ethiopia and the Tigray region. Consultation and confidence building is equally important between Eritrea and Tigray’s leadership and people. Only then will the new peace deal stand a chance of bringing much-needed stability to the people of both countries and the region.”

Martin


Source: ISSafrica

The Eritrea-Ethiopia peace deal is yet to show dividends

Tensions in both countries relating to Ethiopia’s Tigray regional state are hampering progress.

It’s been over two years since the much-heralded rapprochement between Eritrea and Ethiopia culminated in a peace and friendship agreement in July 2018. The deal, brewed personally by Ethiopia’s Prime Minister Abiy Ahmed Ali and President Isaias Afwerki of Eritrea, symbolised an end to the 20 years of no war, no peace situation and the start of cordial relations between the two countries.

The settlement was internationally praised for its potential to stabilise the region beyond improving the two countries’ affairs. Abiy even received the 2019 Nobel Peace Prize for his efforts to build bridges with Eritrea.

Two years later, positive steps have been taken in some areas, but not in others due to tensions between Ethiopia’s federal government and Tigray regional state, and unresolved animosity between Tigray and Eritrean leaders.

The dispute over the small border town of Badme, which both Eritrea and Ethiopia claimed as their own, is often cited as the reason for the outbreak of the 1998-2000 border conflict. However the root causes go deeper.

They include historical rivalry, political and economic differences and hegemonic competition between the ruling elites of both countries. These were the Eritrean leadership, and the ruling party in Ethiopia’s Tigray State – the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) – Ethiopia’s dominant political party until Abiy came to power.

The Eritrea-Ethiopia Boundary Commission (EEBC), established to resolve the border issue, decided in 2002 that Badme should belong to Eritrea. A failure to implement the EEBC’s decision led to the stand-off between the two countries.

In the 2018 peace deal, the leaders agreed to begin political, economic, social, cultural and security cooperation. They decided to resume diplomatic, transport, trade and communication ties that had been frozen for two decades. The leaders resolved to implement the EEBC decision and jointly ensure regional peace, development and cooperation.Twenty years after the border war, and despite the peace deal, the main protagonists are still fightinghttps://issafrica.org/iss-today/the-eritrea-ethiopia-peace-deal-is-yet-to-show-dividends" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; outline: none; color: rgb(0, 147, 194); text-decoration: none; transition: all 0.1s ease-in-out 0s; border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);">https://issafrica.org/iss-today/the-eritrea-ethiopia-peace-deal-is-yet-to-show-dividends&via=ISSAfrica" rel="noreferrer noopener" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; outline: none; color: rgb(0, 147, 194); text-decoration: none; transition: all 0.1s ease-in-out 0s; border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);">https://issafrica.org/iss-today/the-eritrea-ethiopia-peace-deal-is-yet-to-show-dividends" rel="noreferrer noopener" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; outline: none; color: rgb(0, 147, 194); text-decoration: none; transition: all 0.1s ease-in-out 0s; border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);">

Since then, progress in reconnecting the two countries has been made in key areas. Numerous high-level leadership visits took place, diplomatic relations were normalised and embassies reopened. Daily flights between Addis Ababa and Asmara were established and phone connections resumed. Four border posts were opened, although they were closed after a short period.

Talks about infrastructure and transport linkages, such as Ethiopia’s use of Eritrean ports (including a feasibility study for a railway between Massawa and Addis Ababa) and rebuilding of roads, dominated discussions. Other symbolic soft power and people-to-people interactions took place. United Nations sanctions on Eritrea were lifted.

The high-profile start of the rapprochement raised expectations, both at home and internationally, that 20 years of tension and mistrust could be eroded. Two years later, this potential has waned, paralysing anticipated socio-economic gains for people in both countries. And the cause is mostly tensions between Ethiopia’s federal and Tigray officials, and ongoing conflict between the TPLF and Eritrean leadership – just like old times.

Ethiopia’s Tigray regional state and Eritrea share the border that was contested. Badme is also under Tigray administration, and so the region’s TPLF leaders share responsibility for implementing the EEBC’s decision. But the peace process was initiated from Addis Ababa, and there wasn’t adequate consultation and consensus building among stakeholders like the TPLF. The peace process failed to adequately consult some stakeholders like the TPLFhttps://issafrica.org/iss-today/the-eritrea-ethiopia-peace-deal-is-yet-to-show-dividends" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; outline: none; color: rgb(0, 147, 194); text-decoration: none; transition: all 0.1s ease-in-out 0s; border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);">

This exclusion – together with other political differences relating to ideology, foreign policy, governance and elections – have worsened the division between Abiy’s government and the TPLF’s rule in Tigray. One point of contention involves how to engage with Eritrea.

Abiy, in his April 2018 inaugural speech, announced his administration’s unconditional acceptance of the stalled Algiers agreement signed in 2000 and aimed at ending the border war. In February 2020, Debretsion Gebremichael – the TPLF’s highest official – said a structured peace process was needed that included all relevant sides, not just the two national leaders.

Implementation of the 2018 deal cannot occur without buy-in from all relevant government actors in Tigray. Consensus is also needed within the respective agencies of both Ethiopia and Eritrea and all other relevant stakeholders.

The four border posts that were opened and quickly closed symbolise the lack of consensus among federal and state agencies on both sides around regulating movement and trade across national boundaries. Proper consultations would have allowed time to develop harmonised positions and enact new regulations.Implementation of the 2018 deal requires buy-in from all the relevant government actors in Tigrayhttps://issafrica.org/iss-today/the-eritrea-ethiopia-peace-deal-is-yet-to-show-dividends" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; outline: none; color: rgb(0, 147, 194); text-decoration: none; transition: all 0.1s ease-in-out 0s; border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);">

Unresolved hostility between Eritrea’s and the Tigray region’s ruling elites also hampers progress. Isaias accused the TPLF of complicating implementation of the EEBC’s decision, which the TPLF denied. Isaias also claims the TPLF created division among Eritreans, organising ethnic-based opposition and spreading misinformation to spoil relations between Eritreans and Ethiopians. The TPLF in turn accuses Eritrea of interfering in Ethiopia’s internal affairs and threatening regional security.

Twenty years after the bloody border war, and despite the new peace deal, the conflict’s main protagonists – the TPLF and the Eritrean leadership – are still fighting.

Given the increasingly serious confrontation between Mekele and Addis Ababa and the unresolved animosity between Mekele and Asmara, the TPLF feels unfairly targeted from both sides. Without political will and confidence building between the TPLF, Abiy and Isaias, the peace deal may not bear fruit.

Resolution of the conflict between Ethiopia and Eritrea is imperative for advancing economic and development prospects in the Horn. Sustainable peace and the benefits that it will bring can only be achieved if the 2018 agreement is implemented.

The priority is to de-escalate tensions between the Federal Government of Ethiopia and the Tigray region. Consultation and confidence building is equally important between Eritrea and Tigray’s leadership and people. Only then will the new peace deal stand a chance of bringing much-needed stability to the people of both countries and the region.

Selam Tadesse Demissie, Research Officer, Horn of Africa Security Analysis, ISS Addis Ababa

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ካብቶም ለንቅነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብዛዕባ ኤርትራ ክዝረቡ ዝቐነዩ ግና ብናይ ህግዲፍ መርበብ 03 ዝተማህዙ ከይኮኑ፡ ዕቱብን ደቂቕን ምጽራይ ዘድልዮም ወረታት፡ “ኣብ ዓድታት ካርንሽም ብዙሓት ስድራቤታት ተኣሲሮም ናብ ዘይተፈልጠ ሕቡእ ኣብያተ-ማእሰርቲ ተወሲዶም፡ ጠዓመ መቐለ ዝተባህለ ቀራን ኢደ በይዛ ሰለያ ዲክታቶር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቐይዱ፡ ኤቨን ዘካርያስ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ንብዙሓት ደም ዘንበዐ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓሊባይ ሎጅ ብዝብል ትካል ተኸዊሉ  ክንቀሳቐስ ዝጸንሐ ተቐንጺሉ፡ መራሕ መኪና ኣንበሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መኪናኡ ተቐቲሉ…” ዝብሉ ካብቶም ብዙሓት ናይ ህውከት እምበር ናይ ቅሳነት ዘይኮኑ ንፋሳት እዮም። ልዕሊ ኩሉ ከኣ “ተሳተፍቲ መበል 34 ዙርያ ናብ ሳዋ ክወርዱ ጀሚሮም” ዝብል  ኣብ መድረኽ ዘሎ በዓል ቅነ ኤርትራዊ ወረ እዩ። እዚ ዘየሕጉስ ወረታት ንኤርትራዊ ሃዋህው ኣብ ዝበከለሉ፡ ኣብ ጐረቤትና ትግራይ ግና ብኣንጻሩ “ትግራይ ትመርጽ” ብዝብል ጭረሖ ናይ ጽንዓትን ዲሞክራስያዊ መሰልካ ምጥቃምን መኸተ፡ ኣብ ዓበይቲ ማዕከናት  ጸላዊ  ዜና ኣብ ዝኾነሉ ህሞት ምዃኑ፡ ደላይ ሰላምን ለውጥን ኤርትራዊ ብቕዱስ ቅንኢ ሓሪኑ ንዝያዳ መኸተ ክዕጠቕ ዝጽውዕ እዩ።

እዚ ኩነታት፡ እቶም ኣብ ሓደ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢኦም ስርዓት ደርጊ ሓቢሮም ብምቅላስ ናይ ሓባር ዓወት ዘመዝገቡ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ሎሚ  ዘለዉዎ ሃለዋት ከነነጻጽር ዘገድደና እዩ። ውጽኢት ምንጽጻርና  ናበይ ከም ዝመርሓና ከኣ ፍሉጥ እዩ።  ህዝቢ ኤርትራ ብመንጽር ፖለቲካዊ ኣተሃላልዋ  ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ዝኸፈአ ደልሃመት ከም ዘሎ ክንቅበሎ እንቕሰብ ሓቂ እዩ። ሎሚ ንሃለዋት ህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት ዝውረ ሕማቕ እምበር፡ ጽቡቕ ዛዕባ የለን።

እታ ኣብ ሓደ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ምእንቲ ሃገርን ህዝብን ዝብጀዉ ሓርበኛታት ብምምልማልን ምዕጣቕን ጽቡቕ ዝና ዝነበራ መደበር ታዕሊም ሩባ ሳዋ፡ ሎሚ ብሰንኪ ህግዲፍ ምስሊ ኤርትራውነት ዝድውን ዘይሰብኣውን ዘይዲሞክራስያውን ስርሒታት ዝፍጸመላ ገሃነም ኮይና ስለ ዘላ፡ ሳዋ ኣማን ብኣማን ክልተ ግዜ ተራእያ። ካብዚ ኣበሳዚ ወጺኣ ራህዋ ትርእየሉ ግዜ ከመጸላ  ከኣ ትጽበ ኣላ። እተን ገበን ጉጅለ ህግዲፍ ብዝለዓለ ደረጃ ዝፍጸመለን ዘይተዓደላ ቦታታት ኤርትራ፡ ዕራዒሮ፡ ናኹራ፡ እምባትካላ፡ ዓዲ ኣበይቶ፡ ምዕጢር፡ ዊዓ………ወዘተ እንዳበልካ እንተ ዘርዚርካየን ብዙሓት እየን።  ሳዋ ግና ናይ ወለዶታት ምትኽኻእ ኣብ ሓደጋ ዘእትወት ስለዝኾነት ዝገደደ እዩ። ምኽንያቱ እዛ ዘይኢዳ ዝረኸበት ሳዋ፡ ኤርትራዊ መንእሰይ ካብ ኩሉ መሰላት  ዝሕየረላ፡ ዝምድና ተመሃራይን ወለዱን ዝብተኸላ፡ ኤርትራዊ ባህላውን ሃይማኖታውን ክብርታት ዝበላሸወላ፡ ንጸቢብ ኣፍራሲ ህግዲፋዊ ጉጅለ ዘገልግል ጸይቂ ባህሊ ዝህንደሰላ፡ መንእሰያትን ትሕቲ ዕድመን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኤርትራዊ ባህሊ ወጻኢ ናይ ዝኾኑ ኣርሒቖም ዘይርእዩ ኣረመንየ ጉግማጉግ ዓለምቲ መጻወትን ከደምትን ዝኾነላ፡ መንእሰይ ተማሂሩን ሓዳር መስሪቱን ትውልዳዊ ሃገር ናይ ምቕጻል ሓላፍነቱ ከይፍጽም ዝዝረዓላን ኩሉ ጸልማት ምስ ኮኖ ናብ ስደት ዝነቕለላን ማእከል ገበን ኮይና ኣላ።

እዚ “ደቂ ሃገር ኢና” ብዝብሉ ኤርትራዊ ስነ-ምግባር ዝቐበጾም፡ ዘይወግሕ ዝመስሎም፡ ንድሕሪት እምበር ንቕድሚት ዘማዕዱ ቀልቢ ዝረሓቖምን ብግዝያዊ ጽሩራ ዝሰኸሩን ወገናት ኣብ ሳዋ ዝፍጸም ዘሎ ገበን፡ ሓደ መርኣያ ካብ ገበናት ጉጅለ ህግዲፍ እምበር፡ ንኹሉ ኣብ መዝነት ዘሎ ዝውክል ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለና። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርነዓት ሃገርና፡ ንዓሰርተታት ዓመታት እሱራት ተዓጽየሙለን ዘለዋ ኣብያተ-ማእሰርቲ፡ ነናተን ክብደት ገበን ኣለወን። ኣብ ሳዋ ዝፍጸም ዘይሰብኣዊ ገበናት ዘሕድሮ ሻቕሎት ኣብ ኤርትራዊ ክሊ ጥራይ ዝድረት ዘይኮነ፡ ሕብረተሰብ ዓለም እውን ህግዲፍ ካብ ከምዚ ዓይነት ኣብዚ ንርከበሉ መዋእል ከጋጥም ኢልካ ዘይትጽበዮ ባርነት ንክቑጠብ በብግዜኡ መጸዋዕታ ዘቕርበሉ ብሰንክቲ  ኣብ ሳዋ ዝትግበር ዘሎ “ደረት ግዜን ኣገልግሎትን ዘየብሉ” ግዱድ ዕስክርና እዩ። እዚ ኣብ ሳዋ ዝፍጸም ገበን ኣብ ቀልቢ ብዙሓት ኣገደስቲ ሳባትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ቆላሕታ ዝረኸበሉ ቀንዲ  ምኽንያት፡  ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ዝተሰደድሉ ኩርነዓት ዓለም፡ ጠንቂ ስደቶም እቲ ካብ ሳዋ ዝነቅል  “ደረት ዘየብሉን ኣገዳድን ዕስክርና” ምዃኑ ስለ ዝገልጹ እዩ።

ተመኩሮ ሳዋ ድሕሪ ናጽነት፡ ህግዲፍ ኣብ ልዕሊ መንእሰያትና ገበን ዝፈጸመሉ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ መወዳእታ መላኺ ኣተሓሳስባኡ ዝቕበረሉ ነቑጣ ክኸውን እዩ። ህግዲፍ ነቲ ዘይተርፍ  ስዕረቱ ንዘይምቕባል እዩ፡  ነቲ ሳዋ ዝመበቆሉ ግዱድን ደረት ዘየብሉን ወተሃደራዊ ፖሊሲኡ  ጠጠው ንከብል ዝቐርቦ ምሕጽንታ ዘይቅበሎ። ዝተፈላለዩ ኤርትራዊ ሓልዮት ዘንቀሎም ወገናት፡ ብቐንዱ ከኣ ባይቶ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰል ሕቡራት ሃገራት፡ ብተደጋጋሚ ከቐርብሉ ንዝጸንሑ ምሕጽንታታት’ውን፡ ዘይርትዓውን ዘይወድዓውን ትምክሕታዊ ምስምሳት ብምቕራብ ክነጽጎ ጸኒሑ። ሳዋ ኩሉቲ ሎሚ ኣብኣ ዝፍጸም ዘሎ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን ግህሰታት ኣወጊድካ፡ ሃገር ኣብ ምክልኻልን ምህናጽን ዝነጥፍ፡ ክብሪ ህዝቢ ዘቐድም ብሕጋዊ ትካል ዝመሓደር ብቑዕ ዓቕሚ ኣብ ምፍጣር ዘትከለ ኣገባብ ጥራይ መንእሰይ ዝምልመለላ እንተትኸውን፥ ዓለም ኣይመኻዓበታን። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ’ውን ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮና፡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብቅዋም ዝጸደቐ ናይ ግዜ ገደብ ዝህልዎ ዜጋታት ኣብ ውትህድርና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዘዝመረጽዎ ዓይነት ሞያ ኣገልግሎት ዝህቡሉ ትካል ክኸውን ከምዝግባእ ይኣምን።” ብዝብል ዝሰፈረ ዓንቀጽ ኣለና።

ህዝቢ ኤርትራ ንመደባት ሳዋ ካብቲ ዝተበገሰሉ ጀሚሩ “ይኹን” ኢሉ ብዘይስኽፍታ ኣይተቐበሎን። ውጽኢት መስርሕ ፕሮጀክት ሳዋ ምስተራእየ እውን ክትቃወሞ እምበር፡ ክትድግፎ ዘተባብዕን ዘብህግን ኣይነበረን። ምዃን እኳ ኣብ ግዜ ህግዲፍ ዝንጸግ እምበር ተቐባልነት ዝረክብ ፍጻመ የለን።  ብፍላይ ኣብዚ ህዝብና ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ መተካእታ ኣብ ዘየብሉ ተዓጽዩ፡ ኣደዳ ጥምየትን ጽምእን ዝኾነሉ ዘሎ እዋን፡ መንእሰያት ኣገዲድካ ናብ ሳዋ ምውሳድ ምስቲ እዋናውነቱ “ሳዋ፡ መዓስ እዩኸ ክርህዋ?” ንዝብል ሕቶ  ጽባሕ ዘይኮነ “ሎሚ” ዝብል መልሲ ክረክብ ዝግበኦ’ዩ።

Thursday, 10 September 2020 22:05

Urgent support needed as flooding in Sudan intensifies

Written by

Sudan

News and Press Release Source 

 Posted 10 Sep 2020 Originally published 9 Sep 2020 Origin View original

Islamic Relief is launching an urgent humanitarian response as devastating flooding intensifies in Sudan, plunging hundreds of thousands of people into dire need. Nearly 100 people are reported to have lost their lives so far, and this number is expected to rise.

The flooding, which began in July, is a result of extremely heavy rainfall, causing the River Nile to rise to its highest level in 100 years.

The situation has significantly worsened in recent days and the country has declared a state of national emergency.

More than 110,000 people have been affected by the flooding in the first week of September alone, according to the Government’s Humanitarian Aid Commission.

The states of Khartoum, Blue Nile, River Nile, Gezira, West Kordofan and South Darfur are amongst the worst hit.

The country was already struggling to cope amid the Covid-19 pandemic, as over 13, 000 people have now tested positive for the virus. Sudan is also experiencing a severe food crisis in which 9.6 million people do not know where their next meal is coming from.

Suffering is now expected to increase further, with Islamic Relief estimating that this latest disaster has now left up to 500,000 people in need of urgent humanitarian aid.

We urgently need your support

Islamic Relief are on the ground and working in coordination with other humanitarian actors to provide essential support to affected families.

Our current priorities are providing food, temporary shelter and household water treatment to families affected by the flooding in West Kordofan, which has been very badly hit.

Every year heavy rains trigger devastating flooding in Sudan, a country on the frontline of the climate emergency as natural disasters become increasingly frequent and intense.

More rainfall is expected in the coming days and weeks and we are in urgent need of your help to increase our support in Sudan as the situation worsens: donate to our Global Emergencies Fund now.

Source=https://reliefweb.int/report/sudan/urgent-support-needed-flooding-sudan-intensifies

Thursday, 10 September 2020 21:30

Radio Dimtsi Harnnet Kassel 10.09.2020

Written by

ኣብ ክልል ትግራይ ብ9 መስከረም 2020 “ትግራይ ትመርጽ”  ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭረሖ 6ይ ክልላዊ ምርጫ ተኻይዱ። ኣብዚ ህዝቢ እታ ክልል ኣብ ኩሉ ዞባታት፡ ወረዳታታን ቀበለታትን ብዝለዓለ ኒሕ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ድምጺ ክህበሉ ዝወዓለ ምርጫ፡ 5 ኣብቲ ክልል ዝነጥፋ ውድባትን ኣርባዕተ ውልቀ ሰባትን  እዮም ተወዳዲርም። እተን  ዝተወዳደራ ውድባት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት)፡  ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ([ሳወት)፡ ውድብ ናጽነት ትግራይ (ውናት)፡ ባይቶና ዓባይ ትግራይ {ባይቶና)ን ዓሲምባ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ (ዓዴፓ)ን እየን። ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ንደርጊ ካብ ዝሰዓራ ውድባት መሪሕ ብጽሒት ዝነበራን ድሕሪ ደርጊ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምቛም ዓብይ ግደ ዘበርከተትን ነባር ውድብ ኮይና እተን ዝተረፋ ኣርባዕተ ውድባት ግና ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ዝተመስረታ እየን። መብዛሕተአን እዘን ውድባት፡ “ትግራይ መሰላት ህዝባ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ዝተሓለወሉ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ክትቅጽል” ዝድግፋ ክኾና እንከለዋ፡ ውድብ ናጽነት ትግራይ (ውናት) ግና “ትግራይ ካብ ሎሚ ጀሚራ ነብሳ ዝኸኣለት ሃገር ክትከውን ክቃለስ እዩ” ኢሉ ከምዝኣምን ኣብቲ  ቅድመ-ምርጫ ዝነበረ ክተዓቶም ተንጸባሪቑ እዩ።

ቦርድ ምርጫ ትግራይ ኣቐዲሙ ብዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ምርጫዚ ክሳተፍ ዝተመዝገበ መራጺ ህዝቢ 2.7 ሚልዮን እዩ። ዝተደመጸሉ መደበራት ከኣ 2672 እዩ። ነዚ ምርጫ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ክካየድ ዝጸንሐ ምርጫታት ፍሉይ ዝገብሮ ከም ዘሎ እቲ ቦርድ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። እቲ ፍልዩነት  ብፍኑው ብዙሕ ድምጺ ዝረኸበ ተወዳዳሪ ኣባል ቤት ምኽሪ ይኸውን ዝበል ዘይኮነ “ሓንፈጽ ንጽጽራዊ” ዝብል ኣገባብ’ ምትእትታው’ዩ። በዚ መሰረት እቲ 80% ወናብር ብቐጥታ ዝለዓለ ድምጺ ብዝረኸቡ ዝተሓዝ ኮይኑ፡ እቲ 20% ግና ኣብ ዝተፈላለዩ መደበራት ዝተዋህበ እሞ ዘይተዓወተ ድምጺ ኣብ ክንዲ ዝባኽን ደሚርካ ብምምቕራሕ ኩለን ውድባት ዝውከላሉ ኩነታት ዝፍጠረሉ እዩ።

እዚ ምርጫ ካብቲ ቅድም ብዝሑ 152 ዝነበረ ኣብዚ ናይዚ ዓመት ምርጫ ግና ኣባላቱ  ናብ 190 ዝዛየደ ሓጋጊ  ቤት ምኽሪ ትግራይ ናይ መን ብኽንደይ ወንበር ተወከለ  ውድድር እዩ። ብመሰረት ናይ ኢትዮጵያ ኮነ ናይ ክልል ትግራይ ሕገ-መንግስቲ ካብ 1995 ጀሚሩ ምርጫ ኣብ ሓሓሙሽተ ዓመት እዩ ክካየድ ጸኒሑ። እንተኾነ ማእከላይ  መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምልባዕ ቫይረስ ኮቪድ-19 ከም ምኽንያት ወሲዱ  ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ጉንበት 2020 ክካየድ ዝነበሮ ሃገራዊውን ክልልላውን ምርጫ ንዘይተወሰነ ግዜ ኣናዊሕዎ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግና ነቲ  መናውሒ ምርጫ ኮይኑ ዝቕረበ ምኽንያት “ምኽኑይ ኣይኮነን” ብዝብልን ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ብዝመረጾ ኣካል ናይ ምምሕዳር መሰል ንምዕቃብን ነቲ ምንዋሕ ኣይተቐበሎን።  ስለዚ ቅድሚ ወርሒ መስከረም ሓሊፉ፡ ናይቲ ክመርሕ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ ሕጋውነት ምብቃዑ እዩ ነዚ ምርጫ ኣካይድዎ።

እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ጉዳይ ምርጫ ዝምልከቶ ቤት ምኽሪ ፈደረሽን፡  ክልላዊ መንስቲ ትግራይ ኮሚሽን መስሪቱ ንምርጫ ዝምልከት ወግዓዊ ምንቅስቓስ ምስ ጀመረ ክቃወሞ ጸኒሑ። እዚ ቤት ምኽሪ ፈደረሽን  ብፍላይ ብ6 መስከረም 2020 ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ኣኼባ ነዚ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ክልላዊ ምርጫ ኣገባቡ ኮነ ውጽኢቱ ሕጋዊ ኣይኮነን ብዝብል ኣፍልጦ ከም ዘይህቦ ኣውጁ ኣሎ። ነዚ ተኸቲሉ ድሕሪዚ ምርጫ ኣብ መንጎ እቲ ብሰልፊ ብልጽግና ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያን በቲ ኣብዚ ምርጫ ዝስዕር ዝምራሕ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዝህሉ ዝምድና ከመይ ከም ዝቕጽል ሕቶታት ዘልዕል ዘሎ እዩ።

ህዝቢ ትግራይ ካብ 1995 ክሳብ 2015 ምስ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ኣብዚ ናይ 2020 ከኣ በይኑ ብዘካየዶም ምርጫታት በቲ ፍረ ቃልሱ ዝኾነ መሰል ርእሰ-ውሳነኡ፡ ብይኾነኒ ኢሉ ዘጽደቖ ሕገ-መንግስትን ብድምጹ ብዘምጸኦ ኣካልን ይመሓደር ኣሎ። እቲ ካብ ናይ ህዝቢ ትግራይ እንተዘይዛይዱ ዘይንእስ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ኤርትራ ግና፡ እነሆ ሕድሩ ተጠሊሙ፡ ንዝሐለፈ 29 ዓመታት ብዘይፈልጦ ሕግን ብዘይመረጾ ውልቀ-መላኽን ይደሃኽ ኣሎ እሞ፡ እዚ ናይ ትግራይ ምርጫ ብሓፈሻኡ ናብ ህዝቢ ኤርትራውን ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ዘለዎ ኮይኑ፡ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣየድልን እዩ ክብል ዝመደረ ዲክታቶር ኢሳያስ ግን ዓብዪ ጽፍዒት እዩ።

Page 7 of 379