እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ን30 ዓመታት ዝተኻየደ፡ ህልኽን ኒሕን ዘይተፈልዮ እሞ ብዓወት ኤርትራ ዝተዛዘመ ፍትሓዊ ቃልሲ፡ ንክልቲኡ ወገናት ብዘሕጉስ ናይ ተዓዋታይን ተዓዋታይን ቅኒት ዘይኮነስ ብስነ-መጎት “ሰዓርን ተሰዓርን” ዝተኻየደ መስርሕ ምንባሩ ንጹር እዩ። ዋላ’ኳ ኤርትራዊ ሃገርነት ሕጋውነት ንምልባስ ብረፈረንደም ክድምደም እንተተገብረ፡ እዚ መስርሕ ንናይቶም ተሰዓርቲ ወገናት ቂምን ተሰዓርነትን ከህደኦ ኣይከኣለን። ከም መርኣያ ናይዚ ዘይምህዳእ ከኣ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ግዜ፡ ዝተወሰኑ ኢትዮጵያውያን ብውዱብ ኮነ ብዘይውዱብ ኣገባብ፡ ኣብ ርሑቕ ኮይኖም፡ ኣንጻር ናጽነት ኤርትራ ውዲታት ክኣልሙን ጽውጽዋያት ክጽሕፉን ከም ዝጸንሑን ኩላትና ንዝንገዖ ኣይኮነን።

ህዝቢ ኤርትራ ግና ናጽነትን ልኡናውነትን ኤርትራ፡ ኣብ ዓውዲ ጅግንነት ኮነ ኣብ ሕጋዊ መድረኽ  ኣደልዲሉ ዝተሰረተ ስለ ዝኾነ፡  እዚ ክቡር ዋጋ ዝተኸፈሎ ኤርትራዊ ልኡላውነት ንድሕሪት ክምለስዩ ዝብል ስኽፍታን ስግኣትን ኣይነበሮን። ናይዚ እምነቱ ቀንዲ መሰረትን መተኣማመንን ከኣ ኣብ መላእ ኤርትራውያን ብጉዳይ ኤርትራዊ ነጻነትን ልኡላውነትን ስጡም፡ ንድሕሪት ዘይምለስን ንፋስ ዘየእቱን ናይ ሓባር ዕግበት ኣሎ  ዝብል እምነት እዩ። ምናልባት ዲክታቶር ኢሳያስ፡ ነቲ ዘይተጋህደ ኣብ ውሽጡ ተደጒሉ ዝነበረ ልኡላዊት ኤርትራ ዘይቅበል ውዲት፡ እቲ ናይ ቅድም ገዲፍካ፡ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1991፡ ኣብ ቅድሚ ኣባላት መሪሕነት ውድብ ህግሓኤ፡ “ምስ ኢህወደግ ሓደ ናይ ሓባር መንግስቲ ክንምስርት ኢና” ዝብል ናይ ጥልመት ምልክት ከም ዝሃበ፡ ብዓንተቦ ተሓቢርዎ ዝንተዝነብር፡ ህዝቢ ኤርትራ ተጣላዒ ኣተሓሳስባ ኢሳያስ ናብዚ ሕጂ በጺሕዎ ዘሎ ጠቕሊልካ ኣብ ልኡላውነት ሃገር ምውጋይ ንክበጽሕ ዕድል ኣይመሃቦን።

ኣብዚ እዋንዚ ኩሎም’ቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ልኡላውነት ኤርትራ ንምውሓጥ ዘንባህቑ ዝነበሩ ኢትዮጵያዊ ወገናት ዝርካቦም ብጻዋዒት ናይቲ ብዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም እዮም። እዚ ዕድልዚ ካብ ረኸቡ ነቲ ግዜ ክጽበይሉ ዝጸንሑ ልኡላውነት ኤርትራ ናይ ምዕጻፍ ህርፋኖም ከንጸባርቕዎ ባህርያዊ እዩ። ብግብሪ እውን ከምኡ ከም ዝገበሩ እንዕዘቦ ዘለና እዩ። እቲ ኣዝዩ ኣዛራቢ ዝኸውን ግና፡ ነዚ ኣሪጉ ክነሱ ደጋጊፎም ህይወት ክሰኹዕሉ ዝደልዩ፡ ንኤርትራ ከም ሃገር ኮሊፉ ጠቅላይ ግዝኣት ክገብራ ዝደናደን ተጠዓሲ ሓሳብ፡ ናይ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ቀረባ ሰባት እውን የዕኩኹዎ ምህላዎም እዩ።

ኣብዚ ቀረባ መዓልታት፡ ናይ መንግስቲ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ደጋፊ፡ ፖለቲከኛን ተንታኒ ጋዜጠኛን ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ኣቶ ታምራት ነገራ፡ “ኢሳያስ ንኤርትራ መንእሰያታ በታቲኑ የዳኽመልና ምህላዉ ነመስግኖ፡ ንኤርትራውነት ኣዳኺምና ወደባታ ክንውንኖ ኢና፡ ብህወሓትን ኢህውደግን ተሸይጠን ዝነበራ ወደባትና ናብ ዋናአን ኢትዮጵያ ክምለሳ እየ፡ ልኡላውነት ኤርትራ ብህወሓትን ኢህወደግን ዝተሰነዐ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ዘይረኸበ እዩ፡ ህላወ ኤርትራ ከም ሃገር ብድሌት ኢትዮጵያ እዩ ዝውሰን ….. ወዘተ” ዝሕመረቱ ድፍረትን ዓዘር ቆዘርን ምዝርጋሑ ነቲ ዘሎ ሻቕሎትና መሊሱ ዘዕርጎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጸመ ንዕቀት እዩ።

በዚ ሓላፍነት ዝጐደሎ ኣበሃህላ ኣቶ ታምራት ነገራ ዝተቖጥዑ ኤርትራውያንን ልኡላውነት ኤርትራ ዘኽብሩ ዘይኤርትራውያ ወገናትን ናይ ዓገብ ድምጾም የስምዑ ኣለዉ። ሓቂ እዩ ኸኣ ኤርትራውያን በዚ ተቖጢዖም ዓገብ ዘይበሉ ደኣ ብምንታይከ ክቑጥዑ። እንተኾነ ክንዝንገዖ ዘይግበኣና፡ ከምቲ “ዝብኢ ብዝጠሓሶ ከልቢ ይኣቱ” ወይ “ወየ ዘይገልባስ ደርጓዕ ኣብለለን” ዝበሃል፡ ህንጡይ ታምራት ነገራ፡ ብኸምዚ ዓይነት ኣገባብ ነገር ንክጽሕትር ሸውሃት ዝኸፈተሉ መን ምዃኑ ነስተውዕል። ኢሳያስ ተጠሊዑ፡ “ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ እዩ፥ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ትርጉም ናብ ዘየብሉ ክንቅይሮ ኢና፡ ካብ ሕጂ ንድሕሪት ዶ/ር ኣብይ ክመርሓና ሓላፍነት ሂበዮ ኣለኹ። ከምዚ ዝብል ዘለኹ ከኣ ብስምዒት ዘይኮነስ ካብ ልበይ እየ፡ ….. ወዘተ” ከም ዝበለ ብእዝንና ሰሚዕና ኢና። ኢስያስ ኣብ ገለ ጽብብ ዝበለ መድረኻት  “ንናጽነት ኤርትራ ኣነ እየ ኣምጺአያ፡ ኣነ ከኣ ከጥፈኣ እየ” ኢሉ ከም ዝተበደዐ እውን፡ ኣብ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ዕላላት ብሰፊሑ ዝዝረብ እዩ። ብናይዚ ኣይጥዑይ ኣይሕሙም ሰብኣይ ሃተፍተፍ ተተባቢዑ፡ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት  ብጉዳይ ኤርትራዊ ልኡላውነት ከስመዖ ዝጸንሐ ኣሽካዕላላት እውን ንኹላትና ብሩህ እዩ። በመጽርዚ ታምራት ነገራ ኣሰር ኢሳያስን ኣብይን ይስዕብ ከም ዘሎ  ዘይከሓድ እዩ። ኣብ መጻኢ እውን ታምራታት ክራብሑ ከም ዝኽእሉ ተገንዚብና ክንምምካቱ  ክንዕጠቕ ይግበኣና።

እዚ ዝሕብረና እምበኣር፡ ከምቲ “ዋናኡ ዘሕሰሮ ንብረት ጓና ኣይኽብሮን እዩ” ዝበሃል ኢሳያስ መልክዕን መድረኽን እንዳቐያየረ ይፈጥሮ ብዘሎ ሃጓፋት እንዳኣተዉ ልኡላውነትና ግሂሶም ከም ህዝቢ ከፍርሱና ዝህቅኑ ወገናት ክቀላቐሉ ናይ ግድን እዩ። እዚ ብታምራት ነገራ ጠጠው ዝብል ዘይኮነ፡ ካልኦት ከም ዝኽተልዎ ጠርጢርና ክንዳሎ ይግበኣና። ነዚ ንምግታእ እምበኣር፡ ኤርትራ ናይ ህዝባን ናይቲ ምእንኣታ ዋጋ ዝኸፈለ ስዉእ ሓርበኛን እምበር፡ ኢሳያስ ከም ትሕጃ ኣትሒዙ፥ ኣብ ፈቐድኡ፡ ኣግማል፡ ኣፍራስ፡ ናይ እንዳማቱ ባህላዊ ክዳውንት ኣዋርቕን ዝሽለመላን ዝፋተወላን ናይ ግሉ ንብረት ከም ዘይኮነት ከነመስክር ናይ ግድን ኣብ ቅድሜና ዘሎ ከቢድን ዘይስገርን ሓላፍነትና፡ ሓላፍነት ኩልና ኤርትራውያን እዩ። ነዚ ካልእ ክዓመልና ዘይክእል ሓላፍነት ኣቐሚጥና፡ ካብ ኣብይ ጀሚርካ ክሳብ ታምራት ዘለዉ፡ ካብ ተመኩሮም ኤርትራዊ ጽንዓት ዘይተማህሩ ክውሕጡና ንዝደልዩ ሃንጐሊማታት፡ ብመርገምን ምስትምሳልን ጥራይ ልኡላውነት ሃገርና ከነድሕን ኣይንኽእልን ኢና። ብፍላይ ከኣ ክሳብ ሕጂ ንኢሳያስ ክትድግፉ ዘለኹም ኤርትራውያን ኣሓትን ኣሕዋትን፡ ወይ ንኤርትራ ከም ሃገር ወይ ንኢሳያስ ከም ተዋጋያይ ብኤርትራዊ ልኡላውነት፡ ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም እትመርጽሉ ሳልሳይ መህደሚ ኣብ ዘየብሉ ወሳኒ ምዕራፍ ምህላውኩም ዘክሩ። ናትና ምርጫ ምዕቃብ ኤርትራዊ ልኡላውነትን ክብሪ ህዝባን እዩ። ናትኩምከ?

ኣቦ-መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ)፡ ብምኽንያት ብ7 ጥሪ 2020 በዓል ልደተ- ክርስቶስ፡ ብፍላይ ንመላእ ኤርትራውያን ኣመንቲ ክርስትና፡ ብሓፈሻ ከኣ ንኹሎም ነዚ ኣጋጣሚ ዘኽብርዎ ወገናት ህዝቢ ዓለም ብስም ሰዲህኤ ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ።

ብጻይ ተስፋይ ኣብ መልእኽቱ መጻኢ ንኹልና ናይ ሰላም፡ ብልጽግናን ዓወትን ግዜ ክኾነልና ዘለዎ ሰናይ ትምኒት ኣስፊሩ።

ጨንፈር ሰዲህኤ ፍራንክፎርትን ከባቢኡን ፈአአፈናይ 2020 ዓ.ም ፈላሚ ኣኼባኡ ብዕለት 05.01.2020 ኣካይዱ። ጨንፈር ፍራንክፎርት ዘጥረዮ ዝምድናታት ብምዕቃብ ናይ ሓደ ዓመት ምሉእ ሰሌዳ ኣኼባ ሰሪዑ ኢዩ ኣኼባ ጀሚርዎ። ኣኼባ፡ ብናይ ኣቦመንበር ሰላምታን ናይ  ሓድሽ ዓመት ሰናይ ምንዮትን ድሕሪ ምኽፋቱ፡ ንዕለቱ ኣብዝተታሕዘ ኣጀንዳ ተኣትዩ።

 ኣኼባ ንውሽጣዊ ኲነታት ሰልፊ ብፍላይ ድሕሪ ሳልሳይን ሓድነታውን ጉባኤ ንዳግመ ስርርዕ ዝኣንፈተ ኣተሃላልዋን ኣብ ዓውደ ተግባር ዝካየድ ዘሎ ዕማማትን ዝኣንፈተ ኣጀንዳ ቀዳምነት ካብዝሃቦ ምንባሩ ክዝከር ይካኣል። ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን በርጌሳውያን ምልዕዓላትን ምንቅስቓሳትን ብሓፈሻ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዝርአ ዘሎ ንሓባራዊ ስራሓት ዘተባብዕ ኲነታት  ኣኼበኛ ብሰፊሑ ድሕሪ ምዝታይ ኣብ ናይ ሓባር መረዳእታ በጺሑ። ኣኼባ ጨንፈር ነቲ ብ4 ጥሪ 2020 ዝተኻየደ 2ይ ስሩዕ ኣኼባ ናይ ፈጻሚት ሽማግለን ዝሃቦ ገምጋም ኣብ ህልዊ ዝምድና መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ‘ውን ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን ብምድጋፍ፡ ኣብ ምሉእ ዓለም ዘለዉ ኣባላት ሰልፊ ኣብ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ህዝባዊ ንጥፈታትን ምጥርናፋትን ዘርእይዎ ንዘልዉ ተሳታፍነት ንኢዱ።

ኣብዚ እዋን‘ዚ ደምበ ተቓውሞን ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ ህዝባዊ ንጥፈታትን ምጥርናፋትን፡ ነቲ ብስርዓት ህግደፍ ዝካየድ ዘሎ ጥልመትን ንልኡላውነት ሃገር ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ወስታታትን ብምቅዋም ዘርእዮ ዘሎ ናይ ይኣክል ማዕበል  እናነኣደ፡ ንዝርአ ንኣሽቱ ጉድለታት እናኣረምካ ሃገራዊ ማኣዝን ዘለዎ ውደባ ክሕይልን፡ ካብ ፈላላዪ ዝኮነ ሰልኵታት ስርዓት ህግደፍ ተጠንቂቕካ ምቅላስ ከም ዘድሊ ኣኼበኛ ርእዩ። ስርዓት ህግደፍ በዚ ህዝባዊ ንጥፈታትን ምጥርናፋት ደምበ ተቓውሞን ስለ ዝሰግአ፡ ንምብርዓኑ ማእለያ ዘየብሉ ወጻኢታት ሰሊዑ፡ ልኡኻቱ መዲቡ፣ ንምብታን ተቓውሞና ላዕልን ታሕትን እብልን የዕለብጥ ከምዘሎን ይረኤ ምህላዉ በሪሁ። ስለዚ ኣብዚ እዋንዚ ኩሉ ትሕቲ ሃገራውነት ዝኾነ ፈላላዪ ንጥፈታትን ኣተሓሳስባታትን ተወንዚፉ፡ ብቐዳምነት ህልውና ሃገርና ንምውሓስን ንምክልኻልን፡ ድሕነት ህዝብና ንምርግጋጽን ክንቓለስ ከምዝግባእን፡ ኣብዝመጽእ ግዝያት ክካየድ ኣብ መደብ ዘሎ ሓባራዊ ዕማማትን ተሳትፎና ክብ ክብል ከምዘለዎን ብምሕባር ኣኼባ ተደምዲሙ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ4 ጥሪ 2020፡ ድሕሪ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ 2ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ኣብ መኽፈቲ እዚ ኣኼባ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ኣቦ-መንበር ሰዲህኤ ናይ እንኳዕ ደሓን መጻእኩምን መእተዊን ቃልን ኣስሚዑ፡ ናይቲ ኣኼባ ዝርዝር ኣጀንዳ  ኣቕሪቡ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ኣብዚ ኣባላቱ ብምልኣት ዝተሳተፍሉ ኣኼባኡ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ናብ ተሳተፍቲ ኣኼባ ተዘርጊሑ ዝጸንሐ ናይ ነፍሲ ወከፍ ቤት ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ፡ ናይ 4ተ ኣዋርሕ ጸብጻባት በብሓደ መዚኑ። ኣብ ምምዛን ካብ ጸብጻባት ዘይበርሀ ንዝነበረ ኣብሪሁ፡ ሕቶታት መሊሱ ኣብ ኣድለይቲ ዝበሎም ዛዕባታት ከኣ ውሳነታት ብምውሳን ነቲ ጸብጻባት ከም ሰነድ ሰልፊ ኣጽዲቕዎ። ኣብቲ ገምጋሙ ብመሰረቲ ኣቐዲሙ ዝተታሕዘ ትልሚ ጽቡቕ ኣሳልጦ ከምዝተኻየደ መዚኑ፡ ኣብ መጻኢ ዝያዳ ዝስረሓሉ ኣቕጣጫታት ድማ ኣመላኺቱ።

ብዘይካዚ ኣኼባ፡ ናይ ኩሎም ናይ ለውጢ ሓይልታት ናይ ሓባር መድረኽ ንምፍጣር ብሓፈሻ ብኹሎም መሻርኽቲ ኣካላት ብፍላይ ከኣ ብሰዲህኤ ይግበር ንዘሎ ጻዕሪ ምስቲ ማዕባሊ ዘሎ ምንቅስቓስ ይኣክል ብምስናይ ፍሉይ ግምት ሂቡ ተመያይጥሉ። ኣብ ምይይጡ ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ክዛተያ ናይ ዝመዘዘን ሽማግለታት ሰዲህኤ ስረሓት ብደቂቕ መዚኑ ኣወንታዊ ተስፋ ዘለው ደረጃ ከም ዘለዋ ተገንዚቡ፡ ኣብ መጻኢ ክኽተለኦ ዝግበኣን ዝብሎ ኣገባብ ከኣ ኣነጺሩ። ምስዚ ኣተሓሒዙ ነቲ ሰዲህኤ ክሳብ ሕጂ ዝሰርሓሉ ዘሎ ናይ ሓቢርካ ምስራሕ እማመ ምስዚ ኣብ ሃገርናን ከባብናን ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ናይ ምስናዩ  ዕማም ንክስራሕ ወሲኑ፡ ነዚ እተተግብር ኣካል ከኣ መዚዙ።

ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ፡ ኣብ ሃገርናን ናይ ቀረባን ርሑቕን ከባቢናን ይረኣዩ ብዛዕባ ዘለዉ ምዕባለታት ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ብዛዕባቲ ዲክታቶር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ፡ ኣብ ልኡላውነት ኤርትራ የርእዮ ንዘሎ ዘልሓጥሓጥን ኣብ ዘይጉዳይካ ኢድ ምእታውን፡ ከምኡ እውን ህዝብና ዘይፈልጦ ዘይግሉጽ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ግዜ ወሲዱ መዚኑ። ሰዲህኤ ኣብዚ ዛዕባዚ ክሕዞ ዝግበኦ ሉኡላውነት ሃገር ናይ ምድሓን ማእዝን ርእዩ። ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩነታት ኣንጻርቲ ከቢድ መስዋእትን ነዊሕ ግዜን ዝኸፈለሉ ሉኣላውነቱ ምምላሱ ኣብ ዘጸግም ሓደጋ ንኸይወድቕ ከሎ ጋና ብትኹረት ንክከታተሎን ክቃለሶን ጸዊዑ።

ኣብ ርእሲ እዚ፡ 2ይ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ፡ ብዛዕባ፡ ወፍሪ ጐስጓስ ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም፡ መጻኢ ፈስቲቫል 2020፡ ብጠቕላላ መጻኢ መደባት ኣካላት ሰዲህኤ ብዝምልከት ተመያይጡ ውሳነታት ወሲኑ፡ መጽናዕቲ ንዘድልዮም ጉዳያት ከኣ ኣካላት መዚዙ። እዚ ኣኼባ ኣብ መወዳእታ ኣባላት ሰልፍን ደገፍትን  ክሳብ ሕጂ ንዘርኣይዎ ኩለ-መዳያዊ ተወፋይነት ኣመጒሱ፡ በቲ ሒዘምዎ ዘለዉ ናህሪ ንክቕጽሉ መጸዋዕታኡ ኣቕሪቡ። መላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ውድባትን ማሕበራትን እውን ኩነታት ሃገርና ኣብ ከመይ ኣሻቓሊ ደረጃ ከም ዘሎ ተገንዚቦም፡ ናትና ኢሎም ናይ ምድሓና ሓላፍነት ንክወስድ ኣዘኻኺሩ።

Saturday, 04 January 2020 21:17

Radio Dimtsi Harnnet Sweden 04.01.202

Written by

Will the attack on the Iranian general, Qasem Soleimani, by the USA, lead to blowback in the Horn of Africa?

As the BBC reported: “Iran’s most powerful military commander, General Qasem Soleimani, has been killed by a US air strike in Iraq. The 62-year-old spearheaded Iranian military operations in the Middle East as head of Iran’s elite Quds Force. He was killed at Baghdad airport, along with other Iran-backed militia figures, early on Friday in a strike ordered by US President Donald Trump.”

But will this cost the Horn of Africa dearly? Some analysts think so.

But is Jason Patinkin right? Here’s the evidence he cites, which I have edited to make it more grammatical than the Tweets he wrote.

There is a latent Muslim Brotherhood presence in Sudan and Iranian nationals have been arrested in Kenya multiple times in recent years attempting to carry out attacks, while Iranian weapons flow across the Gulf of Aden into Somalia.

Iranian links with Somalia

Iran’s Revolutionary Guard has reportedly shipped weapons to the Houthis in Yemen through Somalia. Evidence for this is provided by a Reuters report from 2017 (See Report 1 below)

More details here from Conflict Armament Research report on weapons made in Iran (including anti-tank guided weapons, RPGs, sniper rifles, and apparently AKM-pattern rifles) which were intercepted en route to Somalia and/or Yemen, including on Iranian built vessels.

This is what the report says: “During a four-week period in February and March 2016, the warships HMAS Darwin, FS Provence, and USS Sirocco, operating as part of the multi-national Combined Maritime Forces (CMF), intercepted three dhows transporting weapons in the Arabian Sea. The dhows, and a significant quantity of military materiel on board, are suspected to have originated in Iran and were destined for Somalia and Yemen.

All three interdictions involved significant weapon seizures, with the weight of evidence

pointing to Iran as the original source and Somalia and/or Yemen as the intended

destinations.”

(See the Report by Conflict Armament Research in Report 2)

Iran and Sudan

Iran was also a long-time player in Sudan under deposed former president Omar al-Bashir. Until a few years ago, Bashir allied himself with Tehran, providing a haven for Muslim Brotherhood members in particular who were not welcome elsewhere in the Arab world.

Although Bashir publicly switched allegiances from Tehran to Riyadh and Abu Dhabi, Sudan continued to low-key harbour Muslim Brotherhood members, especially after al-Sisi came to power in Egypt and cracked down on the group.

In revolutionary Sudan, Islamists including Muslim Brotherhood members once sustained by Bashir are adrift. One Muslim Brotherhood member who fled Cairo to Khartoum in 2013, told me in May how his heart sank when Bashir was overthrown. It’s easy to see how such a person may be looking for new patrons.

The Saudis and UAE

All that said, the bigger Gulf influence in the Horn of Africa still comes from Saudi and UAE, who have more or less successfully courted Sudan, Ethiopia, Eritrea, and swaths of Somalia/ Somaliland.

The UAE in particular has significant military presence or influence in multiple countries – much larger than Iran. But this just underscores how ripe the region is for proxy conflict if Iran decides to retaliate.

With close relationships (including militarily) between the US and Somalia, Uganda, Ethiopia, Djibouti, and Kenya, it’s easy to see East Africans becoming victims of a US-Iranian conflict that has nothing to do with them. Let’s hope for restraint by all sides. End.

Report 1

Exclusive: Iran Revolutionary Guards find new route to arm Yemen rebels

https://www.reuters.com/article/us-gulf-kuwait-iran-exclusive/exclusive-iran-revolutionary-guards-find-new-route-to-arm-yemen-rebels-idUSKBN1AH4I4">Reuters: Jonathan Saul. AUGUST 1, 2017

LONDON (Reuters) – Iran’s Revolutionary Guards have started using a new route across the Gulf to funnel covert arms shipments to their Houthi allies in Yemen’s civil war, sources familiar with the matter have told Reuters.

In March, regional and Western sources told Reuters that Iran was shipping weapons and military advisers to the Houthis either directly to Yemen or via Somalia. This route however risked contact with international naval vessels on patrol in the Gulf of Oman and the Arabian Sea.

For the last six months the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) has begun using waters further up the Gulf between Kuwait and Iran as it looks for new ways to beat an embargo on arms shipments to fellow Shi’ites in the Houthi movement, Western and Iranian sources say.

Using this new route, Iranian ships transfer equipment to smaller vessels at the top of the Gulf, where they face less scrutiny. The transhipments take place in Kuwaiti waters and in nearby international shipping lanes, the sources said.

“Parts of missiles, launchers and drugs are smuggled into Yemen via Kuwaiti waters,” said a senior Iranian official. “The route sometimes is used for transferring cash as well.”

The official added that “what is especially smuggled recently, or to be precise in the past six months, are parts of missiles that cannot be produced in Yemen”.

Cash and drugs can be used to fund Houthi activities, the official said.

Kuwait on Wednesday denied Iran was using its waters to smuggle equipment to Houthi forces in Yemen.

A foreign ministry statement said the country’s waters were under the total control of the Kuwaiti navy and coast guard and there were no reports of suspicious movements at sea.

Kuwaiti officials had earlier not responded to questions.

Yemen is more than two years into a civil war pitting the Houthis against the government of President Abd-Rabbu Mansour Hadi, which is backed by a Saudi-led coalition. More than 10,000 people have died in fighting and a cholera epidemic has infected more than 300,000 in a country on the brink of famine.

In backing the Houthis against a coalition led by its Sunni enemy Saudi Arabia, Iran is stepping up support for a Shi’ite ally in a war whose outcome could sway the balance of power in the Middle East.

MILITARY EQUIPMENT

Efforts to intercept military equipment by the coalition have had limited success, with no reported maritime seizures of weapons or ammunition during 2017 so far and only a few seizures on the main land route from the east of Yemen.

Independent U.N. investigators, who monitor Yemen sanctions, told the Security Council in their latest confidential report, which Reuters has seen, that they continue to investigate potential arms trafficking routes.

They said the United Arab Emirates – which is part of the coalition – had reported 11 attacks since September 2016 against its ground forces by Houthis using drones, or UAVs, armed with explosives.

“Although Houthi-aligned media announced that the Sanaa-based Ministry of Defence could manufacture the UAV, in reality they are assembled from components supplied by an outside source and shipped into Yemen,” the report said.

The report added that the Houthis “will eventually deplete their limited stock of missiles.” This would force the Houthis to end a campaign of missile attacks against Saudi territory unless they are resupplied from external sources.

An earlier UN report in January said the Houthis needed to replenish stocks of anti-tank guided weapons.

The arms smuggling operation may not turn the tide of the conflict, but it will allow the Houthis receive stable supplies of equipment that is otherwise hard to obtain.

SAFE ROUTE

“The volume of the activity, I don’t call it a trade, is not very large. But it is a safe route,” a second senior Iranian official said.

“Smaller Iranian ports are being used for the activity as major ports might attract attention.”

Asked if the IRGC was involved, the second official said: “No activity goes ahead in the Gulf without the IRGC being involved. This activity involves a huge amount of money as well as transferring equipment to Iranian-backed groups in their fight against their enemies.”

A third senior Iranian official also confirmed the shipment activity and pointed to IRGC involvement.

The IRGC is Iran’s most powerful internal and external security force, with a sophisticated intelligence and surveillance network together with elite units which are playing a key role in the war in Syria in support of the government.        

The IRGC declined to comment on the arms shipments and Iranian foreign ministry officials could not immediately be reached.

Houthi officials were also not immediately available for comment but in March a Houthi leader, who declined to be identified, said accusations that Iran was smuggling weapons into Yemen were an attempt to cover up Saudi Arabia’s failure to prevail in the war there. A U.S. Navy spokesman said he had no information on the matter.

“(The territorial waters of) Iran, Kuwait and Iraq in the northern Persian Gulf butt up against each other,” said Gerry Northwood, of maritime security firm MAST and a former British Royal Navy captain who has commanded warships in the region.

“There is still plenty of room for smugglers to operate. In fact the whole Persian Gulf is a hive of small boat activity. And this is in an area where one man’s illegitimate trade is another’s legitimate trade.”

Hundreds of ships sail through the Bab el-Mandeb and Strait of Hormuz every day – waterways which pass along the coasts of Yemen and Iran. Many are small dhows, which are hard to track.

Western shipping and security sources said that since March there had been an increase in suspicious activity involving Iranian-flagged ships in waters near Kuwait.

“Waters around Kuwait are being used by Iranians to funnel … equipment to Yemen,” said an international arms dealer based in the Mediterranean area with knowledge of the matter.

“Consignments are either transferred to other craft, such as small boats, or they are dropped near buoys to be picked up by passing ships.”

The arms dealer, who declined to be identified, said there were many coves and deserted bays in neighboring Iraq that also provided opportunities for this type of covert activity.

The Western sources said consignments were transported from smaller Iranian ports across the sea lanes near Kuwait, which is 100 nautical miles from Iran.

To avoid detection, the mainly Iranian-flagged vessels switch off their identification transponders, sometimes for days. They rendezvous with other ships or drop supplies close to buoys, so the consignments can be recovered for onward transport, the sources said.

Report 2

MARITIME
INTERDICTIONS OF
WEAPON SUPPLIES
TO SOMALIA AND
YEMEN

Source: Conflict Armament Research

Key Findings

During a four-week period in February and March 2016, the warships HMAS Darwin, FS Provence, and USS Sirocco, operating as part of the multi-national Combined Maritime Forces (CMF), intercepted three dhows transporting weapons in the Arabian Sea.

The dhows, and a significant quantity of military materiel on board, are suspected to have

originated in Iran and were destined for Somalia and Yemen.

Conflict Armament Research (CAR) obtained photographs of a cross-section of the weapons

seized from two of the dhows (HMAS Darwin and FS Provence), including a complete list of serial numbers of weapons from one of the seizures (FS Provence). In October 2016, CAR also documented military equipment that United Arab Emirates (UAE) forces had reportedly recovered in Yemen.

A portion of this materiel matches weapons recovered from one of the seized dhows (FS Provence).

CAR’s analysis of the seized materiel, and its investigations into the dhow trade around the

Horn of Africa, suggests the existence of a weapon pipeline extending from Iran to Somalia and Yemen, which involves the transfer, by dhow, of significant quantities of Iranian-manufactured weapons and weapons that plausibly derive from Iranian stockpiles.

All three interdictions involved significant weapon seizures, with the weight of evidence pointing to Iran as the original source and Somalia and/or Yemen as the intended destinations.

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

“From the point of view of justice, the opinion of the Eritrean people must receive consideration. Nevertheless, the strategic interest of the US in the red sea basin and consideration of security and world peace make it necessary, that this country has to be linked with our ally Ethiopia. /ብመንጽር ፍትሒ፡  ርኢቶ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ክኣቱ መተገበአ። እንተኾነ ኣብ ጋብላ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ እስትራተጅያዊ ረብሓ ኣሜሪካን ናይቲ ከባቢ ድሕነትን ናይ ዓለም ሰላም ኣገዳስነትን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ምስ መሓዛ ኣሜሪካ ዝኾነት ኢትዮጵያ ክትቁረን ኣለዋ።/” (ሽዑ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምበሳድር ኣሜሪካ ዝነበረ፡ ጆን ፎስተር ዳሉስ ብ1952 ካብ ዝበሎ።)

@@@@@@@@@@

“1) ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝተኸየደ 19 ሺሕ መንእሰያት ዝተሰውእሉ ዳሕረዋይ ውግእ ኣይከሰርናን፡ 2) ነቲ ልዕሊ 60 ሺሕ ዝተሰውእሉ፡ ናይ 30 ዓመታት መሪር ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት፡ ሰለስተ ወለዶታት ኣባኺንና፡ 3) ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ`ዩ ዝብል ታሪኽን ሓቅን ዘይፈልጥ`ዩ” (ኢሳይያስ ኣብ መገሽኡ ናብ ኢትዮጵያ ዝበሎ)

ከምቲ “ትውሕጦ እንተበልኩዋስ ትጐስሞ” ዝበሃል፡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሓድሽ ዕርክነት ካብ ዝጅምር ንነጀው፡ ብዙሓት ኣገረምትን ንኤርትራዊ ልኡላውነት ኣብ ሓደጋ ዘእትዉን ቃላት ክድርቢ ጸኒሑ እዩ። መብዛሕትና ኤርትራውያን’ኳ እዚ ረብሓ ህዝቢ ዘይረብሓኡ ዲክታቶር፡ ከምኡ ክብል ካብ ግምትና ወጻኢ እንተዘይነበረ፡ ውሑዳት “ደገፍቱ ኢና” በሃልቲ ውልቃውነት ዝዓንደረሎም ግና፡ ነቲ ቅድም ኣብ ፈቐዶ መድረኻት፡ ኮነ ኢሉ ዝበሎ ክነሱ፡ ከም ምላቕ ቆጺሮም “ድሕሪ ሕጅስ ኣይክደገሞን ግዲ ይኸውን” ዝብል ግምት ነይርዎም። ንሱ እቲ ጽሉልን ዘራግን ሰብኣይ ግና፡ ኣብዚ ቀረባ መዓልቲ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ፡ ናይ ብሄር ኦሮሞ ባህላዊ ክዳን ምስ ለበሰ፡ ከም ኣመሉ ብዘይርጉእ መንፈስ፡ ነቲ ህዝብና ተቓሊሱ ክንዲ ነጻነትን ልኡላውነትን ዝኣክል፡ ክቡር ኣኽሊል ዝደፈኣሉ መዋእል “ሰለስተ ወለዶታት ኣባኺንና” ብዝብል ልቢ ናይቶም ንነጻነት ኤርትራ ተሳዒሮም እምበር፡ ፈትዮም ዘይተቐበልዎ ኢትዮጵያዊ ወናገት ብዘረስርስ ላዛ ክገልጾ እንከሎ ሰሚዕናዮ። እዚ ምስቲ ኣብቲ ናይ 1998-2000 ውግእ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይከሰርናን ምባሉ ደሚርካ ክምዘን እንከሎ፡ ክሳብ ክንደይ ካብ ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ ይርሕቕ ምህላዉ ምግማት ኣየጸግምን፡

ወዮ በቲ ገለ ኤርትራውያን ምዃኖም ዘጠራጥሩ ወገናት፡ ነቲ ናይ 30 ዓመታት ህዝባዊ  ቃልስና፡ ተራ  ሽፍትነት፡ ናይቶም ናይቲ መስርሕ ስዉኣት ከኣ ተራ ምዉታት’ዮም፡ ብምባሎም ቆሲሉ ዘሎ፡ ናይቲ ደቁ ዝገበረ ህዝቢ ኤርትራ ልቢ፡ እዚ ዲክታተር መሊሱ ጐዲኡ ኣድምይዎ እዩ። እዚ ከኣ ከምቲ “ካብ ዓበቕካስ ተቖናደፍ” ዝበሃል፡ መሊሱ ነቲ ናይ ጥልመት መንገዱ’ዩ ዘጋድዶ ዘሎ። ወዮም “ኮንደኾን ናብ ልቡ ይምለስ” ዝብል ተስፋ ዝነበሮም ተደናገጽቱ፡ ደጊም  ካብዚ ዲክታቶር ተስፋ ቆሪጾም ኣብ መስርዕ ምድሓን ሃገርን ህዝብን ክጸንዑ ዝጽውዕ’ውን እዩ።

“ኤርትራዊ ልኡላውነት ብቃልሲ ህዝቢ ዝተረጋገጸ፡ በዕጽምቲ ስዉኣት ዝተነደቀን ብደሞም ዝተለሰነን ነባሪ መዘክርን ታሪኽን ስለ ዝኾነ፡ ብድሕሪ ሕጂ ብዘይ ድሌትን ፈቓድን ህዝቢ ብኢደወነናዊ ወስታ፡ ንድሕሪት ኣይምለስን እዩ፡ ዝብል መደምደምታ ኩልና ኤርትራውያን እንሰማመዓሉ እዩ። እንተኾነ ዝሓለፈ ተመኩሮናን ሎሚ ንርእዮ ዘለና ዘይጥዑይ ምልክታትን በቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ መደምደምታ ጥራይ ተኣማሚንና ኣብ እነራጥጠሉ ኩነታት ከም ዘየለና ክንርዳእ ከድልየና እዩ። ታሪኽና ከም ዝሕብረና፡ ኣብ ሓደ መድረኽ፡ ጉዳይና ንድሌት፡ ምርጫን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ጓስዩ፡ ናይ ሓያላት ከባብያዊ ረብሓ ኣቐዲሙ ስለ ዝተቓነየ ክሳብ ክንደይ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቕና ንሕና ኤርትራውያን ንዝክሮ ኢና። እዚ ተመኩሮዚ ሎሚ እውን ነቒሕናን ተወዲብናን እንተዘይዓቂብናዮ ዘይድገመሉ ምኽንያት የብሉን። ናይ ኢሳያስ  ኣፈወርቂ ወልደፍደፍን ናይ ግዳም ኣዕንገልቱ  ውጥም ቅልቅልን ከኣ ከነቕልበሉ ዝግበኣና መጠንቀቕታ እዩ።

ኣብዚ እዋንዚ፡ ኩሉ’ቲ ዘራጊቶ ኢሳያስ ዝገብሮ ተዋሰኦታት መዳህለሊ ኮይኑ፡ ሓቀኛ ዕላማኡ ኣብ ስልጣን ምቕጻል ጥራይ እዩ። ናይ መራሒ ሱዳን ዝነበረ፡ ዑመር ኣልበሽር ዕድል ከመይ ከም ዝኾነ እንዳረአየ፡ ኣብ ኢድ ህዝቢ ኤርትራ ዝወድቀሉ ኣፍደገ ክኸፍት ባህርያዊ ኣይኮነን። ኢሳያስ ነዚ ዓይኑ ዘይሓስየሉ፡ ኣብ ስልጣን ናይ ምቕጻል ሕልሙ ብጽቡቕ ድሌትን ፈቓድን ህዝቢ ኤርትራ ክረኽቦ ዝነበሮ ዕድል ከም ዝሃደሞ ይፈልጥ እዩ። ምኽንያቱ ግብሩ ስለ ዝፈልጥ። ስለዚ በቲ ሓደ ወገን ብዘይካ ኣብ ስልጣን ምቕጻል ካልእ መተካእታ ካብ ዘይሃለዎ፡ በቲ ካልእ ወገን ከኣ፡ ነዚ ህጣራ ድሌቱ ብፈቓድ ህዝቢ ኤርትራ ከውሕሶ ዘይክእል ምዃኑ ካብ ተረድአ፡ ካልእ ነዚ ጻምኡ ኣብ ምርዋይ ዝሕግዞ ሓይሊ ዳምዳም ክብል ባህርያዊ እዩ።

ኢሳያስ ኩሉ መደርኡ፡ መገሻኡን ስምምዓቱን ናብዚ ዘቕነዐ እዩ። እቶም ነዚ ጥሙሑ ኣብ ምውሓስ ዝሕግዝዎ ወገናት ንጽድቂ ዝሰርሑን ዘስንቑን ዘይኮኑስ፡ ኣብቲ ብዋጋ ልኡላውነትና ከረጋግጽዎ ዝብህጉ ከባብያዊ ረብሓ ይሕግዝ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣመንሉ እዩ። እቲ ኢሳያስ ኣብ ፈቐዶ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ካለኦት ሃገራት ከይዱ፡ ዘስምዖ ዘይርጡብ መደረታት እምበኣር፡  ክልተ ብልሒ ዘለዎ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ንህዝቢ ኤርትራ ይጠልሞ ከም ዘሎ ክመላኽት እንከሎ፡ በቲ ካልእ ገጽ ከኣ፡ ነቶም ዞባዊ ረብሓና ኤርትራዊ ልኡላውነት ብምኽላስ እዩ ዝረጋገጽ ዝብሉ ወገናት ከኣ ተኣማንነቱ እዩ ዝገልጸሎም ዘሎ።

እቶም ኢሳያስ ከምቲ ዝለኣኽዎ ዝኾነሎም ዘሎ ናይ ግዳም ወገናት፡ ክንእድዎ፡ ከቀባጥርሉን ኣዋርቕ ክሽልምዎን እዮም። ምናልባት እውን ካልእ ዘይበልዖ ናይ ሕልሚ እንጀራ ይሓልምሉ ይኾኑ። ንሕናኸ? ንሕና ከኣ “በቲ ካልእና ደኣ ንግበር እምበር፡ ኤርትራዊ ልኡላውነትናስ ኣይክኹለፍን’ዩ” ብዝብል ዕግበት ከየራጠጥናን ከየስተርሓናን፡ ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ውዲት ትኩራት ኮይና ክንቋመቶ ይግበኣና። እዚ ልዕሊ ኩሉ ዝስራዕ፡ ኤርትራዊ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ፡ በቲ መጻኢት ኤርትራ ከመይ ትመራሕ ዝብል ዘለና ዘይመሰረታዊ ፍልልያት ከይተሻበብና፡ ብሓደ ቃልን ስሙር ቅልጽምን ክንቃለሶ ይግበኣና። ኣብዚ ደጋፍን ተቓዋምን ስርዓት ዝበሃል የለን። ምኽንያቱ እቲ ኣጀንዳ ልዕልቲ ኣብ ህልውቲ ኤርትራ ዝንጸባረቕ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ዝስራዕ ስለ ዝኾነ። ግደና ኣብ ምዕቃብ ልኡላውነት መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ኢና ከኣ “ታሪኽ ይደገምዶ ኣይድገምን ኣብ ኢድና’ዩ” ንብል ዘለና።

Friday, 03 January 2020 19:45

Radio Dimtsi Harnnet Kassel 02.01.2020

Written by
Thursday, 02 January 2020 05:08

Eritrea Liberty Magazine Issue NO. 60

Written by
Thursday, 02 January 2020 04:58

Eritrea Liberty Magazine Issue NO. 60

Written by

 

Page 4 of 340