ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

“ሃገረይ ዝበለ ተዘኪሩ ይነብር” (የማነ ባርያ)፡ “ንግዜኡ’ኳ እንተሓየለኒ እስዕሮ’ምበር ኣይስዕረንን ጸገመይ” (ኣብርሃም ኣፈወርቂ)

ልዕሊ ሓይሊ ህዝቢ ዝስራዕ ሓያል የለን። እዚ ህዝባዊ ሓያልነት ኣብ ፖለቲካዊ ታሪኽና ብህዝቢ ኤርትራ ተረጋጊጹ እዩ። ናይ ህዝቢ ሓያልነት ብሓደ ውሱን ጽላት ዝግለጽ ዘይኮነ ብብዙሕ መዳያት ዝግለጽ እዩ። ናይቲ ዝተፈላለየ ኣስማት ዝወሃቦ ቀያሪ ዓቕምታት መሰረት ከኣ ናይ ህዝቢ ሓያልነት እዩ። ህዝቢ ሓያል ጥራይ ዘይኮነ ኣማኒ እውን እዩ። ክንዳይ ኮይኑ ድምጸይ የስመዓለይን ንመሰለይ ይሕለቐለይን እዩ ኢሉ እምነት ንዘንበረሉ ኣካል ይድግፎን የተባብዖን። ነዚ እውን ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ንኤርትራ ናብዚ ሕጂ ዘላቶ ክብሪ ዘብጸሐ መሪርን ነዊሕን ቃልሲ ኣረጋጊጽዎ እዩ። ካብዚ ብዘይፍለ ህዝቢ እምነት ብዘንበረሉ ክጥለም እውን ተራእዩ እዩ። ንጉጅለ ህግደፍ ወሲኽካ፡ ትማሊ ዝነበሩ ኮኑ ሎሚ ዘለዉ ገዛእቲ ኣብቲ ምጅማሮም ናይ ህዝቢ መሲሎም እዮም ዝቐርቡ። እዚ ፈተነዚ እውን ንህዝቢ ኤርትራ ኣጋጢምዎ እዩ። ሕጂ ብጉጅለ ህግደፍ ዝደሃኾ ዘሎ ከኣ ናይዚ መርኣያ እዩ።

መግዛእታዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ተወጊዱ፡ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ዝሓዘ ህግደፍ፡ መጻኢ ኣቕጣጫኡ ጽቡቕ ከምዘይነበረ ካብ ቅድም ምልክታት ነይሩ እዩ። “ድሕሪ ደጊም ናይ ውድባት ሓሸውየ የለን” ዝብል በሓቲ ፈኸራ ንዘቕለበሉ፡ ሓደራ ህዝብን ስዉኣቱን ናይ ምጥላም መቐይሮ ነይሩ። ካብዚ ሓሊፉ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ፍጹም ገዛእነት ዝማዕበሉ ህዝቢ ናይ ምጥላምን ኣገዲድካ ምድሃኽን ደረጃ ዝዓረጉ ካለኦት ምልክታት እውን ነይረምዎ እዮም። ምናልባት ህግደፍ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እሾኽ መርገም ክዘርእ እንከሎ፡ ህዝቢ ዘይከታተሎ ከም ዝነበረ ይመስሎ ኣይነበረን። እንተኾነ እቲ ሓቂ ከምኡ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ እቲ ብክቡር መስዋእቲ ደቁ ዝመጸ ዓወት ኣቕጣጫኡ ለዊጡ ኣንጻር ረብሓኡ ምእንቲ ከየቕንዕ፡ ናይ “ምእንቲ መጎጎ ትሕለፍ ኣንጭዋ “ ኣገባብ እዩ ይኽተል ነይሩ። ንሕማቕ ምስሊ እቲ ጉጅለ ክኸዋውል ክብል፥ “ ባዶ ሳጹን እንድዮም ተረኪቦም፡ ካብ መግዛእቲ ዝተወርሰ ሕማቕ ባህሊ እዩ፡ ካብቲ ዝሓለፍናዮዶ ነዊሑና፡ ንነጻነት ተቓሊስና ንሳ ከኣ ረኺብናያስ ሕጂዶ መሊስና ምስ ደቅና ክንበኣስ” ብዝብሉ ምኽንያታት ዝኽዋውለሎም ኤርትራዊ እውን ውሑድ ኣይነበረን።

ጉጅለ ህግደፍ ግና ነቲ ዝተደጐለ ሓይሊ ህዝቢ ከም ጠቕሊሉ ዝጠፈአ ብምቑጻር፡ ጠላም መንገዲ መሪጹ። ካብቲ “ነመሓይሾ ነገራት ስለ ዘለና ግዜ ሃቡና” ዝብሎ ዝነበረ መኻን መብጸዓ ወጺኡ፡ ናይ “ኣብትበጽሕዎ ብጽሑ” ሜላ ተኸቲሉ። ንኹሉቲ ህዝቢ ኣሚኑ ብሕጋዊ ኣገባብ ክትግብረሉ ዝሃቦ ሕድሪ ብኢደወነኑ ክሕንክሮ ጀሚሩ። ካብ ህዝቢ ይቀላቐል ንዝነበረ ህዝባዊ ዓገብ በሃልነት ከኣ እንተዓዂኹ ኣይገድፈንን እዩ ብዝብል ኣተሓሕዛ ፈራሓት ጨፋሊቕዎ። ህዝቢ ኩነታቱ መዚኑ ደጊም ናተይ ኣይኮንካ ዝብለሉ ሃዋህው ንከይፈጥር ከኣ ግዜ ዘይህብ ጸረ-ህዝቢ ተግባራቱ ቀጺልዎ። እቲ ሓቂ ግና ከምቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝሓሰቦ ዘይኮነ፡ ከምቲ “ዝተደጐለ ሓዊ ዝጠፈአ ይመስል” ዝበሃል ኣንጻር ጉጅለ ህግደፍ ፈኸም ምባል ኣየቋረጸን። ዋላኳ ከምቲ ኣብርሃም ኣፈወርቂ “ከምቲ ዝበሃግናዮ መዓስ ኮይኑ፡ ከምቲ ዝኾነልና እምበር” ዝበሎ፡ እቲ ዝድለ ዓወት ኣብቲ ዝተጠልቦ ግዜ እንተዘይኣመዝገበ፡ ኣብ ርእሲቲ ብግሉጽን ውዱብን ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ናይ ተቓውሞ ቃልሲ፥ ካብ ምንቅስቓስ ናይ ናጻነት ውጉእት ማይሓባር ጀሚርካ፡ ክሳብ ድርሰት ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ መደበር ህግደፍ ዝካየድ ዘሎ ተቓውሞታት ቀንዲ መርኣያኡ ናይ ህዝቢ ሓያልነት እዩ። ኣብ መወዳእታ እዚ ህዝባዊ ሓያልነት ከም ዝዕወት ከኣ ዘማትእ ኣይኮነን። ወጽዓ ህግደፍ ዕድመኡ ነዊሑ በዚ ዘለዎ ኩነታት ምቕጻሉ ዝገድፎ ኣሰር ግና ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ሓደጋታት ንምንካይ እቲ ዘይተርፍ ዓወት ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ከም ዝቕልጥፍ ምግባሩ ኣዝዩ ተደላዪ እዩ።

ጉጅለ ህግደፍ ነቲ ዝተደጐለ ሓይሊ ህዝቢ ከም ዝጠፈአ እምበር፡ ጽባሕ ናብ ጐሃርሃር ዝብል መጋርያ ክልወጥ ምዃኑ ክርዳእ ባህርያቱ ስለ ዘይፈቕደሉ፡ ነቲ “ህዝቢ ኤርትራ ንመሰሉ ስለ ዘይግደድ ኣንጻር ህግደፍ ኣይክቃለስን እዩ፡ መንእሰይና ነብሱ ስለ ዝፈቱ ቀዳምነቱ ስደት እዩ፡ ህዝብና ቁሩብ ትንፋስ እንተሂብካዮ ሰፊሕ መሰል ኣየድልዮን እዩ፡ ኤርትራዊ ብጸገምን መከራን ዝገረረ ስለ ዝኾነ ምስ ጸገም ተለማሚድካ ናይ ምኻድ ተመኮሮ ኣለዎ፡ “””” ወዘተ” ዝብሉ ንህግደፍ ዘሻህርቱን ንፍናን ህዝብና ዝደቑሱን ኣበሃህላታት ይስምዑ እዮም። ናብቲ ሓቂ ንምምጻእ እንተኾይኑ ግና ምናልባት ከምቲ “ዝብእስ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ” ዝበሃል፡ ውሱን ለውጢ ምዝንጋዕ ኣየምጽእን ማለት ኣይኮነን። ብመሰረቱ ግና ህዝቢ ኤርትራ ዘይተቖርመመን ዘይተሸርመመን፡ ሰላሙ፡ ዲሞክራስኡ፡ ምኽባር ኩሉ መሰላቱ፡ ዝያዳ ኩሉ ድማ ልኡላውነቱ ኣብ ዘተኣማምን ባይታ ክሳብ ዘውሕስ ዓይኑ ሰለም የብልን ቃልሱ የቋርጽን ማለት ዘበት እዩ።

ናይ ህዝቢ ሓያልነት ግብራዊ ሓያልነት ዝኸውን ብድብድቡ ተሰሪሑ ዝተዋህበ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። ህዝቢ ሓያል ዝኸውን ብዛዕባ መሰሉ ዝነቐሐን ምእንታኡ ዝሓትትን ቃልሱ ክሳብ ዓወት ዝቕጽልን ክኸውን እንከሎ እዩ። ነዚ ሓያልነቱ ዘተግብረሉ ውደባዊ መሳርሒ ከኣ የድልዮ። ህዝቢ ናይ ብዙሓት እኩብ ድምር እዩ። እዚ ህዝቢ ዝብል መዓር ዝወሃቦ ውሁድ ኣካል፡ ሓያልነት ክውንን ከኣ ሓድነቱ ዘተኣማምን ክኸውን ይግበኦ። እዞም ረቛሕታት ኣብ ዘይተማልእሉ ግና እቲ “ንሓይሊ ህዝቢ ዝስዕሮ የለን’ ዝብል ኣድማዒ ኣይከውንን እዩ’ሞ ንወሳንነት ሓድነትና ብጽሞና ንሕሰበሉ።

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ፡ ካብ ኤርትራውያን ሓሊፉ ንብዙሓት ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ፡ ግጉይን ጸረ መሰረታዊ መሰላትን ምምሕዳር ህግደፍ ክውገድ ከም ዝግበኦ ኣይኮነንዶ ንሕና ኩሎም ምእንቲ ፍትሒ፡ ዲሞክራስን ልዕልና ህዝብን ዝሕለቑ ወገናት ዝተቐበልዎ እዩ። ናይዚ ዝተጠቕሰ ብኹሉ መልክዑ ሕማቕ ምባሉ ዝውሕዶ ህይወት ኣብ ኤርትራን ሳዕቤናቱን ኣብ እንግደዓ ህዝብና ተጻዒኑ ዘሎ እዩ። ነዚ ምስባሩ ዘይተርፎ ኣርዑት ወጽዓ ሓምሺሽካ ኣብ ክንዳኡ ራህዋን ፍትሕን ምንጋስ ከኣ ቀንዲ ዕማምን ሓላፍነትን ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ህዝብና ነዚ ከቢድ፡ ግና ከኣ ክትግበር ዝኽእል ሓላፍነት ንምፍጻም ኣጽኒዑ ክሕዞም ካብ ዝግበኦ ወሰንቲ ናይ ዓወት ኣዕኑድ ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ደረጃ ዝሕዝ ዓንዲ ማእከል ሓድነቱ ምድልዳል እዩ። ህግደፍ ኣብዚ ኣንጻሩ ክግበር ዝጸንሐን ቀጻሊ ዘሎን ቃልሲ፡ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ምድልዳሉ ንረብሓኡ ከምዘይኮነ ስለ ዝርዳእ ንክዘርጎ ህርድግ ከም ዝብል ካብ ተመኩሮና ዝቐሰምናዮ ሃብታም ተመኩሮ እዩ።

እቲ ወሳንነት ናይ ህዝቢ ኮይኑ፡ ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ብሓፈሻ ናይ ኩሎም ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ምጥርናፋትን ኣተሓሳስባታትን ዝተግሁ ዘለዉ ኤርትራዊ ኣካላት፡ ብፍላይ ከኣ ናይ ፖለቲካዊ ውድባትና ግደ ክብደት ክወሃቦ ዝግባእ እዩ። ውድባትና ዓወቶም ክንዲ ትጽቢቶምን ዕድሚኦም ኣብ ቃልስን ንከይኮኑ ዝዕንቅፍዎም ብዙሓት ጸገማት ኣለዉዎም። እቲ ቀንዲ ጸገሞም፡ ዋሕዲ ሰዓብቲ፡ ከምዚ ክገብር እየ ዝብል ራኢ ዘይምውናንን፡ ናይ ነገራዊ ዓቕሚ ውሱንነት ኣይኮነን። እቲ ቀንዲ ጸገሞ በቲ ዝርካቡ ዓቕሞም ብሓባር ኣንጻር ወጽዓ ህግደፍ ከሰልፍዎ ዘይምብቃዖም እዩ። ከምቲ ህግደፍ ኣብ ዘይደልደለ ሓድነት ህዝብና ክነብር ዝህቅኖ፡ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታትና ብሓባር ዘይምስላፍ እውን ክጥቀመሉ ናይ ግድን እዩ። ህግደፍ ብብቕዓቱ ዘይኮነ ብድኽመት ናይቶም ተቓሊስና ከነወግዶ ዝግበና እዩ ዝነብር ዘሎ እንብል ከኣ ብመጽር’ዚ እዩ። እዚ ድኽመትና እዚ ካብቲ ብዙሕ ድኽመታትና ቅድሚት ከም ዝስራዕ ከኣ ተመኩሮና ምሂሩና እዩ። ብሓባር ንስራሕ ክንብል እንከለና ብኣወዳድባ ብዙሓት ኮይና ብሓደ ናይ ሓባር መትከል ንመራሕ ማለትትና እምበር፡ ተጨፍሊቕና ሓደ ውድብ ወይ ሰልፊ ንኹን ማለትና ኣይኮነን።

ተመኩሮና ኣብዚ መዳይዚ ከም ዘረደኣና ኣብ ክንዲ ነቲ ዘመሳስለና መሰረታዊ ጉዳይ ነዕኩኽ፥ ነቲ ንእሽቶ ዝፈላልየና ከነተዓባቢ ኢና ጸኒሕና። ንጉዳያት ኣብ ክንዲ ንለውጥን ንረብሓ ህዝብናን ብዘማእክል መምዘኒ፡ ብዓይኒ ናይቶም ኣብኡ ዝዋስኡ ባእታታት፡ ጠባይን መነትን ብምርኣይ ብሓባር ከይንሰርሕ ክዕንቅጸና ጸኒሑ እዩ። ብዘይካዚ ንናይ ትማሊ ጌጋታት ኣብ ክንድቲ ከምኡ ንከይድገም ከም ትምህርቲ ወሲድካ፡ ዝያዳ ንቕድሚት ምምዕዳው፣ ብሕሉፍ ቂም ተቐይድካ ኣብ ክንዲ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ምምንጫው፡ ኣብ ሕነ ምፍዳይ ምትኳርና ከኣ ካልእ ጸገምና ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ኣብ መጻኢ ናይ ምዕዋትናን ዘይምዕዋትናን ዕድል ከኣ ኣብዞም ጉዳያት ብእነርእዮ ሓላፍነታዊ ኣተሓሕዛን ምቕሉልነትን ዝውሰን እዩ።

ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ዝመሰረቱ ብዙሕነት፡ ናብቲ ቀንዲ መደምደምታ ንምብጻሕ መማረጺ ሓሳባት ዘምጽእ ስለ ዝኾነ፡ ዝጽላእ ዘይኮነስ ዝተባባዕ እዩ። ፍልልያት ብግቡእ እተተመሓዲሮም ዓቕሚ እምበር ዕንቅፋት ከምዘይኮኑ፡ ቅድሚ ሕጂ ክንዛረበሉ ዝጸናሕና እዩ። ብብዙሓት በዚ ንሕና ሒዝናዮ ዘለና ጐደና ተጓዒዞም ኣብ ውጽኢት ዝበጽሑ ተመኩሮታት’ውን ተረጋጊጹ እዩ። ክሳብ ሕጂ ከነዕውቶ ዘይከኣልና ፍልልያዊ ሓድነት ንመጻኢ እውን እንተዘይበቒዕናዮ ዘሊልናዮ ንሓልፈሉ ኣቋራጭ መንገዲ የለን። ነዚ ዘሊልካዮ ክትሓልፍ ምፍታን ወይ ብካለኦት ክረጋገጸልካ ምጽባይ መፍቶ ህግደፍ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ትርጉን የብሉን። እዚ ከኣ ብግምት ዝበሃል ዘይኮነ፡ ብሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከኣ መንእሰይ ወለዶ ዝነግረና ዘሎ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ መንእሰይ ኤርትራ እዚ መሰረታዊ ጸገም ንክውገድ ብማዕዶ “ከምዚ እንተዘይገበርኩም” በሃላይ ዘይኮነ፡ እኳደኣ ባዕሉ መሪሕ ተዋሰኣይ ክኸውን ትውልዳዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ክዝንግዕ ኣይግበኦን።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ከም ኩሉ ውድባት በዚ ኣብ ቃልስና ከም ጸሊም ነጥቢ ክምዝገብ ዝኽእል ብሓባር ክትሰርሕ ዘይምብቃዕ ተመኩሮ ክሓልፍ ዝጸንሐ እዩ። ምስዚ ኩሉ ግና “ሕጂ እውን ኣይበቓዕናዮን እምበር ንሓቢርካ ምስራሕ መተካእታ የብሉን” ብዝብል ነዚ ዝጸውር ባይታ ንምፍጣር ሃሰስ ካብ ምባል ዓዲ ኣይወዓለን። ናይ 4 ሰነ 2017 ሓድነታዊ እማመኡ ከኣ ናይዚ ኣብነት እዩ። እዚ ሓቢርካ ክትሰርሕ ምብቃዕ ወሳኒ ጥራይ ዘይኮነ ህልውናን ቀጻልነትን ዝውስን፡ ንምርግጋጹ ልባዊ ተወፋይነት ዝሓትትን ግዜ ዝበልዕን ዘገምታዊ ስለ ዝኾነ፡ እቲ ኣንፈት ኣውንታዊ ኮይኑ ኣብቲ ዝድለ ድማዕ ኣይበጸሐን። እንተኾነ ነዚ ዘሊልካ እንትኸደሉ ኣቋራጭ መዋጸኦ ስለ ዘየለ ሰዲህኤ ይደፍኣሉ ኣሎ። ካብቶም ኩነታቶም መዚኖም ኣድላይነት ሓቢርካ ምስራሕ ብምዕዛዝ፡ እንተስ ክሳብ ምጽንባር ንምኻድ ወይ ፍልልያትካ ኣመሓዲርካ ኣብ ናይ ሓባር ጽላል ምስራሕ ምስ ሰዲህኤ ምስራሕ ኣድላይ ምዃኑ ዝተረዳድኡ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ውድባት ሓደ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ (ሃድኤ-ሕድሪ) እዩ። እነሆ ከኣ ክልቲኡ ውድባት ዝምረሓሉ ሰነዳት መርሚሩ፡ ዕላማታቱ ሓደ ክንሱ በበይንኻ ምዃን ካብ ክሳራ ሓሊፉ መኽሰብ ከም ዘየብሉ ብምርዳእ ናይ ሓባር፡ ሓባራዊ ጉባአ ንምዕዋት ኣብ ጽዕጹዕ ቃልሲ ይርከቡ ኣለዉ። እዚ ስጉምቲ ካብቲ እንጽበዮ ሰፊሕ ናይ ብሓባር ምስራሕ ኣድላይነት መበገሲ እምበር፡ እኹል ተባሂሉ፡ ኣብ ክልቲኡ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተደሪቱ ዝተርፍ ከምዘይኮነ ናይ ክልቴና ወገናት ጽኑዕ እምነት እዩ። እቲ ከዕውተና እምነት ኣንቢርናሉ ዘለና፡ ካብ ዝሓለፈ ተመኩሮና ዘዋህለናዮ ተመኩሮ እምበር ኣብቲ ቃልሲ ሓደስቲ ስለ ዝኾናን ሓድሽ ማይ ዘይጠዓሞ ሓሳብ ስለ ዘምጻእና ኣይኮነን።

በዚ ኣጋጣሚ እዚ ጀሚርናዮ ዘለና መስርሕ ሓድነት ብውሱን ኣበርክቶ መሪሕነታት ዘይኮነ፡ ብመላእ መሰረታት ውድባትና ዝዕወት እዩ እሞ፡ መሰረታትና፡ ዝያዳ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ መዳያት ክጽዕቱ ኣብ ርእሲቲ ድልውነቶም ንጽወዖም። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ እቲ ምስ ካለኦት ውድባት ጀሚርናዮ ዘለና እሂን ምሂን ብዘይምስልካይ ኣብ ፍረ ክሳብ ዝበጽሕ ከም እንቕጽሎን እምነትና ዕዙዝ ምዃኑ እንዳገለጽና ምስ ዝኾነ ኤርትራዊ ውድብ ኣብ ሓቢርካ መዋጸኦ ምድህሳስ ክንጽመድ ቅሩባት ምዃና በዚ ኣጋጣሚ ንገልጽ። ናይ’ቲ “ሓቢርና ንስራሕ ከነድምዕ ሓቢርና ነድምጽ ከነስምዕ” ዝብል ጭረሖና መሰረታዊ መልእኽቲ ከኣ ንሱ እዩ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ25 ሕዳር 2018 ምዱብ ኣኼባኡ ኣካይዱ፡ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ሰሚዑ፡ በቲ ጸብጻባት መሰረት ውሳነታት ክውስን እንከሎ፡ ናይ መጻኢ መደብ ዕዮኡ ተሊሙ። ፈጻሚ ሽማግለ ኣብዚ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና መመሊሱ ኣሻቓልን ኣዛራብን ኮይንሉ ዘሎ ግዜ፡ ብዛዕባ ኤርትራውን ከባብያውን ምዕባለታት ዓሚቕ ናይ ሓበሬታ እንካን ሃባን ኣካይዱ።

ኣኼባ ኣብቲ ንሓበሬታታት ዝምልከት ዲክታቶር ኢሳይያስ ኣፈወርቅን ጉጅለኡን ኣብ መስርሕ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካልእ መዳያትን የካይድዎ ንዘለዉ ኢደ-ወነናዊ ዕንደራ ከውግዝ እንከሎ፡ ኣብዚ እዋንዚ ዝተፈላለዩ ጉዳይ ሃገሮምን ህዝቦምን ዘሻቕሎም፡ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ሲቪላዊ ማሕበራትን ካለኦት ናይ ለውጢ ወገናትን፡ ኤርትራን ህዝባን ዘድሕን መዋጸኦ ንምርካብ የከይድዎ ንዘለዉ ተበግሶታት ብጽሞና ተመልኪቱ። እዚ ኩሉ ተበግሶታት ኣድማዒ ምእንቲ ክኸውን ሰዲህኤ ዓቕሙ ዝፈቕዶ ከበርክት ከም ወትሩ ድልዊ ምህላዉ’ውን ኣረጋጊጹ። ምስዚ ብዝተታሓሓዘ ከኣ ሰዲህኤ ምስ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት በብደረጃኡ ናብ ፍጹም ሓድነት ዘብጽሑ፤ ከምኡ’ውን፡ ልዑላውነት ኤርትራ ምዕቃብ፡ ንዲክታቶአርያዊ ስርዓት ምእላይ፡ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባርን ዲሞክራስያዊ ስርዓት ምህናጽን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ዝተሰረተ ጽላል ንምቛም ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ዝያዳ ክሕይሎ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።

ኣኼባ፡ ነዊሕ ግዜ ሂቡ ናይ ነፍሲ ወከብ ቤት ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ናይ ዝሓለፉ 4ተ ኣዋርሕ ጸብጻብ ሰሚዑ ኣድላይ ምይይጥ ብምክያድ፡ ንዝቐረበ ጸብጻባት ምስ ምምሕያሻቱ ድሕሪ ምጽዳቕ፡ ኣብቲ ጸብጻባት ተመርኲሱ ውሳነታት ብምውሳድ ስራሑ ኣሰላሲሉ። ብዛዕባ ምስ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ዝኸዶ ዘሎ ሓድነታዊ መስርሕ ድማ፡ ፍሉይ ኣቓልቦ ሂቡ ድሕሪ ምምይያጥ፡ ናብ ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ቀሪቦም ክውሰኑ ዝገበኦም ጉዳያት ኣለልዩ።

ብዘይካዚ ፈጻሚ ሽማግለ ንመስርሕ ምስንዳእ 3ይ ሓባራዊ ጉባአ ብዝምልከት ካብ ኣሰናዳኢት ሽማግለን ሓጻዪት ኣካልን ናይቲ ጉባአ ንዝቐረቡ ወኸሳታትን ሕቶታትን መብርሂታት ሂቡ።

ኣብ መወዳእታ ከኣ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ዕማማት ሰልፊ ብሓፈሻ፡ 3ይ ሓባራዊ ጉባአ ድማ ብፍላይ ንምዕዋት ዝገብርዎ ዘለዉ ምርብራብ ኣመጒሱ፡ ኣብ መጻኢ እውን እዚ ዘይሕለል ጻዕሮም ኣሕይሎም ክቕጽልዎ መጸዋዕታ ብምቕራብ ናይ መጻኢ 4ተ ኣዋርሕ መደብ ስረሓት ፈጻሚ ሽማግለ ብምንጻርን ኣኼባኡ ዛዚሙ።

ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ጨንፈር ኖርወይ ብዕለት 24 ሕዳር 2018 ንምበል 8ይ ግዜ ስሩዕ ዓመታዊ ጉባኤኡ ኣብ ከተማ ኦስሎ ኣብ ቲሕቲ «ሓቢርና ንስራሕ ክነድምዕ! ሓቢርና ነድምጽ ክነስምዕ!» ዝብል ጭሮሖ ብዓወት ኣቃኒዑ።

ጉባኤ ብዝኽረ ሰማእታት ድሕሪ ምኽፋት፣ ኣቦ መንበር ጨንፈር ሓው ማሕደር ዑቁባዝጊ ንተጋባእቲ ናይ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ቃል ኣስሚዑ፣ ብምቅጻል 8ይ ጉባኤ ጨንፍር ኩነታት ህዝብና ካብ ዝነበሮ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ኣብ ዝሰጎመሉ፣ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና ድማ ኣብ ትሕቲ ሰላምን ዕርቅን ዝብል ጉልባብ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ይካየድ ከምዘሎ ኣዘኻኺሩ። ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ድማ ደምበ ደለይቲ ፍትሒ ብሓፈሻ፣ ሰዲህኤ ድማ ብፍላይ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሓቢሩን ሰሚሩን ክሰርሕ መድረኽ ይጠልቦ ከምዘሎ ኣዘኻኺሩ።

ኣስዒቡ፣ ካብ ው/ሮ ትዕበ ተክኤ ሓላፊት ስርዒታዊ ጉዳያት ዞባ ኤውሮጳ ዝተላእከ ናይ ዮውሃናን ሰናይ ምንዮትን መልእኽቲ ተነቢቡ።

ብምቅጻል፣ ኣብ ሰብኣውን፣ ፖለቲካውን፣ ደፕሎማስያውን፣ ማሕበራዊ ጉዳያትን ዘተኮረ ጸብጻባት ብዋና ጸሓፊ ጨንፈር፣ ሓው ከሊፋ ዓብደላ ክቐርብ እንከሎ፣ ተሓዝ ገንዘብ ጨንፈር፣ ብጻይ ሙሴ ዓማር እውን ብወገኑ ሰልፋውን ጨንፈራውን ጸብጻባት ኣብ ክሊ ጨንፈር ኖርወይ ኣቅሪቡ። ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ዝቐረቡ ጸብጻባት ሕቶታት ኣቕሪቦም፣ ድሕሪ ግቡእ መልሲ ምርካቦም፣ ርእይቶታቶምውን ገሊጾም። ንኽልተ ዓመት ደኺምና ከይበሉ ንዘገልገልዎ መሪሕነት ጨንፈርውን ንተጻዋርነቶምን ብዝዓመምዎ ስረሓትን ሞጎሶም ገሊጾም። ንስፍሓት ተጠቃምነት ቋንቋ ዓረብ ኣብ ጨንፈር ኖርወይ ንምሕያል ዝቆመ ብወይዘሮ ፋጥማን ሓሰን ሽፋን ዝምእከል ኮሚተ እውን ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቡ ጸብጻባቱ ኣቕሪቡ፣ ኣብ መስሪሕ ንዘጋጥሞ ብደሆታትውን ሓቢሩ።

Norway Branch congress 24.11.2018. 1

 

ኣባል ፈጻሚ ሽማገለ ሰልፊን ኣቦ መንበር ቤት ጽሕፈት ጉዳያት መንእሰያትን፣ ኣቶ መድሃኔ ሃብተዝጊ፣ ብወገኑ ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቡ፣ ንኩነታት ሃገርናን፣ ኩነታት ደምበ ደለይቲ ፍትሕን፣ ንኰነታት ሰልፍን ኣመልኪቱ ንተጋባእቲ ሰፊሕ መብሪሂ ሂቡ። ንሱ ንኩነታት ሃገር ኣመልኪቱ ኣብዚ ስርዓት ኣስመራ ናይ ዶብ ሽግርና ምስ ኢትዮጳያ ተፈቲሑ እዩ፣ ዝምድናናውን ኣብ ንቡር ኩነታት ተመሊሱ እዩ እንዳበለ ንዓለማውን ዞባውን መኽሰብ ፕሮፖጋንዳ ዝነፍሓሉ ኣብ ዘሎ ግዜ፣ ዋሕዚ ኤርትራውያን መንእሰያት ንስደት ናብ ኢትዮጵያን፣ ብኢትዮጳያ ኣቢልካ ንሱዳንን ካብ ዝነበሮ ገዲዱ ንማሕበረ ሰብ ዓለም ኣዛራቢ ኮይኑ ምህላዉ ሓደ ጭቡጥ መርትዖ ናይ ህዝቢ ተስፋ ኣልቦነት ካብ ስርዓት ኢሰያስ ምዃኑ ኣብሪሁ።

ንኩነታት ሰልፊ ኣመልኪቱ ብጻይ መድሃኔ ሰልፊ ክሳብ ሕጂ ኣብ መዳይ ሓባራዊ ስራሕ ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ፖሎቲካውያንን ሲቪካውያንን ማሕበራት፣ ሓድነታዊ ጻዕርታት ምስ ካልኦት ሰብ ዝተቀራረበ ሃገራዊ መደብ ዕዮ ዝኾና ማሕበራት፣ ተሓድሶ ሰልፊ፣ 3ይ ጉባኤ ሰልፊ ኣብ ዝብሉ ዓበይቲ መደባት እንታይ ከምዝተሰላሰለን ኣብ ምስልሳል ዘሎን፣ ሰልፊ ክሳብ ክንደይ ሰጒሙ ከምዘሎን ብዝርዝር ኣብሪሁ።

ኣብ መወዳእታ፣ ከምቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ጨንፈር ብደሞክራስያዊ ኣገባብ መሪሕነቱ መሪጹ፣ ጉባኤ ብዓወት ተዛዚሙ።

ኣቶ ወልደየሱስ ዓማር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣህጉራዊ ዝምድናታት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) እቲ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ንሓደገኛነት ዲክታቶር ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብዝምልከት ክንሰምዖን ክነንብቦን ዝጸናሕና ሎሚ ብተግባር ንርእዮ ኣለና ኢሉ። ንሱ ነዚ ዝገለጸ ኣብቲ ብቤት ጽሕፈት ጉዳይ መንእሰያት ሰዲህኤ ዝጽዋዕ ወርሓዊ መደብ ፓልቶክ ዕዱም ጋሻ ኮይኑ ብ24 ሕዳር 2018 “ተራ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምብላሕ ብደሆታትና’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዛዕባ ዘቕረቦ መበገሲ ሓሳብ እዩ።

ኣቶ ወልደየሱስ ዓማር ኣብዚ እዋንዚ ብኣጻብዕ ዝቑጸሩ ኤርትራውያን፡ ገለን ነቲ ዝኸዶ ዘሎ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ሓደገኛ ሳዕቤን ስለ ዘይተረድኡ፡ ገለን ከኣ እቲ ሓደገኛ ጉዕዞ እንዳተረድኦም ብውልቃዊ ሕሳባት ተሻቢቦም ደድሕሪ ዲክታቶር ኢሳይያስ ዝጐዓዙ ከም ዘለዉ ጠቒሱ። ብኣንጻሩ ኣብዚ እዋንዚ ዳርጋ ኩሉ ኤርትራዊ ክበሃል ብዝኽእል ኣንጻር’ዚ ኢሳይያስ መሪጽዎ ዘሎ ሓደገኛ ጉዕዞ ምዃኑ ብብዙሕ ኣብነታት ኣሰንዩ ገሊጹ። ኢሳይያስ ነቲ መልክዕናን ምንጪ ሓይልናን ዝኾነ ብዙሕነትና ብሓደገኛ ጥበብን ሰላሕታዊ ኣገባብን ከም መፈላለዪ ኣባሊሑ ከም መዳኸሚ ኤርትራን ኤርትራውነትን ክጥቀመሉ ከም ዝጸንሐን ሕጂ እውን በዚ ግጉይ መንገዲኢ ይቕጽል ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣቶ ወልደየሱስ፡ ሃስያታቱ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ኮነ ምስ ጐረቤት ኢትዮጵያን ካለኦት ሃገራትን መልክዑ ዝሓለወ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ዝተሰረተ ዝምድና ከይህልወና ክዕንቅፍ ከም ዝጸነሐ ናይ ገዛእ ርኡሱ ሃብታም ተመኩሮ ብምድህሳ ኣስፊሑ ኣብሪሁ።

ኣብዚ ኢሳይያስ ነቲ ደሓን ዝነበረ ኤርትራዊ መንነትን ልኡላውነትን ግዜ እንዳሓለወ በብቑሩብ እንዳሸራረፈ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ሓደገኛ ደረጃ ምብጽሑ ዝተገልጸሉ ኣኼባ፡ ኩነታት ኤርትራ ኣብዚ እዋንዚ ናይ ቃልሲ ድሕረ ባይታና ብዘየገድስ ንኹልና ፈተውቲ ሃገርን ህዝብን ኤርትራውያን ከቢድ ሻቕሎት ከም ዘሕደረልናን ከቢድ ሃገር ናይ ምድሓን ሓላፍነት ከም ዘሰክመናን ኣብዚ ኣኼባ ተንጸባሪቑ። ብዙሓት ጸሓፍትን ተመራመርትን ኤርትራውያን ከም ዘረጋገጽዎ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ንውድብ ጥራይ ዘይኮነ ንሃገርን ህዝብን እውን ከም ናይ ውልቁ ንብረት ቆጺሩ ክጣላዕ ድሕር ዘይብል ምዃኑ ከም ዝተረጋገጸ ብኣብነታዊ ተመኩሮታት ተሰንዩ ቀሪቡ። ኣብ ቅድሜና ሓያል ብደሆ ከምዘሎ ዝገለጸ ኣቶ ወልደየሱስ ቂም፡ መላኽነትን ክሕደትን ዲክታቶር ኢሳይያስ ካብ ቀደም ጀሚሩ ናይ ውልቁ እምበር ነቲ ዝመርሖ ዝነበረ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ተጋደልትን ከምዘይውክል ብንጹር ኣስፊሩ።

“ዝተወሰነ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንኢሳይያስ ይፈትዎ ነይሩ ክኸውን ይኽእል፡ ኢሳይያስ ግና ንህዝቢ ኤርትራ ከምዘይፈትዎ ብተግባር ክረአ ጸኒሑ እዩ” ምስበለ ኣቶ ወልደየሱስ፡ ኢሳይያስ ንህዝቢ ኤርትራ ከምዘይፈቱ፡ ምስ ጓና ኮይንካ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ብምድኻም፡ ንህዝቢ ኣጓኒኻ ውልቃዊ ውሳነታት ብምውሳን፡ ከረጋግጾ ጸኒሑ ሕጂ ብዝገደዶ መልክዕ ብቕሉዕ ኣገባብ ይቕጽሎ ኣሎ ኢሉ።

ድሕሪቲ ሰፊሕ መግለጺ ብተሳተፍቲ፡ ካብ ቀደም ንኢሳይያስ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ነባራት ስለምንታይ ብዓንተቦ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይምሕባሮም፡ ኢሳይያስ እዚ ኩሉ ጸይቂ ንክፍጽም ዝሓገዞ ኣጋጣምታት፡ ንጽልዋ ኤርትራዊ ሓይሊ ተቓውሞ ኣብ ከባቢና ኣብ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ዝምልከቱ ዝርከብዎም ሕቶታት ቀሪቦም ግቡእ መብርሂ ተዋህብዎም። ብዘይካዚ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ዝሓለፈ ጉዳያት ምዝርዛር ዘይኮነ መጻኢኸ እንታይ ንግበር ኣብ ዝብል  ብዙሓት “ኢሳይያስ ከይተወገደ ኣብ ኤርትራ ራህዋ ኣይረጋገጽን” ዝመልእኽቶም ሃነጽቲ ሓሳባት ብምቕራብ ኣኼባ ተዛዚሙ።

Thursday, 22 November 2018 20:49

نعي اليم

Written by

توفى المناضل / ادم حامد سالم  يوم 20 / 11 / 2018م في مستشقى كسلا  بعد معانات  وصراع  طويل  مع المرض ولد المرحوم عام 1956 في مدينة هيكوتة  باقليم القاش  التحق المناضل / ادم بجبهة التحرير الارترية عام 1978 وعندما  كان يؤدي  دوره  النضالي  تعرض لاصابة  ادى لاعاقته  وظل تحت رعاية التنظيم ( الحزب ) ورغم اعاقته كان  ملتزما  يؤدي  واجبه  حتى تاريخ وفاته .

اللهم أرحمه برحمة واسعة ويلهم أهله وزويه بالصبر وحسن العزاء.

ተጋዳላይ ኣደም መሓመድ ሳልም፡ ኣባል ኣካለ-ጽጉማን ኤርትራ ኣብ ከሰላ፡ ብምኽንያት ሕማም ብ20 ሕዳር 2018 ተሰዊኡ።

ስውእ ኣደም መሓመድ ሳልም፡ ብ1958 ዓ.ም ኣብ ሃይኮታ ተወሊዱ። ብ1978 ዓ.ም ድማ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተሓኤ) ተሰሊፉ። ኣብ 1980 ኣብ ውግእ ድሕሪ ምስንካሉ፡ ኣብ’ቲ ብተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ፡ ሰዲህኤ፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ብማሕበር ኣካለ-ጽጉማን ኤርትራ ዝመሓደር ዘሎ መእለይ ኣካለ ጽጉማን ተዓቝቡ ጸኒሑ።

በዚ ኣጋጣሚ፡ ንስውእ ኣደም መሓመድ ሳልም፡ መንግስተ-ሰማይ የዋርሶ፡ ንቤተሰቡ ድማ ጽንዓቱን ምሕረቱን የውርደሎም እናበልና፡ ብስም ሰዲህኤ ብስም ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራን ናይ ሓዘኖም ተኻፈልቲ ምዃና ክንገልጽ ንፈቱ።

1.   ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ

2.   ሰዲህኤ

ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንዕለት 24 11 2018 ካብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ዝጅምር ክፉት ህዝባዊ ኣኼባ ብምድላው ንኹሉ ግዱስ ሃገራዊ ዜጋ ብኽብሪ ይዕድም። ኣብቲ ኣኼባ ካብ ላዕለዎት ካድራት ናይቲ ሰልፊ ዝኾነ ኣቶ ሹማይ በርሀን ብሓላፊ ጉዳያት መንእሰያት ናይቲ ሰልፊ ኣቶ መድሃኔ ሃብተዝግን ነዚ ረዚን ዋጋ ዝተኸፍሎ መሰረታዊ ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ ዘበርዕን ኣካይዳ ስርዓት ኣስመራን ከም ኣሉታዊ ጽልዋኡ ኣብ ኤርትራዊ ድያስጶራ ዓንቀፍቲ ዝምባሌታትን ብዝምልከት ዝትንትን ሰፊሕ ኣስተምህሮ  ድሕሪ ምሃብ፣ ዝያዳ ግዜ ግን ንተሳትፎ ኣኼባኛታት ክወሃብ እዩ።

ኣኼባ ዝካየደሉ ቦታ FURUSET SENTER እዩ።

ብደሓን ምጹ!!!

ሓቢርና ንስራሕ ክነድምዕ፣ ሓቢርና ነድምጽ ክነስምዕ! 

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ናብ ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታትን ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዒራቕን ኣብ ዝለኣኾ መዘክር ፡ ኣብ ከተማ ባግዳድ ናይ ዘለዉ ውሑዳት ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ሰነድ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ ሓጺር ግዜ ስጉምቲ ንክወስዱ ሓቲቱ።

እቲ ናይ 15 ሕዳር 2018 መዘክር ሰዲህኤ፡ ናብ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዒራቕ፡ ሞሓመድ ኣልሓኪምን ላዕለዋይ ኮሚሽነር ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲን እዩ ተላኢኹ። ብዘይካዚ ቅዳሕ ናይቲ መልእኽቲ ኣብ ኮሚሽ ጉዳይ ስደተኛታት ናብ ዝምልከቶም ሓገዝቲ ኣካላት እውን ተላኢኹ። ሰዲህኤ ኣብዚ መልእኽቱ ካብ ከተማ ባግዳድ ብዝረኸቦ ሓበሬታ፡ ኣብዚ እዋንዚ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ዒራቕ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሰነዳቶም ምሕዳስ ስለ ዝደንጐዮም፡ እሞ እቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ሰብ መዚ ዒራቕ ናይ ስደተኛ መሰሎም ንክሕሎ ሰነዳቶም ግድን ክሕደስ ኣለዎ ይብልዎም ስለ ዘለዉ ኣብ ጸገም ከም ዝወደቑ ኣስፊሩ።

እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ነባራት ተቓለስቲ ናጽነት ኮይኖም፡ ድሕሪ ናጽነት እውን ናብ ኤርትራ ክምለሱ ዘይከኣሉ እዮም። ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ንዘይምሕዳስ ሰነዳቶም ዝህቦ ምኽንያት ኣብ ኤርትራ ኩነታት ስለ ዝተቐየረ ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ ሃገርኩም ክትምለሱ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል እዩ።

መዘክር ሰዲህኤ፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ለውጢ ከምዘየብሉ ኣትሪሩ ገሊጹ፡ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታትን መንግስቲ ዒራቕን ነቲ ነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ጉዳይ ሰነድ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብግቡእ ክሕዝዎ ተማሕጺኑ።

In a memorandum sent to the UNHCR chief and to the Foreign Minister of Iraq, the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP) requested for an urgent attention and action to solve the documentation problems of the small Eritrean community in Baghdad.

The EPDP memorandum, dated 15 November, was addressed both to Iraqi Foreign Minister Mohammed Alhakim and to UNHCR High Commissioner Filippo Grandi, with copies to his legal protection aides. In it, the EPDP noted that, according to information it obtained from Baghdad, long-time resident Eritreans are currently facing documentation problems because the local UNHCR office delayed to renew their expired papers while Iraqi authorities are asking for renewed refugee documents in order to let them have refugee status in the country.

The Eritrean refugees, most of them veterans of the liberation struggle who could not return home after 1991, say that the UNHCR office in Iraq is not renewing their refugee documents alleging that “the situation is changing in Eritrea” and that they “may go home soon.”

The EPDP memo stressed that the situation in Eritrea is not changing and strongly appealed to the UNHCR and the Government of Iraq to address the documentation problems being faced by the old caseload of Eritrean refugees in Iraq.

Page 12 of 86