እስከ ንኤርትራና ከም ዓባይ መርከብ ንመስላ። ኣብዛ መርከብ ዝተጻዕና ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝህባ ነናተን ህልውና ዘለወን ጀላቡ እውን ኣለዋ። እዛ መርከብ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ሰንጢቓ ካብኣ ዝድለ ኣገልግሎት ከተበርክትን ህልውነኣ ዓቂባ ክትቅጽልን ናይዘን ዘሳፈረተን ጀላቡ ብጽሒት ወሳኒ እዩ። እተን ጀላቡ ዝተሰለፋሉ ተልእኮታት ክፍጽማ ጥራይ ዘይኮነ፡ ህላወአን ትርጉም ክህልዎ እውን፡ ናይታ እተሳፍረን ዓባይ መርከብ ግደ ወሳኒ እዩ።

ካልእ ይትረፍ እተን ጀላቡ ምእንቲ ህልውነአን፡ ኣብቲ ንኹለን ዝምልከተን ምዕቃብ ህልውና ናይታ ሓቛፊተን ዓባይ መርከብ ብሓባር ክዓያን ክናበባን ተደላዪ እዩ። ኣብቲ ነንበይነን ዝህበኦ ኣገልግሎትን ህልውናአን ዝዕቅባሉን ብብዙሕ መምዘንታት ዝፈላለ እውን ነታ ሓቛፊተን ብዘይሃስን ብዘይከፋፍልን ተኸኣኢለን ካብ ምቕጻል ካልእ መተካእታ የብለንን። እዚ እተን ጀላቡ እንተፈተዋ ዝገብረኦ እንተጸለኣ  ከኣ ዝገድፈኦ ዘይኮነ፡ ዘይስገር ናይ ኩለን ማዕረ ቅሩብነት ዝሓትት  ናይ ህልውናአን ወሳኒ ሓላፍነት እዩ።

ነታ ዓባይ መርከብ ከም ኤርትራ መሲልናያ ኣለና። እተን ጀላቡ ከኣ ነተን፡ ሃይማኖት፡ ብሄር፡ ኣውራጃ፡ ዝያዳ ድማ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዝማእከለን መንነታት፡ ውዳበታትን ህዝባዊ ምልዕዓላትን ከኣ ከምተን ኣብታ መርከብ ዝተሳፈራ ጀላቡ ጌርና ንውሰደን እሞ፡ ነቲ ዝምድናአን በዚ መንፈስ ንቓንዮ። እዘን ከም ጀላቡ ተመሲለን ዘለዋ ኣብ ክሊ ዝኾነ ዛዕባ ወይ ኣተሓሳስባ ይወደባ ብዘየገድስ  ካብ ህልወና እዛ ዓባይ መርከብ ኤርትራ ዝተፈልየ ህልውናን ቀጻልነትን የብለንን። ኩለን ናይታ ዝዋሰኣላ ኤርትራ ህልውና ናይ ምዕቃብ፡ እቲ ሓደ ናይቲ ካልእ እጃም ዘይትከኣሉ ንኹለን ዝምልከት ግደታ ኣለወን። ንልኡላውነትን ሃገርነትን ኤርትራ ከይዓቀብካ ዝኾነ ዓይነት ውዳበ ይሃለውካ ቀጻልነት የብሉን። እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብን ሃገርን ዘሎ ፈላሊኻ ክረአ ዘይከል ዝምድና ኣዕሚቑ  ዘርእየና ኢዩ።

 ኣጠማምታ ጉጅለ ህግደፍ ብኣንጻርዚ ግልቡጥ እዩ። እቲ ጉጅለ እታ መርከብ ኮነ እተን ጀላቡ ንሱ ጥራይ ገይሩ እዩ ዝወስድ። እዚ ምስቲ “ንሕና ሃገር ንሕና ህዝቢ” ዝብል ጓዕጻጺ መዝምሩ ኣዛሚድካ ክረአ ዝኽእል እዩ።  ስለዚ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ፖለቲካውን ህዝባውን ውዳበታታን ዘሎ ዝምድና ትርጉም ኣይህቦን እዩ። እዚ ከኣ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ንዕቀት ካብ ዘርእየሉ መልከዓት ሓደ እዩ። ህግደፍ ሓንሳብ መንገዲ ምልኪ ስለ ዝመረጸን ኤርትራ ክንዲ “ንህልውነኣ ዋጋ ዝኸፈለ ሓርበኛ ህዝቢ”  ዝኣክል ሕቡን ዋና ከም ዘለዋ ኣብ ግምት ኣየእቱን እዩ። ካብዚ ዕዉር ትዕቢትን ንዕቀትን ስለ ዝነቅል ከኣ ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት “ኣነ እየ ኹሉ” ብዝብል  ብዘይዝኾነ ይኹን ቅቡል ውክልና፡ ብስም ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ሓደገኛ ዘይትካላውን ዘይሕጋውን ውሳነታት ይውስን። እቲ ውሳነታት ድማ ብዋጋ እቲ ዋና ኤርትራ ክነሱ ኣብቲ ውሳነ ኢዱ ዘይሓወሰ  ህዝብን ንብረቱን እዩ ዘተግብሮ።

ኩሉ ህግደፍ ዝገብሮ ንኤርትራ ዘየርብሕ እኳደኣ ናብ ሓደጋ ዘእትዋ ኢድ ምትእትታዋት ብሓፈሻ፡ ኣንጻር ሱዳን፡ የመንን፡ ጅቡትን ብፍላይ ከኣ ኣንጻር ኢትዮጵያን በብግዜኡ ዘካየዶን ሰፍ ዘይብል ዋጋ ዘኽፈለን ውግኣት ካልእ ናይዚ ዘይሓላፍነታዊ መንገዱ መግለጺ እዩ። ኣብዚ ሎሚ እዋን ናይ ህግደፍ ናይ ነዊሕ ግዜ ተመኩሮ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ካብ ድሌትን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ወጻኢ ምኻዱን ንሃገርና ኣብዚ ዘላቶ ስግኣት ከእትዋን ኣይኮነንዶ ንኤርትራውያን ንዘይኤርትራዊ ኣካላት እውን ውሁብ እዩ። ኣይገብሮን እምበር ንዓና ኮነ ንሕብረተሰብ ዓለም ብርቂ ተረኽቦ ዝኽውን ህግደፍ መሰረታዊ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ዘእተወ መንገዲ እንተዝሕዝ እዩ።

 እቲ ኣዛራብን ሕቶታት ዘኸትልን ዝኸውን ህዝቢ ኤርትራ፡ ህግደፍ ኣንጻር ረብሓኡን ክብሪ ሃገሩን እንዳ ዓንደረ እንከሎ ፡ ኣብ ገዛእ ጉዳዩ ስቕ ክመርጽ እንከሎ እዩ። ስቕ ኢሉ ክበሃል እንከሎ ዓው ኢሉ ዘይምዝራቡ ጥራይ ዘይኮነ እምበርከ፡ ማዕረ’ቲ ክብደት ጭቆናኡን ህግደፍ ዝኸዶ ዘሎ ናይ ጥፍኣት መንገድንከ   የስተብህለሉዶ ይህልዉ? ክትብል እውን ስለ ዝድርኽ እዩ። እቲ ዝያዳ ዘገርም ከኣ ገለ ዝተዓዛዘሮምን ሓንሳብ ካብ ኣተኹዎ ኣይወጽእን ኢሎም ኣብ ህልኽ ዝኣተዉን ኤርትራውያን  ኣገልገልቲ ናይቲ ጉጅለ ነዚ ዘይርትዓውን ዘይፍትሓውን ኣሽካዕላል፡ ርዒሞም “ንኺድ ጥራይ” ክብልዎ እንከለዉ እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኢትዮጵያውያን “ምዕራባውያን ሃገራትን ናይ ዜና ማዕከናቶምን ካብ ጉዳይና ኢድኩም ኣልዕሉ” ብዝብል ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘካየድዎ ሰልፍታት፡ ባንዴራ ኤርትራ እውን ትውዛወዝ ምንባራ ዝተዓዘብናዮ እዩ። ስም ኤርትራ ኣብ ከምዚ ተረኽቦ ክለዓል እንከሎ፡ ንዓና ሓይልታት ለውጢ’ውን  ኣስደሚሙና። ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝነጥፉ ኢትዮጵያውያን እኳ “ንሕና ዝያዳ ሚእቲ ሚልዮን ህዝቢ ኢና። ጉዳይና ባዕልና ክንዓምም ዘእኽል ዓቕምን ድምጽን ስለ ዘለና ናይ ሓሙሽተ ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ሓገዝ ስለ ዘየድልየና ዓዲ ይውዓሉልና” እናበሉ ክሕጭጩ ሰሚዕናዮም። ኣብ ርእሲዚ  ካብቲ ኣሸሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝሃልቅሉ ዘለዉ ጀሚርካ፡ ንኩለ-መዳያዊ ኢድ ኣእታውነት ኤርትራ ኣብ ጉዳዮም ዝረግሙን ዝቃወሙን ኢትዮጵያውያን ውሑዳት ኣይኮኑን።  እቲ ኣንጻር ኢድ ኣእታውነት ኤርትራ ዘሎ ዓለም ለኻዊ  ውግዘት ከኣ ኣብ ዘለዎ እዩ።

እስከ ናብቲ መእተዊ ሓሳበይ   ክምለስ። ኣብ ብዙሓት ናይ ለውጢ ውዳበታት እንዋሳእ ብዙሓት ኤርትራዊ ኣካላት ኣለና። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ሓደ ካብዞም ኣካላት እዩ።  ኤርትራ ድማ ንኹልና ብማዕረ እያ እትብጸሓና። ኤርትራን ህዝባን ንልኡላውነቶም፡ ልምዓቶም፡ ሰላሞምን ዲሞክራስያውነቶምን ናይ ኩልና ኣበርክቶን ቃልስን ይጽውዑ ኣለዉ። ስለዚ ነቶም ኣይኮነንዶ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዲሞክራስያውነት ክሓልዩ፡ ንህልውነኣ ዝፈታተኑ ዘለዉ ህግደፍን ናይ ግዳም መሻርኽቶምን ብኣትኩሮ እናጠመትና፡ ንሕና ሓይልታት ለውጢ፡ ክውገን ዝኽእል ፍልያትና ግቡእ መኣዝን ኣትሒዝና ኣብ ዝዓበየ ናይ ህልውናን ለውጥን ዕማም ብሓባር ክንቃለስ ኣብ እንግደደሉ ወሳኒ እዋን ምህላውና ኣይንረስዕ። ከምቲ ዝድለ ናይ ዘይምብርባር ድኽመት ንህዝቢ ኤርትራ ጥራይ እነላግበሉ ዘይኮነ፡ ናባና’ውን ክንጥምት ግድን እዩ። ህግደፍ እናተወጠረን ዓቕሊ ኣናጽበበን ክኸይድ እንከሎ፡ ብኣንጻሩ ሓይልታት ለውጢ ክንብርኽ ዝግበኣና፡ ከምኡ ንደክም ምህላውና ንቡር ኣይኮነን። ስለዚ መርከብና ከይትጥሕል ንምድሓና ናብ ንቡር ቦታና ንምድያብ ንብቃዕ።

ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎን ናብ ከባቢና ዘድበንብን ዘሎን ሓደገኛ ኩነታት ብሃንደበት ዝተጋህደ ዘይኮነ፡ በብደረጃ ክምዕብል ዝጸንሐ እዩ። ቅድም ኣብቲ ንኢትዮጵያ ንልዕሊ 27 ዓመታት ዝመረሐ ግንባር፡ ኢትዮጵያዊ ህዝባዊ ወያናይ ዲሞክራስያዊ ግንባር (ኢህወደግ) ቅድም ውሽጣዊ ነውጺ ጀሚሩ። እዚ ነውጺ ናብ ተግባር ተሰጋጊሩ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ናይቲ ግንባርን መንግስትን ስልጣን ምስ ሓዘ ናይዚ ሎሚ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደገኛ መኣዝን ምልክታት ተጋሂዱ። ካብ ምልክታት ምርኣይ ሓሊፉ ብዝጐለሀ መልክዑ ንክረአ ካብ ዘቀላጠፍዎ ተረኽቦታት ሓደ ከኣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቐዲሙ ክርእዮ ዝነበሮ ዘይምርኣዩ እዩ። ካብቲ ክርእዮ ዝነበሮ ዘይረኣዮ፡ በቲ ሓደ ወገን ነቲ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስቱን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዝነበረ ምስሕሓብ፡ በቲ ካልእ ገጽ ከኣ ኣብ መንጎ ህወሓትን ህግደፍን ዝነበረ ዘይተፈወሰ ቅርሕቲ ኣብ ግምት ከየእተወ፡ ዘሊሉ  ዝምድና ምስ ህግደፍ  ምምስራቱ እዩ። ድሕሪ እዚ እውን ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ካብቲ ናይ ቅድም ስጉምታቱ ከይተማህረ፡ ናይ ሓባር ምርድዳእ ኣብ ዘይተፈጥረሉ ንኢህወደግ ሰሪዙ “ብልጽግና ኢና” ምስ በለ፡ እሞ ሕወሓት ናይዚ ብልጽግና ኣካል ኮይኑ ከምዘይቅጽል ምስ ኣፍለጠ እቲ ኩነታት ብዝያዳ ሓደገኛ መኣዝን ሒዙ። እቲ ምብትታን ዝኣመሉ ጉጅለ ህግደፍ ድማ ሓሳቡ ሰሚርሉ ኮቦሮ ሓምሓሙ ወቒዑ።

እቲ ንለውጢ ዝቃለስ ዘሎ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ደንበ፡ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሕቆን ዝነበረ ማዕበል ርሑቕ ኣይነበረን። ንለውጢ ዝቃለስ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ከኣ ነቲ ናይ መጀመርያ ጭርሖታትን መደረታትን ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ኣይተቓወሞን። ኣይተቓወሞን ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዘንብ ኣብ ኤርትራ እውን ክኻፊ እዩ ብዝብል ተስፋ ናብ ሃገርና ጽልዋ ኣሕዲሩስ ለውጢ ንክመጽእ ክሕግዝዩ ዝብል ትጽቢት  ኣሕዲሩ ነይሩ። ዋላ ርክብ ኢሳያስን ኣብይን ምስ ተፈጥረ እውን ኤርትራዊ ኩነታት በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘብለጭልጭ ዝነበረ ለውጢ ተጸልዩ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከሰጋግሮ እዩ ዝብል እምነት ናይ ብዙሓት ነይሩ፡ ክባሃል ዝካኣል’ኳ እንተኾነ፣ ዕቃበኦም ዘመዝገቡ’ውን ነይሮም እዮም። ብግብሪ ከኣ ተገላቢጦሽ ኮይኑስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕሱም ምምሕዳር ኣብ ልዕልቲ ንሓጺር ግዜ ተስፋ ተነቢርሉ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ለውጢ ኣሉታዊ ጽልዋ ኣሕዲሩ ናብዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጳያ ዝረአ ዘሎ ሓደገኛን ተኣፋፍን  መኣዝን ንክሕዝ ካብ ዘበርከቱ ረቛሕታት ሓደ ኮይኑ።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ክከታተሎ ዝጸንሐ ከም ታራ ጉዳይ ጎረቤት ዘይኮነ፡ ብዝተፈልየ ቆላሕታ’ዩ ክከታተሎ ጸኒሑን ዘሎን። ከምኡ ንክገብር ዝደረኾ ድማ ኤርትራ በቲ ህግደፍ ዝኸዶ ዝነበረ ኣገባብ እንተቐጺላ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ክወርድ ዝኽእል  ሳዕቤን ቀሊል ከምዘይከውን ይርዳእ ስለ ዝነበረ እዩ። ውግእ ምስ ተጀምረ ድማ ከም መቐጸልታ ናይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ምጽንጻኑን ምክትታሉን ነቲ ውግእን ሳዕቤኑን መዚኑ ብ21 ሕዳር 2020 ብደረጃ ማእከላይ ባይቶኡ“ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ውግእ መበገሲኡ ቅዋማውን ፖለቲካውን ስለዝኾነ፡ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክግበረሉ ንጽውዕ።” ዝሕመረቱ መግለጺ ኣውጺኡ። ኣብዚ ከይተወሰነ ከኣ ኣብ 3 ሓምለ 2021 ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ናይ ፈጻሚ ሽማግለኡ ኣኼባ እውን ውግእን ወረ ውግእን ጨሪሽካ ብምጥፋእ ነባሪ ሰላም ምእንቲ ክፍጠር፡ ንኹሎም ኣብቲ ውግእ ዝተሳተፉ ኣካላት ዝሓቁፍ ሓፈሻዊ ቶኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክግበር፤ ኣብ  ክንዲ ውግእ ከኣ ኣብ ልዝብ ዘትከለ ፖሊቲካዊ ፍታሕ ክናደ ከም ዝግባእ እምነቱ ደጊሙ ኣረጋጊጹ።” ዝማእከሉ መልእክቲ ዝሓዘ ኣዋጅ ኣውጺኡ። ሰዲህኤ ተገዲሱ ነዚ ስጉምትታት ዝወሰደ እቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ተደሪቱ ከም ዘይተርፍ ተረዲኡን ንጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዝኣተዎ ኣቲኻ ምቅላሱ ናይ ግድን ምዃኑ ብምስትብሃልን እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ጉዳይ ካለኦት ኢድ ናይ ምእታው ፖሊሲ ስለ ዝኽተል ኣይኮነን።

እዚ ሰዲህኤ ካብ ቅድም  ጀሚሩ ዝኣመሞን ድሒሩ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ጀሚርካ ክሳብ መንግስቲ ኣሜሪካን ሕቡራት ሃገራትን ክሳብ ሕጂ ዝረባረብሉ ዘለዉን መጸዋዕታ ሰማዒ እንተዘይረኺቡ  ኩነታት ኢትዮጵያ ሳዕቤኑ እንታይ ከም ዝኸውን ባዕሉ ዝዛረብ ዘሎ እዩ። እቲ ኣብ ትግራይ ዝጀመረን “ብዓንተቦ እንተዘይተፈቲሑ ናብ ዞባ ከይልሕም ዝሰጋእናዮን” ጥሜት፡ ስደት፡ ውሽጣዊ ምምዝባል፡ ምብራስ ቁጠባውን ማሕበራውን ትካላትን ካልእ ግህሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ሎሚ ኣብ ትግራይ ከይተደረተ፡ ናብ ሓያሎ ከባብታት ኢትዮጵያ ልሒሙ ህልውና ኢትዮጵያ ከም ሃገር ኣብ ዝፈታተነሉ ኣስጋኢ ደረጃ በጺሑ ኣሎ።

እቲ ዝያዳ ዘሕዝንን ዘሻቕልን ከኣ፡ ኣብ ልዕሊ ናይቲ ውግእ ኣካላት እዮም ክትብሎም ዘየድፍሩ ብዘይ ናይ ዕድመ፡ ጾታን ስራሕን ኣፈላላይ ዓሰርተታት ኣሸሓት ተጋሩ፡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ዝተፈላለዩ ክልላት እታ ሃገርን ዝውሰድ ዘሎ ጃምላዊ ማእሰርትን ምብስባስ ንበረቶምን እዩ። ዋላውን ጸጥታዊ ምኽያታት ይዋሃቦ፣ ከምዚ ዓይነት ዘርኣዊ መልክዕ ዘለዎ ስጉምቲ ክሳብ ክንደይ ከም ዘቐንዙ ንኤርትራውያን ዝተሰወረ ኣይኮነን። ስለዚ ኤርትራውያን ኣብ ክንዲ “ኣካልዚ ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ይኾኑ ኣለዉ” ተባሂሎም ዝሕመዩ፡ ካልእ ኩሉ ገዲፍካ ብሰብኣውነት “ዓገብ” ክብሉ ይበኦም። ምኽንያቱ ምረቱን ቃንዛኡን ንፈልጦ ኣብ ርእሲ ምዃናን፡  እቲ ኣብ ልዕሌኻ ብምፍጻሙ ዘቐንዝወካ  ኣብ ልዕሊ ካለኦት ክፍጸም እንከሎ፡  ከተተባብዖ ወይ ኣካሉ ክትከውን ምኽኑይ ስለ ዘይኮነ።

ኣብዚ እዋንዚ  እቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንክኣትወሉ ዝተኸፍተ እሞ መንእሰያትና ዘህልቕ ዘሎ   ስጉምቲ ተኸቲሎም፡ ገለን ብቐጥታ ገለን ከኣ ብተዘዋዋሪ ብዙሓት ኣእዳዎም የእትውሉ ኣለዉ። በዚ ከኣ እቲ ጉዳይ ኢትዮጵያ  ሓደገኛ ዞባዊ ቅልውላው ከየኸትል ዝስጋእ ዝነበረ፡ ሎሚ ብግብሪ ሓደገኛ  መኣዝን ሒዙ ኣሎ። እንተኾነ ሕጂ እውን ከምቲ “ነቲ ሕማቕ ዝበኣሰ ኣለዎ”  ዝበሃል፡ ካብዚ በጺሕዎ ዘሎ መሊሱ ከይገድድ እቶም ቀንዲ ሰብ ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ከምቲ “ንሰብሲ ልቡ እዩ ዝዓርቆ” ዝበሃል ናይ ደገ ኢድ ጥራይ ከይተጸበዩ  በታ ዘላቶም ጸባብ ዕድል መጻኢኦም ዝሓሸ መኣዝን ከትሕዙ   ጸዋዒትና ቀጻሊ እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ከኣ እንተኾነ ዓረቕቲ ክንከውን መተገበኣና ካብኡ ሓሊፉ፡ ሳዕቤኑ ኣንጻር ህዝብና ከይከውን ተገንዚብና፡ ኢድ ኣእቲኻ  ካብ ምግዳድ ክንዕቀብ ጸዋዒትና እዩ።

 

 

ሜጀር ጀነራል ዊሊያም ዛና

ሜጀር ጀነራል ዊሊያም ዛና

ኣብ ጁቡቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኣመሪካ፡ ሜጀር ጀነራል ዊልያም ዛና ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ እንተድኣ ኣትያ ዓቢ ሰብኣዊ ቅልውላው ክኽሰት ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ።

ኣብ ኣፍሪቃ ዝገዘፈ ወተሃደራዊ መዓስከር ኣመሪካ ዝመርሕ ጀነራል ዊልያም፡ እቲ ሓደ ዓመት ኣቁጺሩ ዘሎ ኵናት ኢትጵያ ኣብ መላእ እዚ ዞባ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ገሊጹ።

ሜጀር ጀነራል ዊልያም፡ "እቲ ዝዓበየ ስግኣተይ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽሰት ዝኾነ ዓይነት ነገር ኣብተን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ጸጥተአንን ምርግገአአንን ጽልዋ ስለ ዝፈጥር'ዩ" ኢሉ።

እቲ ጀነራል፡ ኢትዮጵያ ብዘጋጥማ ዘይምርግጋእ ነቲ ኣብ ሶማልያ ኣዋፊራቶ ዘላ ሰራዊት እንተስሒባቶ፡ እተን ኣብ ሶማልያ ሰራዊተን ኣዋፊረን ዘለዋ ሓመሽተ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ በቲ ውሳነ ክጽለዋ ከም ዝኽእላ ኣብሪሁ።

ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ሶማልያ ዘዋፈረቶ ሰራዊታ ከተውጽኦ እንተወሲና፡ "ናይቶም ሕሉፋት ዝኾኑ ኣኽረርቲ [ኣልሸባብ] ምንቅስቓስ ክዛይድ ይኽእል'ዩ" እውን ኢሉ።

ብተወሳኺ፡ ናይ ኢትዮጵያ ዘይምርግጋእ ነቲ ብሰንኪ ዓቢ ግድብ ህዳሰ ምስ ሱዳንን ግብጽን ዘለዋ ምስሕሓብን ነቲ ብሰንኪ ዶብ ምስ ሱዳን ዘለዋ ዘይምርድዳእን ናብ ካልእ ኣስጋኢ ኣንፈት ክወስዶ ይኽእል'ዩ ኢሉ።

ጀነራል ዊልያም ዛና፡ ቅልውላው ኢትዮጵያ እናዛየደ ኣብ ዝኸደሉ፡ ሱዳንን ግብጽን ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሰ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስዳ ይኽእላ'የን ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎ'ውን ኣይሓበአን።

"ስግኣተይ፡ ኢትዮጵያ ብሰንኪ እቲ ቅልውላው፡ ነቲ ብዛዕባ ዓቢ ግድብ ህዳሰ ምስ ግብጽን ሱዳንን፡ ከምኡ'ውን ምስ ሱዳን ዘለዋ ናይ ዶባት ጸገማት ንምፍታሕ ዝጀመረቶ ልዝብ ኣብ መዕለቢኡ ከተብጽሖ ምስ ዘይትኽእል፡ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጸገማታ ኣቶኵራ እንከላ፡ ሱዳንን ግብጽን ተሪር ዝኾነ ፖሎቲካውን ወተሃደራውን መጥቃዕቲ ክፍንዋላ ይኽእላ'የን ዝብል እዩ" ኢሉ።

ኣዲስ ኣበባ ብሓይልታት ትግራይ ምስ ትተሓዝ፡ ተራ እቲ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ሓይሊ ኣመሪካ እንታይ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ፡ ጀነራል ዊልያም፡ ኣብ ጁቡቲ ዝርከብ ናይ ኣመሪካ ሰራዊት ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኸኣ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ቅልውላው ምስ ዝፍጠር መልሲ ምሃብ ምዃኑ ገሊጹ።

ጀነራል ዊልያም፡ ኣድላዩ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኣመሪካ፣ ኣመሪካውያንን ናይ ካልእ ሃገር ዜጋታትን ካብ ኢትዮጵያ ናይ ምውጻእን ኣድላዩ ደገፋት ንምግባርን ዝርዝራዊ ውጥን ከም ዘውጽኡን ምድላዋት ከም ዝገበሩን ንቢቢሲ ሓቢሩ።

መግለጺ ሓዘን

Sunday, 07 November 2021 19:18 Written by

Abdelhafiz 07.11.2021

ገዲም ተጋዳላይ ዓብደልሓፊዝ ሳዓደዲን ብ4 ሕዳር 2021 ኣብ ከተማ መልቦርን ኣውስትራልያ ካብ’ዛ ዓለም ብሞት ብምፍላዩ  መሰረታትን መሪሕነትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ዝተሰመዓና ሓዘን መሪር እዩ።

ስዉእ ዓብደልሓፊዝ ኣብ ስሳታት እዩ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተሓኤ) ዝተሰለፈ፡ ሓደ ካብ’ቶም ሓርበኛታት ተቓለስቲ ኤርትራ ከም ዝነበረ፡ ናይ ቃልሲ ታሪኽ ህይወቱ ዝምስክሮ ኮይኑ፡ ኤርትራ ናጻ ንምውጻእ ኣብ ዝተኻየደ ብረታዊ ቃልሲ ብፍላይ ድማ ኣብ መዳይ ሕክምና፣ ብትብዓትን ጅግንነትን ግቡኦም ካብ ዝፈጸመ ተጋደልቲ ሓደ እዩ። 

ኣባላትን መሪሒነትን ሰለፊ ዲሞከራሲ ህዝቢ ኤርትራ እምበኣር፡ ብመስዋእቲ ተቓላሳይ ዓብደልሓፊዝ ሳዓደዲን ዝተሰመዖም ሓዘን እንዳገለጹ፡ ንቤተሰቡን መቓልስቱን ጽንዓት ይሃብኩም፣  ንመዋቲ ከኣ “መንግስተ-ሰማይ የዋርሶ እንዳበልና ናይ ሓዘን ተኻፈልቲ ምዃና ንገልጽ።

ቤት ሕፈት ዜና ሰዲህኤ

3 ሕዳር 2021

ኤምባሲ ኣመሪካ

ምንጪ ስእሊ,AMERICAN EMBASSY

መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉን ናብ ኢትዮጵያ ክገሹ ንዝተለሙን ዜጋታቱ ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ኣውፂኡ።

ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብናይ ፌስቡክ ገጽ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ዜጋታት ኣሜሪካ ካብ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ክዳለዉን፡ ናብ ኢትዮጵያ ንምጋሽ መደብ ዘለዎም ድማ ትልሞም ብትኹረት ክርእይዎ ኣገንዚቡ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ትማሊ ሰሉስ ኣማስዩ ኣብ መላእ እታ ሃገር ንሽድሽተ ኣዋርሕ ዝጸንዕ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ድሕሪ ምእዋጁ'ዩ፡ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነዚ መጠንቀቕታ ኣውጺኡ ዘሎ።

ካቢነ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ፡ ሓይልታት ትግራይ ነተን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከባ ኣገደስቲ ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ብምቁፅፃር ንቕድሚት ይግስግሱ ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላፆም'ዩ እቲ ኣዋጅ ተኣዊጁ።

እዚ ድማ፡ ሰብ መዚ መንግስቲ ብዘይ ትእዛዝ ቤት-ፍርዲ ሰባት ኣብ ቀይዲ ከእትዉን እገዳታትን ገደባትን ከንብሩ ስልጣን ዝህብ'ዩ።

ኤምባሲ ኣመሪካ ንዜጋታቱ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ፡ “ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዜጋታት ኣሜሪካ ካብታ ሃገር ንምውፃእ ክዳለዉ፡ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምጋሽ ትልሚ ዘለዎም ድማ ውሳንኦም ክኽልሱ ብትሪ ነገንዝብ” ኢሉ።

ኣብዚ እዋን ሰራሕተኛታት እቲ ኤምባሲ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ክጓዓዙ ከም ዘይፍቀደሎም ብምዝኽኻር፡ ኣብ ዝሓለፉ ብዙሓት መዓልታት ኣብ ክልላት ኣምሓራ፣ ዓፋርን ትግራይን እናዓረገ ይመፅእ ዘሎ ጎንፂ፡ ኩነታት ድሕንነት እታ ሃገር ውሑስነት ክስእን ከም ዝገበሮ እቲ ኤምባሲ ገሊፁ።

ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሰሜን ዘራኽቡ መገድታት ብሰብ መዚ ፌደራል ብምግዳቦም ፀገማት መጓዓዝያን ምግዳዕ ተጓዓዝትን ብሓፈሻ ዘይፅኑዕ ሃዋህዉ መገሻ ፈጢሩ'ዩ ክብል እቲ ኤምባሲ ይገልጽ።

ብሰኑይ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ንገስጋስ ሓይልታት ትግራይ ንምግታእ ህዝቢ ኢትዮጵያ 'ዝኾነ ዓይነት ዕጥቅን ዓቕምን' ሒዙ ክኸትት ጸዊዑ እዩ።

ወሃቢ ቃል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ፡ ሓይልታቶም ትግራይን መሻርኽቶምን ንስርዓት ኣብይ እንተደኣ ዓልዮሞ መሰጋገሪ መንግስቲ ከቑሙ ምዃኖም ገሊጹ'ሎ።

''እንተደኣ እቲ መንግስቲ ወዲቑ ናይ ግድን መሰጋገሪ መንግስቲ ከነቕውም ኢና" ድሕሪ ምባል፡ ሃገራዊ ዘተ ከም ዝህሉ ኣብይን ሚኒስተራቱን ግን ናብ ቤት-ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ንሮይተርስ ሓቢሩ ።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሓይልታት ትግራይ ብፍላይ ናብ ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ዝገብርዎ ግስጋሰ ጠጠው ከብሉን ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክወጽኡን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ጸዊዑ ነይሩ።

ወሃቢ ቃል ኔድ ፕራይስ፡ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ንሃገሩ ከም ዘሻቕላ ብምግላጽ፡ ኩሎም ወገናት ብዘይ ዝኾነ ቅድመ-ኩነት ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ተኩሲ ጠጠው ክብሉ ደጊሙ ኣተሓሳሲቡ።

ብምኽንያት እዚ ኲናት፡ ኣብ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራን ዓፋርን ብዝተገብረ ውግኣት ካብ ክልቲኡ ወገን ዛጊት ቁጽሮም ዘይተገልጸ ኣሽሓት መንእሰያት ተቐቲሎም፡ ልዕሊ ሽዱሽተ ሚልዮን ሰባት ከኣ ህጹጽ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮም ይግለጽ ኣሎ።

ኣብ ትግራይ ጥራይ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህይወቶም ንሓደጋ ጥሜት ዝተቓለዐ ሰባት ከም ዘለው ጸብጻባት የረድኡ።

3 ሕዳር 2021

ኤምባሲ ኣመሪካ

ምንጪ ስእሊ,AMERICAN EMBASSY

መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉን ናብ ኢትዮጵያ ክገሹ ንዝተለሙን ዜጋታቱ ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ኣውፂኡ።

ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብናይ ፌስቡክ ገጽ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ዜጋታት ኣሜሪካ ካብ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ክዳለዉን፡ ናብ ኢትዮጵያ ንምጋሽ መደብ ዘለዎም ድማ ትልሞም ብትኹረት ክርእይዎ ኣገንዚቡ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ትማሊ ሰሉስ ኣማስዩ ኣብ መላእ እታ ሃገር ንሽድሽተ ኣዋርሕ ዝጸንዕ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ድሕሪ ምእዋጁ'ዩ፡ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነዚ መጠንቀቕታ ኣውጺኡ ዘሎ።

ካቢነ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ፡ ሓይልታት ትግራይ ነተን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከባ ኣገደስቲ ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ብምቁፅፃር ንቕድሚት ይግስግሱ ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላፆም'ዩ እቲ ኣዋጅ ተኣዊጁ።

እዚ ድማ፡ ሰብ መዚ መንግስቲ ብዘይ ትእዛዝ ቤት-ፍርዲ ሰባት ኣብ ቀይዲ ከእትዉን እገዳታትን ገደባትን ከንብሩ ስልጣን ዝህብ'ዩ።

ኤምባሲ ኣመሪካ ንዜጋታቱ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ፡ “ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዜጋታት ኣሜሪካ ካብታ ሃገር ንምውፃእ ክዳለዉ፡ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምጋሽ ትልሚ ዘለዎም ድማ ውሳንኦም ክኽልሱ ብትሪ ነገንዝብ” ኢሉ።

ኣብዚ እዋን ሰራሕተኛታት እቲ ኤምባሲ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ክጓዓዙ ከም ዘይፍቀደሎም ብምዝኽኻር፡ ኣብ ዝሓለፉ ብዙሓት መዓልታት ኣብ ክልላት ኣምሓራ፣ ዓፋርን ትግራይን እናዓረገ ይመፅእ ዘሎ ጎንፂ፡ ኩነታት ድሕንነት እታ ሃገር ውሑስነት ክስእን ከም ዝገበሮ እቲ ኤምባሲ ገሊፁ።

ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሰሜን ዘራኽቡ መገድታት ብሰብ መዚ ፌደራል ብምግዳቦም ፀገማት መጓዓዝያን ምግዳዕ ተጓዓዝትን ብሓፈሻ ዘይፅኑዕ ሃዋህዉ መገሻ ፈጢሩ'ዩ ክብል እቲ ኤምባሲ ይገልጽ።

ብሰኑይ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ንገስጋስ ሓይልታት ትግራይ ንምግታእ ህዝቢ ኢትዮጵያ 'ዝኾነ ዓይነት ዕጥቅን ዓቕምን' ሒዙ ክኸትት ጸዊዑ እዩ።

ወሃቢ ቃል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ፡ ሓይልታቶም ትግራይን መሻርኽቶምን ንስርዓት ኣብይ እንተደኣ ዓልዮሞ መሰጋገሪ መንግስቲ ከቑሙ ምዃኖም ገሊጹ'ሎ።

''እንተደኣ እቲ መንግስቲ ወዲቑ ናይ ግድን መሰጋገሪ መንግስቲ ከነቕውም ኢና" ድሕሪ ምባል፡ ሃገራዊ ዘተ ከም ዝህሉ ኣብይን ሚኒስተራቱን ግን ናብ ቤት-ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ንሮይተርስ ሓቢሩ ።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሓይልታት ትግራይ ብፍላይ ናብ ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ዝገብርዎ ግስጋሰ ጠጠው ከብሉን ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክወጽኡን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ጸዊዑ ነይሩ።

ወሃቢ ቃል ኔድ ፕራይስ፡ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ንሃገሩ ከም ዘሻቕላ ብምግላጽ፡ ኩሎም ወገናት ብዘይ ዝኾነ ቅድመ-ኩነት ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ተኩሲ ጠጠው ክብሉ ደጊሙ ኣተሓሳሲቡ።

ብምኽንያት እዚ ኲናት፡ ኣብ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራን ዓፋርን ብዝተገብረ ውግኣት ካብ ክልቲኡ ወገን ዛጊት ቁጽሮም ዘይተገልጸ ኣሽሓት መንእሰያት ተቐቲሎም፡ ልዕሊ ሽዱሽተ ሚልዮን ሰባት ከኣ ህጹጽ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮም ይግለጽ ኣሎ።

ኣብ ትግራይ ጥራይ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህይወቶም ንሓደጋ ጥሜት ዝተቓለዐ ሰባት ከም ዘለው ጸብጻባት የረድኡ።

Source=ቅልውላው ኢትዮጵያ፡ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዜጋታታ ካብታ ሃገር ንምውፃእ ክዳለዉ ፀዊዓ - BBC News ትግርኛ

4 ሕዳር 2021, 07:16 EAT

ሰራዊት ኢትዮጵያ

ምንጪ ስእሊ,AFP

ዓሚ ሕዳር፡ ልክዕ ከምዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ግጭት ትግራይ - ኢትዮጵያ፡ ሕጂ ድሕሪ ዓመት ናብ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ሰጊሩ ኣብ ጎቦታት ወሎ ከቢድ ኵናት ይካየድ ኣሎ።

ኣብዚ ኵናት እዚ ክልቲኦም ተቐናቐንትን፡ መሻርኽቲ መንግስቲ ፈደራልን ኣብ ትግራይን ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ከቢድ ሰብኣዊ ግህሰት ከምዝፈጸሙን ካብ ተግባራቶም ክቑጠቡ ከምዘለዎምን ሕቡራት ሃገራት፡ መንግስቲ ኣመሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ክገልጹ ጸኒሖም ኣለው።

ቢቢሲ ትግርኛ፡ እዚ ዓመቱ ዝገበረ መንእሰያት ዘህልቕ፡ ንጹሃት ሲቪል ዝገፍዕ፡ ኣዴታትን ኣሓትን ብዓመጽ ዝደፍር፡ ሃብትን ንብረትን ዘባኽን ዘሎ አዕናዊ ኵናት፡ መወዳእትኡ እንታይ ክኸውን ከምዝኽእል፡ እንታይ ዝሓሸ ፍታሕን መጻእን'ከ ክህሉ ይኽእል'ዩ ንዝብል: ፖለቲካውያን ተንተንቲ እቲ ዞባ፡ ፕሮፌሰር ገላውዴዎስ ኣርኣያ ምሁር ዓለም ለኸ መጽናዕትን ምርምርን፡ ኣብ ሲቲይ ዩኒቨርሲቲ ኒው ዮርክ ኣብ ኣፍሪካን ስታዲስ መምህር ፖለቲካል ሳይንስ፡ ኣቶ ዓብዱራሕማን ሰይድ ኣቡሃሺም ተንታኒ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ምሁር ፈደራሊዝም ካብ ለንደን፡ ኣኽባር ሕግን ዳኛን ነበር ተንታኒ ቀርኒ ኣፍሪቃን ደራስን ተኽለሓንስ ክፍለሓንስ ካብ ማንቸስተር ገምጋሞም ኣካፊሎምና ኣለው።

መንቀሊ እቲ ኵናት እንታይ እዩ?

ክሳብ ሚያዝያ 2018፡ ንኣስታት 27 ዓመታት ኢህወደግ ኣብ ዝተሰምየ ልፍንታዊ መንግስቲ ሓቢሮም ክሰርሑ ጸኒሖም ዳሕራይ ናብ ኵናት ዝኣተው መንግስቲ ክልል ትግራይን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዛዕባ እቲ ናብ ውግእ ዘብጸሐ ምኽንያት ነናይ ገዛእ ርእሶም መግለጺ ኣለዎም።

መንግስቲ ክልል ትግራይ፡ 'ዶር ኣቢይን ኣስፋሕፋሕቲ ወገናት ኣምሓራን ንህዝቢ ትግራይ ንምስኳንን ንምንብርካኽን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሻሪኾም ንከጥፍኡና ዝኣጎዱዎ ኵናት እዩ' ክብሉ እንከለው፡ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን፡ ህወሓት ነቲ ን20 ዓመታት ዶባት ክሕሉ ኣብ ትግራይ ዝሰፈረ ሰሜን እዝ ብለይቲ ሓደጋ ወዲቑ ብግፍዒ ስለዝቐተሎ "ሕጊ ንምኽባር" ዝኣተናዮ ግጭት'ዩ' እዩ ዝብል።

ተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምሁር ፈደራሊዝም ዓብደሩሕማን ሰይድ ኣቡሃሺም፡ ነቲ ህወሓትን መንግስቲ ፈደራልን ዝህቡዎ ምኽንያት ብምንጻግ እቲ ኵናት ናይ ስልጣን ቁርቁስ ዘንቀሎ ኮይኑ፡ ኩሎም ወገናት "ግጉይ ቅማረ" ሒዞም ናብቲ ኵናት ከምዝኣተው ይሕብር።

መረዳእትኡ ብምስፋሕ ከኣ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጼን 'ጸላእትና ምስ ጎረቤት ተሻሪኾም ከጥቅዑና ምድላዋት ወዲኦም ኣለው' ድሕሪ ምባል፡ ህወሓት፡ ነቲ ዘበናዊ እስትራቴጂካዊ ኣጽዋር ዓጢቑ ኣብ ትግራይ ዝነበረ "ሰሜን እዝ"፡ ብለይቲ ሓደጋ ወዲቑ ካብ ስራሕ ወጻኢ ብምግባር፡ በቲ ዝተቖጻጸሮ ኣጽዋር ላዕለዋይ ኢድ ሒዙ ነቲ ኵናት ክዛዝሞ እኽእል እየ ዝብል ግምት ከምዝነበሮ ይሕብር።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ፕሮፌሰር "ልምዓትን ምዕባለን ኣፍሪቃ" ዶክተር ገላውዴዎስ ኣርኣያ ብወገኑ፡ "ኣብይ ኣሕመድን መሰልቱን ኣብ ውሽጢ ኢህኣወዴግ [ኮይኖም] ብሚስጥር ንሓርበኛታት/ ግንቦት ሰባት ሓበሬታ ክህቡ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣቢይ ብሚያዝያ 2018፡ ስልጣን ምስ ሓዘ፡ ሽዑ ንሽዑ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ርክብ ብምፍጣር፡ ንህወሓት ንምውጋድን ንህዝቢ ትግራይ ንምስኳንን ዝዓለመ ኵናት ኣዊጆም" ብማለት እቲ ኵናት ኣቐዲሙ ተሓሲቡሉ ዝተኻየደ እምበር፡ ህልኽ፡ ናይ ስልጣን ውድድር ዝበሃል ነገር ብኻልኣይ ደረጃ ከም መባልሒ ኵናት ዝረኣዩ ረቛሕቲ እዮም ይብል።

መንግስቲ ፈደራል ብወገኑ፡ 'ኣባላት ምክልኻል ተወለድቲ ትግራይ ንዓመታት ሓቢሮምዎም ዝተዋደቑ ብጾቶም ከዲዖም ብለይቲ ወቒዖምዎም' ብምባል "ሕጊ ንምኽባር" ብዝብል ወፍሪ፡ ኣሎ ዝበሃል ዓቕሚ ኣኽቲቱ፡

ብደቡብ ብሰራዊት ኤርትራ ተሓጊዙ፡ ናይ ድሮንን ነፈርትን ድጋፍ ረኺቡ፡ ኣብ ሰለስተ ሰሙን ንከተማ መቐለ ተቖጻጺሩ፡ "ደጊም ህወሓት ማለት ኣብ ሰማይ ከምዝተበተነ ሓርጭ ቁጸሩዎ" ከምዝበለ ግን ከኣ እቲ ንሸውዓተ ወርሒ ናብ ጎቦታት ኣንሳሒቡ ዝጸንሐ፡ ሓመድ ልሒሱ ዝተንሰአ ሓይሊ ተመሊሱ ንከተማ መቐለ ከምዝተቖጻጸራን ኪንኡ ከምዝሰጎመን፡ ብምግላጽ፡ ኩሎም ወገናት ብግጉይ ቅማረ ኵናት ኣብ ውድድር ስልጣን ከምዝተጸምዱ የረድእ።

ኣብ ኤርትራ ኣኽባሪ ሕግን ዳኛን ነበር ደራስን ክፍለዮውሃንስ ተወልደብርሃን (ጎርደን)፡ " እዚ ኵናት በቲ "ገይም ኦቨር" ብምባል ንዕርቀ ሰላም 2018 ዝተቐበለን፡ ጸኒሑ ከኣ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝኽሰት ምዕባለ " ኢድና ኣጣሚርና ኣይንርእን ኢና" ዝበለ ፕረዚደንት ኢሳይያስ እዩ ተሳዊሩን ተጓሃሂሩን ይብል።

ሰራዊት ኢትዮጵያ

ምንጪ ስእሊ,AFP

ኵናት ዘስዓቦ ሞትን ምምዝባል ሰላማዊ ህዝቢ

ንናጽነት ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ኵናት ዝተሳተፈን ብሓላፍነት ዝሰርሐን ክፍልሓንስ፡ ኵናት ብባህሪኡ አዕናዊ ምዃኑን፡ ኣብ ኵናት ሰብን ጥሪትን፡ ዘራእትን ንብረትን፡ ኣድባርን ገዳማትን ቁጠባን እቶትን ከምዝዓኑ፡ " ብፍላይ ኣብ ከተማታትን ዓድታትን ዝካየድ ኵናት ከኣ ዋላ እውን ናይ ብሓቂ ሰብኣዊ ሓልዮት ሃልዩካ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ክትሕሉ እንተሓለንካ ሻምብቆ መዳፍዓትን ቦምባታት ነፈርትን ክትቆጻጸሮ ከቢድ ስለዝኾነ ብፍላጥን ዘይፍላጥን ብዙሕ ሓደጋ እዩ ዘጋጥም" ይብል።

ስለዝኾነ መንግስቲ ፈደራልን ሰራዊት ኤርትራን ንህወሓት ንምህዳን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝጸንሑሉ ሸውዓተ ኣዋርሕ ከቢድ ሰብኣዊ ግህሰት ዓመጽን ዘረፋን ከምዝፈጸሙ ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት፡ መንግስቲ ኣመሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ገሊጾም እዮም። እንተኾነ ኩሎም እቶም ብግህሰት ዝኽሰሱ ወገናት ነቲ ክስታት ኣይቕበሉዎን።

ምስ ህወሓት ርክብ ኣለዎም ዝተብሃሉ መናእሰያት'ውን ኣብ ማይ ካድራ ጃምላዊ ቅትለት ከምዝፈጸሙ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ጸብጻብ ምቕራቡ ይዝከር። ኣብታ ከተማ ናይዚ መጥቃዕቲ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ መጥቃዕቲ ቅትለት ከም ዝተፈጸመ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብሩ።

ሓለፍቲ ህወሓት ግን፡ ብነጻን ዘይሻራውን ኣካል ክጻረን ክረጋገጽን እዮም ዝጸውዑ።

ዓብዱራሕማን ኣቡሃሺም፡ ኣብ ኵናት ዝኣተው ተቐናቐንቲ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ዘርብሖም ፕሮፖጋንዳ ስለዝጥቀሙ፡ " እቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ተፈጺሙ ዝበሃል ሰብኣዊ ግህሰትን ዓመጽን ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝወረደ ዕንወትን ብርሰትን ብጭቡጥ ንምርግጋጽ ብዘይሻራዊ ኣካል ክሳብ ዝጽናዕ፡ እቲ ግፍዒ ዘጋጠሞ ግቡእ ሓገዝን ክንክንን ካሕሳን ምጽንናዕን ክወሃቦ ይግባእ" ብማለት ኣብ ኵናት ኣብ ልዕሊ ማንም ወገን ንዝፍጸም ግህሰት ኣጥቢቑ ይኹንን።

እቲ ኵናት ካብ ክልል ትግራይ ወጺኡ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ምስ ለሓመ እውን ህወሓት ኣብ ሲቪል ህዝቢ ሰብኣዊ ግህሰት ይፍጽም ከምዘሎ ክውቀስ ጸኒሑ ኣሎ። ህወሓት ግን ብተደጋጋሚ ነቲ ክሲ ከምዘይወዓሎ ብምጥቃስ ብነጻን ዘይሻራውን ኣካል ክጻረ እዩ ዝሓትት።

ኣብ ርእሲ'ዚ ኣብ ትግራይ ኮነ ኣብቲ ኵናት ዝካየደሉ ዘሎ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ከቢድ ጥሜት የጋጥም ከምዘሎ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብደረጃ ዓጸቦ ክግለጽ ዝከኣል ጥሜት ኣጋጢሙ ስለዘሎ ክልቲኦም ተጻባእቲ ኣካላት፡ ረድኤት ናብቶም ግዳያት ንክሓልፍ ክተሓባበሩ ይሕተቱ ኣለው።

ቅልውላው ትግራይ

ትግራይ ክሳብ መዓስ እያ ነዚ ኸበባ ክትጻወሮ?

ዝኾነት ኣብ ኵናት እተጸምደት ሃገር ኳነት ክልል እንተደኣ ዕጥቅን ስንቅን እተእትወሉ ምስ ጎረባብቲ እትራኸበሉ ነጻ መስመር ዘይብላ ሰብኣዊ ቅልውላው ከቢድ'ዩ ዝኸውን።

ኣብ ርእሲኡ ኵናት ቅድሚ ምጅማሩ እውን ኣስታት 1.6 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ግዜ ሰላም እውን ከይተረፈ ብሓገዝን ረድኤትን (ሴፍቲይ ኔት) እዩ ክናበር ጸኒሑ።

ኣብ ርእሲኡ እዚ ኵናት ምስ ጀመረ እቲ ካብ ጎረባብቲ ክልላትን ሃገራትን ዝኣቱ ዝነበረ ንግድን ሸቐጥን ተዓጽዩዎ እዩ ዘሎ።

መንግስቲ ፈደራል ንበረራ ነፈርቲ፡ ንኣገልግሎት ባንክ ስልክን መራኸቢታትን ስለዝዓጸዎ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ደሞዞም ክኽፈሉ ስለዘይክእሉ ኣብ ትግራይ ንቡር ናብራ ክንበር ኣጸጋሚ ምዃኑ ኣቶ ዓብደሩሕማን ሰይድ ይገልጽ።

ስለዝኾነ ከኣ መራሕቲ ህወሓት ኣብ ትግራይ ጸኒዑ ዘሎ ዕጽዋ ከሳብ ዝለዓልን ዘቕረቡዎ ቅድመ ኵነትን ተቐባልነት ክሳብ ዝረክብን ኵናት ክቕጽሉ ምዃኖም ብቐጻሊ ክዛረቡ ዝስምዑ።

ኣባል ኮማንድ ፖስት ጀነራል ጻድቃን ምስ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት፡ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፈደራል ጸቕጢ ብምፍጣርን ናብ ጠረጴዛ ዘተ ንምቕራቡ ኵናት ይቕጽሉ ከምዘለው ሓቢሩ ነይሩ። ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽየን እውን እዚ ኵናት እዚ ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ከምዘለዎ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ ኣሎ።

ይኹን እምበር መንግስቲ ፈደራል ምሉእ ሰላም ከይመጽአን ኣብ ሓደ ዘተኣማምን ስምምዕ ከይተበጽሐን ነቲ ዕጽዋታት ክኸፍቶ ይኽእል እዩ ዝብል ትጽቢት ከምዘየሎ፡ ብሰንኪ እዚ ከኣ ክሳብ ሓሙሽተ ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ከቢድ ጥሜት ስለዘሎ እቲ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ንነዊሕ ክቕጽል ከምዘይክእል ዓብዱራሕማን ሰይድ ይገልጽ።

ኣቶ ክፍለዮውሃንስ ብወገኑ፡ ህዝቢ ትግራይ፡ ክሳብ ሕጂ እውን ነቲ ከበባ ብኸቢድ ሰብኣዊ ሃስያን ዋጋን ተጻዊሩዎ ምህላው ግዜ እንተነዊሑ ግን ኩሉ ነገር ክኸብዶ ከምዝኽእል ይሕብር። ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ብጥሜት ተጠቒዑ ዘሎ ህዝቢ እቲ ዝግባእ ረድኤትን ሓገዝን ክበጽሖ ዝግባእ ጻዕሪ ክገብር ከምዝግባእ ኣዘኻኺሩ።

ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ትግራይ እንታይ ክኸውን እዩ?

ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ትግራይን መንግስቲ ፈደራልን ወጥሪ ምስ በዝሐ፡ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ተጋሩ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባታቶም፡ 'እንድሕር ዘይደልዩና ኮይኖም ንሕና እውን ብግዲ ኣይንደልዮምን - ብሰላማዊ ፍትሕ ክንፈላለ ንኽእል ኢና' ክብሉ ብግልጺ ይዛረቡ ምንባሮም ዝገለጽ ኣቶ ክፍለዮሃንስ፡ " ድሕሪ እዚ ናይ ኵናትን ሃየ-ሃየን እዋን፡ ብስምዒት ዘይኮነ ህዝቢ ትግራይ ምስ ምሁራቶምን ፖለቲከኛታቶምን መኺሮም፡ ተላዚቦም፡ ይሕሸና እዩ ዝብሉዎ ነገር ክእምሙ ይኽእሉ እዮም" ይብል።

"ኣብ ኵናት ዝተዳመየ ህዝቢ፡ በሰልኡ ብቐሊሉ ስለዘይሓዊ፡ ብኹሉ ኩርናዕ ምስ ዘለው ጎረባብቲ፡ ለባማት ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ሃይማኖት ዝሕወሱዎ መኣዲ ዕርቂ ክሰናዳእ የድሊ። ልዕሊ ኩሉ ግን ንዝበደለ ዝቐጽዕ ንዝተበደለ ዝኽሕስ ንኹሎም ወገናት ዝዳኒ ሕጋዊ መስርሕ ፍርዲ ከሰላሰል ይግባእ" ይብል።

ዓብደራሕማን ሰይድ ብወገኑ፡ ኣፍ ደገ ባሕርን ርኡይ ጸጋታትን ዘይብላ ክልል ከመይ ገይራ እያ ሃገር ክትከውን ትኽእል? ብምንታይ ጸጋታትን ሃብትን ክትነባበር እያ? ዝብሉ ሕቶታት ክለዓል ከምዝኽእል ብምጥቃስ፡ ምሁራታ ጽፉፍ ቁጠባዊ ስትራቴጂካዊ ፕሮግራም እንተስኢሎም ሃገር ዘይትኾነሉ ምኽንያት የሎን ይብል።

"ሃገር ንኽትከውንን ክትስልጥንን ናይ ግድን ኣፍደገ ባሕሪ ክህልወካ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ንመስኮት ባሕሪ ክትብል ኣብ ካልእ ናይ ኵናት ዑደት ምእታው ኣየድልን እዩ። እትረፍ ሓንቲ ክልል፡ ኣብ ሓንቲ ከተማ እውን ሃገር ክፍጠር ይከኣል እዩ" ብማለት ንሲንጋፖር ከም ኣብነት የቕርብ።

ዶክተር ገላውዴዎስ፡ መጻኢ ዕድል ትግራይ ብሰለስተ ምርጫታት ክረአ ከምዝኽእል ይኣምን። እቲ ቀዳማይ ተጋሩ ምስ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ፈደራሊስት ሓይልታት ኮይኖም ነዚ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ስርዓት ኣልዮም ሓዳስ ፈደራሊስት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ምምስራት፣ እቲ ካልኣይ፡ እተን ክልላት ሰፊሕ ርእሰ ምምሕዳር (autonomy) ተዋሂቡወን ብኮንፈደረሽን ክተኣሳሰራ፣ እቲ ሳልሳይ ከኣ እተን ክልላት ሃገራት ኮይነን ምሉእ ነጻነተን ክጎናጸፋ ዝብል እዩ።

"ብውልቀይ ነታ ቀዳመይቲ ምርጫ እየ ዝድግፍ፡ ግን ከኣ ህዝቢ ትግራይ ብረፈረንደም ዝመረጾ ክቕበል ድልው እየ" ክብል ርእይቶኡ የቐምጥ።

ኣብ ትግራይ ዘለዋ ቓወምቲ ውድባት'ውን፡ ብፍላይ 'ውድብ ናጽነት ትግራይ' ዝኣመሰላ፡ "ትግራይ ሃገር ንምዃን ሙሉእ ታሪካውን መልካዓ ምድራውን ጸጋታት ከምዘለውዋ" እዮም ዝገልጹ።

ኣፈኛ ህወሓት ጌታቸው ረዳ ኮነ ካልኦት ሰበስልጣን ትግራይ ከኣ ቀዳምነትና እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተስገዲዱ ዘሎ ከበባ ምልዓል እዩ። ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ግን ባዕሉ ህዝቢ ትግራይ ዝውስኖ ጉዳይ እዩ ክብሉ እዮም ዝስምዑ።

ጀነራል ጻድቃን ኣብዚ ሰሙን ምስ ትግራይ ቴሌቪዥን ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕተት፡ ንመጻኢ ዕጫ ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርኢይቶ፡ ዕጫ እቲ ህዝቢ ብሓደ ውድብ ወይ ድማ ብውልቀ ሰባት ዝውሰን ስለዘይኮነ፡ ኩሉ ዜጋ እታ ክልል ዝሳተፎን ርእይትኡ ዘቐምጠሉን ብሓባራዊ ድምጺ ህዝቢ ብልቦና ብስለትን ክውሰን ይግባእ ክብል ኣተሓሳሲቡ።

ሰብኣዊ ቅልውላው

እቲ ፍታሕ ደኣ እንታይ እዩ?

እቲ ኵናት ካብ ዝጅመር ክሳብ ሕጂ ማሕበረ ሰብ ዓለም፡ ሕቡራት ሃገራት፡ ሕብረት ኤውሮጳ፡ መንግስታት ኣመሪካ ብሪጣንያን ብዙሓት ዓበይትን ተሰማዕትን ሰባት እቲ ውግእ ደው ክብልን ሰላማዊ መዓልቦ ክግበረሉ ክጽውዑ ጸኒሖም ኣለው።

ብፍላይ መንግስቲ ኣመሪካ እቲ ሰብኣዊ ዕንወት ዘኸትል ዘሎ ኵናት እንተቐጸሉ ኣብ ልዕሊ እቶም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ከቢድ ማዕቀብ ክትገብር ምዃና ብተደጋጋሚ ክትሕብር ጸኒሓ ኣላ። እቲ ኵናት ግን ክሳብ ሕጂ ደው ኣይበለን እኳ ደኣ ካብ ትግራይ ወጺኡ ናብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ልሒሙስ ኣብ ደቡብ ወሎ ከቢድ ኵናት ይካየድ ኣሎ።

ፕሮፌሰር ገላውዴዎስ ኣርኣያ " መፍትሒ ናይዚ ኵናት ሰላማዊ ልዝብ እንተ ዝኸውን ደስ ምበለኒ፣ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ግን ዝፈቅድ ኣይመስለንን፣ ብኵናት እዩ ክዛዘም።" ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለዎ። እቲ ኵናት ቅድሚ ምጅማሩ ኣትሒዙ ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ትግራይን ፈደራል መንግስትን ንዝነበረ ወጥሪ ብዘተን ልዝብን እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ዝብል ዝነበረ ክራይስስ ጉሩፕ፡ ኣብዚ ቐረባ መዓልታት ብ26 ጥቅምቲ 2021 ኣብ ዘውጽኦ ጽሑፍ፡ "እዚ እናሰፍሐን እናነውሐን ዝኸይድለ ዘሎ ኵናት ብእንካን ሃባን ብዘተ እዩ ክፍታሕ ዝግበኦ" ክብል ጽኑዕ ርእይትኡ ኣቐሚጡ ኣሎ።

ዓብደሩሕማን ሰይድ ብወገኑ ህወሓት ኣብ ክንዲ ብኩናት ጥራሕ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምምጻእ እውን ብዝተዓጻጸፈ ክሰርሕን ክሓስብን ይግባእ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለዎ። ምኽንያቱ ይብል ዓብዱራሕማን " ዋላ እውን ህወሓት ላዕለዋይ ኢድ ሒዙ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ እንተኸኣለ፡ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ዘበነ ስልጣኑ ዝተዋህለለ ጌጋታት ስለዘሎ ከም ቀደም ሃገር ከመሓድር ኣይክእልን እዩ። ብመንእሰያት ኢትዮጵያ ብዝተላዕለ ህዝባዊ ናዕቢ ከኣ እዩ ካብ ኣራት ኪሎ ወጺኡ። ግን ከኣ ኣብ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ብታሪኽን ባህልን ነገስታት ዝሰረጸ ንተቐናቓኒኻ ብሓይሊ ስዒርካ ስልጣን ናይ ምብሓት ዝንባለ ስለዘሎ ግን እቲ ኵናት ከይቅጽል ስግኣት ኣሎኒ" ይብል።

ኣቶ ክፍለዮውሃንስ ግን እቲ ኵናት እንተነዊሑ ውዒሉ ሓዲሩ ክልቲኦም ወገናት ናይ ግድን ክደኽሙ ስለዝኾኑ ጸቕጢ ማሕበረሰብ ዓለም ተሓዊሱዎ እዚ ኩናት ብዘተን ልዝብን እዩ ክውዳእ ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለዎ።

" እቲ ሕማቕ ነገር ግን ካብ ነዊሕ እዋን ዝተወርሰ ዓሌታዊ ምትፍናን ስለዘሎ፡ እዚ ዓሌታዊ ምትፍናን እዚ ተጓሃሂሩ ዘየድሊ ሳዕቤናት ከየኸትል ስግኣት ኣለኒ" ክብል እቶም በብወገኖም ኮይኖም ነንጉጅልኦም ብምድጋፍን ነቲ ሓደ ብምንቃፍን ነቲ ኵናት ዘጓሃህሩ ዘለው ማሕበራዊ ሚድያታት ነቲ ኵናት ዘህድእን ናብ ፍታሕ ዝዓለመ መደባት ከቕርቡን እውን ተማሕጺኑ።

ክራይስስ ግሩፕ እውን፡ እቶም ተቐናቐንቲ ወገናት ዘድሊ ሕድገታት እንተ ዘይገይሮም ኣሽሓት ሰባት ብግጭትን ጥሜትን ከምዝሞቱ፡ ውግእ እንተቐጺሉ ከኣ ንስልጣንን ርግኣትን ፌደራል መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ስለዝኽእል እቲ ውድቀት ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ሓደገኛ ሳዕቤን ክህልዎ ከምዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣሎ።

ለውጢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሓባር ጭረሖ ካብ ዝኸውን ነዊሕ ግዜ ኮይኑ። ምጭራሕ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ትሕቲዚ ወጽዓ ዝወለዶ ጭረሖ ተወዲብካ ምቅላስ ካብ ዝጅመር እውን ነዊሕ ግዜ ገይሩ። ለውጢ ንኤርትራውያን ካብዚ ብሰንኪ ህግደፍ ዘጋጥሞም ዘሎ ብዙሓት መልከዓትን ዓሚቕን ምረት ዘለዎ ወጽዓ ዘወግድ ኩነታት  ምምጻእ ማለት እዩ። እንተኾነ ለውጢ ክንድቲ ዝበሃጎ ኣብ ሓጺር ግዜ ዝረጋገጽን ቀሊል ዝዋግኡን ከም ዘይኮነ ብግብሪ ንርእዮ ዘለና እዩ ኮይኑ። እዚ ማለት ግና ከምቲ ገለ ወገናት ዝግምትዎን እቲ ጉጅለ ዘተባብዖን ንሓዋሩ ኣይመጽእን እዩ ማለት ኣይኮነን።

እቲ ህዝብና ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ዝብህጎን ንቃለሰሉ ዘለናን መሰረታዊ ረብሓ ህዝቢ ዝማእከሉን ለውጢ፡ በቲ ንደልዮ ቅልጣፈን ኣገባብን ናይ ዘይምርግጋጹ ምኽንያት ድኽመት ናይቶም ለውጢ ንብህግን ምእንታኡ ንቃለስ ዘለናን ድዩ ወይስ፡ ብርታዐን ተሰማዕነትን ናይቲ ጨቋኒ ኣካል እዩ? ዝብል ናይ ብዙሓት መዛረቢ ኮይኑ ዝጸንሐን ዝቕጽል ዘሎን እዩ። እቲ ጨቛኒ ጉጅለ ዕድመኡ ዘንውሕ ኣርዑት ጭቆናኡ ብምትራር እምበር ብህዝባዊ ተቐባልነት ከምዘይኮነ ባህሪኡን ተግባሩን መስከርቲ እዮም።  ኩሉቲ ዝገብሮ ከኣ ነዚ ናይ ምንባሩ ቀንዲ ረቛሒ ዝኾነ ናይ ጭቆና በትሩ መመሊሱ ብምሕያል እዩ። ስለዚ እዩ ድማ እዚ ሓደገኛ ሓይሊዚ ክርህርህን ጻዋዒት ህዝቢ ክሰምዕን ዘይትጽበዮ። ብኣንጻሩ ከምዚ ዝገብሮ ዘሎ ጸማም እዝኒ እናሃበ፡ እቲ ጌጋ ናይቶም ንዘይመጽእ  ዝጽበዩ እዩ ዝኸውን።  እቲ ካብ ወጻዒና ክትኮበልና  እንሓልሞ ለውጢ ዝረጋገጽ፡ ካባናን ብኣናን ምስ መላእ ህዝብና ጥራይ ምዃኑ ተኣሚንና ኢና ክንተሓሕዞ ዝግበኣና።

ሎሚ እቲ “ንህግደፍ ዝኣመነ ማይ ዝሓቖነ” ዝብል ኣረዳድኣ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ዝኸውን ነዊሕ ግዜ ኮይኑ እዩ። ብዘይካ ኣዝዮም ውሑዳት ኣብታ ናበይ ከምትወስዶም ከይፈለጡ ዝተሳፈርዋ ናይ ህግደፍ መርከብ ዝነበሩ እውን  ወሪዶም እዮም። እዚ ናይ ብዙሓት ካብታ መርከብ ጥፍኣኣት ምውራድ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ኣብ ጉዕዞ ናብ ለውጢ ኢዩ። እንተኾነ ግን እቲ ቀንዲ ኣብ ክንዲ ነቲ ጸዊዕካዮ ከምዘይሰምዓካ ደጋጊሙ ዝነገረካን ብግብሪ ዘርኣየካን ብፍላይ ድማ ሎሚ ካልእ ዘይኤርትራዊ ዋኒን ሒዙ ዘሎ ኣካል ከይተጸበኻ፡ ባዕልኻ ክትዓሞ ግብራዊ ስጉምቲ ምውሳድ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ግዜ ዘይህብ ግደታ እዩ። እዚ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ግንዛበ ረኺቡ ዘሎ እዩ። ካብዚ ግንዛበዚ ነቒሎም እዮም ከኣ ብዙሓት ኤርትራውያን ብደረጃ ውድብ፡ ሰልፊ፡ ማሕበርን ህዝባዊ ምንቅስቓስን መሰረታዊ ለውጢ ንምርግጋጽ  ዝቃለሱ ዘለዉ። ሎሚ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንምምጻእ ምውዳብን ተወዲብካ ኣድማዒ ስጉምቲ ምውሳድን ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጭቆና ዝነቅል ግደታ እምበር፡ ካለኦት ገበርዎ ኢልካ ዝካየድ ምርጫ ኣይኮነን።

እዚ ክበሃል እንከሎ ግና ኣዝዮም ውሑዳት ገለን ከይተረድኦም ገለን ድማ ለውጢ ንረብሓኦም ከምዘይኮነ ዝሓስቡ ምስቲ ጉጅለ ዝተላሕጉ ኣለዉ። ካብዚኣቶም ኣዝዮም ውሑዳት ብረብሓ ዝመሰረቱ ስልጣን ምስቲ ዲክታተር ከም ቁርዲድ ዝተጣበቑ  ሰብ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ መዓርግ ኣለዉ። ጽባሕ ዝወግሕ ዘይመስሎም ንዓኣቶም ዝተጐዝጐዙ ናብ ዝደለይዎ ናይ “ይሕለፍ ወረቐት ዘለዎም” ተለኣኣኽትን   ኣሳሰይትን እውን ኣለውዎም። እዚኣቶም ተሓተትቲ እውን ስለ ዝኾኑ ክሳብ ወሪደ-መቓብር ካብቲ ጉጅለ ዘይፍለዩ ክኾኑ ይኽእሉ። ብኣንጻሩ ናይቲ ጉጅለ “ደገፍቲ” ዝብል  ዝለጠፉ፡ ከጸባብቕዎ ከይደቀሱ ዝሓድሩ ብግብሪ ግና ናይቲ ጭቆና ግዳይ ዝኾኑ ወገናት ኣለዉ። እዚኣቶም እቲ ጭቆና ዝያዳ ሳዕሪሩስ ልኡላውነት ኤርትራ ናብ ዝህድደሉ ደረጃ እንዳደየበ እንከሎ፡ ሳዕቤኑ ከይተረድኡ ኢሳያስ መምስ ዝተዓራረኾም ኣብ ዘይጉዳዮም ባንዴራ ኤርትራ ዘውለብልቡ እዮም። እንተ’ቲ ጽባሕ ኣብ ኤርትራ ዝረጋገጽ ለውጢ፡ ንረብሓ ተቓወምቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኣውርኡ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ደገፍቲ ኢና በሃልቲ’ውን ክግንዘብዎ ምተገብአ።

ዕድል ረኺብካ ነዞም ኣካላት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወጽዓን ከኸትሎ ዝኽእል ሳዕቤንን ክትዝርዝረሎም እንከለኻ  ይኣምንዎ እዮም። እዚ ክልወጥ ኣለዎ ንዝብል እውን ኣይቃወምዎን። እንተኾነ ብናይቲ ጉጅለ ረቂቕ፡ መርዛምን ጥበበኛን ግሁድን ዘይግሁድን መደናገሪ ስልቲ ተዳህሊሎም “ኩሉ እቲ ጉጅለ ዝብሎ ቅኑዕን መድሕን ሃገርን እዩ” ብዝብል ስለ ዝተመረዙ ኣፍ ኣውጺኦም ኣንጻሩ ኣየቕንዑን። ኣብ ክንዲ ዝረግምዎ ክምርቕዎ ዘይሓንኩ እውን ኣለዉ። እቲ ኣዝዩ ዝገደደ ከኣ ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣትዩ ንዝዘርጎ ዘሎ፡ ከም ናይ ሓርበኛነቱ መግለጺ ገይሮም ዘቕርብዎ’ውን ኣለዉ።  ከምቲ ከለቅሕ ዘይደሊ ወሃቢ ኣገልግሎት፡ “ልቓሕ ጽባሕ” ዝብል ጥቕሲ ኣመላኺዑ ዝሰቅል፡ ጉጅለ ህግደፍ ከኣ ለውጢ ከም ዘተኣታቱ መሲሉ ግና ድማ ሎሚ ከምዘይከኣል ንምምሳል ንኤርትራ ዝምልከታን ዘይምልከታን ምኽንያታት እንዳጸብጸበ “ለውጢ ጽባሕ” ዝብል ዘይትግበር መብጸዓ ይኣትወሎም’ሞ ንሳቶም ከኣ  ከም ሓቂ ይወስድዎ።  “ንዘይመጽእ ናይ ምጽባይ መኻን ተስፋ” ዝበልናዮ ከኣ እዚ እዩ። ግደ ሓቂ ንምዝራብ  “ንህደፍ ዝኣመነ ማይ ከም ዝሕቖነ” እዩ።

ስለዚ ቃልስና ምእንቲ መሰረታዊ ለውጢ ከምቲ ዝድለን ኣብቲ ዝድለ ግዜን ስለ ዘይተረጋገጸ ወጽዓ ህዝብና መመሊሱ ዝገደሉ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ናይቲ ጉጅለ ጥልመትን ጭካነን ጥራይ ዘይኮነ፡ ሓይልታት ለውጢ በቲ ክንከዶ ዝግብኣና ኣገባብን ቅልጣፈን ናይ ዘይምኻድና ድኽመት እዩ። ነዚ ናትና በዓል ቤታዊ  ሕጽረት ኣቐሚጥና ናብ ካልእ ምልጋብን ምርጋምን መፍትሒ ከምጸኣልና ኣይክእልን እዩ። ድኽመት ሓይልታት ለውጢ ካብ ዝግለጸሉ ብዙሕ መዳያት እቲ ቀንዲ ናይ ሓባር ጸላኢና መን ምዃኑን ንዓኡ እንስዕረሉ መንገዲ ንጹር ክነሱን ብሓባር ክንስጉም ዘይምብቃዕና እዩ። ሕጂ እውን ኣብ ክንዲ“ዘይመጽእ ናይ ምጽባይ መኻን ተስፋ”፡  ዘሎ ዓቕምና ኣከኣኢልናን ኣብ ትሕቲ ሰፊሕ ጽላል ጠርኒፍናን ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢና ካብ ምኽታት መተካእታ የብልናን። ብቐጥታ ንዝምልከተና ኤርትራዊ ዛዕባን ንዝጸልወና ከባብያዊ ጉዳይን እንህቦ ደረጃ ኣድህቦ  ምንጻር ከኣ ሓጋዚ እዩ።

ኣሜሪካ፡ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣማራጺታት ትርእይ ከምዘላ ገሊጻ

13 ጥቅምቲ 2021
ወሃቢ ቓል ሚንስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኔድ ፕራይስ

ምንጪ ስእሊ,KEVIN LAMARQUE

መንግስቲ ኣሜሪካ፡ ምስቲ ካብ ትግራይ ጀሚሩ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ብዝተሓሓዝ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣማራጽታት የናድይ ከምዘሎ ኣፍሊጡ።

እታ ሃገር ነቲ ካብ እዋን ናብ እዋን ይጋደድ ዘሎ ቅልውላው ምላሽ ንምሃብ ቁጠባዊ ማዕቐባት ምንባር ሓዊሱ ንዘለዉ ኩሎም ኣማራጽታት ትግምግም ከምዘላ ወሃቢ ቓል ሚንስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኔድ ፕራይስ ንጋዜጠኛታት ገሊጹ።

ፕረዚደንት ኣመሪካ ጆ ባይደን፡ ምስ ሰብኣዊ ቅልውላውን ምግሃስ ሰባዊ መሰላትን ግጭት ሰሜን ኢትዮጵያ ርክብ ኣለዎም ኣብ ልዕሊ ዝተባህሉ ወገናት እገዳ ክግበር ዘኽእል መምርሒ ምፍራሙ ዝዝከር እዩ።

እቲ መምርሒ፡ ጸሓፊ ክፍሊ ገንዘብን ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢን ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ'ቶም በቲ ዝቕጽል ዘሎ ኵናት ተሓተቲ'ዮም ዝበልዎም ወገናት ማዕቀብ ከንብሩ ስልጣን ዝህብ'ዩ።

እቶም ተጻባእቲ ሓይልታት ቀልጢፎም ናብ ዘተ ሰላም እንተዘይኣትዮም ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት ተግባራዊ ክግበር ከምዝክእል ኣጥንቂቑ ምንባሩ ይዝከር።

ቀዳማይ ሚኒሰተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ፡ ነዚ ምላሽ ኣብ ዝመስል ቅሉዕ ደብዳበ ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ 'ኣድለኣዊ' ክብል ነቒፉ።

መራሕቲ ትግራይ ብወገኖም፡ ቅድም ነቲ ጻውዒት ሰላም ከምዝቕበሉን ንዘተ ቅሩባት ምኳኖምን ምግላጾም ዝዝከር እዩ።

ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሰደር ኢትዮጵያ ዝነበረ ሕዚ ወኪል ህወሓት ፍስሃ ኣስገዶም፡ ሕዚ'ውን ውድቡ ንሰላም ቅሩብ ምዃኑ ብሰሉስ ንፎከስ ረድዮ ቢቢሲ ተዛሪቡ።

"እዚ ኲናት ናይታ ሃገር ሓድነት ንሓደጋ ዘሳጥሕ እዩ" ብምባል፡ ብሰላማዊ ዘተ ጥራይ ክውዳእ ከምዝኽእልን እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተኣዊጁ ዘሎ ዕጽዋ ንምኽፋት ተገዲዲም ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ህልውና ኲናት ምዃኑን ሓቢሩ።

-----

ብተዛማዲ ዜና፤ ሚንስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ፈረንሳ፣ ጀርመንን ሕብረት ኣውሮጳን ትማሊ ሰሉስ ኣብ ጉዳይ ቅልውላው ኢትዮጵያ ዘትዮም ኣለዉ።

ኣቦ መንበር ኢጋድ ቀዳማይ ሚንስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ፣ ላዕለዋይ ተወካሊ ሕብረት ኣውሮጳ ጆሰፍ ቡረል፣ ሚንስተር ጉዳይ ወጻኢ ጀርመንን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተወካሊ ፈረንሳን ኣብቲ ዘተ ከምዝተሳተፉ እቲ ወሃቢ ቓል ሓቢሩ።

ኩሎም ኣብቲ ኲናት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ብቕልጡፍ ናብ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ክኣትዉን ኣብታ ሃገር ሰላም ክሰፍን ክገብሩን ድማ ተሳተፍቲ ኣኼ ኣተሓሳሲቦም።

ተሳፍቲ እቲ ጎንጺ ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ብምኽባር ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይገደብ ንኽበጽሕ ከፍቅዱ ምጽውዖም እቲ ወሃቢ ቓል ወሲኹ ገሊጹ።

ቅድሚ እዚ ኣኼባ፡ ሚንስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ምስ ላዕለዋይ ተወካሊ ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሌሴጉን ኦባሳንጆ ብምርኻብ ኣብ ኩነታት ኢትዮጵያ ከምዝዘተዩ ተፈሊጡ’ሎ።

መራሒ ናይጀርያ ነበር ኦባሳንጆ ኲናት ትግራይ ብሰላማዊ መገዲ ንኽፍታሕ ንተጻባእቲ ሓይልታት ክሽምግሉ ከምዝተወከሉ ይዝከር።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተወለዐ ኲናት ምኽንያት ምፍንቓል ሚልዮናት ሰባት ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ንኻልኦት ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ዜጋታት’ውን ኣብ ሓደጋ ጥምየት ከምዘውደቐ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ናብ ትግራይ ረድኤት ከይኣትው ማሕለኻ ከምዝፈጠረ ክስታት እንተቐረበሉ’ኳ፤ ነቲ ክስታት ኣይቕበሎን። ንሓይልታት ትግራይ እዩ ዝኸስስ።

እቲ ኣብ ሞንጎ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝካየድ ኲናት ንዝተወሰነ እዋን ሃዲኡ ድሕሪ ምጽናሕ፤ ኣብዚ ቕነ ግን ከቢድ ውግእ ተጀሚሩ ከምዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ።

እቲ ብመንግስቲ ፌዴራል ዝተኸፍተ መጥቃዕቲ “ብኸበድቲ ኣጽዋር፣ ታንኪ፣ ሮኬታት፣ ድሮናትን ነፈርቲ ውግእን ዝተሓገዘ” ከምዝኾነ ብወገን ትግራይ ዝወጸአ መግለጺ የመልክት።

እቲ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ምጅማሩ ብዝምልከት መብርሂ ንኽትህብ ዝተሓተተት ወሃቢት ቃል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚንስትር ቢልለኔ ስዩም፡ "መንግስቲ ንዜጋታቱ ካብ ናይ ሽበራ መጥቃዕትታት ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎ” ካብ ምባል ወጻኢ ዝርዝር ምላሽ ካብ ምሃብ ከምዝተዓቀበት ሮይተርስ ጸብጺቡ።

Source=ኣሜሪካ፡ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣማራጺታት ትርእይ ከምዘላ ገሊጻ - BBC News ትግርኛ