2ይ ክፋል

ክቡር ዶር ገብረ ገብረማርያም «ልቦና ዝሕርሙን ውዕል ሓድነት ዝጠለመን መሪሕነት ሰደህኤ»  ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣስፊርካ ኣብ መርበብ ሓበረታ meskerem.net ዝሰቀልካዮ ጽሑፍካ ነዚ ውጺእት 2ይ ጉባኤ ዝኾነ መሪሕነት ሰልፊ ከም ልቦና ዝተሓረሞ፣ ውዕል ሓድነት ዝጠለመን ዘፍረሰን፣ ንሓድንነት ሰልፊ ዝብሕጉግ ውሳኔታት ከሕልፍ ዝጸንሐ ኢልካ ድሕሪ ምግላጽ፣ እዚ መሪሕነትዚ ኣብዚ እዋንዚ ገለ ውሑዳት ኣባላት ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ «ሰህኤ EPP» ዝነበሩ ሒዙ ናይ ምፍንጫል ኣዋጅ ኣዊጁኣሎ ብምባል ንህዝቢ ሓቢርካ ኣሎኻ።

ህዝብና « ዘይተማህረ ኣየድሕን….» ክብል ከሎ፣ ምሁር ኣካል ፈሊጣዊ ዓቕሙ ተጠቂሙ፣ ከከም ሞያኡ ንሕበረተሰቡ መንገዲ ፍልጠት፣ መንገዲ ድሕነት፣ ጥዕና፣ ሓቂ፣ ቅንዕና፣ ዕብየት፣ ምዕባለ፣ ፍትሒ፣ ሰላም፣ ዕርቂ፣ ናይ ምሕባርን ምምሃርን ክእለትን ብቅዓትን ከምዘለዎ ዝሕብር ለባም መግለጺ ኣዩ። እዚ ማለት ድማ፣ ምሁር ኣብ ኩሉ ዕለታዊ ኣካይድኡን መነባብሮኡን ኣብ ኩሉ መዳይ ኣብነታውን መሃርን ኮይኑ ንኽርከብ ትጽቢት ሕብረተሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ሞያውን ሞራላውን ሓላፍነት እውን ኣለዎ። በዚ መሰረት፣ ምሁር ኣካል ዋላ ኣብ ገለ ኣከራኻርን ኣማጓትን ኩነታት እውን እንተኾነ ነቲ ካብኡ ትምህርትን ልቦናን ዝጽበ ክፍሊ ሕብረተሰቡ ሕጋውነትን፣ ሓቅነትን፣ ፍትሓውነትን ናይቲ ዘማጉት ዘሎ ኮነታት ብብሩህን ብንጹርን ኣገባብ እንዳገለጸ እዩ ከረድእ ዘለዎ። ብጃምላ መሪሕነት ሰልፊ ህዝቢ ደሞራሲ ኤርትራ ልቦና ዝተሓረሞ እዩ፣ ውዕል ሓድነት ሰልፊ ዝጠሓሰን ዘፍረሰን እዩ፣ ንሓድነት ሰልፊ ዝብሕጉግ ውሳኔታት ክወስድ ጸኒሑ ኢልካ ጥራይ ምግልጹ ግን፣ ናይ ቁጠዐን ስሚዒትን ቋንቋ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ፣ ካብ ምሁር ኣካል እትጽበዮ ምሃሪ ትሕዝቶውን የብሉን።

ከም ኣብነት፣ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንቕርጻ ኣቃውማኡ፣ ንኣመጻጽኣን ኣሰራርሓን ትካላዊ ምምሕዳራቱ፣ ንመሰላትን ግቡኣትን ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ከይተረፈውን ዘመሓድር ዝርዝራዊ ዓናቕጽ ዝሓዘ ሰልፋዊ ቁዋም ኣለዎ። እዚ ቁዋም እዚ ድማ ብቐጥታዊ ተሳትፎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ተዳልዩ፣ በቶም ሕጋውያን ወከልቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ጨንፈር ዝኾኑ ተሳተፍቲ 1ይን 2ይን ጉባኤታት ሰልፊ፣ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ዝጸደቀን ዝተመሓየሸን ሕጋዊ ሰነድ ሰልፊ እዩ።

ዝኾነ ኣባል ሰልፊ ይኹን ዘይኣባል ሰልፊ ድማ ብመሪሕነት ሰልፊ ጌጋታት ተፈጺሙ ኢሉ ክምጉት እንተኾይኑ፣ ካብዚ ስነድ እዚ ኣየናይ ኣዓንቀጽ፣ በየናይ ኣገባብ እዩ ብመሪሕነት ሰልፊ ተጣሒሱ ድሕሪ ምሕባር፣ ከም ውጺኢቱ ሃስያታቱ ኣብ ህይወት ሰልፍን ሕብረተሰብን  ከረድእ ዘለዎ። ማለት እቲ ሰማዓይን ፈራዳን ዝኾነ ሳልሳይ ኣካልሲ እቲ ቁዋም ድዩ ዘይሕጋዊ ሰነድ፣ ዋላ እቲ መሪሕነት እዩ ዘይሕጋዊ ትካል፣ ወላስ እቲ ዝተወስደ ውሳኔታትዩ እዩ ብመሰረት ናይቲ ቁዋም ዘይተወስደ፣ ወይስ ደሞክራስያዊ ኣገባብ ዘይተኸተለ፣ ብንጹርከ ኣየናይ ዓንቀጽ ተጣሒሱ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ። ብድፉኑ መሪሕነት ሰልፊ ንሓድነት ሰልፊ ዘፍርስ ውሳኔታት ክወስድ ጸኒሑ ምባል ግን ብሓፈሽኡ ማንም ሰብ ብፍላይ ግን ከማኻ ልዑል ደረጃ ትምህርትን ዓቅምን ዘለዎ ሰብ ክጥቀመሉ ዘይብሉ ኣገባብ እዩ። ውዕል ሓድነት ሰልፊ እውን በዚ መሪሕነትዚ ተጠሊሙን ፈሪሱን ዝብል ምጉትውን ካብ ኣልዓልካ፣ ዝተጠለምን ዝተጣሕሰን ውዕል ሓድነት ሰልፊ ብመሰረቱ እንታይ ይብል ነይሩ፣ መዓስን ብኸመይን ኣገባብከ ተጣሒሱ እውን ናይ ብመርትዖ ናይ ምርግጋጹ ሓላፍነት ናይቲ ተጣሒሱ ዝብል ኣካል ስለዝኾነ፣ ክተብርሆ ዘሎካ ጉዳይ እዩ።

ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ግን ብምውናን ኣስራሒ (functional) ዝኾነ ቁዋሙን፣ ብምእዙዝነት ብሕጋዊ ኣገባብ ናይ ዘጽደቀ ቁዋሙን፣ ምስኡ ዝሳነ ክላእ ሕግታትን ዝለለ ሰልፊ ምኳኑ ይትረፍስ ንኣባላቱ ንዘይኣባላት ሰልፊውን ብሩህ ሓቂ እዩ። እዚ ግን ብዓይኒ ቅንዕና ንዝሪእን ንዝምስክርን ሰብ ጥራይ እዩ ብሩህነቱ።   

ሕቶ ሕጋውነት ቁዋም ሰደህኤ (legitmacy issue of the party constitution)

ክቡር ዶር ገብረ ገብረማሪያም ኣብ ጽሑፍካ ከምኡ ስለዘየምበብኩ፣ ኣብ ሕጋውነት ቁዋም ሰልፊ ጸገም ዘሎካ ኣይመስለንን። ንምሉእነቱ (perfection) ብዝምልከት ግን ዝኾነ ቁዋም ፍጹምነት ስለዘይብሉን፣ ንሓደሽቲ ምዕባሌታት ኣብ ግምት ዘየእተወ ክኸውን ስለዝኽእልን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውሱን ግዜ ብሕጋዊ ኣገባብ ናይ ምምሕያሹን ምሕዳሱ ባህይርያት ሒዙ ይርከብ። ቅዋም ሰልፊናውን እንተኾነ ድማ ነዚ መስሪሕዚ ዝኽተልን ዝተኸተለን ሰነድ እዩ።

ስለዚ ከም ኣባላት ናይ ሓደ ሰልፊ ሓደ ፖለቲካዊ ስድራ ኢና እሞ፣ ጉድለታት እንተሎ ጉድለታትና እንዳአረምና፣ ሃጓፋት ናይ ቅዋምናን ሕግታትናንውን ብኣገባብ እንዳ ኣመሓየሽና ንቅድሚት ምቅጻላ እዩ ዘድሊ። ንኽትፍንጨል መሪሕነት ሰደህኤ ናይ ምፍንጫል ኣዋጅ ኣውጺኡ ኢልካ ምእዋጅ ግን ንናይ መን መኽሰብ፣ ብምፍንጫል ተስፋንዝቆረጸ ህዝብን መንእሰይን ኣብ ክንዲ ምትእኽኻብ ብለባምካ ድግማይ ምፍንጫል ክተበስሮ ግን ብስነ ምግባርውን ዓገብ እዩ።

ሕቶ ሕጋውነት መሪሕነት ሰደህኤ (legitmacy issue of the Party  leadership)

መሪሕነታት ሰልፊ ኣብ ዝኾነ ጽፍሒ ማለት ካብ ናይ ጨንፈር መሪሕነት ኣትሒዝካ ክሳብ ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ኣብ ሕጋዊ ጉባኤታት እዮም ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ዝምረጹ። ማለት መሪሕነት ጨንፈር ኣብ ጉባኤ ጨንፈር፣ መሪሕነት ንኡስ ዞባ ኣብ ጉባኤ ንሑስ ዞባ፣ መሪሕነት ዞባ ኣብ ጉባኤ ዞባ፣ ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ድማ ኣብ ጉባኤ ሰልፊ ከም ዝምረጹ ዘይፈልጥ ኣባል ሰልፊ የብልናን። እዚ ብዶር ገብረ ገብረማሪያም ዝውንጀል ዘሎ ማእከላይ ባይቶ ሰደህኤ እምበኣር በዚ ኣገባብ እዚ እዩ ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ሰልፊ ብ2015፣ ብሕጋውን ደሞክራስያውን ኣገባብ ብኣባላት ሰልፊ ተመሪጹ። ስለዝኾነ ድማ እዚ መሪሕነት እዚውንዚ እንተኾነ ኣብ ሕቶ ሕጋዊውነቱ፣ ሕጋዊ መሪሕነት ሰልፊ ምዃኑ ዘማትእ ኣይኮነን። ኣነውን ዝያዳ ንምብራህ ኢለ እንተዘይኮይኑ፣ ዶር ገብረ ነዚ መሪሕነትዚ ብጥልመት ውዕል ሓድነታዊ ስምምዓትን፣ ብዘይሕጋዊ ውሳኔታቱን፣ ብንእሰተ ልቦናን እንተዘይኮይኑ፣ ሕቶ ሕጋውነቱ ከምዘየልዓለስ እፈልጥ እየ። 

ሕቶ ሕጋውነት ውሳኔታት መሪሕነት ሰልፊ፣ (legitmacy of decisions taken by either CC or EC)

ውሳኔታት ናይ ዝኾነ ማሕበር(organiation) ኣብቲ ንሱ ዝምረሓሉ ውሽጣዊ ወይ ሃገራዊ ሕግታት ተመርኲሱ፣ ገለ መዕቀኒታት ብምውሳድ ሕጋውነት ወይ ዘይሕጋውነት ክለብስ ይኽእል። ሓደ ብንጹር ክፍለጥ ዘለዎ ጉዳይ ግን ሕጋውነት ናይ ሓደ ውሳኔ ምስ ውጺእት ወይ ሳዕቤን ናይቲ ውሳኔ ምትእስሳር የብሉን። ንኣብነት ኣብ ሰደህኤ ብመሰረት ቁዋም ሰልፊ ውሳኔታት ኣብ ዝኾነ ጽፍሒ ብብዝሒ ድምጺ ይውሰዱ። ብማእከላይ ባይቶ ሰልፍን ብፈጻሚ ኣካል ሰልፊን ንዝውሰዱ ውሳኔታት ሕጋውነቶም ንምምዛን ንምርግጋጽን ማንም ሰብ ክወስዶም ዝኽእል መዐቀኒታት እምበኣር እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት እዮም፣

  1. ነቲ ውሳኔ ዘድልዮ ኣማጓቲ ሕቶ ዋላ ተተርጒሙውን ይኹን ዘመሓድሮ ዓንቀጽ ኣብ ቁዋም ሰልፊ ኣሎዶ የሎን?
  2. እቲ ውሳኔ ብሓደ ሕጋዊ መሪሕነት ድዩ ተወሲዱ?
  3. እቲ ውሳኔ ኣብ ዝተወስደሉ ኣኼባ ምልኣተ ኣኼባ (quorum) ተማሊኡ ዶ?
  4. ኣብ ውሳኔ ቅድሚ ምእታው ንኩነታት ናይቲ ኣከራኻሪ ሕቶ ብንቡእ ናይ ምብራህን፣ ሪቶታትካ ናይ ምግላጽን መስሪሕ ታኻዪዱዶ?
  5. ውሳኔ ንምሕላፍ ድምጽኻ ብናጻ ናይ ምሃብ ደሞክራሲያዊ መስሪሕ ተኻዪዱዶ፣ ማለት ናይ ደገፍ ድምጺ፣ ናይ ተቃውሞ ድምጺ፣ ድምጺ ካብ ምሃብ ናይ ምቁጣብ (abstention) መሰላትን መስርሓትን ተኻይዱዶ?
  6. ደጋፍን፣ ተቃዋምን፣ ድምጹ ካብ ምሃብ ዝተቆጠበን ብግቡእ ተቆጺሩ ተመዝግቡዶ፣ እቲ ዘድመጸኸ ተመሊሱ ነቲ ውሳኔ ሰሚዑ ኣጽዲቁዎዶ ኢልካ ክምርመር ይከኣል?

እዚ ኹሉ ተማሊኡ እንተኾይኑ ግን፣ ውጺእት ውሳኔ ኣሉታ ድዩ ኣወንታ ብዘየገድስ፣ መሪሕነት ሰልፊ ብመሰረት እቲ ኣባል ኣብ ጉባኤታቱ ኣጽዲቁ በዚ ቁዋምዚ ምርሓና ኢሉ ዝሃቦ ቁዋም መሰረት ይሰርሕን ይመሪሕን ስለዘሎ, እቲ መሪሕነት ብሕጽረት ብቅዓት ኮነ ብኽፍኣት ክኽሰስን ክውንጀልን የብሉን። ክቡር ዶር ገብረ ገብረማሪያም፣ ኣብ ጽሑፍካ ፍሉይ ውሳኔ ስለዘይጠቀስካ, ኣነውን ንነፍሲ ወከፍ ውሳኔ ማእከላይ ባይቶ ኮነ ፈጻሚ ሽምገለ ሰደህኤ በዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቅሰ መዐቀኒ ክዕቅን ምኽንያት የብለይን። ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ግን ካልእስ ይትረፍ ኣብ ማእከላይ ባይቶ ኮነ ፈጻሚ ሽማገለ ሰልፊ ምልኣተ ኣኼባ ከይተማለአውን ኣኼባታት ከምዘይካየዱ፣ ኩሉ ውሳኔታት ድማ ድሕሪ እኩል ምይይጥ ብብዝሒ ድምጺ ከምዝውሰዱ እዩ። ውሳኔታት ሕጋውነት ሃልይዎም ኣብ ህይወት ሰልፊ ኣሉታዊ ጽልዋ እንተሃልይዎም ግን እቲ ቁዋም ሰልፊ እዩ ክመሓየሽ ዘለዎ። ዶር ገብረውን ኣብ ቁዋም ሕጽረታት እንተሃልዩ ንኸምዚ ዓይነት ቁዋማዊ ሕጽረታት ንምምሕያሽ ምስ ትምህርቱን ሞያኡን ዝሳነ ጻዕሪ ከካይድ እይ ትጽቢት ዝግበረሉ። ብቁዋም ሰልፊ ተቀዪዱ ንዝመሪሕን ንዝሰሪሕን፣ ንዓወት ናይ ሰልፊ ብልዑል ተዋፋይነት ንዝሰርሕን መሪሕነት ብኸምዚ ዓይነት መሰረት ዘይብሉ ኣገባብ ክትውንጅሎን ክትከሶን ግን ኣየምሕረልካ ጥራሕ ዘይኮነስ, ምስ ሞያኻን ትምህርትኻን ዝኸይድ እውን ኣይኮነን። ምስ ሞራልን ስነምግባርን ኤርትራዊ ባህልውን ዝሳነ ኣይኮነን።   

ሰልዚ ዶር ገብረ እቲ ምብሕጓጉ ሓድነት ሰልፊ ዝስዓበ ውሳኔታት መሪሕነት ሰልፊ፣ ኮነ ጥሕሰት ሓድነታዊ ስምምዕ ኣበይ ኣሎ? ከበይከ ኣምጺእካዮ? እንተሎኸ ሰብ ካብ ጌጋውን ስለዝመሃር እቲ ዝሰምዕ 3ይ ኣካል ኮነ እቲ ዝውንጀል ዘሎ ንኽመሃርሲ በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ መዐቀኒታት ገርካ ክትገልጾዶ ኣይምሓሸን? እንተዘይኮይኑ ግን ብድምዱቡ መሪሕነት ሰደህኤ ከምዝን ከምዝን ጉድለታትን በደላትን ኣለዎ እሊካ ምግላጽ፣ መሃሪ ቋዋንቋ ኮነ መሃሪ ኣሀጋብ ኣይኮነን፣ ኣብ ክንድኡ ናይ ስምዕትን ናይ ቁጠዓን ቃላት ኣብሊዕሊ ምዃኑ ዘለፋን ጸለመን ዝሓዘ ቃላትን ቋንቋን እዩ።

ኣብ መወዳእታ ግን ከም ኣባላት ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ መጠን ፖለቲካዊ ስድራ ምዃና ዘኪርና፣ ንሕጽረታት ቁዋምናን ሕግታትና መሪሕነትናን ብመሰረት ቁዋምና ሓቢርና ብምስራሕ እንዳ ኣመሓየሽናን፣ ንዝጎደለ መላእናን እንተኸድና እዩ እቲ ጣቋ። ብሓደ ወገን ብሕሱም ምልካዊ ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ ንዝሳቀ ዘሎ፣ ብኻልእ ወገን ድማ ብምፍልላይ ናይ ፖሎቲካዊ ማሕበራቱ ኣብ ተስፋ ምቁራጽ ንዝበጽሐ ህዝብና ግን፣ ዳግማይ ንይ ምፍንጫል ብስራት ክተበስሮ ዓገብ እዩ። ባዕልኻ ንኽትፍንጨል መዲካን ወሲንካን እንተዘይኰንካ ድማ ብመሪሕነት ሰደህኤ ዝተኣወጀ ናይ ምፍንጫል ኣዋጅ የሎን።

እምበኣር ዶር ገብረ ገብረማሪያም ሕጅውን እንተኾነ፣ ስለ ሕውነት ኣብ ልብኻ ተመሊስካ፣ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ቀዳምነት ሂብካ ክትቃለስ፣ ሳዕቤን እትጥቀመሉ ዘይእሩም ቃላትካን፣ እትወስዶ ዘሎኻ ንማንም ዘየርብሕ ስጉምትታትን እውን ክትፈልጥ እላበወካ! 

ክሳብ ብሳልሳይ ክፋል ትንተና ሓቅነት መጎተ ዶር ገብረ ዝመጽኩም ደሓን ቀንዩ ክቡራትን ክቡራንን ኣንበብቲ!

 

في الوقت الذي لعبت فيه قطر دور الوسيط بين جيبوتي وإرتيريا لفترات طويلة في مسعى لحل النزاعات الحدودية القائمة بين البلدين ، جاء بيان وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، بقرار سحب قواتها من على الحدود بين البلدين مفاجئا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “دولة قطر كانت ولا تزال وسيطا دبلوماسيا نزيها في حل الأزمات والخلافات بين الدول الشقيقة والصديقة وستستمر كلاعب رئيسي في المجتمع الدولي”.

اقرأ أيضا: رئيس مخابرات السلطة ينحاز للدول المقاطعة لقطر ويهاجم حماس

وجاء القرار بينما تواجه قطر أزمة دبلوماسية كبيرة مع بعض جيرانها من دول الخليج، وقطع العلاقات معها بزعم “دعم الإرهاب” الأمر الذي تنفيه قطر.

بدورها كانت قد أعلنت سبع دول إفريقية قطع علاقاتها مع قطر، وهي: النيجر، وموريتانيا، والسينغال، وتشاد، ومصر، وجزر القمر، وموريس، أما دولة جيبوتي، فقد اكتفت بخفض التمثيل الدبلوماسي للدوحة.

وفي السياق، أعربت إريتريا، الإثنين، عن تأييدها لقطع العلاقات مع قطر، وأكدت وزارة الإعلام الإريترية في بيان نقلته شبكة “أيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن مبادرة مصر والسعودية والبحرين والإمارات وغيرهم بقطع العلاقات مع قطر، تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح تنطوى على تحقيق كامل للأمن والسلام في المنطقة.

اقرأ أيضا: قطريون يشكرون المغرب على موقفه من حصار بلده

Arb maninnet 1

ارتريا دولة مستقلة ذات سيادة يحدها من الشرق البحر الأحمر ومن الغرب والشمال السودان ومن الجنوب تحدها اثيوبيا وجيبوتي. لكن سيادية ارتريا تختلف عن سيادية الدول الأخرى، ذلك أن السيادة الارترية لم تكن كغيرها هدايا وزعت علي المستعمرات بواسطة الدول العظمى كنتيجة من نتائج الحرب العالمية الثانية وما ساد حينها من رغبة تلك الدول في التخفف من أعباء التركة الاستعمارية الثقيلة، لذلك تكاد ارتريا تكون الدولة الوحيدة المستثناة من مصير شقيقاتها التي نالت استقلالها أو وضعت موحدةً تحت وصاية الأمم المتحدة لفترة وجيزة، مما أدى بارتريا أن تسلك طريقاً مختلفاً لنيل حقها السيادي ألا وهو حرب التحرير الشعبية طويلة الأمد. وعليه تأتي الهوية والسيادة الارترية علي رأس كل الأولويات الأخرى مع حق كل ارتري في الحفاظ علي مميزاته الخصوصية التي لا يشترك فيها مع بقية مواطنيه ابتداءاً من القرية والقبيلة وصولاً الي الهوية الارترية الجامعة. وهذا ما يدفع الارتري أينما ذهب لأن يجيب علي سؤال الهوية بأنه ارتري الجنسية، وكفى بذلك فخراً وسؤددا، وبما أن الهوية ثروة وصمود وعنوان لاستمرارية وجودنا لا يخفى علينا أن هناك من يسعى الي إضعاف أو تمزيق هذه الهوية حتى تضعف وحدتنا وتتفتت قوتنا ويضمحل إحساسنا السيادي.

 

الهوية والمواطنة الارترية مثلها مثل بقية هوية الدول الافريقية تستند الي أساس قانوني متين من الاتفاقيات الدولية، وبالتالي ليس باستطاعة من هبَّ ودبَّ أن يقوِّض ذلك الأساس القانوني المتين للهوية الارترية بالتعاون مع قوى خارج الحدود وتستظل بهوية أخرى لمجرد أنه تبرم وضاق ذرعاً ببلاده. الارتروية هي هويتنا المشتركة، وهي مع ذلك لا تسلب حرياتنا وحقوقنا الانسانية الخاصة مثل حرية التعبير والتنظيم. إن تنفيس بالون أو منطاد الهوية الذي يحملنا معاً ومحاولة استخدام وسائل هدامة مهدد كبير من مهددات وحدتنا الوطنية ولا شك سوف يؤدي الي سلسلة من التبعات التي لا قبل لأحدنا بها.

 

الهوية الارترية يجب أن توضع في مقدمة الأولويات الجديرة بالحفظ والصون، لكن ذلك لا يعني عدم وجود هويات فرعية تشتمل بشملة الوطنية الكبرى. وما دمنا قد اعترفنا بأن ارتريا بلد تعددي الطبيعة فلابد أن نعلم أن هناك هويات دون الهوية الوطنية الشاملة لابد أن يكون لها مكانها في ترتيب الأولويات، فهناك مثلاً هويات فرعية حساسة كالهوية الدينية، العرقية لا تحرسها إلا المساواة، هناك أيضاً الهوية والخصوصية التي تمنحها اللغة، الثقافة، السكن ...الخ. لكن من الحق والواجب علينا أن نتعامل مع هذه الخصوصيات بما لا يضر بمكانة ومصلحة الهوية الأكبر.

 

في إطار الهوية الارترية الجامعة نعرف كيف ندير خصوصياتنا الدينية، العرقية، اللغوية، الثقافية، علي أن لا تكون هذه الخصوصيات مجرد روافد لأنهر خارج الخارطة الارترية بل تتقيد وترتبط بالهوية الوطنية، وإلا ذبلت هويتنا الارترية وبهت لونها الساطع. وإذا التزم الحد الأدنى للهوية بالحد الأعلى فمن حق الأول علي الأخير أن يمنحه الضمانات الدستورية التي تؤمن له حقوقه الخاصة كي ينمو ويزدهر داخل هويته الوطنية الكبرى.

عند الحديث عن الهوية نتحدث في المقام الأول عن الهوية الوطنية، لا المشاعر والأحاسيس الفردية، التنظيمية، القبلية، اللغوية والمناطقية. وكلما تعالت أصوات تلك المشاعر والأحاسيس الضيقة كلما ضمـُــرَ الولاء الوطني.

 

عندما ننظر الي ارتريا بهذا المنظور نجد شعب منخفضاتها الغربية يشاطر مثيله في السودان قواسم دينية، عرقية، لغوية، ثقافية مشتركة. لكن ذلك التماثل لا يقوى علي تغيير ثوابت الهوية الارترية بمجرد اجتياز الحدود الجغرافية الارترية، وإذا حدث ذلك فإنه يعني أن جدار الهوية الارترية التي جاءت بالعرق والدم بدأ يتعرض للشرخ. وذات الوضع في منخفضات ارتريا ينطبق علي معظم مواطني مرتفعاتها المحادَّة لاثيوبيا ولكن بما أن التماثل بين هذين الشعبين قد عولج ببقاء أحدهما تحت الهوية والسيادة الاثيوبية والآخر تحت الهوية والسيادة الارترية لا يعكر صفو العلاقة بينهما صراع هويات ولا تفلتات أفراد أو مجموعات. ومهما حاول بعض ضيقي الأفق والصدر من أمثال الأجعازي الي تجراي تجرنيي شحذ مطارقهم لهدم هذه الهويات الوطنية العريقة فلن يستطيعوا الإتيان بمحاولات هدم جديدة لم يستطعها الأوائل الذين سبق لهم أن عزفوا علي هذه الأنغام السمجة لكنهم لم يغيروا شيئاً له علاقة بالهويات الوطنية العريقة.

 

أما بمجر أن ضاقت عليك سبل النضال المشروعة وانحدرت الي هاوية اليأس جعلت ترقع أدلة وأسانيد لا يقبلها الواقع ولا الافتراض وتتجاوز حدودك السيادية المعترف بها دولياً لتصنع من القطع الفسيفسائية المرقعة دويلة جديدة فهذا لم يعد يطيقه أحد لا محلياً ولا دولياً.

 

في عصر العولمة يسود منطق الاندماج والتدامج لا منطق الانقسام والتشرذم، لذا علي الأجعازيين وأمثالهم أن لا يصرفوا جهودهم في الزرع في صحراء قاحلة لم يعد يلتفت اليها أحد وأن لا يستخدموا في زراعتهم أدوات فلاحة من خارج التاريخ.                          

الزمن يجري كعادته دون أن يعيقه عائق عن سيره المعهود، ووحدات الزمن ابتداءاً من الثانية أو الأقل منها والي أكبر وحدة زمنية ممكنة لا توجد علي الأرض قوة تستطيع أن تقدمها أو تؤخرها، ومن لم يحترم الزمن ويستغله في حينه وأوانه المألوف لن يكون باستطاعته أن يغير من سرعة الزمن بما يتواءم وبرنامجه الزمني، ورغم هذه الحقيقة الثابتة منذ بدء الخليقة من المألوف للغاية أن نرى أناساً يلعنون الزمن أو يلقون باللائمة عليه في تقصيرهم عن الحفاظ علي ثروتهم الزمنية. لكن ورغم تلك الشكوى المريرة من ظلم وغدر الزمن لا نرى أحداً يتقدم بمرافعته أمام القضاء ضد ما سببه له الزمن من خسائر مادية أو معنوية، وذلك لعلم الانسان أن قضيته لا محالة خاسرة.

 

الوقت واحدة من الثروات التي وهبتْ للإنسان مجاناً دون أي مقابل، لكن من الصعب والمثير للجدل أن نرى أو أن نعثر علي من نجح في الاستفادة القصوى من هذه الثروة، إن كل شيء ونقيضه علي علاقةٍ ما بالوقت، فالاستخدام السيئ أو الحسن ينتج كل منهما النتائج الإيجابية أو السلبية حسب نوع الاستخدام للوقت المتاح. فالإيجابي من الأمور يعود في غالب عوامله الي الاستخدام الصحيح لعامل الزمن والعكس بالعكس.

 

آداب الشعوب المختلفة مليئة بالحكم والأمثال العديدة عن أهمية الوقت في حياة الانسان، فهناك الحكمة الشائعة عن الوقت (الوقت من ذهب) و(الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك) ...الخ...الخ...

 

 

بما أن الوقت من عوامل الضغط علينا يجب أن نضع جدولاً زمنياً لأعمالنا وخططنا ننفذ به ما يفيدنا ونتجنب فيه ما مضى من أخطائنا، ونحتفل ببداية كل عام جديد تعبيراً عن اهتمامنا بالزمن. ومن هنا نبعث بتهانينا الي الجميع بمناسبة حلول العام الجديد. يجب أن نعلم أن ما يتحقق من أمانينا هو ما بذلنا فيه مجهودنا المخلص مقروناً بالاستغلال الأمثل لعامل الوقت.

 

 

الوقت أيضاً قد يكون وبالاً علينا ندفع ثمنه غالياً في أي لحظة من اللحظات، فحين نفشل في إنفاذ خطتنا السنوية تكون خسارتنا وديننا بحجم فشلنا في التنفيذ والإنفاذ. إن نضالنا التحرري الذي استغرق ثلاثين عاماً قد أنجز الاستقلال رغم كل تجاوزاته ومثالبه، لكنه حملنا ديناً كبيراً لمرحلة ما بعد الاستقلال ما نزال ندفع ثمنه وذلك بالطبع لأننا لا نملك الزمن فهو يسير بقوانينه لا قوانيننا وتمنياتنا.

                

في الوقت الراهن يرفع الزمن الإشارة الحمراء في وجه الارتريين عامة، مضمون هذه الإشارة يناشدنا التعجيل باغتنام الوقت المتاح وعدم استهلاكه في الخلافات والمغالطات البيزنطية، فماذا نحن فاعلون؟؟!!!.

 

ها نحن وَدَّعـْـنا عاماً ونستقبل آخر، ومن المألوف جداً أن نستقبل العام الجديد بحزمة من الآمال والتوقعات الحالمة والواقعية، وأن نهنئ بعضنا البعض ونتبادل الهدايا علي المستوى العام والخاص، ولكن أخذ العبر والدروس من العام المنصرم أيضاً ضروري. وما لم نفعل ذلك فسوف لن نستفيد من العام الجديد أيضاً.

 

علي جميع المستويات من الصعب جداً أن نزعم أننا قد استثمرنا العام المنقضي الاستثمار الممكن والمطلوب، لكن ذلك لن يعفينا من حصد تراكم أخطائنا وديون عامنا المنصرم، لذا بدلاً من إضاعة الوقت في رثاء ما مضى من أيامنا يجب أن ننجز في العام الجديد كل ما نستطيع إنجازه إذا أحسنا استغلال الوقت. 

إلى شعبنا الإرتري الصامد في كل مكان !!

إلى أسرة الفقيد ومناضلي جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية !!

إلى القوى الوطنية المناضلة ضد النظام الديكتاتوري في إرتريا..

إلى كل من يطمح ويسعي لغد أفضل لوطننا الغالي..  إلى المدافعين عن حقوق الانسان في كل مكان..

إلى أشقاء وأصدقاء الشعب الإرتري المناضل !!

 

نعزيكم جميعا فى وفاه المناضل الرمز الدكتور هبتي تسفاماريام، رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية، الذي وافته المنية مساء يوم الجمعة الموافق 13 يناير 2017.

 

Dr Habte pic 1حقيقة تعجز الحروف والكلمات عن التعبير عن حجم الحزن والأسى في استشهاد المناضل الدكتور هبتي تسفاماريام، فلا شك أن المصاب جلل، إذ فقدنا وفقدت الحركة الوطنية الإرترية والشعب الإرتري مناضلاً عظيمًا وقائدا محنكا أفنى عمره كله في خدمة قضايا شعبه ووطنه.

كان الشهيد الدكتور هبتي تسفا ماريام وحدويًّا وذا مواقف وطنية عظيمة وإسهامات كبيرة وحضورًا مشرّفًا على الصعيدين الإرتري والخارجي .. لقد فقدت الحركة الوطنية الإرترية بغيابه أحد أركانها ورجالها العظام حيث كانت له إسهامات نضالية لا تخطئها العين،  وآراء وطنية متقدمة في كل المجالات التي عمل بها.

يعجز المرء عن تعداد مآثر الفقيد الكثيرة والتي من أبرزها حرصه الشديد على وحدة الشعب الإرتري وبُعده عن أية ممارسة تنم منها الطائفية والجهوية ، وكان بحق أحد الرموز الوطنية الذين يحتذى بهم. كان الدكتور هبتي  رجلاً من خيرة الرجال حُبًّا لوطنه وعطاءً وتضحية وشجاعة، وثابتًا على مواقفه لا تهزه المصاعب والمحن، لم يتنازل عن مواقفه المبدئية ولاعن حقوق شعبه في الحرية والديمقراطية ، رغم الظروف القاسية التي مرت بها جبهة التحرير الإرترية التي كان أحد أبرز قياداتها. فاستمر صامدًا ومثابرًا إلى آخر لحظة من حياته.

إن عزاءنا في هذا المصاب الجلل هو ما تركه لنا من تاريخ نضالي كبير سنستقي، بالتأكيد، من معينه ما يُعيننا في مواصلة مسيرة تحرير الشعب الإرتري من النظام الديكتاتوري وبناء نظام ديمقراطي يتمتع في ظله شعبنا، بمختلف مكوناته، بالعدالة والمساواة والعيش الكريم.  

سيرة ذاتية مختصرة

عن فقيد الوطن الدكتور هبتي تسفاماريام

ولد الفقيد في عدي خوالا في ١٦ يوليو ١٩٤٣ ثم انتقل مع أسرته إلى أسمرا، حيث عاش هناك وتلقى فيها دراسته حتى المرحلة الثانوية. وبعد إكمال الدراسة الثانوية التحق بمعهد إعداد المعلمين وتخرج منه ثم عمل مدرسًا لفترة قصيرة ..  وبعد ذلك انتقل إلى مدينة هرر في إثيوبيا، لتلقيى التعليم العالي في كلية البيطرة في "ألمايا كولج". وبعد أن أكمل دراسته هناك، سافر الى بولندا  للالتحاق بجامعة وارسو لنيل الماجستير في مجال الطب البيطري. وفور تخرجه من هناك انتقل الى جامعة برلين حيث حصل على شهادة الدكتوراهفي تخصصه بامتياز، وعمل في جامعة برلين لفترة قصيرة كمساعد مدرس فيها.

Dr Habte pic 2ارتبط فقيد الوطن الدكتور هبتي تسفاماريام مبكرًا بالعمل الوطني؛ حيث كان عضوًا في الخلايا السرية لحركة تحرير إرتريا .. وبعد انتقاله إلى أوروبا واصل نشاطه الوطني في إطار العمل الطلابي الإرتري وفي إطار جبهة التحرير الإرترية، وكان من مؤسسي الاتحاد العام لطلبة إرتريا في أوروبا وأصبح أول رئيس لها، وسافر إلى القاهرة وبغداد ودمشق للمساهمة في المساعي التي كانت تبذل لتوحيد الحركة الطلابية الإرترية التي كانت منقسمة بين فرعي القاهرة وبغداد، حيث تكللت تلك المساعي بالنجاح، وشارك الفقيد في المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لطلبة إرتريا (GUES) الذي افتتح أعماله في مقر البرلمان السوري في دمشق في الثامن عشر من ديسمبر 1968. 

كان الفقيد من أبرز الرافضين لأن تكون الحركة الطلابية الإرترية جزءًا من الحركة الطلابية الإثيوبية التي كان تضم جميع الطلاب الإرتريين المبتعثين للدراسة إلى أوروبا من قبل الحكومة الإثيوبية.  وبصفته كادرًا متقدما في صفوف جبهة التحرير الإرترية، كان يلتقي برئيس وأعضاء المجلس الأعلى بشكل مستمر في زيارات العمل التي كان يقوم بها إلى البلدان العربية..

التحق الشهيد الدكتور هبتي تسفاماريام بالميدان؛ وشارك في المؤتمر الوطني الثاني لجبهة التحرير الإرترية الذي عقد في مايو 1975، واختير عضوا في المجلس الثوري. وفور انفضاض المؤتمر تم تعيينه مديرًا لمدرسة الكادر، ثم تم تكليفه كمسؤول للشؤون الأوروبية والأفريقية في مكتب العلاقات الخارجية الذي كان يرأسه آنذاك الشهيد المناضل الزين ياسين شيخ الدين.  وكان له دورٌ بارز في إيصال القضية الإرترية إلى المحافل الدولية والمنظمات القارية. 

يعتبر الشهيد الدكتور هبتي تسفاماريام من مؤسسي جمعية الهلال والصليب الأحمر الإرترية مع زميل دربه المناضل الدكتور يوسف برهانو أحمد الدين ... وكان لهما دورًا أساسيًّا في نقل معاناة اللاجئين الإرتريين في دول الجوار، أو المهجرين من قراهم ومناطقهم بسبب سياسة الأرض المحروقة التي كانت تتبعها قوات الاحتلال الإثيوبي، والذين كان يتم إيواءهم في المناطق التي كانت تحت إدارة جبهة التحرير الإرترية.. كما كان لهما الفضل في إقناع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة- اليونسكو (UNESCO) على فتح مدرسة ثانوية للاجئين الإرتريين في كسلا..

تنقل الشهيد الدكتور هبتي في مواقع ومسؤوليات نضالية عديدة ... واختير في 2014 رئيسًا للهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإرتري. وكان عضوًا في المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي. وظل حتى آخر يوم في حياته، يؤدي مهامه النضالية بإخلاص وتفان.

الدكتور هبتي متزوج من السيدة أديام تخليت وأب لثلاثة.. ابنته البكر الدكتور ميلين؛ وابنيه سند وسهيل.

فتحية إكبار وتقدير للبطل الذى عاش مناضلاً ومات بطلاً. فالمجد كلّ المجد لك وقسما وعهدًا بأننا سنواصل مسيرتك النضالية حتى تتحقق الأهداف الوطنية التي ظللت تناضل من أجلها العمر كله.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار !!

الهيئة التنفيذية

لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

20 يناير 2017

Dr Habte Tesfamariam Arabic

ببالغ الحزن والأسى، وبتسليم بقضاء الله وقدره ننقل إليكم خبر استشهاد الزعيم الوطني الكبير المناضل الدكتور هبتي تسفا ماريام، رئيس جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء هذا اليوم الموافق 13 يناير 2017 في تمام الساعة 07.00مساءً، بعد معاناة طويلة من المرض.

رحم الله الفقيد بقدر ما قدم لشعبه ووطنه وألهم زوجته المناضلة أديام تخليت وأبنائه وجميع أفراد أسرته الكريمة ورفاق نضاله وأبناء شعبنا الإرتري وقواه السياسية المناضلة في كل مكان الصبر والسلوان.

وسنوافيكم لاحقا بموعد مراسم الدفن وتقبل العزاء.

الهيئة التنفيذية

لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

13 يناير 2017

في الثالث من ديسمبر 2016م أقام الارتريون المقيمون بمدينة لوزان السويسرية أمسية جمع تبرعات ناجحة، تبرع خلالها أولئك الناشطون الإنسانيون لصالح مركز المعاقين الارتريين بكسلا، المبلغ الذي بلغ الألفين وثلاثمائة (2300) دولار خصصت منه الألفا دولار للمعسكر وما تبقى منح لأسرة الشهيد/ عثمان أحمد الذي كان أحد أعضاء المركز والمشرف الإداري عليه والذي حدثت وفاته في السادس والعشرين من سبتمبر 2016م.

 

هذا وكان مما يميز هذه الأمسية إيجابياً أن حضورها تناسوا خلافاتهم السياسية وتباينهم العمري واتحدوا لإيمانهم بأنهم إنما يقدمون دعماً لارتريين ذوي حاجة ماسة الي الدعم الانساني بغض النظر عن توجههم السياسي علي حد تعبير أحد المساهمين في الأمسية، والذي دعا الي هذا السلوك الانساني النموذجي كلما اقتضت الحاجة ذلك.

     

Arb. wugat Harnnet 1

أمسية لوزان

 

أعضاء اللجنة المنظمة للأمسية وجهوا الشكر الجزيل للحضور وأشادوا بروحهم الانسانية السامية وسلوكهم التعاوني التفاهمي الرائع مناشدين إياهم المحافظة علي هذه الروح الكريمة. يجدر بالذكر أن الكثيرين من ارتريي هذه المدينة بالذات دأبوا علي تقديم إعانات مالية دورية وغير دورية لهذا المركز عن طريق تسليمها للسيد/ تسفاي تخلزقي رئيس اتحاد المعاقين الارتريين.

Arb. wugat Harnnet 2

يجدر بالذكر أن مركز معاقي حرب التحرير الارترية بكسلا مركز يعنى برعاية عموم ذوي الإعاقة من المواطنين الارتريين بالسودان معتمداً في تمويله علي هبات ومساعدات إنسانية من محسنين ارتريين أفراد ومتعاونين معهم من أفراد ومنظمات مدنية مختصة ناشطة في هذا المجال. لقد ظل موطنون ارتريون ينشطون في جميع أصقاع العالم يجمعون طوعاً الأموال والتبرعات العينية لدعم هذا المركز المقام منذ حوالي 35 عاماً. هذا وفي خطوة مماثلة لمدينة لوزان وبالتزامن مع ذات الأمسية أقامت جمعية نسائية إنسانية ارترية بفرانكفورت بألمانيا مائدة عشاء للتبرع جمعت من خلالها 2400 يورو لصالح ذات المركز.   

ذكرت مصادر من العاصمة أسمرا أن سلطات الهقدف أضافت الي ماضيها الضريبي السيئ حملاً ضريبياً جديداً علي المواطنين بفرض رسوم ضريبية جديدة علي الأرض والحيوانات ااداجنة. هذا وقد نشر النظام عبر أجهزة حزبه في القرى والبوادي أطقم عديدة للقيام بهذه المهمة الابتزازية.

أوضحت المصادر أن الضرائب كانت: 10 نقفة للرأس الواحد من الماعز والضأن،  50 نقفة للرأس الواحد من الحمير، 100 نقفة للرأس الواحد لكلٍّ من الإبل والبقر، وتضيف المصادر أن حكومة الهقدف كعادتها لا تقبل أي مساومة أو سماح فيما تفرضه من ضرائب كما لا تتهاون في تغليظ العقوبة علي من يخالف قراراتها الضريبية لأي سبب من الأسباب.

 

من جهةٍ أخرى أصدرت السلطات قراراً بعدم منح المسنين ( من عمر السبعين فما فوق ) أية قطعة أرض، هذا وبينما بررت السلطات ذلك بعدم قدرة هؤلاء علي الإنتاج والاستفادة من الأرض لم تكترث للإجابة عن المصدر البديل لإعالتهم في ظل حرمانهم أو تجريدهم من الأرض. وأضافت المصادر أن القرار الجديد المتعلق بكلٍّ من الأرض والبهائم قد سبب حنقاً شديداً واحتقاناً كبيراً لدى المواطنين.

 

كذلك أبانت مصادر أخرى أن النظام ودون الاكتراث بارتفاع وتيرة السخط عند كافة قطاعات الشعب جراء تلك القرارات جعل ينشر وكلاءه التجاريين في حملة نهب مكشوفة لشراء ممتلكات المواطنين الجامدة والمنقولة. ويضيف الخبر أن تجاراً استخرجوا إذونات استيراد بتمويل حكومي بالعملة الصعبة صودرت بضائعهم بمجرد رُسُـــو حاوياتها في الموانئ الارترية، هذا وإن لم تأت المصادر بتفاصيل عن ذلك إلا أن المألوف لدى النظام اختلاق مبررات واهية لعملية المصادرة غير القانونية.

( تفاصيل ) الأحد 25 سبتمبر 2016 الساعة 11:13

المشهد اليمني - وكالات -

 

قالت تقارير إيطالية وأريترية أن مليشيات الحوثي وصالح  المتمركزة في جزر حنيش اليمنية، انقلبت على حليفها الموضوعي السابق في إريتريا، وهاجمت ميناء عصب الاستراتيجي في باب المندب، المقابل للجزر اليمنية، الأمر الذي أحدث مواجهات مسلحة بين المليشيات والقوات الإرتيرية في المياة الدولية .

 

وأكد  موقع نيغريسي الإيطالي المتخصص في الشؤون الأفريقية، أن مصادر كثيرة تحدثت عن مواجهات مسلحة بين الحوثيين والإريتريين، بعد اتهام الحوثيين أسمرا، بتمكينها قوات التحالف العربي من تسهيلات لوجستية في ميناء عصب الهام.

ونقل الموقع عن منظمة البحر الأحمر الديموقراطية المعارض للنظام الإريتري، إبراهيم هارون، أن الحوثيين هاجموا بالقذائف

المدفعية ميناء ومطار عصب العسكري، بعد اتهامهم نظام أريتريا بالتعاون مع قوات التحالف العربي.

 

وأضاف الموقع الإيطالي نقلاً عن مصادر أخرى، أن 5 آلاف يمني مؤيدين للشرعية وللتحالف العربي يتدربون حالياً في منطقة عصب، وهو الخبر الذي نفته السلطات الإيرترية في وقت سابق هذا الشهر، لتطويق التمرد الحوثي، بإحكام الطوق عليه ومنعه من استغلال الممرات البحرية والجزر اليمنية المقابلة لسواحل القرن الأفريقي لتهريب السلاح والمقاتلين المرتزقة من دول المنطقة المنطقة مثل أريتريا وأثيوبيا.

 

وفي السياق نفسه، أكدت تقارير إريترية الخبر، مشيرة إلى أن المواجهات المسلحة العنيفة بين الطرفين دارت فجر الإثنين 19 سبتمبر(أيلول) عندما هاجمت قوات حوثية انطلاقاً من جزر حنيش الواقعة على بعد 27 كيلومتراً عن السواحل الإريترية، قوات أسمرا البحرية المرابطة في قاعدة عصب البحرية الواقعة في ميناء المدينة الاستراتيجية في جنوب البلاد، في الثانية والنصف فجراً بالصواريخ وقذائف الهاون، رداً "على وصول المقاتلين الموالين للشرعية إلى قاعدة عصب".

 

ومهما يكن الأمر، وإذا صحت هذه التقارير فإن ذلك يعني نجاحاً استراتيجياً هاماً للتحالف العربي، ضد المتمردين الحوثيين أولاً،

بإحكام الطوق على السواحل اليمنية من جهة، ومنع تدفق السلاح والمرتزقة، وضد إيران ثانياً، التي قالت تقارير كثيرة سابقة إنها نجحت في اختراق بعض دول القرن الأفريقي المقابل للسواحل اليمنية، لإحكام السيطرة على جزر حنيش وزقر، ونجاح التحالف العربي في وضع استراتيجية جديدة لقطع أطراف الأخطبوط الإيراني ومنعه من التمدد حتى باب المندب

بغض النظر عن حجمها وفعاليتها تتواصل الضغوط الخارجية والداخلية علي نظام الهقدف الدكتاتوري، وبقدر ما تتصاعد وتيرة تلك الضغوط كلما ارتفعت درجة حرارة قلق النظام وارتجفت أوصاله، وهنا بالطبع لابد له من البحث عن مخبأ يلجأ اليه، لكن مخبأه لن يكون إلا مهدئاً محدود الفعالية والمدة وليس من نوع القضايا الكبرى التي يتحتم عليه التصدي لها. وذلك لأنه يعلم تماماً أن كل معالجة جذرية لما يواجهه من قضايا سوف تجتثه هو الآخر من جذوره.

 

لقد شهدت الأشهر القليلة الماضية انتزاع قضية حقوق الانسان من أيدي ومخالب النظام ووضعها علي موائد ومنابر نقاش عالمية، وكالعادة حاول النظام الالتفاف علي استحقاقات المرحلة بالادعاءات الكاذبة بالالتزام بتلك الاستحقاقات. ومن تلك الادعاءات (التعهد بتحسين وضع حقوق الانسان، السماح بزيارة السجناء السياسيين، تحديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، انعقاد اجتماعات دولية بأسمرا، وقوف النظام الي جانب الحلف العربي الذي يقاتل في اليمن، طلب بطريرك الكنيسة المعتقل منذ عشر سنوات العفو من السلطات، بعثت وفداً للصين ...الخ). وهي كما هو واضح ادعاءات يحسـِّـن بها وجهه القبيح في الخارج ولا علاقة لها بالواقع في الداخل، ولهذا أسمينا ذلك بالالتواءات والقضايا الفرعية، إننا نعلم أن النظام ليس مستعداً حتى لإنفاذ ما تعهد به من قضايا فرعية، وإن فعل ذلك فسيتخذه ملاذات مؤقتة لنظامه. وها هو قبل أن يجف مداد تعهداته وادعاءاته الكاذبة يلمـِّــح عن طريق عملائه ممن كانوا يظهرون التطرف في معاداته ويبطنون العكس، يلمـِّــح هؤلاء بأن المعارضة ليست البديل الأفضل للنظام لذلك عليها أن تتماهى معه.

 

يا ترى إن لم نكن نستطيع أن نشكل البديل الأفضل ألا يجدر بنا أن نتوحد لنكون أهلاً لخلق البديل الأفضل بدلاً من أن نحزم جميعاً أمتعتنا لنشد الرحال الي قصر النظام ونركع أمامه. المطلوب إذاً هو السعي لصنع قوى التغيير الحقيقية لا التفكير في شطبها من الوجود ورفد النظام بحطامها وبقايا طاقتها المشتركة.

 

كما لا يجهله الكثيرون أن الهقدف لم يعد قادراً علي تحقيق أي قدرٍ من رغبات ومطالب الشعب الارتري، لذا يجب أن نقول كفى لهذا النظام اضطهاداً للشعب لا أن نطالب بالمزيد من جلوسه فوق رقابنا. لا خير نتوقعه ممن يعلن عداءه لنا صباح مساء، شعبنا يدرك ذلك جيداً، كما لم يعد للنظام مكانته السابقة في قلوب الشعب. إن النظام اليوم يعلم تماماً أنه لن يفيده أن يقنع الشعب بنهجه بقدر ما يفيده أن يعمل علي قمعه وتهديده وتشتيت قواه، وهذا عين ما يفعله الآن.

قوى أجنبية غير عليمة بالشؤون الارترية قد تتساءل: ( ما خطب الشعب الارتري؟ ما ينقصه أو ينغص حياته؟؟؟). لكن الشعب الارتري ليس ممن يسألون مثل هذا السؤال التقليدي غير المدرك للواقع الحالي بالذات. شعب ارتريا بدون مواربة يريد نظام حكم دستوري ديمقراطي مستدام يلبي كافة متطلباته. ما يمارسه النظام اليوم خير شاهد علي سوء إدارته البلاد في الماضي والحاضر، وما نراه من ممارساته هذه ليس في مصلحة الشعب بل ضدها تماماً. أيضاً يحاول النظام الاختباء وراء حجة أن الحال في ارتريا علي أقل تقدير أفضل مما يجري حولنا في المنطقة، لكن شعب ارتريا قد وصل منذ وقتٍ مبكر الي أنه لا يوجد أسوأ من حال ارتريا علي يد هذا النظام سواء في الماضي والحاضر. نقول لمن يريد منا النظر الي من دوننا في السوء، ولماذا لا يحق لنا أن ننظر الي من هم أفضل منا؟ أم أننا لا نستحق ذلك؟؟؟!!!